Skip to content

به طور معجزه‌آسایی، در,وخت مناسب، عیسی مسیح جهاد را علیه دشمن دیگری اعلام مونه

  • by

سوره التوبه،ده خاطر ایکه جهاد را توصیف مونه ،زیاد بحث جالب استه . از همونجه که این آیه ها جهاد فیزیکی یعنی جنگ جسمی را شرح میده ، توسط دانشمندان و روحانیون ده رقم صورت های مختلف تفسیر موشه با هم نظری ده این آیات بیاندازیم:

     

سوره ی التوبه، آیه 41 و 42

ب ي رون آئي د سبک بار و سنگي ن بار و جهاد کن ي د با دارائ ی خود و جان های خود در راه خدا.
اي ن بهتر است برای شما اگر هست ي د شما می دانيد. )41)

اگر بودی منفعت دن ي ائ ی نزديک و سفری آسان البته پ يرو ی می کردند ترا ولي کن دراز شد
بر اي شان مسافۀ راه. و به زودی سوگند می خورند به خدا که اگر می توانستي م ما البته
ب ي رون می آمدي م همراه شما، می کنند هًلک خود را )با سوگند خوردن( وخدا می داند که
هرآئ ي نه اي شان اند البته دروغ گو ي ان. )42)

   

سوره ی التوبه، آیه 41 و 42

آیه ی 42 سوره ی توبه ده ای رقم دلیل سرزنش و ملامت مونه : وقتی راه آسان و بدون مشکل بود، مردم ده جنگ مورفت و وختی که راه سخت و دشوار بود، تلاش مردم حیف موشد . آیه ی قبلی گپ و بهانه های کسایی را نشان می ده که جزئی از پیروان بودند. در آیات زیر از سوره ی التوبه، مینگریم که ده مو اخطار می ده:

بگو: آي ا می کشي د انتظار برای ما مگر يکی از دو ني کی؟ و ما می کشيم انتظار برای شما
اي نکه برساند به شما خدا عذاب ی از نزد خود ي ا به دست های ما؛ پس انتظار بکشي د هرآئي نه ما
هم با شما انتظار می کشي م. )52)

       

سوره ی التوبه، آیه ی 52

دلیل ای به خاطر دو نتیجه است: مرگ (یعنی شهادت) و یا دیگری پیروزی. اما اگر نبرد بزرگی رخ می داد، هر دو نتیجه اتفاق موفتاد . این دقیقاً همو چیزی است که عیسی مسیح واقعا عزیمت به اورشلیم با آن روبرو شد – وختی که ده اونجه رسید، هلال ماه تحقق پیشگویی هایی که صدها سال پیش داده شده بود را نشان داد.

داخل شدن ده اورشلیم

سوره ی الاسراء که شرح سفر شبانه ی پیامبر اکرم را می ده ، بسیار مشهور است. در اینجا او شب ده تنایی  ده واسطه ی بُراقی  مسیر بین مسجدالحرام در مکه تا مسجدالاقصی را پیمود:

مقدس است آنکه برد بندۀ خود را شبی از المسجد الحرام )مسجد مقدس( به سو ی المسجد
االقصی )مسجد دورتر( آنکه برکت کردي م دورا دور آن را تا بنمائي م او را از بعضی نشانه
های ما. هرآئ ي نه او، او است شنوا، ب ينا. )1)

    

سوره ی الاسراء، آیه ی 1

عیسی مسیح نیزده اونجه مو رفت. اما هدف عیسی مسیح متفاوت بود. اوده اورشلیم رفت تا آن علامت ها و نشانه هایی که داشت را ده کوله گی نشان بده بدین ترتیب، او بجای براق قد الاغ اماد وده جای شب، در روز، در مقابل چشمان همه ده راه افتاد. اگرچه ورود او ده اورشلیم با الاغ، قابل برابر با آمدن بر روی براق نیست؛ اما نشانه و علامتی آشکار برای همگان است. این مسئله را توضیح خاد دادیم .

عیسی مسیح با زنده کردن دوستش الیعازر، مسئولیت و ماموریت خود را نیز بر همگان آشکار کرد. اکنون او به راه افتاده، به اورشلیم می رود. این ورود او صد ها سال پیش، پیشگویی شده بود. انجیل در این باره اینطور می نویسد:

۱۲روزِ دِیگه شی گروهِ کٹِه مردُمِ که بَلدِه عِید اَمدُد، وختی شِنِید که عیسیٰ دَ اورُشَلیم مییه، ۱۳اُونا شاخه های دِرختِ خُرما ره گِرِفته از شار بُرو دَ سرِ راهِ شی رفت و شُعار دَده مُوگُفت:

”هوشیعانا! مُبارک اَسته کسی که دَ نامِ خُداوند مییه؛

مُبارک اَسته پادشاهِ اِسرائیل.“

۱۴و عیسیٰ یگ کُرِه اُلاغ ره پَیدا کده دَ بَلِه شی سوار شُد، امُو رقم که دَ کِتابِ مُقَدَّس نوِشته یَه:

۱۵”نَتَرس دُخترِ صَهیون،

اونه، پادشاهِ تُو

دَ بَلِه کُرِه اُلاغ سوار شُده مییه.“

۱۶دَ اوّل یارای شی امی چِیزا ره نَفامِید، مگم پسان، وختِیکه عیسیٰ دَ بُزُرگی-و-جلال خُو رسِید، اُو غَیت دَ یادِ ازوا اَمَد که امی چِیزا دَ بارِه ازُو نوِشته شُده، یعنی چِیزای ره که مردُم دَ حق شی انجام دَد. ۱۷پس جمعیَتِ مردُمِ که دَ وختِ کُوی کدونِ ایلعازر از قبر و دُوباره زِنده کدون شی از مُرده ها قد عیسیٰ بُود، دَرَو دَ بارِه ازُو شاهِدی مِیدَد. ۱۸امزی خاطر ام جمعیَتِ مردُم دَ سرِ راهِ شی رفت، چُون اُونا شِنِیدُد که عیسیٰ امُو مُعجزه ره کده. ۱۹پس فرِیسیا قد یگدِیگِه خُو گُفت: ”اونه، شُمو هیچ کار نَمِیتَنِید. توخ کُنِید که دُنیا از پسِ ازُو رَیی یَه.“

    

انجیل یوحنا، 19-12: 12

داوود نبی در مورد ورود مسیح به اورشلیم نوشته مونه

باد از از داود نبی، پادشاهان یهودی هر سال قد اسب ده اورشلیم وارد موشد . عیسی مسیح نیز سوار بر کره الاغی وارد اورشلیم شد و این رسم پادشاهان را به اجرا در آورد. حال مردم شروع ده خواندن شعر ها و آواز هایی برای عیسی مسیح کدند که قبلا برای داوود پادشاه می خواندند:

۲۵اَی خُداوند، لُطفاً مو ره نِجات بِدی!

اَی خُداوند، لُطفاً کامیابی نصِیب مو کُو!

۲۶مُبارک اَسته کسی که دَ نامِ خُداوند مییه.

مو از خانِه خُداوند شُمو ره بَرکت مِیدی.

۲۷خُداوند، خُدا اَسته

و اُو دَ بَلِه مو روشَنی کده.

قُربانی عِید ره قد ریسپونا دَ شاخای قُربانگاه بسته کُنِید.

      

مزامیر، 27-25: 118

کسانی که می دانستند عیسی الیعازر زنده کرده است، این آهنگ را بلدی پادشاه خواندند. آنا به خاطر امادن اوده اورشلیم خوشحال شدند. آنا با صدای بلند “هوشیعانا” موگفتن. هوشیعانا یعنی ” استدعا داریم نجات بده”. این کلمه سال ها پیش در مزامیر 118:25 نوشته شده بود. او قرار بود مردم را از چه چیزی نجات بده؟ جواب این سوال را زکریای نبی ده مو می ده.

پیامبرانی که ورود عیسی به اورشلیم را در روز یکشنبه نخل پیش بینی کردند

نبوت زکریای نبی

Although Jesus entered Jerusalem in the tradition of the old Jewish kings, he did so differently than they did. We know that the prophet Zachariah prophesied the name of Christ; Pay attention to the diagram below that surrounds the lives of Zachariah and other prophets.

 پیامبرانی که در مورد ورود مسیح به اورشلیم نبوت کرده بودند

در زیر پیشگویی زکریای نبی را با هم می خوانیم:

” ای مردم صهیون خوشحالی کنید!ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید! زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کرّه الاغی پیش شما می‌آید. خداوند می‌فرماید: «من ارّابه‌های جنگی و اسبها را از سرزمین اسرائیل دور می‌کنم. کمانهای جنگی شکسته موشه و او صلح و امنیّت را در بین اقوام جهان برقرار می‌سازد.قلمرو فرمانروایی او از دریا تا دریا از رود فرات تا دورترین نقطهٔ زمین می‌باشد.» خداوند می‌فرماید: «به‌خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی‌ها مُهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از چاه بی‌آب نجات می‌دهم.”                  

کتاب زکریای نبی، 11-9: 9

پادشاهی که زکریای نبی ده باره ی شی گپ میزد قد دگه پادشاها فرق دشت بود. او مثل پادشاهان دیگر، با ارابه های جنگی و اسب های درباری نمی آمد. این پادشاه اسلحه ها رایک طرف میله و صلح را ده

میان مردم خواهد آورد. با این وجود، این پادشاه برای شکست دادن دشمنش مجبور به جنگ با او خواهد شد و می بایست برای پیروزی در این جنگ کشته شود. در ادامه این مطلب را بهتر درک خواهیم کرد.

وقتی که هویت دشمن عیسی مسیح بلدی مو آشکار شوه، دلیل همه ی حوادث را خاد فهمید. معمولاً دشمن پادشاه، پادشاه و ارتش یک کشور دیگر یا مخالفان کشور خودش، است. اما طبق نوشته های زکریای نبی، پادشاه مو بلدی ایجاد صلح اماده ؛ او اماده تا قومی را که در تبعید، تشنه شده اند، از چاه های بی اَو نجات داده و آنها را با آب حیات جاودان سیراو کنه (آیه ی 11). چاه بی آب کلمه ای عبری است که سنبل  قبر و یا مرگ است. همو رقم که گفتیم این پادشاه، مردم را از تبعید نجات می ده؛ حاکمان ظالم، رشوه خواران، سیاستمداران فاسد در لیست نجات او، جایی نداره.[1]

هنگامی که مو در مورد نجات مردم از مرگ گپ میزنیم ، هدف از مو ای استه که آنا ا از مرگ و مردن آزاد خاد شد. به عنوان مثال، فردی که در حال غرق شدن است را میتانیم نجات داد و یا برای نجات جان کسی می توان خرید. در اینجا مو از کلمه “نجات” استفاده مونیم ، ولی در اصل ده ای موقعیت ها فقط مرگ ده تاخیر موفته و از بین نموره و بلاخره روزی به سراغ آن انسان ها می آید. پیشگویی های زکریای نبی از نجات یافتن همگان، حتی کسایی که قبلا مرده ، گپ میزنه . زکریای نبی دباره پادشاهی که سوار بر کره الاغی است، نوشته است . این پادشاه با مرگ روبرو موشه و او ده مرگ غلبه مونه کرد و اسیرهای مرگ را آزاد مونه . برای رسیدن ده ای پیروزی، باید تلاش زیادی کنه . این یک جهاد و تلاش بی سابقه در تاریخ است. عالما اندیشمندان گاه گاهی در مورد جهاد بزرگ (مبارزه ای که در درونمان اتفاق می افتد) و جهاد کوچک (مبارزه ای که دنیای برونی صورت می گیرد) گپ میزنه . پادشاه هر دوی ای دنیا را با روبرو شدن قد مرگ، پشت سر میله .

پادشاه در جنگ قد مرگ از چه سلاحی استفاده مونه ؟ زکریای نبی در این باره موگه که او فقط “خون قربانی عهد” را با خود میاره . این بدان معنی است که سلاح پادشاه، خون خود شی است.

عیسی سوار بر کره الاغی به شهر اورشلیم آمد و بدین طریق خود را مسیح اعلام کرد.

بچی عیسی مسیح در غم و اندوه چُخرا کرد؟

وقتی عیسی مسیح وارد اورشلیم شد، رهبران مذهبی و دینی با او مخالفت کردند. انجیل لوقا پاسخ عیسی مسیح به آنان را اینگونه شرح می دهد:”

انجیل لوقا، 44-41:19 ۴۱وختِیکه عیسیٰ دَ اورُشَلیم نزدِیک شُده شار ره دِید، دَ چخرا کدو شُد ۴۲و گُفت: ”کشکِه تُو ام اِمروز پَی مُوبُردی که چِیزخیل صُلح-و-سلامَتی میره؛ مگم آلی امُو چِیزا از چِیمای تُو تاشه مَنده. ۴۳پس روزای دَ بَلِه تُو مییه که دُشمَنای تُو دَ گِرداگِرد تُو سَنگر جور مُونه و گِرد تُو ره گِرِفته از هر طرف تُو ره محاصِره مُونه. ۴۴اُونا تُو ره دَ خاک برابر کده بچکِیچای تُو ره دَ مَنِه تُو نابُود مُوکُنه و نَمیله که دَ مَنِه تُو یگ سنگ ام دَ بَلِه دِیگه سنگ باقی بُمَنه، چُون تُو زمانی ره که خُدا دَ بَلِه تُو نظر کد، پَی نَبُردی.“

عیسی مسیح تأکید کرد که رهبران مذهبی باید “امروز” و “زمان نزدیک شدن خدا” را درک می کردند. منظور او چه بود؟ رهبران مذهبی چه چیزی را نفهمیده بودند؟

پیامبران در مورد او روز نبوت های زیادی کده بودن

قرن ها پیش، دانیال نبی دباره امادون مسیح پیشگویی کده بود. قرار بود مسیح 483 سال پس از داده شدن امر دوباره جور اورشلیم بیه . طبق محاسبات ما، دانیال نبی آمدن مسیح را تقریبا در سال 33  بعد از میلاد پیش بینی کرده بود. ما می بینیم که در سال 33 پس از میلاد، او سوار بر کره الاغی وارد اورشلیم می شود. ای یک معجزه است که ای رویداد صدها سال قبل پیش بینی شده است. (لطفا به اینجا نگاه بیاندازید و ما ادامه خواهیم داد)

دانیال نبی که زمان آمدن مسیح را پیشگویی کرده بود، در محاسبات خود، از سال 360 روزه استفاده کرده بود. در زیر ما طریقه ی حساب کردن او را به شما نشان داده ایم:

438 سال * 360 روز  (سال) = 173880 روز

طبق تقویم مدرن، هر سال برابر است با 365.2422 روز. بدین ترتیب، 476 سال و 25 روز به دست می آید.

(173880/365.24219879= 476 و 25 باقی مانده)

در چه سالی دستور مرمت و دوباره جور اورشلیم داده شد؟ده آیه ی زیر دقت کنید:

“چهار ماه بعد در ماه نیسان، در سال بیستم سلطنت اردشیر شاهنشاه پارس، یک روز هنگامی‌که اردشیر شاهنشاه در حال صرف غذا بود، من برایش شراب بردم. او قبل از آن هرگز مرا غمگین ندیده بود.”       

کتاب نحمیای نبی، 2:1

مینگریم که ای آیه ده مو اطلاعاتی در مورد روز نمی ده و فقط ماه نیسان که در تقویم یهود، نام یکی از ماه ها است،.نام برده شده است.

 اما ده احتمال زیاد روز اول ماه نیسان این اتفاق موفته ، زیرا که در این روز سال نو شروع موشه و پادشاه نحمیای نبی را پیش خود صدا کرده ده گفت و گو می نشیند. اول نیسان شروع ماه نو است، زیرا تقویم قمری است و طبق ماه محاسبه موشه (مانند تقویم اسلامی). مسلمانا نیز با دیدن هلال جدید، ماه جدید ره شروع مونه . تحقیقات علم ستاره شناسی ده مو نشان می ده که اولین روز از ماه نیسان، 444 سال قبل از میلاد مسیح شروع موشه. آیا مردم در او روز ماه جدید را در آسمو ها دیده و یا در روز دیگری او ره دیدن ؟ مطمئناً جواب دادن به این سوال زیاد سخت است. محاسبات نجومی نشان می ده که اولین روز از ماه نیسان سال بیستم سلطنت اردشیر پادشاه، با 4 مارس، 444 سال قبل از میلاد و ساعت 10 شب تقویم ما برابر است.[2] اگر آنها ماه جدید را نبینند، ماه نیسان از روز بعدی شروع می شود، یعنی مصادف با 5 مارس، 444 سال قبل از میلاد مسیح طبق تقویم ما. ده هر حال، دستور پادشاه پارس برای بازسازی شهر اورشلیم بین 4 یا 5 مارس داده شده است.

اگر پیشگویی دانیال نبی را ده نظر بگیریم، 476 سال باد از امر بازسازی شهر اورشلیم، با سال 33 بعد از میلاد منطبق می شود. (سال صفر وجود ندارد. تقویم مدرن از 1 سال قبل از میلاد مسیح به 1 سال بعد از میلاد تبدیل می شود. بنابراین اینطور حساب می کنیم:   33= 1 + 476 + 444- ). اگر 25 روز باقی مانده را نیز اضافه کنیم، می توانیم زمان پیشگویی دانیال نبی را تعیین کنیم: 4 یا 5 مارس، 33 سال بعد از میلاد و یا 29 یا 30 مارس، 33 سال بعد از میلاد. نمودار بعدی، بخوبی این محاسبات را به ما نشان می دهد. 29 مارس سال 33 بعد از میلاد، روز یکشنبه بوده است؛ یعنی همو روزی که عیسی مسیح سوار بر الاغی به اورشلیم اماد . موای ره موفامیم که جمعه ی بعدی روز عید پاک بود و این عید همیشه در چهاردهمین روز از ماه نیسان جشن گرفته موشه . 14 نیسان سال 33 بعد از میلاد طبق تقویم ما برابر است با 3 آوریل. 29 مارس، روز یکشنبه برابر است با 5 روز قبل از 3 آوریل.

روز 29 مارس سال 33 بعد از میلاد، عیسی مسیح سوار بر کره الاغی شد و با ورود او به شهر اورشلیم، کول پیشگویی های زکریا و دانیال نبی به حقیقت پیوستند. به نمودار زیر توجه کنید.

در آن روز بسیاری از پیشگویی ها به وقوع پیوستند. این علامت ها زیاد روشن و واضح بودند. خداوند، نقشه و برنامه ای که ببلد ی مسیح داشت را اجرا کد. بعداً در همان روز، پیشگویی دیگری از موسی توسط عیسی مسیح به حقیقت پیوست. با اینکار، او پیش به سوی جهاد علیه ی دشمن خود، یعنی مرگ رفت. ما در مقاله ی بعدی این موضوع را بررسی خواهیم کرد.


[1] برای پیامبران، “مرگ” به معنای “چاه” است. در زیر چند مثال آورده شده است:

” امّا در عوض، تو به قعر دنیای مردگان کشانده شده‌ ای.”    

کتاب اشعیای نبی، 14:15

“هیچ‌ کس از دنیای مردگان نمی‌تواند تو را بستاید، مردگانی که در قبرستانند، نمی‌توانند به وفاداری تو اعتماد کنند.”  

کتاب اشعیای نبی، 38:18

“پای شی ذه لب گور رسیده وده دنیای مردگان نزدیک موشه.”      

ایوب 33:22

“تو را به گوادال خواهند افکند و با مرگ خشونت‌آمیزی در قلب دریاها خواهی مُرد.”      

حزقیال   28:8

“و گورهایشان در ژرفترین نقطهٔ دنیای مردگان قرار دارد. همهٔ سربازانش در نبرد کشته شدند و گورهایشان در اطراف اوست. روزی بود که ایشان سرزمین زندگان را به وحشت می‌انداختند.”          

حزقیال     32:23

    

مزامیر  30:3

۳اَی خُداوند، تُو جان مَره از عالمِ مُردا بُرو اَوُردی

و مَره از مینکلِ کسای که دَ گور موره، زِنده نِگاه کدی

  

مزامیر  30:3

[2] برگرفته از کتاب Dr. Harold V. Hoehner ، به نام “Chronological Aspects of the Life of Christ“،

1977، ص 176.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *