Skip to content

روز ششم: عیسی مسیح و آدینهٔ نیک یا جمعهٔ نیک

  • by

سوره ی الجمعه ده مو  درباره ی روز دعا و نماز مسلمانان موگه . این سوره در اول  مو را ده چالش موبره . این چالش همان چالشی است که عیسی ده عنوان مسیح آن را پذیرفت. سوره ی الجمعه، پیش  از ای که، روز جمعه را، ده  عنوان روز دعا و پرستش اعلام کند، موگه :

“بگو اى كسانى كه يهودى شده‏ ايد اگر پنداريد كه شما دوستان خداييد نه مردم ديگر پس اگر راست مى‏ گوييد درخواست مرگ كنيد و[لى] هرگز آن را آیه ی حال ستمگران داناست”به سبب آنچه از پيش به دست ‏خويش كرده‏ اند آرزو نخواهند كرد و خدا به سوره ی الجمعه

6-7

مانای  آیاتی که در بالا نوشته شده، اای است: اگر ما واقعاً دوست خدا هستیم، نباید از مرگ بترسیم. اما اگر مو شک  نسبت ده اعمال خود داریم، از مرگ و از هر موضوعی که ده او ختم موشه ، دوری مونیم  میبنگریم که عیسی مسیح، در ششمین روز از آخرین هفته ی زندگی خو ،ده  عنوان یک یهودی، با این آزمایش روبه رو شد. او با دعا کردن این امتیان الهی را شروع مونه  . انجیل در این باره موگه :

ٰ

۳۷اُو پِترُس و دُو باچِه زِبدی ره قد خُو قَتی بُرد و غَدر غَمگی و کوٹیوبار شُد. ۳۸اوخته دَزوا گُفت: ”جان مه از شِدَّتِ غَم نزدِیک اَسته که بُمُره. شُمو دَ امِینجی بُمنِید و قد ازمه بیدار بَشِید.“

۳۹بعد ازُو کم وَری پیش رفت و قد رُوی خُو دَ زمی اُفتَد و دُعا کده گُفت: ”اَی آتِه مه، اگه اِمکان دَره اِی جام ره از مه دُور کُو، مگم نَه دَ خاستِ ازمه بَلکِه دَ خاست-و-اِرادِه خود خُو.“ 

انجیل متی، 39-37: 26

پیش  از ای که حوادث رخ داده در روز جمعه را بررسی کنیم، ده چیزی های که سبب   شد، دعای روز جمعه خوانده شود، مینگریم .

دشمن مو، شیطو ، یهودا، یکی از شاگردان عیسی را در روز پنجم فریب داد تا او به عیسی خیانت کند. عصر روزدگه  در روز ششم، عیسی قد  شاگرد های خو  آخرین شام خوده  را خورد. او در او  شب، ده باری ای که چی رقم  باید یکی دگه خوده  را دوست داشته باشیم و درباره ی عشق خدا نسبت ده مو ، گپ زد.او شب، در انجیل اینگونه به تصویر کشیده شده است.باد ازی او بلدی  همه ی ایمانداران دعا کرد در اینجا بخوانید

انجیل، حوادث بعد از دعای روز جمعه را اینگونه به تصویر می کشد:

دستگیری در باغ

۱وختِیکه عیسیٰ امی چِیزا ره گُفت، اُو قد یارای خُو دَ اُو طرفِ قولِ قِدرون رفت. دَ اُونجی یگ باغ بُود و عیسیٰ قد یارای خُو دَ مَنِه امزُو باغ دَراَمد. ۲مگم یهُودا، امُو کسی که اُو ره دَ گِیر مِیدَد، ام امُو جای ره بَلَد بُود، چراکه عیسیٰ غَدر وختا قد یارای خُو دَ اُونجی جَم مُوشُد. ۳پس یهُودا قد یگ ڈَل عسکر و صاحِب مَنصَب از طرفِ پیشوایونِ عالی مقام و فرِیسیا قد چِراغ ها، مَشعل ها و سَلاح ها دَ اُونجی اَمَد. ۴عیسیٰ از تمام چِیزای که دَ سر شی میمَد خبر دَشت، ولے باز ام پیش اَمَده دَزوا گُفت: ”کِی ره مُوپالِید؟“ ۵اُونا دَ جواب شی گُفت: ”عیسای ناصِری ره.“ عیسیٰ دَزوا گُفت: ”ما اَستُم.“ و یهُودا که اُو ره دَ گِیر مِیدَد، ام قد ازوا ایسته بُود. ۶وختِیکه اُو دَزوا گُفت ”ما اَستُم،“ اُونا پَسکی پَسکی رفته دَ زمی اُفتَد. ۷اُو بسم ازوا پُرسان کد: ”شُمو کِی ره مُوپالِید؟“ اُونا گُفت: ”عیسای ناصِری ره.“ ۸عیسیٰ دَ جوابِ ازوا گُفت: ”ما دَز شُمو گُفتُم که ما اَستُم. اگه شُمو مَره مُوپالِید، اَمیا ره بیلِید که بوره.“ ۹ اِی کار شُد تا کلامی که اُو گُفتُد: ”امزُو کسای که تُو دَز مه دَدے، یگ شی ره ام گُم نَکدیم“ پُوره شُنه. ۱۰اوخته شِمعون پِترُس که یگ شمشیر دَشت، اُو ره کشِیده غُلامِ پیشوای بُزُرگ ره زَد و گوشِ راست شی ره مُنٹی کد. نامِ امزُو غُلام مَلُوک بُود. ۱۱ولے عیسیٰ دَ پِترُس گُفت: ”شمشیر خُو ره دَ پوش شی بیل! آیا جامی ره که آتِه آسمانی دَز مه دَده، وُچی نَکنُم؟“

۱۲اوخته ڈَلِ عسکرا و قومَندانِ ازوا قد صاحِب مَنصَبای یهُود، عیسیٰ ره گِرِفتار کده بسته کد. ۱۳اوّل اُو ره پیشِ حنّا خُسُرِ قَیافا بُرد که قَیافا دَمزُو سال پیشوای بُزُرگ بُود.

انجیل یوحنا، 13-1: 18

عیسی مسیح بلدی  دعا کردن ده  باغی در نزدیکی شهر اورشلیم رفت.  یهودا سربازانی را بلدی دستگیری شی  ده اونجه  آورد. اگر کسی بخایه  مو را دستگیر کنه ، مو مقاومت و فرار مونیم  و مخفی موشیم  اما عیسی مسیح  بیخی یک کار دگه ره کد. او به صورت مستقیم ده  آنها گفت همو رقم  کسی است که پشت شی  می گرده . این جسارت شی ، باعث شگفتی سربازان شده بود. همراهای  عیسی از ترس فرار کردند. عیسی مسیح به صورت داوطلبانه دستگیر شد و بلدی  بازجویی او را ده نزد حنا، کاهن اعظم سابق معبد بردند.

بازجوییِ اول

انجیل می گوید:

۱۹پس پیشوای بُزُرگ از عیسیٰ دَ بارِه یارای شی و تعلِیمای که مِیدَد سوال کد. ۲۰عیسیٰ دَ جواب شی گُفت: ”ما دَ دُنیا بَرمَلا توره گُفتیم و همیشه دَ عِبادت خانه ها و خانِه خُدا که پگِ یهُودیا جَم مُوشه، تعلِیم دَدیم. ما هیچ چِیز ره تاشَکی نَگُفتیم. ۲۱چرا از مه پُرسان مُونی؟ از کسای که تورِه مَره شِنِیده، پُرسان کُو که ما دَزوا چِیزخیل گُفتیم، چُون اُونا مِیدَنه که ما چی گُفتیم.“ ۲۲وختِیکه عیسیٰ امی چِیزا ره گُفت، یکی امزُو صاحِب مَنصَبا که پالُوی شی ایسته بُود، اُو ره یگ چپات زَده گُفت: ”آیا تُو دَ پیشوای بُزُرگ امی رقم جواب مِیدی؟“ ۲۳عیسیٰ دَ جواب شی گُفت: ”اگه بَد گُفتیم، بَدی شی ره بُگی؛ اگه دُرُست گُفتیم، چرا مَره مِیزَنی؟“ ۲۴پس حنّا اُو ره دِست بسته دَ پیشِ قَیافا پیشوای بُزُرگ رَیی کد

انجیل یوحنا، 24-19: 18

عیسی مسیح را پیش کاهن اعظم، بلدی دفعه دوم ده باز پرسی بورد .

دومین بازجویی از عیسی

عیسی مسیح، در مقابل تمامی رهبران دینی مورد بازجویی و پرس و جو قرار گرفت. انجیل آن روز را اینگونه شرح می دهد:

۵۳اُونا عیسیٰ ره دَ حُضُورِ پیشوای بُزُرگ بُرد و تمامِ پیشوایونِ عالی-مقام، رِیش سفیدا و عالِمای دِین دَ اُونجی جم شُدُد. ۵۴پِترُس از دُور اُو ره دُمبال مُوکد تاکه دَ مَنِه حَولی پیشوای بُزُرگ داخِل شُد و قد پَیره‌دارا شِشت تا دَ بغلِ آتِش خود ره گرم کُنه.

۵۵دَ امزُو غَیت پیشوایونِ عالی مقام و تمامِ اَعضای شورا دَ تلاشِ ازی بُود که یگ شاهِدی دَ ضِدِ عیسیٰ پَیدا کُنه تا اُو ره دَ قتل بِرسَنه، مگم اُونا هیچ شاهِدی پَیدا نَتنِست. ۵۶غَدر کسا دَ ضِدِ ازُو شاهِدی دروغ دَد، مگم شاهِدی های ازوا یگ قد دِیگه شی جور نَمیمَد. ۵۷اوخته بعضی‌ها ایسته شُده دَ ضِدِ ازُو شاهِدی دروغ دَده گُفت: ۵۸”مو شِنِیدے که اُو گُفت: ’ما اِی خانِه خُدا ره که قد دِستِ اِنسان جور شُده بیرو مُونُم و دَ مُدَتِ سِه روز یگ خانِه دِیگه آباد مُونُم که قد دِستِ اِنسان جور نَشُده بَشه.‘ ۵۹ولے دَ امزی باره ام شاهِدی ازوا یگ قد دِیگِه شی جور نَمَد.“ ۶۰اوخته پیشوای بُزُرگ دَ حُضُورِ ازوا ایسته شُد و از عیسیٰ پُرسان کد: ”آیا تُو هیچ جواب نَمِیدی؟ اِی چِیزخیل اَسته که اَمیا دَ ضِد تُو شاهِدی مِیدیه؟“ ۶۱مگم اُو چُپ مَند و هیچ جواب نَدَد. پیشوای بُزُرگ بسم ازُو پُرسان کده گُفت: ”آیا تُو مسیح، باچِه خُدای مُتَبارک اَستی؟“ ۶۲عیسیٰ گُفت: ”ما اَستُم، و شُمو «باچِه اِنسان» ره مِینگرِید که دَ دِستِ راستِ قادِرِ مُطلَق شِشته و دَ بَلِه آوُرهای آسمو مییه.“ ۶۳اوخته پیشوای بُزُرگ کالای خُو ره پاره کده گُفت: ”دِیگه مو دَ شاهِد چی ضرُورَت دَری؟ ۶۴شُمو کُفرگویی شی ره شِنِیدِید. صَلاحِ شُمو چی اَسته؟“ پگِ ازوا اُو ره محکُوم کده گُفت که سزاوارِ مَرگ اَسته.

۶۵بعضی کسا دَ بَلِه ازُو تُف اَندختو ره شُروع کده چِیمای شی ره بسته کد و اُو ره قد مُشت زَده گُفت: ”نَبُوَت کُو، کِی زَد؟“ پَیره‌دارا ام اُو ره گِرِفته لَت-و-کوب کد.

انجیل مرقس، 65-53: 14

رهبران یهودی عیسی مسیح راده  اعدام ماکوم كدند؛ اما از اونجه  که اورشلیم تحت اشغال رومی ها بود، اعدام باید  توسط حاکم رومی تأیید موشد . از ای خاطر آنها او را نزد پونتیوس پیلاطس که حاکم روم بود بردند. کتاب انجیل همچنین ده مو موگه  که چه اتفاقاتی سر یهودای خائن اماد .

چه بلایی بر سر یهودای خائن آمد؟

۱وختِیکه صُبح شُد، تمامِ پیشوایونِ عالی مقام و رِیش سفیدای قَوم دَ بارِه عیسیٰ جلسه کد و تصمِیم گِرِفت که اُو ره بُکُشه. ۲بعد ازُو عیسیٰ ره بسته کده بُرد دَ پیلاتُس، والی رُومی تسلِیم کد.

۳یهُودا که عیسیٰ ره تسلِیم کدُد، وختی دِید که اُو محکُوم شُد، اُو پشَیمو شُده امُو سی سِکِه نُقره ره دَ پیشوایونِ عالی مقام و رِیش سفیدا پس دَد ۴و گُفت ”ما گُناه کدیم، چراکه آدمِ بیگُناه ره تسلِیم کدیم.“ ولے اُونا گُفت: ”دَز مو چی غَرَض، تُو مُوفامی و کار تُو.“ ۵پس یهُودا امُو نُقره ره دَ خانِه خُدا پورته کده رَیی شُد و رفته خود ره دَ دار اَوزو کد.

۶مگم پیشوایونِ عالی مقام نُقره ره باله کده گُفت: ”پورته کدونِ امزی نُقره دَ خزانِه خانِه خُدا جایز نِیَسته، چراکه اِی خُونبَها اَسته.“ ۷بعد از مشوَره کدو، اُونا قد امزُو پَیسه زمِینِ کُوزه‌گَر ره خرِید تا بَلدِه بیگَنه‌گو قبرِستو بَشه. ۸دَ امزی دلِیل امُو زمی تا اِمروز دَ نامِ «زمِینِ خُون» مشهُور اَسته.

انجیل متی 8-1: 27

عیسی مسیح در مقابل حاکم روم، مورد بازجویی قرار می گیرد

انجیل متی، 26-11: 

۱۱اوخته عیسیٰ دَ حُضُورِ والی رُومی ایسته شُد و والی ازُو پُرسان کد: ”آیا تُو پادشاهِ یهُودیا اَستی؟“ عیسیٰ گُفت: ”خود تُو مُوگی.“ ۱۲مگم وختِیکه پیشوایونِ عالی مقام و رِیش سفیدا دَ بَلِه ازُو تُهمَت کد، اُو هیچ جواب نَدَد. ۱۳اوخته پیلاتُس دَزُو گُفت: ”آیا تُو نَمِیشنَوی که اُونا چِیقس شاهِدی ها دَ ضِد تُو مِیدیه؟“ ۱۴لیکِن عیسیٰ حتیٰ دَ یگ تورِه ازُو ام جواب نَدَد، بطَوری که والی دَزی باره غَدر حَیرو مَند.

۱۵رسم-و-رَواجِ والی اِی بُود که دَ هر عِید، یگ بَندی ره بَلدِه مردُم ایله کُنه، هر کسی ره که اُونا میخاست. ۱۶دَ امزُو غَیت یگ بَندی نامی دَ نامِ باراباس دَ بَندی‌خانه بُود. ۱۷وختِیکه مردُم جَم شُد، پیلاتُس ازوا پُرسان کده گُفت: ”شُمو کُدَم شی ره میخاهِید که بَلدِه شُمو ایله کنُم؟ باراباس ره یا عیسیٰ مشهُور دَ مسیح ره؟“ ۱۸چُون اُو پَی بُرد که اُونا عیسیٰ ره از رُوی همچِشمی تسلِیم کده.

۱۹دَ حالِیکه پیلاتُس دَ چَوکی قضاوَت شِشتُد، خاتُون شی دَزُو پَیغام رَیی کده گُفت: ”قد امزُو آدمِ بیگُناه کار نَدَشته بَش، چُون اِمروز از خاطرِ ازُو دَ خاو غَدر عذاب شُدُم.“

۲۰دَ عَینِ حال پیشوایونِ عالی مقام و رِیش سفیدا مردُم ره تشوِیق کد تا اُونا درخاست کُنه که باراباس ایله شُنه و عیسیٰ کُشته شُنه. ۲۱پس والی ازوا پُرسان کد: ”کُدَمِ امزی دُو نفر ره شُمو میخاهِید که بَلدِه شُمو ایله کنُم؟“ اُونا گُفت: ”باراباس ره.“ ۲۲پیلاتُس دَزوا گُفت: ”پس قد عیسیٰ مشهُور دَ مسیح چِیز کار کنُم؟“ پگِ ازوا گُفت: ”دَ صلِیب میخکوب کُو!“ ۲۳اوخته والی گُفت: ”چرا؟ چی بَدی کده؟“ اُونا کَلوتَر چِیغ زَده گُفت: ”دَ صلِیب میخکوب کُو!“

۲۴وختی پیلاتُس دِید که کوشِش شی هیچ فایده نَدره، بَلکِه شورِش شُروع مُوشه، اُو آو طلب کد و دَ پیشِ رُوی مردُم دِست خُو ره شُشته گُفت: ”ما دَ بارِه خُونِ امزی آدم، بےگُناه اَستُم! شُمو مُوفامِید و کار شُمو!“ ۲۵تمامِ مردُم دَ جواب شی گُفت: ”خُونِ ازُو دَ گردونِ ازمو و اَولادای مو بَشه!“ ۲۶پس باراباس ره بَلدِه ازوا ایله کد و عیسیٰ ره بعد از قَمچی زَدو دَ عسکرا تسلِیم کد تا دَ صلِیب میخکوب شُنه.

27

صلیب، مرگ عیسی مسیح و دفن او

سپس انجیل در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح می نویسد:

” سربازان پیلاطس عیسی را به حیاط كاخ فرماندار بردند و تمام سربازان به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را در آوردند و ردای ارغوانی رنگی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده به طعنه می‌گفتند: «درود بر پادشاه یهود.» آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی كه در دستش بود بر سرش می‌زدند. سرانجام از مسخره كردن او دست برداشتند و آن ردا را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب كنند. در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبه‌رو شدند و او را مجبور كردند كه صلیب عیسی را حمل كند. وقتی به محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش كننده به او دادند، امّا وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب كردند

. آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند و برای پاسداری در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شرح نوشتند: «این است عیسی، پادشاه یهود» و بر بالای سرش نصب كردند. دو راهزن را نیز با او مصلوب كردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی‌که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را می‌جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند: «تو كه می‌خواستی معبد بزرگ را خراب کنی و آن را در سه روز از نو بسازی، اگر واقعاً پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده.» همچنین سران كاهنان و علما و مشایخ یهود او را مسخره كرده، می‌گفتند: «او دیگران را نجات می‌داد، امّا نمی‌تواند خودش را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکّل داشت و می‌گفت كه فرزند خداست، پس اگر خدا را دوست داشته باشد او را آزاد می‌سازد.» حتّی راهزنانی هم كه با او مصلوب شده بودند، همین‌طور به او توهین می‌کردند. از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریكی تمام زمین را فراگرفت. نزدیک ساعت سه عیسی با صدای بلند فریاد كرد: «ایلی، ایلی، لما سبقتنی؟» یعنی «خدای من، خدای من، چرا مرا ترک كردی؟» بعضی از کسانی‌ که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند: «الیاس را می‌خواند.» یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده، در شراب تُرشیده فرو برد و بر نوک چوبی قرار داده، جلوی دهان عیسی برد. امّا دیگران گفتند: «بگذارید ببینیم آیا الیاس می‌آید او را نجات دهد یا نه!» عیسی بار دیگر فریاد بلندی كشید و جان سپرد. در آن لحظه پردهٔ اندرون مقدّس معبد بزرگ از بالا تا به پایین دو پاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد كه تخته سنگها شكافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدّسین كه خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده، بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدّس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او كه به پاسداری از عیسی مشغول بودند، زمین لرزه و همهٔ ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند: «بدون شک این مرد پسر خدا بود.» عدّه‌ای از زنها كه عیسی را خدمت می‌کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زِبدی دیده می‌شدند.”

انجیل متی، 56-27: 27کتاب انجیل از لرزیدن زمین، شکافته شدن سنگ ها و صخره ها و باز شدن قبرها درست بعد از جان سپردن عیسی خبر می دهد. هنگام مرگ مسیح خبر می دهد. سوره ی الزلزلة در این باره می نویسد:

وقت يکه لرزانده شد زم ين لرزاندن آن. )1 ) و بي رون انداخت زم ي ن بار های سنگي ن خود را. )2 ) و گفت انسان: چ ي ست برای آن )زمين(؟ )3 )  آن روز سخن م ی گو ي د خبر های خود را. )4 )  به )سبب( آنکه پروردگار تو وح ی کرده برای آن. )5 )  آن روز بي رون می آيند مردم دسته های پراگنده تا نشان داده شوند کار های اي شان را. )6) 

سوره ی الزلزله، آیه ی 1 تا 6

 

می بینیم که این سوره، در مورد روز داوری و محاکمه می نویسد. حوادث مربوط به مصلوب شدن عیسی مسیح، با نوشته های این سوره مطابقت می کنند.این یک نشانه و علامت است؛ زیرا که مرگ عیسی، برای روز بعد، قربانی مهمی بود.

پهلویش “سوراخ شد”

انجیل یوحنا جزئیات مهمی از مرگ عیسی بر روی صلیب نام موبره  :

۳۱امُو روز، روزِ تَیاری بُود و ازی که یهُودیا نَمیخاست جَسَدا دَ روزِ آرام دَ بَلِه صلِیب بُمَنه، خصُوصاً دَ امزُو روزِ آرام که روزِ بُزُرگِ عِید بُود، اُونا از پیلاتُس خاهِش کد که پایای مَصلُوب‌شُده ها مَیده شُنه تا جَسَدای ازوا بُرده شُنه. ۳۲پس عسکرا اَمَده ام پایای نفرِ اوّل ره و ام پایای نفرِ دوّم ره که قد عیسیٰ یگجای دَ صلِیب میخکوب شُدُد، مَیده کد. ۳۳مگم غَیتِیکه اُونا پیشِ عیسیٰ رسِید و دِید که اُو گاه مُرده، اُونا پایای شی ره مَیده نَکد. ۳۴لیکِن یکی امزُو عسکرا قد نَیزِه خُو دَ بَغل عیسیٰ زَد که دِستی خُون و آو از بغل شی بُر شُد. ۳۵امُو کسی که اِی چِیزا ره دِید، شاهِدی دَد و شاهِدی ازُو راست اَسته. اُو مِیدَنه که اُو حقِیقت ره مُوگه تا شُمو ام باوَر کُنِید. ۳۶امی چِیزا رُخ دَد تا نوِشته های کِتابِ مُقَدَّس پُوره شُنه که مُوگه: ”یگ استُغونِ ازُو ام مَیده نَمُوشه.“ ۳۷و دِیگه نوِشته های کِتابِ مُقَدَّس باز ام مُوگه: ”اُونا سُون امزُو کسی توخ مُونه که اُو ره قد نَیزه زَده.“.  انجیل یوحنا، 37-31: 19

یوحنا دید که وقتی یک سرباز رومی با نیزه پهلوی عیسی را سوراخ کرد، از پهلوی او خون و آب جاری شد. این نشان می دهد که عیسی مسیح  بر اثر سکته قلبی درگذشته است.

انجیل در این باره می نویسد:

۵۷دَ وختِ آفتَو شِشتو، یگ آدمِ دَولتمَند که از شارِ رامه بُود و یوسُف نام دَشت رَسِید؛ اُو ام پَیرَوِ عیسیٰ شُدُد. ۵۸اوخته اُو دَ پیشِ پیلاتُس رفت و جَسَدِ عیسیٰ ره ازُو طلب کد؛ و پیلاتُس اَمر کد که دَزُو دَده شُنه. ۵۹پس یوسُف جَسَد ره باله کده بُرد و اُو ره دَ یگ رَختِ کتانِ پاک پیچَنده ۶۰دَ قبرِ نَوی که بَلدِه خود خُو دَ قاده کَنده بُود، ایشت و یگ سنگِ کٹه ره دَ دانِ قبر لول دَد و رفت. ۶۱مریَمِ مَجدَلیه و امُو مریَمِ دِیگه ام دَ اُونجی پیشِ رُوی قبر شِشتُد.

انجیل متی، 61-57: 27

روز ششم – جمعه

 در تقویم یهودیان، روز جدید هر شب در وخت  غروب آفتاب شروع موشه  . با این حساب، عیسی مسیح روز ششم  را قد  خوردن شام قد  شاگردای خو شروع کد   دراخر  او  روز، وی دستگیر شد. او چندین دفعه تحت بازجویی قرار گرفت و سپس ده  صلیب کشیده شد.  با نیزه پهلوی خو  را سوراخ و پس از آن او را دفن کردند.  جمعه روز خوبی برای مسیحیان است. این سوال پیش مییه: چی رقم  میتانیم  روزی را که عیسی مسیح دستگیر، شکنجه و سپس ده  صلیب کشیده شد، روز خوبی برای مسیحیان بود  بچی  این روز، ای رقم نام مانده شد ؟

این سؤال خوبی است و ما با ادامه ی مطالعه ی کتاب مقدس جواب آن را خواهیم یافت. اگر به جدول دقت کنیم، خواهیم دید که روز جمعه مطابق با روز عید است؛ یعنی 14 نیسان، همان روزی که یهودیان 1500 سال قبل از آن، در مصر از مرگ نجات یافته بودند.

بیشتر مقالاتی که در مورد زندگی مردم نوشته می شوند، به مرگ منتهی می شود. کتاب مقدس همچنان  ادامه می دهد تا ما بفهمیم که چرا جمعه روز خوبی است. روز بعد، روز شنبه بود.

اما قبل از آن، برگردیم به سوره ی الجمعه و به خواندن آن ادامه دهیم.

بگو: هرآئي نه مرگ آنکه می گريزي د از آن پس هرآئ ي نه آن مالقات کننده است شما را؛ باز
برگردان ي ده م ی شوي د به سو ی دانای نادي ده و آشکارا پس خبر م ی دهد شما را به آنچه ب ود ي د
می کني د. )8 ی آنان که اي مان آورده اي د وقتي که ندا کرده شد برای نماز در روز جمعه پس سع ی کني د به
سو ی ي اد کردن خدا و بگذاري د خري د و فروش را. اي ن بهتر است برای شما اگر هست ي د شما
می داني د. )9 

سوره ی الجمعه،   آیه ی 8 تا 9

همو رقم  که در آیات 6 و 7 سوره ی الجمعه آماده ، عیسی مسیح از مرگ فرار نکرد، بلکه این آزمایش بزرگ را قد دعا شروع کد  . با ای  کار او ثابت کد که “دوست خدا” است. آیا انتخاب روز جمعه به عنوان روز عبادت و نماز گزاردن در مسجد توسط مسلمانان به خاطر این شجاعت او، کار خوبی نیه ؟  گویی خداوند میخایه  که مو کار عیسی مسیح را همواره بیاد داشته باشیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *