Skip to content

چی رقم میتنیم تحفه ای عیسی مسیح دریافت کرد

  • by

مو آخرین هفته از زندگی عیسی مسیح را قد جزئیات مورد مطالعه قرار میدیم . کتاب انجیل موگه که او در روز ششم، که جمعه ی خوب نام دارد،ده صلیب کشیده و در روز یکشنبه زنده شد. در ای باره پیشگویی های زیادی را در کتاب تورات، کتاب مزامیر و نوشته های پیامبران با هم خواندیم. چرا ای اتفاقات، رخ داد؟ رخ دادن این اتفاق چه فایده ای در زندگی مه و شمو داره ؟ بیید قد یکی دگه بینگریم که عیسی مسیح ده مو چه پیشنهادی داره و مو چی رقم می توانیم رحمت و بخشش را دریافت کنیم. با فامیدون ای موضوع، مانای قربانی ابراهیم در سوره ی الصافات و دعای “مو را ده راه راست هدایت کن”  را در سوره ی الحمد خاد فهمیدیم. در ادامه همچنین، ده بررسی کلمه ی “مسلمان” و مانای شی “تسلیم شدن” خواهیم پرداخت. بچی با اینکه وضو، زکات و حلال خوری کار های خوبی هستن، ولی برای روز قیامت ناکافی استه ؟

خبر بد- پیامبران در رابطه ی مینی از مو و خدا چه چیز هایی را نوشته کد

تورات در مورد آفرینش انسان این چنین می نویسد:

 ۲۷پس خُدا اِنسان ره مِثلِ خود خُو خَلق کد؛ اُو ره مِثلِ خُدا خَلق کد؛ اُونا ره مَرد و زَن خَلق کد.

پیدایش 1:27

در چهره او آفریده شده است ، مردم ساخته شده اند تا با خالق رابطه داشته باشند

هدف از “شبیه خود آفرید”، از نظر ظاهری و فیزیکی نیه، بلکه از نظر عاطفی، روحی، فکری و معنوی است که خداوند این شباهت ها را در هنگام خلقت انسان درون او قرار داد. ما آفریده شدیم تا با خدا در ارتباط باشیم. شکل بعدی این جملات را بهتر توضیح خواهد داد. در شکل مینگریم که خداوند، خالق قادر متعال، در بالا قرار دارد و زن و مرد در زیر قرار گرفته اند، زیرا که ما انسان ها موجودات فانی هستیم. رابطه ی انسان با خدا توسط فلش ​​نشان داده شده است.

همه چیز خدا، از جمله شخصیت شی کامل و بی نقص است. او مقدس است. مزامیر موگه :

۴چُون تُو خُدای نِیَستی که از شرارَت خوش تُو بییه،

و نَه ام بَدی دَ حُضُور تُو جای دَره.

۵آدمای مغرُور دَ پیشِ نظر تُو ایسته شُده نَمِیتَنه؛

تُو از پگِ آدمای شرِیر-و-بَدکار بَد مُوبری.

مزامیر، 5-4: 5

آدم فقط یکبار نافرمانی کرد و خداوند بخاطر قدوسیت و کامل بودنش او را مجازات کرد. قرآن و تورات می نویسند که خداوند به دلیل نافرمانی آدم، او را فانی ساخت و از پیش خود راند. نتیجه ی گناه آدم ده مو هم مربوط موشه . وقتی مو گناه مونیم ، ده خداوند بی احترامی مونیم بله این بی احترامی محسوب می شود، زیرا که ما برای گناه کردن و نا اطاعتی آفریده نشدیم. بدین ترتیب، روابطمان با خدا خراب می شود و بین ما و او، دیواری غیر قابل نفوذ به وجود می آید.

گناهان ما سدی محکم بین ما و خدای مقدس ایجاد می کند

آیا دین ده مو کمک مونه تا این دیوار غیر قابل نفوذ را خراب کنیم

بسیاری از مو کوشش مونیم از طریق دین ای دیوار را از بین ببریم. با انجام کار های خوب و نیک، در تلاش تخریب این دیوار هستیم. دعا مونیم ، روزه می گیریم، حج را به جای می آوریم، به مسجد می رویم، زکات و صدقه می دهیم – همه ی این کارها را می کنیم تا این دیوار نابود شوه. شکل بعدی خیلی خوب این موضوع را توضیح می دهد. مو فکر مونیم که این کار ها می توانند بعضی  از گناهی مو را محو کنند. اگر کارهای خوب مو خیلی زیاد باشند، میتانیم از گناهای مو خلاصی کنیم و رحمت و بخشش خدا را دریافت کنیم.

چند کار خوب باید انجام دهیم تا از گناه خلاص شویم؟ چی رقم بوفامیم و مطمئن هستیم که کارهای نیک مو بلدی از بین بردن گناهای مو و از بین بردن دیوار بین ما و خدا کافی خواهند بود؟ آیا نیت و تلاش مو برای انجام عمل صالح، برای این کافی است؟ ما جواب مطمئنی برای این سوال نداریم،از ی خاطر تا اونجه که امکان داره کوشش خود را می کنیم و امیدواریم که تا روز قیامت و داوری کارهای خوبمان به اندازه و کافی باشند.

مو علاوه بر تلاش برای انجام کارهای نیک و شایسته، با حسن نیت تلاش می کنیم تمیز و پاک بمانیم. ما قبل از نماز وضو می گیریم. ما سعی می کنیم تا از انسان ها، اشیاء ها و مواد غذایی که می توانند ما را آلوده و نجس کنند، دوری کنیم، اما اشعیای نبی گفت:

“ما همه گناهکاریم و حتّی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. به‌خاطر گناهانمان، ما مانند برگهای پژمرده‌ای هستیم که باد آنها را پراکنده می‌کند.”

اشعیای نبی، 64:6

هدف ای پیامبر ای است که هر کاری هم کنیم، باز هم گناهکاریم و نمیتانیم قد اعمال صالح موگه آنها را از بین ببریم. این خبر خیلی بدی است. اما فقط ای نیه. وضعیت از آنچه که مو موفامیم بدتر است.

خبر بدتر: قدرت گناه و مرگ

موسی نبی، آنچه را که قوانین شریعت از مردم می خواست به صراحت بیان کرد: قانون اطاعت کامل را طلب می کرد. قانون هیچ وقت از ما اطاعت نصفه کاره نخواست. در اصل، بار ها در قانون ذکر شده است که پاداش گناه مرگ است. در دوران زندگی نوح و زن لوط نیز می بینیم که به خاطر انجام گناه به مرگ محکوم شدند.

انجیل چنین می گوید

چُون مُزدِ گُناه مَرگ اَسته، مگم نِعمتِ خُدا زِندگی اَبَدی اَسته دَ وسِیلِه مَولای مو مسیح عیسیٰ.

رومیان 6:23)

کلمه ی “مرگ” ده معنای “جدایی” است. وقتی جان از بدن جدا موشه ، بدن از نظر فیزیکی مومره . مو نیز از نظر روحانی و معنوی، از خداوند جداییم. به دلیل ای هم او مو را مرده و ناپاک موشه .

ای شکل امید بستن ده رهایی از گناهای مو قد انجام کارهای صالح را ده مو نشان میده . مسئله این است که تلاش مو برای انجام عمل صالح و کار های نیک زیاد خوب است ولی کافی نیه ؛ از خاطر که پاداش گناه مرگ است. یعنی اعمال مو در مقابل گناه قدرتی ندره و فقط مرگ میتنه قد مرگ مبارزه کنه و این دیوار و جدایی راده پایان برسانه . اگر این اتفاق بوفته عدالت خدا هم برقرار موشه . تلاش های مو شبیه مبارزه با سرطان ده واسطه ی تغذیه ی سالم است، که مسلما نتیجه ی او مرگ خاد بود ؛ تغذیه ی سالم بد نیه ولی بلدی مبارزه با سرطان کافی نیه و نمیتانه سرطان را درمان کنه. برای درمان سرطان به چیزی کاملاً متفاوت نیاز دارید – درمانی که سلولهای سرطانی را از بین ببره .

از ای خاطر میتانیم نتیجه گرفت، تمام تلاش ها و نیتهای نیک مو برای صالح بشمار میامد ، از نظر خدا مو مثل مرده و ناپاک هستیم.

ابراهیم نبی راه درست را نشان می ده

داستان زندگی ابراهیم فرق داشت. ابراهیم به خدا ایمان آورد و به خاطر این ایمانش، صالح شمرده شد. همو رقم که دیدیم او ده خاطر اعمال شی صالح شمرده نشد. او ده جای انجام کار های نیک، ده خدایی اعتبار کد که توانایی از بین بردن تمامی کاستی های او را داشت. ما جزئیات این مسئله را در مقاله ای که راجع به قربانی شدن پسر ابراهیم و قوچی که در دقیقه ی آخر از جانب خدا رسید، خواندیم.

به ابراهیم مسیر مستقیم نشان داده شد – او به سادگی به وعده خدا اعتماد کرد و خدا هزینه مرگ گناه را تأمین کرد

سوره ی الصافات در این باره اینطور می نویسد:

و عوض کردي م ما او را با ذبح بزرگی. )107) و گذاشتي م ما بر او در آينده گان. )108) سالم بر ابراهي م. )109)

آیه ی 107 تا 109

خداوند “فدیه داد” و ابراهیم از او دعای خیر، رحمت و بخشش دریافت کد. مانای همه ی این ها در کلمه ی “سلام” جمع بندی موشه .

خبر خوش: فداکاری هایی که عیسی مسیح از خاطر مو انجام داد

زندگی ابراهیم، برای ما یک نمونه ای است که راه درست را به ما نشان می دهد. سوره ی الحمد می نویسد:

“[و] خداوند روز جزاست. [بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم. ما را به راه راست هدايت فرما. راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان.”

سوره ی الحمد، آیه ی 4 تا 7

کتاب مقدس توضیح می ده که نمونه ی ابراهیم اماده کدون حیوان قربانی را توسط خداوند نشان می ده؛ از ای خاطر ، خداوند یک راه حل ساده امازیاد خوب برای حل مشکلی مثل مرگ راتیار کنیم .

“زیرا مزدی كه گناه می‌دهد مرگ است، امّا خدا به کسانیکه با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد.”

رومیان 6:23

تا اینجا ما فقط در مورد “خبرهای بد” صحبت کردیم. اما معنای کلمه ی “انجیل” “خبر خوب و خوش” است. مطلب اصلی کتاب انجیل این است: مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای شکستن دیوار بین ما و خدا کافی است. به همین دلیل نیز کتاب انجیل خبر خوب و خوشی است برای ما.

عیسی قربانی شد و سپس از مردگان بزرگ شد و مانند یک جدید زنده شد. حالا اون يه زندگي جديد بهمون پيشنهاد ميده ما دیگر نباید اسیر گناهان بودیم.

رستاخیز عیسی «اولین میوه ها» بود. ما ميتونيم از مرگ خلاص بمونيم و همون زندگي رستاخیز رو بدست بيايم

عیسی با فداکاری و رستاخیز خود دیوار بین ما و خدا را به دری تبدیل کرد. از خودش گفت:

 ۹ما درگه اَستُم، هرکسی که از طرِیقِ ازمه داخِل بییه، اُو نِجات پَیدا مُونه و بُرو و درُو رفته عَلفچَر پَیدا مُونه. ۱۰دُز تنها بَلدِه دُزی کدو، کُشتو و بیرو کدو مییه؛ ولے ما بَلدِه ازی اَمَدیم تاکه اُونا زِندگی دَشته بَشه و از زِندگی کامِل بَرخوردار شُنه.

انجیل از جان 10-9:10

پس عیسی مسیح دروازه ای است که سد گناه و مرگ را می شکند

از طریق این دره می توانیم رابطه قبلی را که با خدا داشتیم دوباره برقرار کنیم. و ما می توانیم مطمئن شویم که گناهان ما برای رحمت او بخشیده می شود.

ما در حال حاضر با یک دروازه باز در رابطه با خالق ما بازیابی

کتاب مقدس می گوید:

«چون خدا و واسطه ای بین خدا و انسان وجود دارد، شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کافارا در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب، این حقیقت به پایان رسید.»

1 تیموتی 6-5: 2

هديه خدا به تو .

عیسی “زندگی خود را به عنوان هتون” “در راه همه داد.” ما همچنین شامل “همه” می شود. او با مرگ و رستاخیز خود به گناهان ما هجو کرد تا بتواند واسطه ای بین ما و خدا باشد. اون يه زندگي جديد بهمون پيشنهاد ميده چگونه به ما این زندگی جدید داده خواهد شد؟

«برای دستمزدی که گناه می دهد ناله است، اما خدا به کسانی که با پروردگار ما عیسی مسیح متحد هستند، زندگی ابدی می دهد.

رومیان 6:23

این زندگی جدید یک “هدیه” است. به يه هديه فکر کن. هدایای بزرگ یا کوچکی ندارد. هدایا چیزی است که برای به دست آوردن آن کار نمی کنید و گاهی بیشتر از آن چیزی است که سزاوار آن هستید. اگر آن را با تلاش به دست آورده باشید، دیگر هدیه ای نخواهد بود – دستمزد است! تو نميتوني کاري که عيسي روي صليب کرد رو با تلاشت بدست بيا عیسی مسیح آن را به شما هدیه کرده است. خیلی ساده!

اين هديه شامل چي ميشه؟ زندگي ابدي . اينه که يه هديه براي گناهان من و تو پرداخت شده خدا ما رو خيلي دوست داره چقدر باشکوه!

من و تو چطور يجوري اين زندگي جديد رو بدست ميايم؟ دوباره به هديه ها فکر کن . اگر کسی بخواهد به شما هدیه بدهد، باید آن را بپذیری. وقتی به شما هدیه می دهند، دو گزینه دارید: یا هدیه را نمی پذیرید (بدون تشکر) یا قبول می کنید (خیلی ممنون، من هدیه را قبول دارم). ما هم بايد اين هديه را قبول کنيم . تنها از نظر ذهنی نمی توان این هدیه الهی را فهمید، باور کرد یا حتی مطالعه کرد. باید یک حق پذیرفته شود.

“اما این امتیاز را به همه کسانی که قبول کردند و به او اعتقاد داشتند داد که فرزندان خدا شوند که نه مانند تولد های عادی به دنیا آمده اند و نه با خواسته های نفسانی یک پدر فیزیکی، بلکه از خدا.”

انجیل از جان 13-12:1

کتاب مقدس از خدا می گوید:

«چون انجام این کار در حضور خدا، نجات دهنده ما، نیکو و خشنود است. او می خواهد همه انسان ها نجات پیدا کنند و حقیقت را بدانند.»

4 تیموتی 3-2: <>

اون نجات دهنده است . او می خواهد همه مردم هدیه او را بپذیرند و از گناه و مرگ جان سالم به در ببرند. اءالله این هدیه را بپذیریم. تسلیم کردن اتش خدا به معنای واقعی کلمه «مسلمان» است. مسلمان کسی است که تسلیم می شود.

پس چطور يجوري اين هديه رو بگيريم؟ کتاب مقدس می گوید:

“پس هیچ تفاوتی بین یهودیان و غیر یهودیان وجود ندارد زیرا خدای یکا خدای همه است و او برای همه کسانی که به او روی می آورد تغییر ناپذیر است.”

رومیان 10:12

به خاطر داشته باشید که این هدیه و وعده ای برای «همه» است. عیسی مرده بود وبعد دیدیم که او از مردگان بالا رفت، بنابراین اگر او را با نام صدا کنید، او شما را می شنود و هدیه را به شما می دهد. احتمالا تا حالا همچين کاري نکرده بودي دعای زیر می تواند به شما کمک کند. اینها نه کلمات جادویی هستند و نه این حرف هایی که قدرت خدا را وارد زندگی شما می کند. تو بايد به قول خدا مثل ابراهيم اعتقاد داشته باشي . تو بايد به عيسي مسيح ، اهدا کننده اين هديه اعتماد کني . وقتی به او اعتماد می کنیم، صدای ما را می شنود و به ما پاسخ می دهد. کتاب مقدس قدرتمند و در عین حال بسیار ساده است. شما می توانید نماز زیر را تکرار کنید.

پیامبر عزیز و نجات دهنده عیسی مسیح. گناهانم مرا از خالقم جدا کرده است. هر کاري که ميکنم، نميتونم اين ديوار رو نابود کنم. ميدونم که مرگ تو براي همه گناهان منه . ميدونم که بعد از مرگت به زندگي برگشتي من معتقدم که مرگ تو روي صليب کافيه تا اين ديوار رو نابود کني من تسليم تو ميشم . لطفا مرا از گناهانم پاک کنید و میان من و خدا میانجی گری کنید تا زندگی ابدی داشته باشم. يا مسيح، ممنون که همه اينا رو با من کردي. خواهش ميکنم زندگي منو راهنمايي کن . پروردگار و رهبر من باشید. به نام خداوند متعال و مهربان دعا می کنم. آمین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *