Skip to content

. علامت های زودیاک شیر

  • by


اگه ده بین تاريخ ۲اسد تا ۱ سُنبله پیدا شدین ، فال تولد شمو شیر استه که ده زبان لتین لئو مانا موشه. ده ای بند دباری علامه ی زودیاک شیر گپ میزنیم و نصیحت هایی ره ده او نفر های که فال زودیاک شی شیر است موگیم . تا اونا ره در راه رسیدن به عشق، خوش بختی، سلامتی رانمایی کنیم
فال های زودیاک، در قدیما، مانای متفاوتی داشت، سوال ده ای استه که مانای شی چی استه ؟


ستاره شناسی و روی فلکی شیر

This image has an empty alt attribute; its file name is leo-nolines2-e1581997213423.jpg
ده اینجه عکس از ستارها را را که روی فلکی شیر را ده مو نشان می ده، که مو ده اینجه میتنیم بنگریم

.عینه اگه ای ستاره ها ره به شکل از خط های مشخص ده یکی دگه شی وصل کنیم باز هم عکس شیر دیده نموشه

This image has an empty alt attribute; its file name is leo-lines-and-star-names.jpg
ده اینجه عکس از پوستر نشنال جئوگرافیک ره ده موقعیت جغرافیایی صورت فلکی لئو یا شیر ره ده نیمگردی شمالی نشان می
ده، مینگریم


This image has an empty alt attribute; its file name is leo-national-geogrpahic-1024x576.jpg
پوستر نشنال جئوگرافیک ره که ده موقعیت جغرافیایی روی فلکی شیر ره در نیمگردی شمالی نشان می ده
.نشانه های زودیاک ره ده معبد دندرا ده مصر ده پیش چشم خو بگرین، لئو با دایره ی سرخ نشانی شده


چی رقمی مردم ده دفعه اول ده ای گپ پًیٍ بُردن که ای ستاره ها یک شیر نشان میده ؟
ده رقم دگه روی فلکی های زودیاک، عکس شیر از خود روی فلکی دیده نمیتانیم. اما
ای نشانه برای قدیمی یا چه مانا داشت؟
چرا؟


علامت های زودیاک شیر


.ده اینجه چند عکس از علامت های شیر ره مینگریم

This image has an empty alt attribute; its file name is leo-image2-e1581997153958.png
عکس از نشانه ی شیر
This image has an empty alt attribute; its file name is leo-image-e1581997190321.jpg
شیر تیاری به حملهعلامت های زودیاک ره ده معبد دندرا ده مصر ده نظر گرفتیم، لئو با دایره ی علوندی نشانی شده است.

This image has an empty alt attribute; its file name is leo-dendera-1024x576.jpg
عکس نشانه ی شیر در معبد دندرا در مصر


علامت های شیر ده قصه های قدیمی


ده دختر دیدیم که قرآن و انجیل موگه که خداوند قلعه های فلکی ره جورکده تا آنها پیش از كتاب های آسمانی انسان ها را هدایت
کنه. آدم و بچکیچون شی اونها ره ده اولادهای خو یاد داد تا پیغام خدا به همه ی نسل ها انتقال داده شوه لئو قصه ره ده آخر می رسانه و آخرین نشانه ی زودیاک است. از ای خاطر عینه اگه نشانه ی زودیاک شمو »لئو« نیه، این قصه قدیمی ارزش فامیدو ره دره


مانای اصلی علامت های شیر

:در تورات، حضرت یاقوب ای پیشگویی ره دهباره ی قبیله ی یهودا آورده بود
یهودا شیربچه ای است، ای بًچی مه از شكارامادی. مثل شیر خویشت را جمع كرده، ده كمین خًو موکد از خاطری شیرماده ای است. كیه او را
برانگیزاند؟


عصا از یهودا دور نخاد شد. و نه فرمایی از بین پایهای شی. تا آن که به او تعلق دارد بیاید و اطاعت همه ازآن او خواهد بود. ۱۰-۹
۴۹ :


یاقوب اعلان کد که حکمروا مییه ، »او« که ده عنوان یک شیرپیش کُلهگی ظاهر موشه. او از قبیله یهودای اسرائیل مییه . عیسی
مسیح از قبیله یهودا بود و به عنوان مسیح انتخاب شد . اما ده وخت پیدا شدن شی عصای حکمروایی را نگرفت. او آن را برای امادن بعد از خود پس
انداز مو کنه، وقتی که مثل یک شیر برای حکومت خاد اماد. ای همو چیزی است که لئو از زمان های قدیمی دباری شی گپ زده بود.


شیر پیروز

نوشته ها و پیشبینی ها شیر را به عنوان تنها کسی که شایسته گشودن طومار مقدس است توصیف مو کنه.

۱اوخته دَ دِستِ راستِ امزُو که دَ بَلِه تَخت شِشتُد، یگ طومار ره دِیدُم که دَ پُشت و رُوی خو نوِشته دَشت و قد هفت مُهر، مُهر-و-لاک شُدُد. ۲و یگ ملایکِه قُدرتمَند ره دِیدُم که قد آوازِ بِلند اِعلان مُوکد که، ”کِی لایق شی ره دَره که مُهرای طومار ره کنده اُو ره واز کنه؟“ ۳ولے هیچ کس دَ آسمو و یا دَ رُوی زمی یا دَ زیرِ زمی نَتنِست که امُو طومار ره واز کُنه و مَنِه شی ره بِنگره. ۴و ما زار زار چخرا مُوکدُم، چُون هیچ کس پَیدا نَشُد که لایقِ واز کدونِ امزُو طومار مُوبُود و مَنِه شی ره مِیدِید. ۵اوخته یکی امزُو بُزُرگا دَز مه گُفت: ”چخرا نَکُو! اونه، شیرِ طایفِه یهُودا که از رِیشِه داوُود اَسته، پیروز شُده تا هفت مُهرِ طومار ره بِکَنه و اُو ره واز کُنه.“

۵-۱ :۵ مکاشفه


شیر ده اولین امادن خود بر دشمن خود پیروز شد واز ای خاطر ای میتانه مهرهایی را باز کند و بر دشمن پیروز میشود. ما این را در زودیاک
باستانی با توجه به لئو که بر دشمنش هایدرا )مار( پیروز میشود می بینیم.

This image has an empty alt attribute; its file name is leo-and-hydra-e1582079700434.jpg
عکس ده دندرا باستان که نشان میدهد شیر مار را شکست میده.
This image has an empty alt attribute; its file name is leo-and-hydra3-e1582079738697.jpg
نقاشی ای مربوط به قرن وسطی، شیر به هایدرا )مار( ضربه می زد.


This image has an empty alt attribute; its file name is leo-and-hydra2.jpg
طرحی از روی های فلکی. لئو قصد دره سر مار را بگیره.نتیجه ی داستان زودیاک


هدف از مبارزه شیر با مارتنا شکست دادن شی نبود، بلکه حکومت کردن بود. نوشته ها حکومت شیر را قد ای کلمات روی تصویر میاره.
ِس اورشليم را

اورُشَلیمِ نَو

۱بعد ازُو یگ آسمونِ نَو و یگ زمِینِ نَو دِیدُم، چُون آسمونِ اوّل و زمِینِ اوّل از بَین رفت و دریا دِیگه وجُود نَدَشت. ۲اوخته شارِ مُقَدَّس، یعنی اورُشَلیمِ نَو ره دِیدُم که از طرفِ خُدا از آسمو تاه مییه، آماده شُده رقمِ یگ بیری که بَلدِه شوی خُو جور شُده. ۳و یگ آوازِ بِلند ره از تَخت شِنِیدُم که مُوگُفت:

”اینه، جایگاهِ خُدا دَ مینکلِ اِنسان ها اَسته

و اُو قد ازوا بُود-و-باش مُونه.

اُونا قَومِ ازُو مُوشه

و خُدا خود شی قد ازوا مُوبَشه

و خُدای ازوا مُوشه.

۴اُو هر آودِیده ره از چِیمای ازوا پاک مُونه.

و مَرگ دِیگه نِیَسته

و ماتم و ناله و دَرد وجُود نَمِیدَشته بَشه،

چراکه چِیزای اوّل از بَین رفت.“

۵اوخته امُو که دَ بَلِه تَخت شِشتُد، گُفت: ”اینه، تمامِ چِیزا ره از نَو جور مُونُم.“ و بسم گُفت: ”نوِشته کُو، چراکه امی توره ها قابِلِ اِعتِماد و حقِیقت اَسته.“ ۶بسم دَز مه گُفت: ”تکمِیل شُد! ما «اَلِف و یا» و «شُروع و خَتم» اَستُم. هر کسی که تُشنه یَه، ما از چِشمِه آبِ حَیات مُفت-و-رایگان دَز شی مِیدیُم. ۷و هر کسی که پیروز شُنه، وارِثِ پگِ امزی چِیزا مُوشه و ما خُدای ازُو مُوبَشُم و اُو فرزند مه.

۲۲ما هیچ خانِه خُدا دَ امزُو شار نَدِیدُم، چراکه خُداوند-خُدای قادِرِ مُطلَق و باره، عِبادتگاهِ ازُو اَسته. ۲۳و شار دَ آفتَو و ماهتَو ضرُورَت نَدره که دَ بَلِه شی روشنَیی کُنه، چراکه جلالِ خُدا اُو ره روشو مُونه و باره چِراغِ ازُو اَسته. ۲۴مِلَّت ها دَ روشَنی ازُو راه موره و پادشایونِ زمی شان-و-شَوکت خُو ره دَ مَنِه ازُو میره. ۲۵درگه های شی دَ غَیتِ روز بسته نَمُوشه، چراکه شاو دَ اُونجی وجُود نَمِیدَشته بَشه. ۲۶ مردُم شان-و-شَوکت و ثُروَتِ مِلَّت ها ره دَ مَنِه ازُو میره. ۲۷و هیچ چِیزِ ناپاک دَ مَنِه ازُو داخِل نَمُوشه و نَه ام کسی که کارای زِشت ره انجام بِدیه یا فریبکاری کُنه، بَلکِه تنها کسای که نام های ازوا دَ کِتابِ حَیاتِ باره نوِشته شُده، داخِل مُوشه.

Previous chapter


ده ای اینجه مو شاهد تحقق و پوره شدن زودیاک ها هستیم. بیری و شوی شیره مینگریم )خدا و اولادهای شی( که در پیدایش توضیح داده شده است. مو
رودخانه اًو را مینگریم- در آبریز قول داده شده. نظم قدیمی مرگ – که توسط گره های اطراف ماهی ها به تصویر کشیده شده است – دیگه وجود
ندارد. بره در آنجا ساکن است – که در برج حمل نشان داده شده است، و مردم رستاخیز – که قد خرچنگ تصویر شده اند -قد او زندگی موکنه. کفه های
ترازو اکنون متعادل مو شه زیرا “هیچ چیز ناخالصی داخل نخواهد شد”. ما پادشاه تمام ملل را در آنجا نیز مینگریم که با اقتدار پادشاهی میکند – که
ابتدا به عنوان بذر دخترشروع موشه و در اخر به عنوان شیر نازل میشود.


اسرای قصه زودیاک


یک سوالدگه باقی منده. بچی شیر ده همواول شیطان مار را نکُشت ؟ بچی تمام فصل های زودیاک اتفاق افتاد؟ وقتی که عیسی مسیح قد دشمن
خو عقرب روبرو شد، او وقت را به عنوان یک نشانه قرار داد:


۳۱آلی وختِ قضاوَت دَ بَلِه ازی دُنیا اَمَده و حاکِمِ ازی دُنیا بُرو پورته مُوشه.

۳۱ :۱۲ یوحنا


فرمانروا ی ای دنیا ،شیطان، از مو به عنوان سپر انسانی استفاده موکنه. وختی که تروریست ها قد یک نیروی نظامی قدرتمند روبروی شد اغلب
پشت غیرنظامیان تاشه موشه . این یک دوراهی برای پلیس ایجاد موکنه که امکان است در حین برون کشیدن تروریست ها، غیرنظامیان را بکشند.
وختی که شیطان موفق شد آدم و حوا را وسوسه کنه، آنها را به سپر انسانی خود تبدیل کرد. شیطان موفامید که آفریدگار مطلقاً عادل است و اگر گناه
را مجازات کرد، برای اینکه در قضاوتش عادل باشد، باید همه گناهان را قضاوت کند. اگر خدا شیطان را نابود کرد، شیطان )که به معنای متهم کننده
است( به سادگی می تواند ما را به اشتباه خود متهم کند و نیاز به قضاوت ما در کنار او داشته باشد.
اگر از ديد ديگري به آن نگاه كنيم، نافرماني ما ما را تحت كنترل شرعي شيطان قرار میدهد. اگر خداوند او را هالک می کرد، باید ما را نیز هالک می
کرد، زیرا ما نیز گرفتار نافرمانی شیطان بودیم.


نیاز به نجات قبل از قضاوت


پس منیاز به نجات از شیطان و تبرعه از گناهان خود داریم. انجیل اینگونه توضیح می دهد:


۳-۱ :۲ افسسیان

زِنده شُدو قد مسیح

۱شُمو دَ خطاها و گُناهای خُو غَرق شُده مُرده بُودِید، ۲ دَ خطاها و گُناهای که شُمو یگ وخت دَز شی زِندگی کده از راه های ازی دُنیا و از حُکمرانِ قُدرتِ هَوا پَیرَوی مُوکدِید، یعنیامزُو روح که فِعلاً دَ وجُودِ مردُمای نافرمان کار مُونه. ۳یگ زمان پگِ ازمو ام دَ مینکلِ ازوا دَ مُطابِقِ هَوَس های جِسمانی خُو زِندگی کده از خاهِشاتِ جِسم و خاهِشاتِ فِکرای خُو پَیرَوی مُوکدی و طبیعتاً رقمِ دِیگرو اَلّی مردُمای محکُوم دَ غَضَب بُودی.


بها ی تبرعه ی از مو پرداخت شده است


عیسی مسیح ده قربانی خود که ده قوچ نشان داده شده بود، بها ی آزادی مو ره پرداخت کرد.


۴مگم خُدای که پُر از رَحمت اَسته، بخاطرِ مُحَبَتِ بُزُرگ خُو که نِسبَت دَز مو دَشت، ۵حتیٰ دَ غَیتِیکه مو دَ خطاهای خُو غَرق شُده مُرده بُودی، اُو مو ره قد مسیح زِنده کد. پس دَ وسِیلِه فَیض-و-رَحمت، شُمو نِجات پَیدا کدِید. ۶ اَرے، خُدا مو ره قد ازُو دُوباره زِنده کد و دَ جای‌های آسمانی قد مسیح عیسیٰ شَند، ۷تا دَ عالم های اَمدَنی فَیضِ بےاندازه پِرَیمون خُو ره قد مِهربانی دَ وسِیلِه مسیح عیسیٰ دَز مو نِشو بِدیه. ۸چُون شُمو دَ وسِیلِه فَیض از طرِیقِ ایمان نِجات پَیدا کدِید و اِی کارِ ازشُمو نِیَسته، بَلکِه بخشِشِ خُدا اَسته، ۹نَه ام نتِیجِه اعمال شُمو، تا هیچ کس نَتنه دَ بَلِه خُو اِفتخار کُنه. 

۹-۴ :۲ افسسیان


خداوند هیچ وقت قضاوت جهنم را برای مردم در نظر نگرفته است. آن را برای شیطان آماده کرد. اما اگر شیطان )ابلیس( را به خاطر طغیانش قضاوت کند،
باید در مورد کسانی که تبرعه نشده اند نیز چنین کند.


سپس به كسانی كه در طرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت: ای لعنت شدگان از اينجا برويد و به آتش ابدی داخل شويد كه برای شيطان و ارواح
شيطانی آماده شده است.

۴۱ :۲۵ متی


راه گریختن مو ره جور کد


از امی خاطر استه که عیسی مسیح ده صلیب ده پیروزی کته رسید . او مو را از حق شرعی که شیطان ده مو داشت آزاد کد. او حالی میتانه
شیطان را بدون اینکه مو را ده خطر بندازه ضربه بزند. اما ما باید خودن مو این فرار را از سلطه شیطان انتخاب کنیم. شیر حالی از ضربه زدن ده مار خودداری مو کنه تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

 ۹خُداوند دَ پُوره کدونِ وعدِه خُو دیر نَمُونه، رقمی که بعضی کسا گُمان مُونه که دیر مُوکُنه، بَلکِه بَلدِه ازشُمو صَبر مُونه، چُون اُو نَمیخایه که کس نابُود شُنه، بَلکِه میخایه که پگ توبه کُنه.

دوم پطرس ۳ :۹


از امی خاطر استه که مو امروز همچنان منتظر آخرین حمله علیه شیطان هستیم که در کماندار مالوم شده است. همچنان منتظر قضاوت اخری هستیم که
در ثور نشان داده شده است. اما نوشته ها ده مو اخطار میده
ده هر حال بوفامید كه روز خداوند حتماً خاهد آماد، آن هم مثل دزدی كه همه را غافلگير میكند. در آن روز، آسمانها با صدايی هولناک از بين خواهند
رفت، و اجرام آسمانی در آتش نابود شده، زمين و هر چه در آن است، خواهد سوخت.

دوم پطرس ۳ :۱۰


شیر در نوشته ها ی قدیمی


طالع از کلمه یونانی Horo( ساعت( گرفته شده است و به معنای عالمت گذاری )skopus )ساعات یا زمان های خاص است. نوشته ها ساعت لئو را
به شکل زیر مشخص می کنند:


۱۱علاوه ازی، شُمو مِیدَنِید که اِی چی زمان اَسته، یعنی امی آلی ساعت شی رسِیده که از خاو بیدار شُنِید، چراکه آلی نِجات مو نزدِیکتَر اَسته نِسبَت دَ وختِیکه مو ایمان اَوُردی. 

۱۱ :۱۳ رومیان


این نشان می دهد که ما مانند افرادی هستیم که در ساختمانی در حال سوختن می خوابیم. ما باید بیدار شویم! این زمان بیدار شدن است زیرا شیر در حال
آمدن است. شیر خروشان، شیطان را که همه هنوز در سلطه قانونی او هستند را نابود خواهد کرد.


طالع نشانه ی زودیاک شما


لئوده شما مو گوید که بله، مسخره کنندگانی هستند که تمسخر می کنند و به دنبال خواسته های شیطانی خود هستند. می گویند: »این »آمدن« که وعده داده
کجاست؟ از زمانی که اجداد ما مرده اند، همه چیز به همان شکلی که از آغاز خلقت بوده ادامه دارد.« اما آنها عمدا فراموش می کنند که خداوند قضاوت
کرده و خواهد کرد و آنگاه همه چیز در این دنیا نابود خواهد شد.
از آنجایی که همه چیز در این راه نابود می شود، شما باید چه جور آدمی باشید؟ شما باید زندگی مقدس و خداپسندانه داشته باشید همانطور که منتظر روز
خدا هستید و به آمدن آن سرعت می بخشید. آن روز آسمانها را به آتش میکشد و عناصر در گرما ذوب میشوند. اما طبق وعده او باید مشتاقانه منتظر
آسمان جدید و زمینی جدید باشید، جایی که عدالت ساکن است.
پس از آنجا که مشتاقانه منتظر این هستید، تمام تالش خود را بکنید تا بیعیب و در صلح با او باشید. به خاطر داشته باشید که صبر پروردگار ما به
معنای نجات شما و اطرافیانتان است. چون به شما هشدار داده شده است، مراقب خود باشید تا مبادا گمراهی ستمکاران را به خود ببرد و از جایگاه امن
خود سقوط نکنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *