Skip to content

روز دوم: در مکانی که امروزه مسجد الاقصی و قبة الصخره قرار دارد، عیسی مسیح سال ها پیش برگزیده شد

  • by

چرا مساجد الاقصی و قبه الصخره در اورشلیم از اهمیت زیادی برخوردارند؟ بسیاری از وقایع مهم و بزرگ در این مکان ها اتفاق افتاده است. با این حال مردم از اتفاقاتی که در اینجا برای عیسی مسیح رخ داده بود، آگاه نیستند.

برای درک بهتر مشکلاتی که عیسی مسیح در اورشلیم با آن روبرو بود، اجازه دهید نگاهی به دشواری هایی که حضرت محمد در مکه با آن روبرو شد، بیندازیم. سوره ی الفتح  درباره ی قبیله ی قریش که از ورودی کعبه محافظت می کردند، می نویسد:

اي شان آنانند که نامعتقد شدند و باز داشتند شما را از مسجد الحرام و قربان ی را موقوف کرده
از آنکه برسد به جای خود. و اگر نبودند مردان اي مان آورنده و زنان ايمان آورنده نمی
شناسي د اي شان را آنکه پای مال کن ي د اي شان را پس برسد شما را از اي شان ننگی بدون دانش؛
تا در آورد خدا در رحمت خود کسی را که می خواهد. اگر از همديگر جدا می شدند البته
عذاب می کردي م ما آنان را که نامعتقد شدند از اي شان عذاب ی درد دهنده ئی. )2

          

سوره ی الفتح، آیه ی 25

قبیله ی قریش مانع ورود پیامبر و یارای شی ده ماجد و محل قربانگاه در مکه شده بود. مثل همین حادثه در معبد مقدس و در محل قربانگاه در اورشلیم برای عیسی مسیح اتفاق افتاد. رهبرای دینی مشغول خرید و فروش حیوانات برای مراسم قربانی بودند. زائرانی که از سرزمین های دور اماده بودند، باید  پول خود را عوض کنه . از ای خاطر مینگریم که چی رقم معبد خدا، که محل عبادت و پرستش است، به محلی تبدیل شده که همه در آن مشغول تجارت هستند. عیسی مسیح با دیدن این اوضاع، تلاش کرد تا آن را اصلاح کند. در نتیجه موقعیتی که در سوره ی التغابن شرح داده شده است، به وجود آمد.

عیسی مسیح در روزی وارد اورشلیم شد، که آنروز صدها سال پیش از آن توسط انبیاء پیشگویی شده بود. او خود را مسیح نامید و اعلام کرد که نوری است برای ملل مختلف است. آن روز، طبق تقویم یهودی برابر بود با یکشنبه، 9 نیسان و اولین روز از هفته ی مقدس. طبق کتاب تورات، روز بعد، یعنی 10 نیسان، روز مهم و خاصی بود.  تورات را بررسی می کنیم و می بینیم که وقتی موسی به دستور خدا، دهمین مجازات را برای فرعون آماده می کرد:

” خداوند در مصر به موسی و هارون فرمود: «این ماه برای شما ماه اول سال باشد. به تمام جماعت اسرائیل بگو: هرکس در روز دهم این ماه، باید برّه‌ یا بُزغاله‌ای برای خانوادهٔ خود بگیرد.”             

کتاب خروج،  3-1: 12

دراو وخت نیز ماه نیسان، اولین ماه سال، مثل تقویم یهودیان بود. بدین ترتیب، از دوران موسی، هر خانواده ی یهودی، در دهمین روز ماه نیسان، یک بره را برای عید پاک انتخاب می کردند. بره باید دراو روز انتخاب موشد . در او وخت زندگی عیسی مسیح، یهودیان برای مراسم عید پاک، بره های خود را در معبد اورشلیم انتخاب موکدن . این همو جایی بود که 2000 سال پیش، ابراهیم پسرش را برای خدا می خواست قربانی کند. امروزه، مسجد الاقصی و قبه الصخره در اینجا واقع شده اند. از ای خاطر ، در این مکان خاص و پر اهمیت، یهودیان باید برای روز عید پاک، بره های خود را انتخاب می کردند ( خانواده های فقیر بجای بره، کبوتر می خریدند). حال بیین معبدی که محل پرستش خداست، را تصور کنیم؛ جمیعت زیاد، حیواناتی که برای مراسم قربانی خرید و فروش می شدند، سر و صدا، مردمی که پول هایشان را عوض می کردند و خیلی چیز های دیگر. آنها خانه ی خدا را به این حال درآورده بودند. این کار آنها عیسی مسیح را به شدت عصبانی کرد. روز بعد از ورود باشکوه عیسی به شهر اورشلیم، روز دهم نیسان بود یعنی روزی که حیوانات انتخاب شده برای قربانی، خریداری موشد.

۱۱اوخته عیسیٰ دَ اورُشَلیم داخِل شُد و دَ خانِه خُدا رفت و چارطرف خُو سُون تمامِ چِیزا توخ کد، مگم ازی که ناوخت بُود اُو قد دوازده یار خو دَ بَیت عنیا رفت.

عیسیٰ دِرختِ انجِیر ره نالَت مُونه

۱۲روزِ دِیگِه شی وختِیکه اُونا از بَیت عنیا بُرو اَمَد، عیسیٰ گُشنه شُد. ۱۳اُو از دُور یگ دِرختِ انجِیرِ پُربلگ ره دِید و رفت تا شاید یَگو میوه دَزُو پَیدا کُنه. وختِیکه دَ پیش شی رسِید بغَیر از بلگ دَزُو هیچ چِیز پَیدا نَکد، چراکه فصلِ انجِیر نَبُود. ۱۴اوخته دَ دِرخت گُفت: ”بعد ازی دِیگه هرگِز کس از میوِه تُو نَخوره.“ و یارای شی اِی ره شِنِید.

رفتونِ عیسیٰ دَ خانِه خُدا

۱۵بعد ازُو اُونا دَ اورُشَلیم اَمَد و عیسیٰ دَ خانِه خُدا داخِل شُده دَ بُر کدونِ کسای شُروع کد که دَ خانِه خُدا خرِید و فروش مُوکد. اُو میزای صرافا و چَوکی های کَوتر فروشا ره سرچپه کد ۱۶و دَ هیچ کس اِجازه نَدَد که مال خُو ره از مینکلِ خانِه خُدا تیر کُنه. ۱۷اُو دَ مردُم تعلِیم مِیدَد و مُوگُفت: ”آیا نوِشته نَشُده که،

’خانِه مه جای عِبادت بَلدِه تمامِ قَوم ها گُفته مُوشه؟‘

مگم شُمو اِی ره غارِ دُزا جور کدید.“

     

انجیل مرقس، 17-11: 11

میگریم که عیسی مسیح دراو روز به آنها اجازه نداد تا کار خود را ادامه بدیم . کار بازرگانان و تاجرانی که در آنجا بودند مانعی بود برای پرستش. عیسی مسیح نوری بود برای همه ی مردم؛ از ای خاطر هم او این مانع را از بین برد. اتفاق دیگری نیز در او روز رخ داد. این را می توانیم از عنوانی که یحیی نبی به عیسی مسیح داده بود، بوفامیم . یوحنا در کتاب خود تی رقم نوشته موشه :

۲۹روزِ دِیگِه شی یحییٰ دِید که عیسیٰ طرفِ ازُو مییه. اوخته یحییٰ گُفت: ”اونه، بارِه خُدا که گُناهِ دُنیا ره باله مُونه. 

انجیل یوحنا، 1:29

عیسی مسیح “بره ی خداوند” است. در مقاله ای که درباره ی قربانی ابراهیم بود، خداوند بره ی قربانی را خود ده جای ابراهیم انتخاب کد . از امی خاطر است که امروزه عید قربان جشن گرفته موشه. معبد خدا جایی ساخته شده است که این بره انتخاب شده بود. امروزه مساجد الاقصی و قبه الصخره نیز در هموجای قرار داره. وقتی عیسی مسیح در دهمین  روز از ماه نیسان، ذه معبد رفت، از طرف خدا ده عنوان بره ی عید پاک برگزیده شد. او باید برای انتخاب شدن، ده معبد مو رفت ؛ او در او روز و در او ساعت، امونجه بود.

هدف بره ی خدا، عیسی، چه بود

چرا عیسی به عنوان بره ی عید پاک انتخاب شد؟ ما در تعالیم عیسی مسیح جواب این سوال را می یابیم. عیسی با تکرار سخنان اشعیای نبی، گفت: “خانه ی من خانه ی دعا برای همه ملل خواهد بود”. در زیر، متن مورد نظر را قرار دادیم (سخنان پیامبر با رنگ قرمز نوشته شده است).

 مورد توجه شما قرار می دهیم (سخنان پیامبر به رنگ قرمز برجسته شده است):

” خداوند ده بیگانگانی که ده قوم او موپیونده و او را دوست دارند و ده او خدمت مونه ، سبت را نگاه می‌دارند و پیمان او را با وفاداری حفظ می‌کنند، می‌گوید: «من تو را به صهیون، به کوه مقدّس خودم برمی‌گردانم و در نمازخانهٔ من شاد خواهی بود و قربانی‌هایی که تو بر قربانگاه من می‌گذرانی، خواهم پذیرفت. معبد بزرگ من به نام نمازخانهٔ همهٔ ملّتها خوانده خواهد شد.»” 

کتاب اشعیای نبی،  7-6: 56
جدول زمانی تاریخی حضرت اشعیا (ص) با برخی دیگر از پیامبران در زابور

اشعیای نبی مطالبی دباره “کوه مقدس” نوشته است. این کوه، موریا نام داره ؛ یعنی همان جایی کهه ابراهیم می خواست پسرش را قربانی کند. معبد، جایی است که انسان ها دعا موننه . همو رقم که گفتیم، عیسی مسیح در دهمین روز از ماه نیسان وارد معبد شد. برای یهودیان، مکان و تاریخ برگزاری این عید با توجه ده  قربانی ابراهیم و عید پسح موسی تعیین موشد . فقط یهودیان می توانستند با تقدیم قربانیشان در معبد، این عید را جشن بگیرند. اشعیای نبی نوشته بود که: “روزی ملتهای مختلف خواهند دید كه” قربانی سوخته ی آنها در محراب مه پذیرفته می شود.” عیسی با اشاره به سخنان و نوشته های اشعیای نبی، اعلام کرد كه به كمك او، خداوند ملت های غیر یهودی را خواهد پذیرفت. عیسی جزئیات زیادی در این باره نگفت. اما در ادامه، وقتی ما مطالعه می کنیم، در می یابیم که هدف خدا برکت دادن به من و شما است.

روز های بعدی هفته ی مقدس

تورات به یهودیانی که حیوانات خود را برای قربانی دهمین روز از ماه نیسان انتخاب کرده اند، دستورالعمل هایی می دهد:

” آن را تا عصر روز چهاردهم همین ماه نگاه دارید. تمام جماعت بنی‌اسرائیل برّه‌های خود را در همان روز قربانی کنند.”    

خروج 12:6

پس از نخستین عید پاک که در زمان موسی، در چهاردهم نیسان توسط یهودیان برگزار شد، هر سال در همان تاریخ قربانی ها تقدیم خدا می شود.

فعالیتهای پیامبر عیسی مسیح در روز دوشنبه – روز 2 – در مقایسه با مقررات در تورات

مو ده جدول زیر، قسمت هایی از تورات را اضافه مونیم که در رابطه با قوانین “نگهداری از حیوان قربانی” و چی رقمی مراحل قربانی کردن” هستند. در اخرای نموداروختی که در جدول آو را مینگرین ، مو آنچه را که عیسی مسیح در روز دوم از هفته ی مقدس انجام داد را نوشته مونیم .

وقتی عیسی مسیح وارد معبد شد و آن را از تاجران و بازرگانان پاک كدند، مردم تحت تاثیر عملکرد او قرار گرفتند. انجیل در این باره نوشته مونه :

۱۸وختِیکه پیشوایونِ عالی مقام و عالِمای دِین اِی ره شِنِید، اُونا دَ پُشتِ یگ فرصت بُر شُد که چِطور اُو ره از بَین بُبره؛ چُون اُونا ازُو ترس مُوخورد، چراکه پگِ مردُم از تعلِیم شی حَیرو مَندُد.     

انجیل مرقس،  11:18

باد از ای که عیسی این کار را کرد، روحانیون دینی یهودی، تصمیم گرفتند او را بکشند.

آنها شروع ده مخالفت با عیسی کدن. کتاب مقدس در مورد روز سوم ای رقم نوشته مونه :

۲۷اُونا بسم دَ اورُشَلیم اَمَد. دَ حالِیکه عیسیٰ دَ خانه خُدا قَدم مِیزَد، پیشوایونِ عالی مقام و عالِمای دِین و رِیش سفیدا دَ پیش شی اَمَد ۲۸و گُفت: ”قد کُدَم اِختیار اِی کارا ره مُونی؟ کِی دَز تُو امی اِختیار ره دَده که اِی کارا ره انجام بِدی؟

انجیل مرقس، 28-27: 11

سوره ی التغابن در مورد سختی هایی که پیامبران آن دوره قد از او رو ده رو بودند، نوشته موکدن :

آي ا ن ي امده است به شما خبر آنان که نامعتقد شدند از پ ي ش پس چش ي دند نتايج بد کار شان را و
برای اي شان است عذاب ی درد دهنده ئ ی. )5 )

اي ن است به سبب آنکه بود م ی آمد به پ يش اي شان پ يغمبران اي شان با دالئل روشن )معجزه ها(
پس گفتند: آي ا انسان ی رهنمائی م ی کند ما را؟ پس نامعتقد شدند و رو گردان ي دند. و ب ی ن ي ازی
کرد خدا. و خدا ب ی ن ي از، ستوده شده است. )6)

پنداشتند آنان که نامعتقد شدند: آنکه هرگز برانگيخته )دوباره زنده( نمی شوند. بگو: بل ی و
قسم به پروردگار من البته برانگ ي خته می شوي د باز البته خبر داده می شو ي د به آنچه عمل
کردي د. واي ن است بر خدا آسان. )7)

       

سوره ی التغابن، آیات 5 تا 7

همو رقم که در سوره ی التغابن نوشته شده است، عیسی مسیح موباید از امتحان و آزمایش پیروز بیرون بیاید تا بتواند صلاحیت و اقتدارش را ثابت کند.کافران و مشرکان همیشه درصدد آزمایش و امتحان پیامبران بودند. نتیجه ی این آزمایش ها همیشه پیروز شدن پیامبران بود. همانطور که سوره ی التغابن به ما می گوید، این امتحان زنده شدن از مرگ بود؛ اما می بایست اول تمام نبوت ها در هفته ی آخر به حقیقت بپیوندند.

اگر به آنچه در روزهای 3 و 4 که در اینجا رخ داده است، نگاه كنیم، خواهیم دید كه توطئه ای که توسط سران قوم به ضد او چیده شده بود و عملکرد او نسبت به قضایا، با آنچه که تورات می گوید، مطابقت دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *