Skip to content

در روز های سوم و چهارم، عیسی مسیح درباره ی آینده و بازگشت دوباره اش حرف می زند

  • by

درخت انجیر قد ستاره ها چه نقاطه های یک رقمی داره ؟ هر دوی اینها نشانه هایی از حادثه های بزرگ هستند و اخطاری برای کسانی هستند که هنوز آماده نیستن . سوره ی التین ای رقم موگه می گوید:

“قسم به انجي ر و زيتون. )1 )   

سوره ی التین، آیه ی 1

هم در ادامه، دباره آینده ای رقم موگه :

االبته به يقي ن آفري د ي م ما انسان را در بهتر ي ن شکل ی. )4 ) باز برگردان ي د ي م ما او را )در( پائ ي ن تر ي ن )از( پائ ي ن تر ها. )5 )

سوره ی التین، آیه ی 4 و 5

سوره ی المرسلات، سوره ی التکویر و سوره ی الانفطارچند دفعه دباری نابودی ستارگان نوشته کده ؛ آنها اشاره کرده اند که خاموش شدن ستارگان علامت بزرگی است:

پس وقت يکه ستاره ها نابود کرده شدند. )8 ) و وقت يکه آسمان شگافته کرده شد. )9 ) و وقت يکه کوه ها توته، توته و پراگنده کرده شدند. )10 )

سوره ی المرسلات، آیات 8 تا 10

وقت يکه آفتاب پي چان ي ده شد. )1 ) و وقت يکه ستاره ها افتاد و درخشانی خود را باخت. )2 ) و وقت يکه کوه ها روان کرده شد. )3 )

سوره ی التکویر،  آیات 1 تا 3

وقت يکه آسمان بشگافت. )1 ) و وقت يکه ستاره گان از هم بريخت و پراگنده شد. )2 ) و وقت يکه بحر ها )به نها ي ت شدت روان کرده شد و( لبر ي ز شد. )3 )

سوره ی الانفطار، آیات 1 تا 3

این آیات دقیقا به چه معناست؟  عیسی مسیح در طول هفته ی آخر زندگی اش، جواب این سوال را به ما توضیح می دهد. بیایید ابتدا به این موضوع نگاه کنیم.

طبق گفته های دانیال و زکریای نبی،  پس از ورود به اورشلیم، در روز یکشنبه برابر با نهم نیسان، عیسی مسیح در روز دوشنبه، برابر با دهم  نیسان به معبد می آید تا مطابق دستورات موسی در تورات  به عنوان بره ی خدا انتخاب شود. رهبران و روحانیون یهودی، عیسی مسیح را نپذیرفتند. در اصل، هنگامی که عیسی شروع به تمیز کردن معبد کرد، آنها تصمیم به کشتن او گرفتند. کتاب مقدس درباره ی کارهای بعدی عیسی مسیح، می نویسد:

لعنت کردن درخت انجیر    

۱۷اوخته عیسیٰ اُونا ره ایله کد و از شار بُر شُده دَ بَیت عنیا رفت و شاو ره دَ اُونجی تیر کد.

عیسیٰ دِرختِ انجِیر ره لعنت مُوکُنه

۱۸صَباح‌گاه وختِیکه پس سُون شار میمَد، اُو گُشنه شُد. ۱۹اوخته اُو دَ بَغَلِ راه یگ دِرختِ انجِیر ره دِید و نزدِیک شی رفت، مگم بغَیر از بلگ دَزُو هیچ چِیز پَیدا نَکد. اوخته دَ دِرخت گُفت: ”بعد ازی دِیگه هرگِز دَز تُو میوه بُر نَشُنه.“ و امُو دِرختِ انجِیر فَوری خُشک شُد.

بسیاری از مردم این موضوع را درک نمونه و موپرسن :”بچه عیسی درخت را قد گپ های خود نفرین کرد؟” انجیل جواب این سوال را به صورت واضح ده مونمی دهد، اما اگر نگاهی به نوشته های پیامبران عهد عتیق بیاندازیم، جواب این سوال را به روشنی پیدا مونیم . این پیامبران که درباره ی روز داوری نبوت های زیادی کرده اند، در نوشته های خود مثال های زیادی از درخت انجیر خشک شده زده اند. بیایید به این نوشته ها نگاهی بیاندازیم:

“تاکهای انگور از بین رفته و درختان انجیر،انار، خرما، سیب و تمام درختان دیگر خشک شده‌اند.خوشی و سُرور برای مردم نمانده است.”                

یوئیل 1:12

“با باد سموم و آفت، محصول باغها و تاکستانهای شما را از بین بردم. درختان انجیر و زیتون شما خوراک ملخ شدند، بازهم شما به سوی من بازگشت نکردید.”                 

عاموس 4:9

“هرچند که غلّه‌ای در انبارها باقی نمانده و هنوز تاکها و درختان انجیر، انار و زیتون، میوه نیاورده‌اند، امّا از همین روز شما را برکت می‌دهم.”        

حجی  2:19

“خورشید و ماه و ستارگان به گرد و خاک مُبدّل خواهند شد. مثل طوماری که بپیچند، آسمان هم همان‌طور ناپدید خواهد شد و ستارگان مانند برگهای یک تاک یا درخت انجیر بر زمین خواهند ریخت.”      

اشعیاء  34:4

“«می‌خواستم مثل کسیکه محصول خود را جمع می‌کند، قوم خود را جمع کنم؛ امّا آنها مثل تاک بی‌انگور، و مثل درخت انجیر بی‌میوه هستند. حتّی برگهای آنها هم پژمرده شده‌اند. پس من اجازه دادم تا بیگانگان آن زمین را تصرّف کنند.»”   

ارمیا  8:13

هوشع نبی نیز از واژه ی درخت انجیر در نوشته هایش استفاده کرده است. درخت انجیر در نوشته های او به بنی اسرائیل اشاره دارد:

“خداوند موگه : «وقتی اسرائیل را یافتم برای من مانند انگور در بیابان و یافتن نیاکانشان مانند نوبر انجیر، برایم لذّتبخش بود، امّا وقتی به شهر فغور رفتند، خود را وقف بت بعل کردند و بزودی مثل خدایانی که عاشق آنها بودند مکروه و ناپاک شدند. شکوه افرایم مثل پرنده‌ای پرواز مونه زنهای ایشان دیگر حامله نمی‌شوند و جنینی در رحم بسته نموشن و بچّه‌ای به دنیا نخواهد آمد. اگر هم فرزندانشان بزرگ شوند، من همه را از آنها می‌گیرم و یک نفر را هم زنده نمی‌گذارم. وای به حال آنها وقتی‌ که من آنها را ترک کنم!»…

 بنی‌اسرائیل چون گیاهی است که ریشه‌اش خشکیده و میوه‌ای نمی‌دهد. ایشان فرزندی نخواهند داشت، امّا اگر فرزندی هم داشتند که برایشان عزیز باشد، او را خواهم کُشت.» خدای من آنها را ترک خواهد کرد. آنها در بین اقوام دیگر سرگردان و آواره خواهند شد، زیرا به کلام خدا گوش ندادند.”       

هوشع  17-16 ، 12-10: 9

این لعنت ها زمانی به وقوع پیوست که شهر اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد ویران شد (برای مطالعه ی تاریخ یهودیان اینجا را کلیک کنید). نفرین درخت انجیر توسط عیسی مسیح، در واقع سمبل ویرانی دوباره ی شهر اورشلیم و تبعید دوباره ی یهودیان است.

عیسی مسیح  پس از لعنت کردن درخت انجیر، برای تدریس و تعلیم دادن به مردم به معبد برمی گردد و در آنجا با روحانیون صحبت می کند. او هشدار های زیادی در مورد روز داوری داد؛ همه ی آنها را در انجیل می توانیم پیدا کنیم. شما می توانید همه ی آنها را در اینجا بخوانید.

عیسی مسیح از علائمی سخن می گوید که به زمان بازگشت دوباره ی او اشاره می کنند

بعد از آن عیسی مسیح تخریب معبد یهودیان در اورشلیم را پیش بینی کرد. در آن زمان، این معبد با شکوه ترین بنا در کل امپراتوری روم بود. با این حال، کتاب مقدس می گوید که عیسی مسیح درباره ی ویران شدن آن نبوت کرده بود. سپس او درباره ی بازگشت دوباره اش به دنیا و علائم آن روزها حرف می زند:

۱وختِیکه عیسیٰ از خانِه خُدا بُر مُوشُد و مورفت، یارای شی دَ پیشِ ازُو اَمَد تا تَوَجُه شی ره سُون ساختُمانِ خانِه خُدا جَلب کُنه. ۲اوخته عیسیٰ دَزوا گُفت: ”آیا تمامِ امزی چِیزا ره مِینگرِید؟ ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم که دَ اِینجی یگ سنگ ام دَ بَلِه سنگِ دِیگه باقی نَمُومَنه، بَلکِه پگ شی زیر-و-زَبر مُوشه.“

۳وختِیکه عیسیٰ دَ سرِ کوهِ زَیتُون شِشته بُود، یارای شی تاشَکی دَ پیشِ ازُو اَمَد و گُفت: ”دَز مو بُگی که امی واقِعه چی وخت رُخ مِیدیه و نشانی اَمَدونِ ازتُو و آخِر زمان چی اَسته؟“

     

انجیل متی  3-1: 24

۴عیسیٰ دَ جوابِ ازوا گُفت: ”هُوش خُو ره بِگِیرِید که کس شُمو ره گُمراه نَکُنه. ۵چُون غَدر کسا دَ نامِ ازمه مییه و مُوگیه که ’ما مسیح اَستُم،‘ و غَدر کسا ره گُمراه مُوکُنه. ۶شُمو دَ بارِه جنگ ها و خبرِ جنگ ها مِیشنَوِید؛ بِنگرِید که وَرخطا نَشُنِید، چُون اِی واقِعه ها باید رُخ بِدیه، لیکِن آخِر هنوز نَرسِیده. ۷چُون یگ قَوم دَ ضِدِ قَومِ دِیگه و یگ مَملَکَت دَ ضِدِ مَملَکَتِ دِیگه باله مُوشه و قحطی ها و زِلزِله ها دَ جای های مُختلِف رُخ مِیدیه. ۸ولے پگِ امزیا شُروعِ دَردِ زَیدو اَسته.

۹دَ اُو زمان شُمو ره تسلِیم مُونه تا شِکنجه شُنِید و کُشته شُنِید و تمامِ مِلَّت ها بخاطرِ نامِ ازمه از شُمو بَد مُوبَره. ۱۰اوخته غَدر کسا از ایمان خُو مِیگرده و یگدِیگِه خُو ره دَ گِیر مِیدیه و از یگدِیگِه خُو بَد مُوبَره. ۱۱و غَدر پَیغمبرای دروغی بُر شُده غَدر کسا ره گُمراه مُونه. ۱۲از خاطرِ کَلو شُدونِ گُناه مُحَبَتِ غَدر کسا سَرد مُوشه. ۱۳مگم هر کسی که تا آخِر صَبر-و-حَوصِله کُنه، نِجات پَیدا مُونه. ۱۴و امی خوشخبری پادشاهی آسمو دَ سراسرِ دُنیا اِعلان مُوشه تا بَلدِه تمامِ مِلَّت ها یگ شاهِدی بَشه؛ و اوخته آخِر مِیرَسه.“

۱۵”پس وختِیکه امُو زِشتِ بیروکار ره که دانیال پَیغمبر دَ بارِه شی گُفته، دَ جایگاهِ مُقَدَّس ایسته مِینگرِید — خانِنده پَی بُبره — ۱۶اوخته کسای که دَ یهُودیه اَسته باید دَ کوه ها دُوتا کُنه؛ ۱۷و هر کسی که دَ بَلِه بامِ خانه اَسته، باید بَلدِه گِرِفتونِ کُدَم چِیز دَ خانه تاه نَشُنه؛ ۱۸و هر کسی که دَ سرِ کِشت اَسته، باید بَلدِه گِرِفتونِ کالای خُو پس نَرَوه. ۱۹وای دَ حالِ خاتُونوی که دَ امزُو روزا شِکامتُو بَشه و یا نِلغِه شِیرخور دَشته بَشه!“

۲۰”پس دُعا کُنِید که روزِ دُوتای شُمو دَ زِمِستو یا دَ روزِ آرام رُخ نَدیه، ۲۱چُون دَ اُو زمان مُصِیبتِ غَدر سخت مییه دَ اندازِه که از شُروعِ دُنیا تا آلی ره نَمَده و بعد ازُو هرگِز نَمییه. ۲۲اگه اُو روزا کوتاه نَمُوشُد، هیچ بَشر نِجات پَیدا نَمُوکد، لیکِن بخاطرِ اِنتِخاب شُده ها امُو روزا کوتاه مُوشه.“

۲۳”دَ امزُو زمان اگه کُدَم کس دَز شُمو مُوگیه: ’اینه، مسیح دَ اِینجی اَسته!‘ یا ’اونه، مسیح دَ اُونجی یَه!‘ باوَر نَکُنِید؛ ۲۴چراکه مسیح های دروغی و پَیغمبرای دروغی بُر مُوشه و مُعجزه ها و چِیزای عجِیب انجام مِیدیه تا اگه اِمکان دَشته بَشه، حتیٰ اِنتِخاب شُده ها ره گُمراه کُنه. ۲۵اینه، ما شُمو ره پیش از پیش خبر کدُم. ۲۶پس اگه دَز شُمو مُوگیه، ’اونه، اُو دَ بیابو اَسته،‘ شُمو دَ اُونجی نَرَوِید؛ و اگه مُوگیه، ’اونه، اُو دَ پس‌خانه اَسته،‘ باوَر نَکُنِید. ۲۷چُون رقمی که آتِشَک از شَرق مییه و تا غَرب روشنی شی معلُوم مُوشه، اَمَدونِ «باچِه اِنسان» ام امُو رقم اَسته. ۲۸دَ هر جای که لاش بَشه لاشخورا ام دَ امُونجی جم مُوشه.

۲۹فَوری بعد از رَنج-و-مُصِیبتِ امزُو روزا

آفتَو ترِیک مُوشه

و ماه روشَنی خُو ره نَمِیدیه؛

سِتاره ها از آسمو تاه موفته

و قُدرت های آسمونا تکان مُوخوره.“

۳۰”اوخته علامَتِ «باچِه اِنسان» دَ آسمو ظاهِر مُوشه و دَ امزُو غَیت تمامِ طایفه های دُنیا ماتم مِیگِیره و «باچِه اِنسان» ره مِینگره که دَ بَلِه آوُر های آسمو خُن قُدرت و جلالِ بُزُرگ مییه. ۳۱و اُو ملایکه های خُو ره قد آوازِ بِلندِ شیپُور رَیی مُونه و اُونا اِنتِخاب شُده های ازُو ره از چار گوشِه دُنیا، از سر تا آخِرِ آسمو جَم مُوکُنه.

   

انجیل متی  3-1: 24

عیسی مسیح گپ خود را با پیش بینی دباره تخریب معبد یهودیان شروع کد . اگر به تاریخ رجوع کنیم، مینگریم که، این حادثه در سال 70 بعد از میلاد مسیح رخ داده است.[i] او بعد از تمام کردن سخنانش، معبد را ترک می کند و به کوه زیتون می رود. طبق عادات یهودیان، روز نو از زمان غروب آفتاب شروع می شود؛ به خاطر همین هم، چهارمین روز از هفته ی آخر زندگی عیسی، یعنی 12 نیسان، دیگر شروع شده بود. در آن روز او به سؤالات شاگردان خود در مورد بازگشت دوباره اش، پاسخ داد و به آنها راجع به روز محاکمه و داوری تعلیم داد

در اینجا عیسی مسیح ده وقایع دگه از ویران شدن معبد اشاره مونه . او گفت که از زمانی که معبد خراب موشه تا زمانی که او دوباره به این دنیا مییه، شر تمام  جهان را فرا خواهد گرفت؛ زلزله، قحطی و جنگ زیاد خواهد شود. پیروانش مورد آزار و اذیت قرار خاد گرفت

بدی زیاد موشه، زمین لرزه ها ، قحطی ها و جنگ ها رخ می دهد. پیروان او مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. با این حال، عیسی این را هم زیاد کد :”و این مژدهٔ پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خاد شد تا برای همهٔ ملّتها شهادتی باشد و آاو وقت اخر کار استه ” (آیه ی 14). همه ی مردم او را خواهند شناخت و در آن زمان است که پیامبران دروغین زیاد شده، اطلاعات اشتباهی در مورد او و بازگشتش به مردم خواهند گفت. علائم واقعی عبارتند از: ” ملت ها با هم خواهند جنگید، هرج و مرج زیاد شده و ماه، خورشید و ستارگان همگی خاموش خواهند شد”.

مو مینگریم که چی رقم جنگ ها، هرج و مرج و زلزله ها در حال زیاد شدو استه . از ای خاطر می توان نتیجه گرفت که زمان بازگشت عیسی مسیح در حال نزدیک شدن است. آیا شمو خود را برای او روز تیار کرده اید؟ عیسی مسیح گفته بود:

۳۲آلی از دِرختِ انجِیر یگ درس یاد بِگِیرِید: امی که شاخه های شی تازه شُده بلگ مُونه، شُمو مُوفامِید که تایستو نزدِیک اَسته. ۳۳امی رقم شُمو ام وختِیکه تمامِ امزی چِیزا ره مِینگرِید، بُفامِید که اُو نزدِیک اَسته، بَلکِه دَ دانِ درگه رسِیده. ۳۴ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم، تا تمامِ امزی چِیزا واقِع نَشُنه، اِی نسل از بَین نَموره. ۳۵آسمو و زمی از بَین موره، ولے کلامِ ازمه هرگِز از بَین نَموره.

انجیل متی  35-32: 24

به یاد داشته باشین درخت انجیر، نماد اسرائیل است. همورقم که خواندیم، عیسی مسیح درخت انجیر را لانت کد و آن درخت در جا خشک شد. بودن. وقتی در سال 70 بعد از میلاد، معبد تخریب شد، اسرائیل هم مثل درخت انجیر خشک شد و سال های سال آهمو رقم باقی ماند. عیسی مسیح به ما می گوید که باید به برگ ها و شاخه های درخت انجیر توجه کنیم. در این صورت خواهیم فهمید که زمان بازگشت او نزدیک است یا نیست. در طول 70 سال گذشته، همه ی ما جوانه زدن شاخه های درخت انجیر را دیدیم. این جوانه زدن با به وجود آمدن دولت مدرن اسرائیل شروع شد و ادامه یافت؛ زیرا که یهودیان سراسر دنیا به اسرائیل بازگشتند و به کشاورزی و دامداری پرداختند. بله این رویداد ها رخ دادند و وقوع این جنگ ها برای بسیاری ناامید کننده بود. اما ما نباید تعجب کنیم؛ زیرا عیسی مسیح از قبل در مورد این حوادث به ما هشدار داده بود. با وجود اینکه این درخت انجیر جوانه زده است، اما هنوز خشک است.

مو زیاد باید احتیاط کنیم ، از خاطر که عیسی مسیح در مورد بی تفاوتی مردم در آن زمان به ما اختار داده بود.

        

انجیل متی،  51-36: 24

۳۶دَ بارِه امزُو روز و ساعت هیچ کس نَمِیدَنه، نَه ملایکه های آسمو و نَه ام باچه، بَلکِه فقط آتِه آسمانی مِیدَنه و بس. ۳۷چُون امُو رقم که روزای نوح بُود، ظهُورِ «باچِه اِنسان» ام امُو رقم اَسته. ۳۸اَرے، دَ روزای پیش از طوفان تا وختِ داخِل شُدونِ نوح دَ کِشتی، مردُم مُوخورد و وُچی مُوکد، خاتُو مِیگِرِفت و شُوی مُوکد؛ ۳۹اُونا نَمُوفامِید که چی مُوشه تا اِی که طوفان اَمَد و پگِ ازوا ره بُرد. ظهُورِ «باچِه اِنسان» ام امی رقم مُوشه. ۴۰اوخته دُو نفرِ که دَ سرِ کِشت بَشه، یگ شی بُرده مُوشه و یگ شی مُومنه. ۴۱و دُو خاتُو که دِستاس مُونه، یگ شی بُرده مُوشه و یگ شی مُومنه.

۴۲پس بیدار بَشِید، چُون شُمو نَمِیدنِید که مَولای شُمو دَ کُدَم ساعت مییه. ۴۳مگم اِی ره بِدَنِید که اگه صاحِبِ خانه مِیدَنِست که دُز دَ کُدَم وختِ شاو مییه، اُو بیدار مِیشِشت و نَمی‌ایشت که دُز دَ خانِه شی داخِل شُنه. ۴۴امزی خاطر شُمو ام آماده بَشِید، چُون «باچِه اِنسان» دَ ساعتی مییه که شُمو اِنتِظار شی ره نَدرِید.

۴۵پس کِی اَسته امُو غُلامِ صادِق و دانا که بادار شی اُو ره دَ سرپرَستی خانِه خُو مُقرَر کده تا بَلدِه دِیگه غُلاما دَ سرِ وخت خوراک بِدیه؟ ۴۶نیک دَ بَختِ امزُو غُلام که وختی بادار شی مییه، اُو ره سرِ کار مِینگره. ۴۷ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگیُم، بادار شی اُو ره سرپرَستِ تمامِ دارایی خُو مُقرَر مُونه. ۴۸لیکِن اگه اُو یگ غُلامِ شرِیر بَشه و قد خود خُو بُگیه، ’بادار مه طال خورده،‘ ۴۹و شُروع دَ لَت-و-کوبِ غُلامای کُنه که همکار شی اَسته و قد شرابخورا مصرُوفِ خوردو و وُچی کدو شُنه، ۵۰بادارِ امزُو غُلام مییه، ولے دَ روزی که اُو هیچ اِنتِظار شی ره نَدره و دَ ساعتی که اُو هیچ خبر نَدره؛ ۵۱اوخته بادار شی اُو ره تِکه تِکه کده قد ریاکارا دَ یگ جای پورته مُونه، دَ جایی که چخرا و دَندو خَیی اَسته.

عیسی مسیح به تعلیم درباره ی روز بازگشتش، ادامه می دهد. (اینجا را کلیک کنید)

خلاصه ی روز سوم و چهارم

جدول بعدی نشان می دهد که عیسی مسیح روز سه شنبه در سومین روز از هفته ی مقدس، درخت انجیر را لعنت کرد. او با این کار، درباره ی آینده ی بنی اسرائیل نبوت کرد. سپس، در روز چهارشنبه که روز چهارم به حساب می آمد، درباره ی نشانه های روز بازگشتش حرف زد. بزرگترین نشانه ی آن روز، خاموش شدن ماه، خورشید و ستارگان است.

عیسی سپس به ما هشدار می دهد که برای زمان بازگشت او آماده باشیم. می بینیم که الان درخت انجیر جوانه زده، پس باید مراقب و محتاط باشیم.

کتاب مقدس به ما می گوید که شیطان (ابلیس) شروع به انجام کارهایی علیه عیسی کرد. این اتفاق در پنجمین روز از هفته  ی مقدس صورت می گیرد که ما در ادامه به بررسی آن می پردازیم.


[i] انجیل لوقا با توصیف هر روز از هفته، می گوید: «در طول روز عیسی در معبد تدریس می كرد و شبها بیرون می رفت و شب را در کوه زیتون می گذراند.»   

انجیل لوقا 21:37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *