Skip to content

آیا فرشته های که در طرف چپ و راست مو قرار داره ، در قیامت ده مو کمک خاد کد ؟

  • by

 

سوره ی الحاقة ده باری  صوری گپ  می زنه که ده روز قیامت به صدا درخواهد آمد:

هرآئ ي نه آنانکه گفتند: پروردگار ما خدا است باز قائم ماندند پس ن ي ست ترسی بر اي شان و نه
اي شان غمگي ن ی می کنند. )13 ) آنها اهل بهشت اند همي شه باشنده گان در آن پاداشی به حسب آنچه بودند می کنند. )14)  و امر کردي م ما انسان را به پدر و مادر او ن يکو کاری را؛ حمل کرد او را مادر او به
دشواری و زائي د او را به دشواری؛ و حمل او و باز داشتن )جدائ ی( او از شي ر خوردن سی
ماه است. تا اي نکه رسي د به حد رشد خود و رسيد به چهل سال، گفت: پروردگار من توفيق ده
مرا آنکه سپاس گذاری کنم نعمت ترا آنکه اعطا کردی بر من و بر پدر و مادر من و آنکه
کنم کار شائسته ئی که بپسندی آن را و صالح گردان برای من در اوَّلد های من؛ هرآئي نه
من توبه کردم و رجوع کردم به سو ی تو و هرآئي نه من از تسلي م شده گان به تو هستم. )15 ) ي نها آنانند که می پذي ري م ما از اي شان بهتري ن آنچه کردن د و در می گذري م از بدی های اي شان
در )مي ان( اهل بهشت؛ وعدۀ راست، آنکه بودند وعده داده می شوند. )16)  و آنکه گفت برای پدر و مادر خود: اف به شما آي ا وعده می دهي د مرا آنکه بي رون آورده
شوم و به ي قي ن گذشته است ملت ها از پ ي ش من و آن دو )پدر و مادر( به کومک می خواهند
خدا را، وای بر تو ايمان ب ي اور، هرآئ ينه وعدۀ خدا حق است، پس می گوي د او: ن ي ست اي ن
مگر افسانه های پي شي ني ان. )17 ) ي نها آنانند که ثابت شد بر اي شان سخن در امت ها که به ي قي ن گذشت از پ يش اي شان از جن و
انس؛ هرآئ ينه اي شان بودند زي ان رسي ده گان. )18)

سوره ی الحاقة، آیه ی 13 تا 18

سوره ی ق نیز روزی را که شیپور خدا ده صدا میایه  را توصیف مونه ؛ در او  روز، فرشتگان نگهبانی که در طرف  چپ و راست مو قرار داره ، کُل کار های مو  را فاش خاد  کد:

و البته به ي قي ن آفري دي م ما انسان را و مي داني م چه به خاطر می گذراند به او نفس او؛ و ما
نزديک تري م به او از شاه رگ گردن. )16) چون فرا می گي رد دو فرا گي رنده از جانب راست و از جانب چپ نشيننده. )17) نمی آورد به زبان از سخنی مگر نزد او است نگهبان ی آماده. )18) و آمد بي هوشی مرگ به حق؛ اي ن است آنچه بودی تو از آن کناره می گرفت ی. )19)  و دمي ده شد در صور. اين است روز وعده. )20)  و آمد هر نفسی همراه او رهنمائ ی )به جايگاه( و گواهی )بر اعمال(. )21) البته به يقي ن بودی تو در غفلت از اي ن پس برداشت ي م ما از تو پردۀ ترا پس بي نائی تو امروز
ت ي ز ب ين است. )22) و گفت )فرشت ۀ( همنشي ن او: اي ن است آنچه نزد من بود آماده. )23) سوره ی ق، آیه 16 تا 23

آیه ی 20 به ما می گوید که “در صور دمیده موشه “. این اتفاق کی رخ خاد  داد؟ در انجیل میخانیم  که وقتی عیسی مسیح دباری امادون  دوباره شی  ده  شاگردهای خو  موگفت ، ده ای موضوع اشاره موکد :

۳۱و اُو ملایکه های خُو ره قد آوازِ بِلندِ شیپُور رَیی مُونه و اُونا اِنتِخاب شُده های ازُو ره از چار گوشِه دُنیا، از سر تا آخِرِ آسمو جَم مُوکُنه.

انجیل متی،  24:31

باد  از ای چه اتفاقی خاد  افتاد؟ سوره ی ق موگه  فرشته هایی درطرف  راست و چپ مو  وجود داره که اعمال مو را ثبت موکنه . از اونجه  که خدا از شاهرگ مو  نیز ده مو نزدیکتر است، انجیل ده مو موگه  که تمامی اعمال مو نوشته موشه . این در کتاب مکاشفه بیان شده است. مکاشفه توسط یوحنا نوشته شده است و این کتاب آخرین کتاب عهد جدید است. ده آیاتی از این کتاب توجه کنید:

۱۱اوخته یگ تَختِ کٹِه سفید و امُو ره که دَ بَلِه شی شِشتُد دِیدُم. آسمو و زمی از حُضُورِ ازُو دُوتا کد و بَلدِه ازوا هیچ جای پَیدا نَشُد. ۱۲و مُرده ها ره ریزه و کٹه شی ره دِیدُم که دَ پیشِ تَخت ایسته بُود و کِتابا واز شُد. یگ کِتابِ دِیگه ام واز شُد که اُو کِتابِ حَیات بُود و مُرده ها دَ مُطابِقِ اعمال خُو که دَ کِتابا نوِشته بُود، قضاوَت شُد. ۱۳و دریا مُرده های ره که دَ مَنِه شی بُود پس دَد؛ و مَرگ و عالمِ مُرده ها ام مُرده های ره که دَ مَنِه ازوا بُود پس دَد و هر کس دَ مُطابِقِ اعمالی که انجام دَده بُود، قضاوَت شُد. ۱۴بعد ازُو مَرگ و عالمِ مُرده ها دَ دریاچِه آتِش اَندخته شُد. دریاچِه آتِش مَرگِ دوّم اَسته. ۱۵و هر کسی که نام شی دَ کِتابِ حَیات نوِشته نَشُده بُود، اُو دَ دریاچِه آتِش اَندخته شُد.

مکاشفه 15-11: 20

کُله گی از خاطر تمامی کارهایی که انجام داده اند، محاکمه خواند شد. به خاطر همین، ما به فرشتگان درطرف راست و چپ مو  باد  از نماز سلام مونیم  و امیدواریم که این کارمو  فایده ای داشته باشد.

کتاب زندگی

باید توجه داشته بشیم  که کتاب دیگری ده  نام “کتاب زندگی” هم  وجود دارد. این کتاب با کتاب هایی که در آن کارهای خوب و بد مو ثبت شده است، متفاوت است. نوشته شده است که :”کسی که نام شی در کتاب زندگی نوشته نشده است، به دریاچه ی آتش پرتاب کنی .” (نام دیگر جهنم). فرشته ای که در طرف  راست است، کارهای خوب مو  را می نویسد و فرشته ای که درطرف  چپ است، کارهای بد مو را. حتی اگر لیست کارهای خوب مو  زیاد از لیست کارهای بدمو  ، اگر نام مو در کتاب زندگی نبشه، ده  جهنم خواهیم رفت. ای “کتاب زندگی” چی است و چی رقم  میتانیم  نام مو را در او نوشته؟

کتاب تورات و کتاب قرآن، هر دو، به گناه حضرت آدم اشاره کرده اند؛ خداوند آدم و حوا را به سبب نافرمانی، از بهشت بیرون کرد و آنها را فانی ساخت. این مجازات فقط برای آدم نبود، بلکه تمامی نسل او، من و شما نیز، به این جزای الهی محکوم شدیم. به دلیل، ما نیز مانند او فانی هستیم. عیسی مسیح برای ترمیم این زندگی فانی به این دنیا آمد تا نام ما دوباره در کتاب زندگی نوشته شود. انجیل یوحنا موگه :

۲۴ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم: کسی که دَ کلامِ ازمه گوش بِدیه و دَ امزُو که مَره رَیی کده ایمان بیره، زِندگی اَبَدی نصِیب شی مُوشه. اُو ملامَت-و-محکُوم نَمُوشه، بَلکِه از مَرگ نِجات پَیدا کده دَ زِندگی اَبَدی مِیرَسه.

انجیل یوحنا 5:24

ای که حضرت ابراهیم چه دیدگاهی نسبت ده  این موهبت زندگی داشت و اینکه چرا عیسی مسیح می تواند به ما زندگی ببخشد، مطالبی هستند که ما در اینجا با جزئیات بیشتری درباره ی آنها توضیح داده ایم. سوره ی ق به ما هشدار می دهد که:

“[به آن دو فرشته خطاب مى ‏شود] هر كافر سرسختى را در جهنم فروافكنيد.

سوره ی ق، آیه ی 24)

بنابراین، اگر زندگی ابدی به ما پیشنهاد می شود، چرا باید از این بی خبر باشیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *