Skip to content

کژدم (عقرب)

  • by

کژدم سومین نشانه ی زودیاک است که دباره شی گپ میزنیم. عقرب همچنین به صورت فلکی های کوچکتر (دکن) مار افسانه اس، سرپن و کورونا بوریلیس مربط است. در طالع بینی امروز اگر بین ۲ عقرب تا ۱ قوس تولد شدین ، یک عقرب هستین . در این خواندن طالع بینی مدرن از زودیاک ، شمو برای یافتن عشق ، موفقیت ، سلامتی و به دست اوردن از شخصیت خود ، از توصیه های فال برای عقرب پیروی کنید.

اما قصه عقرب از اول چی رقم بوده است؟

صورت فلکی عقرب از کجا آمده است؟

اینجا عکس از صورت فلکی عقرب آورده شده است. آیا میتنین در این عکس از ستاره ها عقرب بنگرین بلدی ای کار شمو ده قدرت تخیل زیادی احتیاج دارین!

صورت فلکی عقرب (کژدم) آیا می توانید عقرب را مشاهده کنید؟

حتی اگر ستاره های “عقرب” را با خطوط به هم متصل کنیم ، دیدن عقرب هنوز سخت است. اما این نشانه تا آنجا که در تاریخ بشر موفامیم ده نام عقرب یاد موشه .

صورت فلکی عقرب با خطوط به هم متصل می شوند. دم عقرب به وضوح دیده میشود. اما از کجا می دانید که این تصویر عقرب است و قلاب نیست؟

در اینجا نشانه های زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از 2000 سال قدمت وجود داره که عکس عقرب در این عکس با گردی ای به رنگ سرخ مشخص شده است.

عقرب در زودیاک دندرا مصر باستان

این پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک  عقرب را همو رقم که در نیمگردی جنوبی دیده موشه . حتی اگر نشنال جئوگرافیک ستاره های که جور شده عقرب را قد ای خط ها وصل موکنه اما هنوز هم نمیتنیم عقرب را در این صورت فلکی ستاره دید.

پوستر جغرافیایی علامت های زودیاک

قصه دیرینه ی زودیاک ها

از ای خاطر صورت فلکی زودیاک قد یکی دگه شی یک قصه راجور موکنه – یک قصه که طالع بینی قد ستاره ها نوشته شده است. نشانه عقرب سومین فصل از دوازده فصلا ای قصه است. مو در فصل ۱ (دوشیزه) دیدیم که هم ده قرآن و هم ده کتاب مقدس اماده است که خداوند خود صورت فلکی ستارگان را ساخته است.از ای خاطر  این قصه ها از طرف همو استه و در شروع تاریخ بشر امی رقمی نِشته شده بود . این قصه های ستاره شناسی هستند که اولین انسان ها ،هر چیز که مو ده نام زودیاک مینخشیم، .

درواقع نشانه های زودیاک بلدی هدایت تصمیم های روزانه شمو ده موفقیت ، سلامتی ، عشق و خوشبختی بر اساس تاریخ تولد و حرکت سیاره نبوده اند.، بلکه رانمایی از طرف خداوند بوده تا راه مستقیم ده مو نشان بده وقد ستاره زودیاک بلدی نمایش میله تا هر شَوتوسط مردم دیده و ده یادشی بیه . قصه با  دانه ی دوشیزه  (هدف اولاد دختر ) در فصل اول شروع شد و با برج میزان ادامه یافت، که اعلان کد که ترازوی اعمال مو برای ملکوت آسمان بسیار سبک است. برای جبران ای کاستی دراعمال مو باید بهایی بیدیم.

قصه دیرینه ی نشانه ی عقرب

اما چه کسی میخایه پرداخت ای قیمت و درواقع ای تاوان است؟  ای صورت فلکی درگیری وغوغا مینی اولاد دختر و عقرب را صاف موکنه . برای درک بهتر این مطلب بیین یک دفعه ده صورت فلکی کژدم و صورت فلکی بینگریم ، ای صورت فلکی مار افسای نام داره ( Ophiuchus).

صورت فلکی های عقرب و مار و مارافسای، از نسخه ی موسی و زمین شناسی در سال ۱۸۸۶ (ساموئل کینز ، لندن).

این صورت فلکی یک عقرب غول اسا (صورت فلکی کژدم) را عکس شی ره میاره که کوشش داره پای یک مرد قوی هیکل (Ophiuchus) را در نیش بزنه ، در حالی که ای مرد عقرب ره زیر لغه خو موکنه و همو وقت قد یک مار درگیر موشه . این عقرب غول اسا از قار زیاد دُم خود ه بلند کرده و آماده ی ضربه ده پای مرد است. ای نشانه ده مو موگه که ای درگیری تا اخر مرگ است. صورت فلکی عقرب ده مو یاد میده که قیمتی که برای بخشش ی خود ازترازو ی عدالت باید بیدیم او چی استه ؟ عقرب و مار (سرپنس) دوعکس از یک دشمن هستنه که همو شیطو است.

این نشانه در ستارگان به داستان حضرت آدم در جنت اشاره میکند و همچنین زمانی که خدا به شیطو (که به شکل مار بود) درباره ی دانه ی دوشیزه گفت که در تورات ثبط شده است.

۱۵دَ بَین ازتُو و زَن و دَ بَینِ نسلِ ازتُو و نسلِ ازُو دُشمَنی مِیندَزُم. نسلِ ازُو سر تُو ره مُوکویه و تُو بوربی شی ره نیش مِیزَنی.“

پیدایش ۳:۱۵

عقرب (شیطو)وختی که پیامبر عیسی مسیح (ع)  ده صلیب بورده شد پای شی ره زیر ده زیر پای خو کد ، دراصل او را نیش زد. اماوختی که پیامبر باد از سه روز از مرگ بیلند شد عقرب (شیطو) شکست سختی خورد. صورت فلکی های عقرب ، مار و سرپنس ای را چند وقت پیش از طریق امو نفر که واره در آسمان بورده بود پیشگویی کد.

غوغا قد عقرب در یاد ها

این غوغا و درگیری قد عقرب ده جنت (میان آدم و حوا و عقرب) شروع شد و با به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح (ع) به اوج خو رسید و بسیاری از وا خبر دارند.

  مهری از بابل، مربوط به ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد که وسوسه شدن آدم و حوا را نشان میدهد.
کتاب مردگان مصر باستان که ماری را نشان میدهد که سرش له شده است

ای دو عکس نشان می ده که چی رقم مصریا قدیم و بابلی ها از آدم و حوا ده جنت  و وعده ی ریزه شُدن سر ماریاد موکنه. یونانیان قدیم ای را از طریق صورت فلکی عقرب ده یادمو میاره .

… میتنین   مار افسای ستاره دار را ردپای شیره پیدا کنید: شانه های قدرتمندشی که به خوب مالوم موشد در زیر سرشی قرار داد،. دستای شی … مار را ماکم گرفت ، که دور کمر مارافسای را محاصره کد، اما او، ثابت قدم با هر دو پای خو ماکم ایستاد شد ، غول اسا  را زیر لغه خو کد ، حتی عقرب را، و روی چشم و سینه ی (عقرب) ایستاد شد.

  • آراتوس  ،شاعر یونانی، قرن ۴ قبل از میلاد

شیطو (سرپنس) و تاج دیوار هرکول (کرونا بوریلیس)

سومین صورت فلکی ای که به عقرب ارتباط میگره کرونا بوریلیس یا دیوار هرکول است – تاجی که بالای سر مارافسای و شیطان (سرپنس) قرار گرفت است. یک تصویر نجومی معمولی از سه صورت فلکی عقرب را در نظر بگیرید که با هم نشان داده شده اند.

مارافسای و مار (شیطان) در حال دیدو ده کرونا بوریلیس هستند.

مارافسای و مار (شیطان) هر دو در حال نگاه کردن به تاج (صورت فلکی کرونا بوریلیس ) هسته . درواقع هردو برای رسیدن به این تاج قد یکی دگه خو جنگ موکد و مینگریم که مار لاش موکنه دیوار هرکول را بگیره.

صورت فلکی مار از زاویه ی نزدیک که میخواهد تاج را بگیرد

مار (شیطان) در تلاش است تا تاج را به دست بیاورد.، این درگیری بین این دو را نشان می دهد. این نه تنها یک درگیری تا سر حد مرگ است ، بلکه یک مبارزه برای سلطه و سلطنت است. مار و مارافسای برای تعیین اینکه چه کسی تاج و تخت را بدست خواهد آورد، می جنگند.

داستان کژدم برای ما

عقرب پیامی را برای همه مردم به تصویر می کشد و فقط مختتص به  کسانی که بین ۲ آبان  تا ۱ آذر متولد شده اند، نیست. عقرب راهنمایی برای رسیدن به ثروت یا عشق بیشتر نیست ، بلکه از زمان های بسیار قدیم از ستاره ها نشان داده شده است تا بدانیم خالق ما راه طولانی ای را برای تبرعه ی ما از اعمال سبکمان را در پیش گرفته است ، که این کار به یک مبارزه بزرگ تا مرگ  برای پیروزی و برای مشخص کردن حق حکمرانی است. ‘حاکم’ در واقع معنای ‘مسیح’ است.

طالع کژدم در نوشته ها

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه میشود و ریشه در کلمه ی یونانی Horo به معنای ساعت و زمان دارد، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کردن زمان های به خصوص بوده اند.

۳۱آلی وختِ قضاوَت دَ بَلِه ازی دُنیا اَمَده و حاکِمِ ازی دُنیا بُرو پورته مُوشه. ۳۲و ما وختِیکه از زمی باله کده مُوشُم، پگِ مردُم ره سُون خود کش مُونُم.“ ۳۳عیسیٰ اِی چِیزا ره گُفت تا نِشو بِدیه که اُو دَ چی رقم مَرگ باید بُمُره. 

۳۰ما دِیگه قد شُمو کَلو توره نَمُوگُم، چُون حاکِم ازی دُنیا مییه. اُو دَ سرِ ازمه هیچ قُدرت نَدره، 

یوحنا ۱۲:۳۱-۳۳ ، ۱۴:۳۰

پیامبر با بیان اینکه “ازمان آن رسیده است” برای ما “horo” را نشان می دهد. عقرب از درگیری بر سر اینكه چه كسی حاكم خواهد شد به ما می گوید. بنابراین عیسی مسیح شیطان را “فرمانروای این دنیا” میخواند و در “زمان درگیری” به دیدار او می آید . از آنجا که توازن اعمال ما سبک است ، شیطان بر ما فرمانروایی میکند. اما عیسی مسیح با اطمینان گفت که “هیچ قدرتی در برابر من ندارد” به این معنی که قدرت گناه و مرگ بر او چیره نیست. این “horo” این بیانیه را آزمایش می کند زیرا این دو دشمن با یکدیگر روبرو می شوند.

طالع شمونظر ده نشانه های زودیاک قدیمی

عقرب ده مو موگه که شمو باید به کسی خدمت کنید. کسی که ادعای فرمانروایی قلب شمو را دارد. این یک عاشق ، زن و شوی یا رابطه نیه که زیاد ادعای فرمانروایی قلب شمو را داشته بشه. او درواقع “شازاده ی این دنیا” یا “مسیح” است – کسی که قلمرو ی  خدا را اداره موکنه . قلب خوده را به “شاهزاده این جهان” بدین در غیر ای صورت زندگی خود را از دست میدین

. از آنجا که از صفات عقرب کشتن ، سرقت و تخریب است ، اگر تاج شمورا داشته باشد بلدی شمو سازگار نیه.

خود را بررسی کنید تابینگرین آیا همورقم که پیامبر یحیی به راه راست تالیم دادن نیاز به ‘توبه’ دارین یا خیر. می توانین چند نمونه خوب پیدا کنید تا درک خوبی از مانای شی پیدا کنید. ای ستاره ها نین بلکه قلب شمو استه که سرنوشت شمو را تعیین می کنند. نمونه های خوبی که باید از وا پیروی کنی انسان ها مقدس نیه بلکه افراد عادی با صفات منظم هسته که توبه کدن . توبه را میتنی هر روز از هفته انجام داد و احتمالاً برای تبدیل شی ده یک عادت باید به صورت روزانه انجام شود.

ادامه ی قصه نشانه ها ی زودیاک

داستان مبارزه بین دو دشمن بزرگ با کماندار ادامه دارد ، (یا از ابتدا با دوشیزه توضیح داده شده است).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *