Skip to content

علامت های زودیاک خرچنگ

  • by

سرطان، که ده لاتین ده مانای ی خرچنگ است، نشانه ی زودیاکی است که درباره شی گپ میزنیم اگه ده تاریخ ۱ سرطان تا ۱ جوزا متولد شده اید،فال تولد شمو خرچنگ است. شمو میتنین از راهنمایی ها ی شی برای پیدا کردن عشق واقعی، جان جوری، پیشرفت در ارتباطات و درمورد شخصیت خود استفاده کنید.

اما سوال ای است که در گذشته ای علامت و نشانه چه مانا داشته است؟

خبر بشین که جواب به این سوال ها میتواند شمو را ده یک راه نو بُبره ، در حالی که تنا پشت بررسی نشانه ی تولد خو هستیم

روی فلکی خرچنگ

ده اینجا ستاره های خرچنگ را مینگرین آیا می تنین چیزیمثل خرچنگ را در این عکس بنگرین ؟ 

تصویری از ستاره های صورت فلکی خرچنگ . آیا می توانید خرچنگ را در این عکس بنگرین؟

حتی  اگر ای ستاره ها را با خط ده هم وصل کنیم، باز هم عکس خرچنگ ده چشم نموخوره.

                                                    ستاره ه ی روی فلکی خرچنگ که با خط به هم وصل کردیم.

عکس از پوستر جغرافیایی نشانه های زودیاک رامینگرین، عکس روی فلکی خرچنگ در نیمگردی شمالی مشخص شده است

                                                          پوستر جغرافیایی زودیاک ها

این نشانه به سال های دور موره و همیشه نشان دهنده ی خرچنگ بوده است. اما چطورعکس خرچنگ به این نشانه داده شده است؟

همانند روی فلکی ها ی دیگر، عکس خرچنگ از این روی فلکی قابل دید نیه، ایده ی خرچنگ از اول وجود داشته و بعد ها برای به خاطر ماندن به این دسته از ستارگان نسبت داده شده.

چرا؟ مانا ی خرچنگ برای قدیمی ها چه بود؟

تصویر خرچنگ

در اینجا چند تصویر از این صورت فلکی را مینگریم.

                               عکس ستارخ شناسی خرچنگ

ده اینجا تصویری از نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا مصر با زیاد تر از ۲۰۰۰ سال قدمت رمینگریم، عکس روی فلکی خرچنگ با دایره ی سرخ مالوم شده است.

نشانه ی زودیاک دوپیکر ده معبد دندرا ی مصر

اگرچه ای نقشه به عنوان “خرچنگ” شناخته موشوه اما در اصل ده نظر می رسد که مثل سوسک است. سوابق مصری حدود ۴۰۰۰ سال پیش ، سوسک Scarabaeus))، نماد مقدس جاودانگی توصیف می کند.

در مصر باستان سوسک شگون پیدا شدن از نو است. مصری ها خدای خود ،خپری، که خدای طلوع افتو است را به عنوان سوسک یا به عنوان مردی با سر سوسک واشتناک رسم کده.

خبری، یکی از خدایان مصر قدیم که با سر سوسک نشان داده موشه.

قصه قدیمی خرچنگ

در فصل نشانه ی دختر دیدیم که قرآن و کتاب مقدس اعلام موکنه که خداوند روی  فلکی ها را جور کده. او آنا را برای رانمایی مو برای رستگاری  قرارداد. از ای خاطر آدم و بچکیچون شی آنا را ده اولاد های خو یاد داد. دختر سرگذشت ره شروع کد و تولد مسیح را پیشگویی کرد.

خرچنگ این داستان را ادامه میدهد. حتی اگر نشانه ی تولدتان دوپیکر نیست، باز هم این داستان ارزش دانستن دارد.

مانا ی اصلی خرچنگ

مصری های قدیم از نظر زمانی بسیار نزدیک ده وقت طراحی زودیاک ها هسته ، بنابراین سوسک، به جای خرچنگ، کلی درک ما نای نشانه ی خرچنگ درزودیاک قدیم است. سر والاس بودج ، مصر شناس ای را در مورد خپرا و سوسک  مصریان قدیم مو گه:

خپرا یک خدای قدیمی بود و درون خود حاوی جوانه زندگی است و در خود چیزی دارد که در شرف شکل گیری وجود جدید است. بنابراین او نشان دهنده جسد مرده ای بود که بدن معنوی از آن برخاست. او به شکل مردی سوسک برای سر به تصویر کشیده شده است و این حشره نشان او شد زیرا قرار بود خود زاد و خود تولید شود.

سر والاس بودج، ادیان مصر صفحه ی ۹۹

سوسک: رمز قدیمی پس رفت از مرگ

سوسک  پیش از ای که ا خر به سوسک بزرگسال تبدیل شوه،  چند مرحله زندگی را تیرکده .بعد  از تخم ، کرم  موشه. آنها به عنوان کرم ، زندگی خوده در زمین تیرموکنه و از مواد مثل سرگین ، قارچ ، ریشه یا گوشت خراب شده نان خوده سیر موکد .

باد از زندگی به عنوان یک کرم دور خو پیله جور موکنه در ای حال کُل کار ها ایستاد مند. دیگر نان هم پیدا نموشه. همه حواس خوده بند موکد. تمام کار های زندگی خوده گُل مو شه وسوسک درون پیله ده خًو موره. ده این جه  ده جان شی حل شده و دوباره جمع مو شه. در وقت تعیین شده ای سوسک کته از پیله بور مو شه. شکل سوسک جوان آن مثل جسمی کرم مانند نیه که فقط می تنه در زمین خیز کنه. حالت سوسک تغیر موکنه، پرواز موکنه و ده دل خود در هوا و ده اًفتوبلند موشه.

مصری های قدیم به سوسک \احترام موکدن از خاطر که شگون رستاخیز موعود دشت.

خرچنگ…مثل سوسک

خرچنگ اعلام موکنه که زندگی مو از نمونه یک رقم پیروی موکنه. حالی مو ده روی زمین زندگی مو کنیم ، برده های زحمت و رنج ، پر از تاریکی و شک – گره هایی از ناتوانی ها و مشکلات مثل آشغال های زمین خورده و خاک خورده ، ازطریق کاشت بذر.

باد از او زندگی زمینی مو قد مرگ خلاص موشه و ده شرایطی مثل مومیایی می رسه که ده او نفر درونی مو خَو موشه ، ده حالی که جان مو منتظر استه تا با رسیدن قیامت از گور بور شوه. این مانای اصلی و رمز و نشان قدیمی خرچنگ استه – که در وقت امادون مسیح اتفاق موفته .

خرچنگ: برگشت ده زنده گی

همو رقم که سوسک از خَو خود در پیله خود بیدار موشه، مردگان هم بیدار موشه.

و بسیاری‌ از آنانی‌ كه‌ در خاك‌ ‌ خواب شدن بیدار خاد شد ، اما اینان‌ به‌ جهت‌ حیات‌ جاودانی‌ و آنان‌ به‌ جهت‌ خجالت‌ و حقارت‌ جاودانی.و حكیمان‌ مثل‌ روشنایی‌ افلاك‌ خواهند درخشید و آنانی‌ كه‌ بسیاری‌ را به‌ راه‌عدالت‌ رهبری‌ می‌نمایند، مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالا´باد.

دانیال ۱۲: ۲-۳

این زمانی اتفاق میفتد که مسیح میاید.

۲۰لیکِن مسیح واقعاً از مُرده ها دُوباره زِنده شُده و اوّلِین کسی اَسته که از مینکلِ مُرده ها باله شُده. ۲۱چُون امُو رقم که مَرگ از طرِیقِ یگ اِنسان اَمَد، امُو رقم دُوباره زِنده شُدو از مُرده ها ام از طرِیقِ یگ اِنسان اَمَد. ۲۲پس امُو رقم که دَ گُناهِ بابای آدم پگ مُومُره، امُو رقم دَ قُربانی مسیح پگ زِنده مُوشه. ۲۳لیکِن هر کس دَ نوبَت خُو: مسیح اوّلِین کسی که دُوباره زِنده شُد و بعد ازُو دَ وختِ اَمَدون شی کسای که دَزُو تعلُق دَره. ۲۴بعد ازُو آخِر زمان مییه، وختِیکه مسیح پادشاهی ره دَ خُدا، یعنی آتِه آسمانی تسلِیم مُونه، وختِیکه اُو هر حُکمران و هر قُدرت و قُوَت ره نابُود مُونه. ۲۵چُون اُو باید تا وختی حُکمرانی کُنه که تمامِ دُشمَنای خُو ره دَ زیرِ پای خُو پورته کُنه. ۲۶دُشمونِ آخِر که نابُود مُوشه، مَرگ اَسته. ۲۷چُون خُدا ”تمامِ چِیزا ره دَ تَی پای ازُو قرار دَده.“ لیکِن وختِیکه مُوگیه ”تمامِ چِیزا دَ تَی پای ازُو قرار دَده شُد،“ واضِح اَسته که خودِ خُدا شامِلِ تمامِ امزُو چِیزا نَمُوشه که تَی پای ازُو قرار دَده شُد. ۲۸مگم وختِیکه تمامِ چِیزا تابِع مسیح شُد، اوخته خودِ مسیح که باچِه خُدا اَسته، تابِع امزُو مُوشه که تمامِ چِیزا ره دَ تَی پای شی قرار دَد تا خُدا، تمامِ چِیز دَ بَلِه تمامِ چِیز بَشه

خرچنگ: عکس نو ماهیت جان مرده گان ده قیامت

از آونجه که سوسک بزرگسال ماهیت دیگری داره و با بور شدن از پیله از حالت کرم بالا اماده ، تاب و قابلیت هایی غیرقابل فکر استه ، از ای خاطرجان مو ده روز قیامت تا حالی فرق موکنه . .

۲۰لیکِن وطنِ اَصلی ازمو عالمِ باله اَسته که مو چِیم دَ راهِ یگ نِجات دِهِنده، یعنی مَولا عیسیٰ مسیح ازُونجی اَستی. ۲۱اُو جِسمِ خار-و-حقِیر مو ره تبدِیل مُونه تاکه رقمِ جِسمِ پُر جلالِ ازُو جور شُنه؛ اُو دَ وسِیلِه قُوَتی که دَزُو قُدرت مِیدیه اِی کار ره مُونه تا تمامِ چِیزا ره دَ زیرِ فرمان خُو بیره.

فیلیپیان ۳: ۲۰-۲۱

۳۵ولے اگه یَگو کس پُرسان کُنه: ”مُرده ها چی رقم دُوباره زِنده مُوشه و قد چی رقم جِسم مییه؟“ ۳۶اَی نادو، چِیزی ره که کِشت مُونی، اُو زِنده نَمُوشه تاکه نَمُره. ۳۷و چِیزی ره که کِشت مُونی، اُو تَنِه گیاه نِیَسته که بُر مُوشه، بَلکِه فقط تُخم اَسته، چی تُخمِ گندُم بَشه یا کُدَم تُخمِ دِیگه. ۳۸لیکِن خُدا مُطابِقِ خاست-و-اِرادِه خُو دَزُو جِسم مِیدیه و بَلدِه هر تُخم جِسم خود شی ره مِیدیه. ۳۹تمامِ گوشت ها یگ رقم نِیَسته، بَلکِه گوشتِ اِنسان یگ رقم اَسته، گوشتِ حَیوانا دِیگه رقم و گوشتِ مُرغَکو یگ رقمِ دِیگه و ماهیا دِیگه رقم. ۴۰امی رقم جِسم های آسمانی وجُود دَره و جِسم های زمِینی، مگم شِکوه-و-جلالِ جِسم های آسمانی یگ رقم اَسته و از جِسم های زمِینی دِیگه رقم. ۴۱آفتَو یگ رقم شِکوه-و-جلال دَره، ماهتَو دِیگه رقم شِکوه-و-جلال دَره و سِتاره ها ام شِکوه-و-جلالِ دِیگه رقم؛ دَ حقِیقت شِکوه-و-جلالِ یگ سِتاره از دِیگه سِتاره فرق دَره. ۴۲دُوباره زِنده شُدونِ مُرده ها ام امی رقم اَسته: چِیزی که کِشت مُوشه از بَین رفتَنی اَسته، ولے چِیزی که دُوباره زِنده مُوشه از بَین رفتَنی نِییه. ۴۳اُو دَ خاری-و-ذِلَت کِشت مُوشه، دَ شِکوه-و-جلال دُوباره زِنده مُوشه؛ اُو دَ ضعِیفی کِشت مُوشه، دَ قُوَت دُوباره زِنده مُوشه. ۴۴جِسمِ نَفسانی کِشت مُوشه، جِسمِ روحانی دُوباره زِنده مُوشه. اگه جِسمِ نَفسانی وجُود دَره، جِسمِ روحانی ام وجُود دَره. ۴۵امی رقم ام دَ کِتابِ مُقَدَّس نوِشته یَه: ”اِنسانِ اوّل یعنی آدم، یگ مَوجُودِ زِنده جور شُد.“ ولے آدمِ آخِر روحِ زِندگی-بَخش جور شُد. ۴۶لیکِن روحانی، اوّل نَمَد، بَلکِه اوّل نَفسانی اَمَد و بعد ازُو روحانی. ۴۷اِنسانِ اوّل از زمی بُود و خاکی؛ اِنسانِ دوّم از آسمو. ۴۸امُو رقم که آدم خاکی بُود، کسای که از خاک اَسته ام امُو رقم اَسته؛ و امُو رقم که اِنسانِ آسمانی اَسته، کسای که دَ آسمو تعلُق دَره ام امُو رقم اَسته. ۴۹امُو رقم که مو شکلِ اِنسانِ خاکی ره گِرِفتے، امُو رقم شکلِ اِنسانِ آسمانی ره ام مِیگِیری

تغیرات خرچنگ: برگشت او

ده وقت برگشت اوای رویداد موشه

 ۱۳وختِیکه دَ بَلِه مو تُهمَت مُوشه، مو قد مِهربانی توره مُوگی. مو رقمِ خانه-جارُوی دُنیا و پَسمَندِه پگِ چِیزا شُدے و تا امی روز ام اَستے.

۱۴ما اِی ره نوِشته نَمُونُم تا شُمو ره شرمِنده کنُم، بَلکِه تا رقمِ بچکِیچای دوست-دَشتَنی خُو شُمو ره نصِیحَت کنُم. ۱۵چُون حتیٰ اگه هزاران معلِم دَ بارِه مسیح دَشته بَشِید، مگم آته های کَلو نَدرِید، چراکه دَ وسِیلِه عیسیٰ مسیح از طرِیقِ اِعلانِ خوشخبری ما آتِه شُمو شُدُم. ۱۶امزی خاطر از شُمو خاهِش مُونُم که از مه سرمَشق بِگِیرِید. ۱۷بَلدِه امزی مقصد تِیموتائوس ره دَ پیش شُمو رَیی کدُم. اُو باچِه دوست دَشتنی و وفادار مه دَ خِدمتِ مَولا اَسته تا راه-و-رفتار مَره دَ مسیح عیسیٰ دَ یاد شُمو بیره، امُو رقم که ما دَ هر جای و دَ هر جماعتِ ایماندارا تعلِیم مِیدیُم. ۱۸مگم بعضی کسا دَ گُمانِ ازی که ما دَ پیش شُمو نَمییُم، کِبری-و-مغرُور شُده

اول تسالونیکیان ۴:  ۱۳-۱۸

طالع نشانه ی خرچنگ در نوشته ها

کلمه یونانی  horo ده ما نای ساعت یاوخت است ، که ریشه در کلمه ی horoscope پیامبر عیسی مسیح (ع) درباره ی این نشانه و پیش بینی شی موگفت۲۴ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم: کسی که دَ کلامِ ازمه گوش بِدیه و دَ امزُو که مَره رَیی کده ایمان بیره، زِندگی اَبَدی نصِیب شی مُوشه. اُو ملامَت-و-محکُوم نَمُوشه، بَلکِه از مَرگ نِجات پَیدا کده دَ زِندگی اَبَدی مِیرَسه. ۲۵ما دَز شُمو راست مُوگُم: یگ زمان مییه، بَلکِه اُو زمان امی آلی رسِیده که مُرده ها آوازِ باچِه خُدا ره مِیشنَوه و اُونای که قبُول کنه، زِنده مُوشه. ۲۶چُون امُو رقمِیکه آتِه آسمانی سرچشمِه زِندگی یَه، امُو رقم اُو دَ باچِه خُو ام قُدرت دَده تا سرچشمِه زِندگی بَشه

یوحنا ۵:  ۲۴-۲۶

دروخت مشخصی او کسی که ای دنیا را پیدا کده از سر گپ میزنه و مردگان زنده میشوند. خرچنگ نشان دهنده ی این زمان است.

طالع نشانه ی خرچنگ شما

این نشانه ده شمو موگه که دائماً منتظر  قیامت خو بشید. برخی می گویند قیامت نمییه اما بازی نخورین اگه تنا برای خوردن و نوشیدن زندگی موکنین تا بتنین وقت خوشی را تیر کنید ، بازی خوردین. اگه کُل دنیا را ده دست آوردین و او پُر خوشی از عشق ، و هیجان کنید و روح خوده از دست بدهید ، چه چیزی به دست خواهید آورد؟ازی خاطر

محکم بیستید. اجازه نده چیزی تو را تکان دهد چشم خود را نه بر آنچه دیده موشه ، اما او چیزی را که دیده نموشه ثابت کنید ، زیرا آنچه دیده موشه موقتی است ، اما آنچه که دیده نمی شود ابدی است.

جمعیت زیادی به همراه شما منتظر هستند تا ندایی با آنها تماس بگیرد. هر آنچه مانع تجسم غیب شما می شود را کنار بگذارید و گناهی را که به راحتی درگیر می شود ، کنار بگذارید. سپس با پشتکار مسابقه ای را که برای شما مشخص شده است ، پشت سر بگذارید و چشم خود را به بره زنده ، پیشگام و کامل کننده ایمان ، دوخته باشید. برای شادی که پیش روی او بود ، صلیب را تحمل کرد ، شرمساری را ناسزا گفت و در سمت راست تاج و تخت خدا نشست. او را در نظر بگیرید که چنین مخالفتی را از جانب گناهکاران تحمل کرد ، پس خسته نشوید و ناامید نشوید.

ده پشت قصه زودیاک ها

نشانه ی خزچنگ در اصل برای راهنمایی ما در رابطه با  تصمیمات زندگی، سلامتی ، عشق و رفاه نبوده است در عوض از ستارگان نشان می داد که نجات دهنده رستگاری خود را در قیامت عملی میسازد.

برای شروع قصه نشانه ها ی زودیاک به بررسی نشانه ی دخترپرداختیم. در پایان به بررسی نشانه ی شیر موریم.

برای خبرهای زیاد تر درباره ی نشانه ی خرچنگ ده لینک های زیر بورید..

اولین ثمره های قیامت: زندگی برای شما

عیسی مسیح اعلام جهاد می کند – علیه خود مرگ

عیسی مسیح و جمعه خوب

مأموریت عیسی مسیح در قیام لازاروس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *