Skip to content

روز هفتم – روز سبت و استراحت

  • by

در روز عید پسح، که برای یهودیان این روز خیلی پر اهمیت بود، به عیسی مسیح خیانت شد. او را به صلیب کشیدند. به خاطر همین هم ، مسیحیان آن روز را که مصادف با روز جمعه بود،  روز خوبی می دانند. ,وختی  که ده روز جمعه افتو  طلوع مونه ، عید پسح شروع شد و وختی که افتو غروب کد، عید هم رو ده  خلاصی بود . طبق تقویم یهودیان، او   روز ششم ده حساب مییه. آخرین اتفاق او روزهم ، دفن عیسی مسیح بود. دباره  زنایی که در مراسم دفن عیسی مسیح شرکت کرده بودند، انجیل ای رقم موگه :

۵۵خاتُونوی که از جلِیلیه قد عیسیٰ اَمدُد دَ دُمبالِ یوسُف رفت و اُونا ام قبر ره دِید و ام اِی که جَسَدِ عیسیٰ دَ کُجا ایشته شُد. ۵۶اوخته اُونا پس دَ خانِه خُو اَمَد و عَطر و مَوادهای خوشبُوی ره آماده کد. بعد ازُو دَ روزِ آرام مُطابِقِ حُکمِ شریعت آرام گِرِفت.

انجیل لوقا  56-55: 23

آن زنان  می خواستند بدن عیسی را برای تدفین آماده کنند، اما زمان کافی نبود، زیرا  غروب آفتاب نزدیک بود و همانطور که می دانیم بر اساس تقویم یهودیان،  وقتی آفتاب غروب کند، روز نو شروع می شود؛ طبق آیین موسی، خداوند بعد از آفرینش، استراحت نمود؛ یهودیان نیز می بایست در روز هفتم، که مصادف با روز سبت بود، استراحت کنند و کاری انجام ندهند. تورات در این باره می نویسد:

۱دَ امزی رقم آسمونا و زمی و هر چِیزی که دَزوا بُود تَکمِیل شُد. ۲دَ روزِ هفتُم خُدا کار خُو ره که شُروع کدُد، تَکمِیل کد و دَ روزِ هفتُم از هر کار خُو که مُوکد دِست کشِید و آرام کد. 

پیدایش 2-1:

از ای خاطر مینگریم  ، با این که آنها میخاستن  جسد عیسی را بلدی دفن تیار کنه  اما از خاطر پیروی و اطاعت از تورات از انجام همو  کار دست کشیدند.

اما کاهنان عالی رتبه ی معبد، در روز شنبه ده کار خود ادامه بده  کتاب مقدس درباره ملاقات آنها قد  حاکم ای رقم نوشته مونن:

۶۲صَباحِ امزُو روز که یگ روز بعد از روزِ آمادَگی عِید بُود، پیشوایونِ عالی مقام و فرِیسیا دَ پیشِ پیلاتُس جَم شُده ۶۳گُفت: ”صاحِب دَ یاد مو اَسته که امُو آدمِ گُمراه کُنِنده وختِیکه زِنده بُود گُفت: ’بعد از سِه روز دُوباره زِنده مُوشُم.‘ ۶۴پس اَمر کُو که تا سِه روز از قبر نِگاهوانی شُنه؛ نَشُنه که یارای شی دَ غَیتِ شاو اَمَده اُو ره دُزی کُنه و بعد ازُو دَ مردُم بُگیه که اُو از مُرده‌ها دُوباره زِنده شُده و اِی گُمراهی آخِر از اوّل کده بَدتَر بَشه.“ ۶۵پیلاتُس دَزوا گُفت: ”پَیرَدارا ره بِگِیرِید و بورِید و هر رقمِ که مِیتنِید از قبر مُحافِظَت کُنِید.“ ۶۶پس اُونا قد پَیرَدارا رفت و سنگِ دانِ قبر ره مُهر-و-لاک کد و قبر ره مُحافِظَت کد.

انجیل متی، 66-62: 27

از ای خاطر مینگریم که دراو  روز، که روز سبت بود، کاهنان خَو نکده بود اما دیدیم که خاتونو از  خاطر روز سبت دست از کار کشیدن.بلدی  محافظت از مقبره ده  جای کار رفتند. در روز شنبه مقدس ، خاتونو  در اطاعت استراحت مونه و جان پیامبر عیسی مسیح (علیه السلام) کشته شد. در نموداردگه  خواهیم دید که روز استراحت آنها، مطابق با همو  روزی است که خداوند بعد از اتمام آفرینش در روز هفتم، استراحت کرد. این در تورات نوشته شده است.

اما این سبت باقی مانده از مرگ برای پیامبر عیسی مسیح

سکوت پیشینی از تجلی قدرت بزرگ بود. سوره ی فجر از اهمیت طلوع افتو  پس از شو  تاریک گپ  می زنه . طلوع افتو  میتنه  چیزهای عجیب و غریبی “ببلدی هوشیارا  ” نشان بده .

قسم به اول صبح. )1 و شب های ده گانه. )2)  و جفت و طاق. )3 )و شب وقتيکه م ی گذرد. )4 )  آي ا در اي ن است قسمی برای صاحب خرد؟ )5 ) 

سوره ی الفجر، آیات 1 تا 5

روزدگه  یک پیروزی کته  اتفاق افتاد (اینجه را بینگرین ).

همو رقم  که مینگریم  طلوع خورشید صبح، وقایع روز بعد را برای ما روشن موکنه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *