Skip to content

نبوت های تورات موسی، راجع به عیسی مسیح

  • by

در كتاب انجیل اماده  است كه قربانی شدن و رستاخیز عیسی مسیح، جای مهمی در نقشه های خدا داشته است. پنجاه روز باد از رستاخیز عیسی، پطرس، رهبر شاگرد های خوده ، در باری  او به کُلهگی ای رقم  گفت:

 ۲۳امی آدم دَ مُطابِقِ نَقشِه که تعیِین شُدُد و خُدا از پیش مِیدَنِست دَز شُمو تسلِیم دَده شُد و شُمو اُو ره دَ دِستِ مردُمای بےخُدا دَ صلِیب میخکوب کده کُشتِید. ۲۴مگم خُدا اُو ره از عذابِ مَرگ خلاص کده دُوباره زِنده کد، چراکه هیچ اِمکان نَدَشت که مَرگ اُو ره دَ چنگال خُو نِگاه کنه.

اعمال رسولان 24-23: 2

هزاراا  نفر پس از گپ های  پطرس، ده  عیسی مسیح ایمان آورد؛ بی از ای  کسی آنا را مجبور ده زی کار کنه . دلیل این ایمان، صد ها سال پیش پیشگویی شده بود. مردم، ده  بررسی تولد، مرگ و زنده شدن عیسی مسیح و چی رقمی مطابقت  آنا با نبوت هایی که در کتب انبیاء ، مزامیر و تورات شده بود، پرداختند. کتاب مقدس تغییر ناپذیر، حالی  نیز در دسترس مو استه ؛ مو می توانیم ده مطالعه ی آن بپردازیم. آیا پطرس با گفتن: “طبق هدفی كه خدا از ابتدا آن را مشخص کرده است” حقیقت را ده مو موگه ؟

ما نتیجه ی بررسی مردمی که در وخت  نوشته شدن کتاب انجیل زنده گی موکد ، از مطالعه ی کتاب تورات درباری  آدم و آفرینش جهان و هستی در شش روز، به دست آورد  را در اختیار شمو میلم:

۱۱یهُودیای بیریه از یهُودیای تِسالونِیکی کده فِکر شی روشوتَر بُود، چُون اُونا پَیغامِ پولُس و سِیلاس ره دَ شَوقِ کَلو قبُول کد و هر روز کِتابِ مُقَدَّس ره میخاند تا بِنگره چِیزای ره که پولُس گُفته، راست اَسته یا نَه.

”     اعمال رسولان 17:11

آنها کتاب مقدس را با دقت کامل مطالعه و بررسی کدن  زیرا که گپ های  حواریون برایشان عجیب و جدید مالوم موشد . مو غالبا تمایل داریم که جملات عجیب و جدید را رد و انکار کنیم. اصولا همه ی ما این کار را می کنیم. اما اگر این گپ ها از طرف خداوند آماده و آنها آن را رد مونن، دچار مجازات هایی موشن  که در سوره ی الغاشية به آن اشاره شده است:

مگر کسی که رو گرداند و نامعتقد شد. )23 ) پس عقوبت م ی کند او را خدا عقوبت کردن بزرگ. )24 )  هر آئ ي نه بسوی ما است برگشت اي شان. ) 25  باز هر آئ ينه بر ما است حساب اي شان. )26 )

سوره ی الغاشية، آیه ی 23 تا 26

آنا موفامه  که چی رقم صحت این گپ های  جدید را بررسی کنه . برای انجام ای کار، باید  این گپ ها  راقد  نوشته ها و نبوت های پیامبران برابر  کد. در این رقم ، از طرف خدا مجازات نموشه . اگر از ای  کار آنا را بلدی  خودون الگو قرار میده ، هوشیار  خواهیم شد. بیلید  مثل آنها، کتاب مقدس را بررسی کنیم تا بینگریم  آیا نبوت هایی درباره ی مرگ و رستاخیز عیسی مسیح وجود دارند یا خیر. بیید  از کتاب تورات شروع کنیم.

در اول  کتاب تورات و در قرآن نوشته شده است که خداوند همه چیز را راجع به آینده می داند

از اولین صفحات تورات متوجه موشیم  که  خداوند از اول درباره ی زندگی و قربانی شدن عیسی مسیح خبر  داشت. در کلیه ی کتب مقدس (تورات ، مزامیر ، انجیل و قرآن)  دو هفته وجود دارد که هر کدام از این هفته ها  به ترتیب روزتشریح داده شده . یکی از این دو هفته، دباری آفرینش جهان و هستی توسط خداوند است؛ این شش روز را کتاب تورات در دو فصل توضیح داده است. قرآن نیز درباره ی این شش روز ای رقم گفته:

هرآئ ي نه پروردگار شما خدا است آنکه آفري د آسمان ها و زمي ن را در شش دوره باز مستقر
شد بر عرش می پوشاند شب را به روز؛ می طلبد او را به شتاب و آفتاب را و مهتاب را و
ستاره ها را رام شده به فرمان او. بي گمان برای او است آفري نش و فرمان روائی. نهاي ت
بزرگ است خ دا پروردگار جهان ي ان. )54)

سوره ی الاعراف، آیه ی 54

آنکه آفري د آسمان ها و زمي ن را و آنچه در مي ان آنها است در شش روز )دوره( باز مستقر
شد بر عرش. الرحمان پس بپرس در بارۀ او دانائ ی را. )59)

سوره ی الفرقان، آیه ی 59

خدا آنکه
آفري د آسمان ها و زمي ن را و آنچه مي ان آنها است در شش دوره باز قرار گرفت بر عرش؛
ن ي ست برای شما به جز و ی از سرپرست ی و نه شفاعت کننده ئی. آي ا پس پند پذي ر نمی شو ي د؟

سوره ی السجده، آیه ی 4

و البته به ي قي ن آفري دي م ما آسمان ها و زمي ن را و آنچه مي ان آنها است در شش دوره و نرسي د
ما را از خسته گی. )38)

سوره ی ق، آیه ی38

او است آنکه آفري د آسمان ها و زمي ن را درشش دوره باز مستقر شد برعرش. می داند آنچه
در می آي د در زمي ن و آنچه ب يرون می آي د از آن و آنچه فرود می آي د از آسمان و آنچه باال
مي رود در آن؛ و او است با شما هر جا که باشي د. و خدا به آنچه می کن ي د ب ينا است. )4)

سوره ی الحدید، آیه ی4

هفته ی دیگر که هر روز شی  قد جزئیات توضیح داده شد ، آخرین هفته از زندگی عیسی مسیح است. ابراهیم، موسی، داوود و محمد- یک هفته از زندگی هیچ کدام شی   ده ای رقم   در کتب مقدس شرح داده نشده بود. کتاب پیدایش با شرح یک هفته ی آفرینش آغاز موشه (اینجا را ببینید). مو پیش از او هر روز از هفته ی آخر زندگی عیسی مسیح را با دقت بررسی کرده ایم. در جدول زیر روزهای هر دو هفته با هم مقایسه می شود.

                روز های هفته

     هفته ی آفرینش

هفته ی آخر از زندگی عیسی مسیح

  روز اول  زمین‌ خالی و بی  ‌شكل ‌بود. کُل جای  اَو  بود و تریكی آن‌ را پوشانده ‌بود و روح ‌خدا ده  روی آبها حركت‌ موکد. خدا گفت : «روشنایی شود» و روشنایی شد. مسیح وارد شهر اورشلیم می شود و به همه میگوید که نور این جهان است. نور وارد این دنیا شده است و بر تاریکی نور تابیده شد.
  روز دوم    خدا فرمود: «فلکی ‌جور شوه  تا آبها را از یكدیگر جدا كند.» خدا فلک ‌را ساخت‌ و آبهای زیر فلک ‌را از آبهای بالای فلک ‌جدا كد.

با بیرون کردن تمامی تجار و کاسبان از معبد که فقط محل دعا بود، عیسی تمامی چیزهای زمینی را از چیزهای الهی ​​جدا می کند

  روز سوم  خدا امر کد : «آبهای زیر آسمان در یک‌‌جا جمع‌ شوند تا خشكی ظاهر گردد» وامو رقم شد.

عیسی در مورد ایمانی حرف میزنه که می توان با آن کوه ها را جابه جا کرد

 سپس‌ خدا گفت : «زمین ‌همه ‌نوع‌ گیاه‌ برویاند، گیاهایی كه ‌دانه بیاره  و گیاهایی كه‌ میوه‌ بیاره » و امی رقم شد. عیسی گفت و درخت انجیر خشکید.
  روز چهارم ۱۴   باد  از او خدا فرمود: «اجرام‌ نورانی در آسمان‌ به ‌وجود بییه  تا روز را از شو جدا كنه  و روزها، سالها و فصلها را نشان‌ بده . آنا در آسمو  بدرخشند تا ده  زمین ‌روشنایی بده .» و امی رقم  ‌شد. عیسی راجع به زمانی حرف می زند که قرار است دوباره به این جهان برگردد – خورشید، ماه و ستارگان خاموش خواهند شد.
  روز پنجم پس ‌از آن‌ خدا امر کد : «اَو های از انواع‌ جانوران ‌و آسمان ‌از انواع ‌پرندگان، اژدها ها ‌پُر شوه.» شیطان – اژدهای بزرگ – وارد قلب یهودا می شود و او را فریب می دهد.
 روز ششم باد  از او ، خدا گفت : «زمین ‌همه‌ نوع‌ حیوانات ده وجود میاره ، اهلی و وحشی‌، بزرگ‌ و كوچک‌» و امی رقم  ‌شد. بره ی عید پسح- حیواناتی که قرار است برای عید قربانی شوند، وارد معبد می شوند.
پس‌ از آن ‌خداوند مقداری خاک ‌از زمین‌ برداشت‌ و از آن ‌آدم‌ را ساخت‌ و در بینی او روح ‌حیات‌ دمید و او یک‌ موجود زنده‌ گردید.  “عیسی فریاد بلندی كشید و جان داد.” (انجیل مرقس 15:37)
خداوند باغی در عدن‌ كه‌ در طرف ‌مشرق ‌است‌ درست ‌كرد و آدم‌ را كه ‌ساخته‌ بود در آنجا گذاشت‌. عیسی به باغ جتسیمانی می رود.
 خداوند ده  ‌آدم‌ امر کد : «اجازه ‌دری از میوهٔ تمام ‌درختان ‌باغ‌ بخوری‌. امّا هرگز از میوهٔ درخت‌ شناخت خوب‌ و بد نخور زیرا اگر از آن ‌بخوری در همان‌ روز خاد  مورد.»   “وقتی مسیح به‌خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد كرد. زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید: «هرکه به دار آویخته شود ملعون است.» “

(غلاطیان 3:13)

‌آدم‌ تمام ‌پرندگان ‌و حیوانات ‌را نامگذاری كد، ولی هیچ‌یک ‌از آنا همدم ‌مناسبی برای آدم‌ نبود كه‌ بیتنه  او را كمک‌ كنه.  ۴چُون اِمکان نَدره که خُونِ نَرگاو ها و بُز ها گُناه ها ره از بَین بُبره. ۵امزی خاطر وختِیکه مسیح دَ دُنیا اَمَد، اُو گُفت:

”قُربانی و هدیه طلب نَکدی،

مگم یگ جِسم بَلدِه مه آماده کدی؛

(عبرانیان 5-4: 10)

پس ‌خداوند، آدم ‌را ده خواب ‌عمیقی  برد عیسی مانند کسی که به خواب عمیقی فرو رفته است، می میرد.
وقتی او در خواب‌ بود یكی از دنده‌های ش‌ی را برداشت ‌و جای شی ره پیوند داد . سپس ‌از آن‌ دنده ‌زن ‌را جور کد  ‌و او را نزد آدم‌ آورد . “آنگاه یكی از آن هفت فرشته كه هفت پیاله پر از هفت بلای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت: «بیا، من عروس یعنی همسر برّه را به تو نشان خواهم داد.»”   (مکاشفه 21:9)
  روز هفتم  در روز هفتم‌ خدا كار آفرینش‌ را خلاص كرد و از آن ‌دست ‌كشید. جسد عیسی مسیح به خاطر فرا رسیدن روز سبت در مزار باقی مند.

وقایع هر روز از دو هفته ده ضد یکدیگر هستند و شباهتی مینی شی نیه . در پایان هر دو هفته، نوبر زندگی تازه آماده است تا در آفرینش دوباره برکت یابد. شخصیت  آدم و عیسی مسیح برعکس هم است.  قرآن درباره عیسی مسیح و آدم نیشته کده :

هرآئ ي نه مثال )مسألۀ آفر ي نش( عي سی پ يش خدا مانند مثال )مسألۀ آفري نش( آدم است؛ آفري د او
را خدا از خاک باز گفت برای او: بشو! پس شد. )59)

سوره ی آل عمران، آیه ی 59

کتاب انجیل در مورد آدم چنین می نویسد:

۱۴ولے مَرگ از زمانِ آدم تا زمانِ مُوسیٰ حُکمرانی کد، حتیٰ دَ بَلِه کسای که گُناه های ازوا رقمِ خطای آدم نَبُود؛ آدم نَمُونِه کسی بُود که دَ آینده میمَد.    رومیان 5:14

و

 ۲۱چُون امُو رقم که مَرگ از طرِیقِ یگ اِنسان اَمَد، امُو رقم دُوباره زِنده شُدو از مُرده ها ام از طرِیقِ یگ اِنسان اَمَد. ۲۲پس امُو رقم که دَ گُناهِ بابای آدم پگ مُومُره، امُو رقم دَ قُربانی مسیح پگ زِنده مُوشه.

اول قرنتیان 22-21: 15

وقتی این دو هفته را قد یکی دگه شی برابر کنیم ، مینگریم  که آدم برعکس عیسی مسیح است. آیا ده اصل خداوند برای آفرینش جهان نیازده  شش روز داشت؟ آیا اونمی تانست این کار را با یک امر  کدو انجام بده ؟ چرا او جهان را از این طریق و در طول شش روز پیدا  کد؟ بچی خدا   با اینکه خسته نبود، در روز هفتم منده گی گرفت  ؟! او کُل از  این کارها را رقم خلاص کد  که آخرین وقایع زندگی عیسی مسیح با هفته ی پیدایش همزمان و هماهنگ شوند. این موضوع مخصوصاً در روز ششم میتنیم بنگریم . مو می توانیم این را به وضوح در جملات بکار برده شده در انجیل ببینیم. به عنوان مثال، به جای “عیسی مسیح مرد”، کتاب مقدس می گوید: “او آخرین نفسش را کشید”؛ این دقیقاً برعکس آدم است که “نفس زندگی و حیات” را از خدا دریافت کرد. این نشان می دهد خداوند از قبل موفامیده که قرار است در آینده چه گپ های پیش بیه ؛ پطرس نیز باد از رستاخیز عیسی مسیح ده  این مسئله اشاره کده بود.

نمونه های بعدی در کتاب تورات

سپس تورات وقایع خاص را ثبت مونه ؛ آیین ها و مراسم هایی که مربوط به مصلوب شدن عیسی مسیح در آینده است را، مشخص کرده و برگزار مونه  این اطلاعات ده مو  داده موشه  تابوفامیم  و درک کنیم که خدا این نقشه را از قبل تهیه کرده و از همه چیز با خبر است. ما قبلاً به برخی از مراحل و رویداد های اصلی نگاه کرده ایم. جدول زیر، خلاصه ای است از موضوعاتی که تاکنون مطالعه کرده ایم.

نمونه ها و علامت ها در کتاب تورات چی رقم  این نمونه ده ، علامتی را مربوط به مصلوب شدن عیسی مسیح نشان می دهد؟
نمونه و مثالی از زندگی آدم وقتی آدم نافرمانی کرد، خدا قد شی دباری یک باچه گپ زد ؛ ای باچه را یک زن (تنها) خواهد زایید.(یعنی او یک باکره خواهد بود) این باچه  سر شیطو  را له خواهد کرد و شیطان قف  پای شی را خواهد زد.
نمونه و مثالی از زندگی هابیل و قابیل  نیاز بود که قربانی بومره  قابیل میوه و سبزیجات (که بی جان به حساب می آمدند) را ده عنوان قربانی تقدیم خدا کد؛ اما هابیل، یکی از بره هایش را ذبح کرده، تقدیم کرد. خدا فقط قربانی تقدیمی هابیل را قبول کد . این قربانی اشاره ای مستقیم ده مصلوب و قربانی شدن عیسی مسیح داره .
نمونه و مثالی از قربانی آوردن ابراهیم هزارا سال بعد از اینکه ابراهیم نبی می خواست باچه را قربانی کنه، درست در همو  جا و مکان، عیسی مسیح ده  صلیب کشیده شد. ابراهیم در گپ  خود به این رخدادی که دهداینده اتفاق موفته ، اشاره کرده بود. زمانی که قرار بود باچه  را قربانی کنه، در آخرین دقه  فرشته ی خدا ده  او ظاهر شد و او را از انجام ای کار منع کد. به جای آن، قوچی را برای ابراهیم تیار  کرد و ابراهیم قوج را ده  عنوان قربانی تقدیم خدا کد. ده ای رقم  قوچ کشته شد تا باچی  ابراهیم زنده بومنه . این به عیسی مسیح که “بره ی خدا” است، اشاره داد. عیسی مسیح کشته شد تا مو  زندگی کنیم.
نمونه و مثالی از زندگی موسی در روز مهم و خاصی مثل عید پسح، بره ها را ده  عنوان قربانی تقدیم خدا موکد . فرعون مصری از خاطر ای که بره ای را تقدیم خدا نکرد، مرد؛ اما بنی اسرائیل با قربانی کردن بره ها، جان خوده  نگاه  کد. صد ها سال باد ، درست در همو روز از تقویم، یعنی وخت  عید پسح، عیسی مسیح به صلیب کشیده و در این روز مهم قربانی شد.
نمونه و مثالی از زندگی هارون هارون برای حیواناتی که قرار بود قربانی شوند، مقررات و قوانین ویژه ای گذاشت. بنی اسرائیل به خاطر اینکه از گناهانشان تمیز شوند، می بایست قربانی ها تقدیم خدا

می کردند. حیوانی که قرار بود تقدیم معبد شود،باید  حتما ذبح شوه؛ به عبارتی دیگر کشته شوه.تنا کاهنان معبد میتنه  این قربانی ها را از طرف مردم، در معبد مقدس، تقدیم خدا کنه. این موضوع هم ده  عیسی مسیح اشاره داره؛ عیسی مسیح که کاهن اعظم است، زندگی خود را ده  عنوان قربانی، فقط به خاطراز مو فدا و او را تقدیم خدا کد.

در تورات، حضرت موسی در مورد عیسی مسیح نیشته کده :

۱شریعت فقط سایِه چِیزای خُوب اَسته که دَ آینده اَمدَنی یَه، نَه شکلِ حقِیقی ازوا. امزی خاطر شریعت هرگِز نَمِیتنه که قد امزُو قُربانی های که سال دَ سال دَوامدار تقدِیم مُوشه، کسای ره که بَلدِه عِبادت نزدِیک مییه، کامِل کُنه.

عبرانیان 10:1

عیسی مسیح دباری  کسایی که ده  او ایمان نورد ، این رقم  موگه :

۳ما که دَ نامِ آتِه خُو اَمَدیم، شُمو مَره قبُول نَمُونِید؛ لیکِن اگه یَگو آدمِ دِیگه دَ نامِ خود خُو بییه، شُمو اُو ره قبُول مُونِید. ۴۴چِطور شُمو مِیتنِید که ایمان بیرِید دَ حالِیکه از یگدِیگِه خُو عِزَت-و-اِحتِرام میخاهِید، ولے دَ طلبِ عِزَت-و-اِحتِرامی که از خُدای یکتا مییه نِیَستِید.

۴۵فِکر نَکُنِید که ما شُمو ره پیشِ آتِه آسمانی ملامَت مُونُم؛ ملامَت کُنِندِه شُمو مُوسیٰ یَه، کسی که شُمو اُمِید خُو ره دَزُو بسته کدِید. ۴۶اگه شُمو دَ مُوسیٰ ایمان مِیدَشتِید، دَز مه ام ایمان میوُردِید، چراکه اُو دَ بارِه ازمه نوِشته کده. ۴۷لیکِن اگه شُمو دَ نوِشته های ازُو باوَر نَدَشته بَشِید، دَ تورای ازمه چِطور باوَر مُونِید؟“

انجیل یوحنا، 47-43: 5

همی رقم  در آیه ای دیگر، عیسی مسیح در باری ماموریت خو ، قد شاگردای خو  زیاد گپ میزنه :

۴۴اوخته عیسیٰ دَزوا گُفت: ”اینی تورای اَسته که وختی قد شُمو بُودُم گُفتُم، ’هر چِیزی که دَ تَوراتِ مُوسیٰ، نوِشته های اَنبیا و زبُور دَ بارِه مه نوِشته شُده، باید پُوره شُنه.‘“

انجیل لوقا 24:44

مینگریم  که عیسی مسیح ده  روشنی بیان کد  که در تمامی کتب مقدس، درباری او نبوت شده است. مو می توانیم آن نبوت ها را اینجا بخوانیم. تورات از وقایعی گپ  میزنه  که ده  امادون  عیسی مسیح اشاره داره  و نوشته های بعدی پیامبرا، پیشگویی هایی است راجع ده  تولد، مرگ و رستاخیز او.

در اینجا می توانیم در باری چی رقمی پذیرش هدیه ی عیسی مطالبی را بخانیم؛ ای هدیه، زندگی ابدی است که اوده مو  تکلیف میده .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *