Skip to content

علامت زودیاک ماهی

  • by

ماهی هافتمین نشانه ی زودیاک است و نتایج پیروزی عیسی مسیح ره ده مو نشان میده . این نشانه عکس دو ماهی ره نشان میده که توسط یک طناو به هم گره خورده . اگر بین ۲ حوت و ۳۰ حوت تولد شدین، نشانه ی زودیاک شموماهی استه. این طالع بینی، شمو ره رانمایی موکنه تا عشق ، خوش شانسی ، ثروت و سلامتی نصیب شمو شوه و خود خو ره بشناسین.

این نشانه در دوران باستان چه مافوم داشته است؟

چرا پیشینیان این ستارگان را با عکس دو ماهی که به هم وصل شدن میشناختند.

خبر باشین که جواب به این سوال ها میتنه شمو را ده راه نو ببره ، در حالی که تنا از پشت نشانه تولد خو بودین.

در فصل اول (دوشیزه) دیدیم که در قرآن و کتاب مقدس اماده است که خداوند خود صورت فلکی زودیاک را به عنوان نشانه هایی برای بشرجور کده این نشانه ها ی باستانی ستارگان، برای همه مردم است. بنابراین حتی بین حوت و ۳۰ حوت متولد نشدید و نشانه ی زودیاک شمو “ماهی” نیه ، این داستان ارزش فامیدو ره داره و ده شمو شما کمک موشه

صورت فلکی ماهی

در اینجا ستارگان تشکیل دهنده ماهی را مشاهده میکنید. آیا می توانید چیزی شبیه دو ماهی را که یک طناب طولانی آنها را کنار هم نگه داشته است ، در این عکس مشاهده کنید؟

                      ستارگان تشکیل دهنده ی صورت فلکی ماهی

حتی اتصال ستاره ها در صورت فلکی ماهی با خط ها نیز باعث آشکار شدن عکس ماهی ها نموشه. چی رقم ستاره شناسان اولیه دو ماهی را از این ستاره ها تشخیص دادند؟

                                                                          صورت فلکی ماهی که با خطوط به هم متصل مشخص شده است
                 تصویر نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا ی مصر، تصویر “ ماهی” با دایره ی قرمز مشخص شده است
در زیر تصویری از نشانه ی ماهی را میبینیم که در ستاره شناسی از آن استفاده میکنند.

ایی دو ماهی چه مافوم داره ؟

طناو که این دو را ده یکی دگه شی وصل موکنه به چه مانا است؟

بچی این نشانه ده مو اهمیت دارد.؟

مانای اصلی نشانه ی ماهی

در فصل پیش (نشانه ی بز کوهی) دیدیم که دم ماهی در حال جان گرفتو و بز در بستر مرگ بود. آبریز دباره ی او آو حیاتی که ده ماهی جان میداد، توضیح داد. ماهی نمود او گروهی از مردم است که او حیات را دریافت موکنه این موضوع در زمان حضرت ابراهیم (ع) پیش بینی شده بود، خدا ده زو قول داده بود که:

۳ما کسای ره بَرکت مِیدیُم

که تُو ره بَرکت مِیدیه

و کسای ره نالَت مُونُم

که تُو ره نالَت مُونه؛

و پگِ قَوم های دُنیا دَ وسِیلِه ازتُو بَرکت پَیدا مُونه.“

۱۲:۳پیدایش

 ۱۸و دَ وسِیلِه اَولادِه تُو پگِ مِلَّت های دُنیا بَرکت پَیدا مُونه، چراکه تُو تورِه مه ره گوش کدی.

پیدایش ۲۲:۱۸

ای گروه از مردم که از گنای شی توسط عیسی مسیح، تبرعه شده اند به دو گروه تقسیم موشن: 

او گفت : ای که کاری مهمتر از باز آوردو و احیا اسرائیل ده تو میلم . تو ای خدمتگزار مه، ار خاطر از سر جور کدون قبیله های یاقوب و اسرائیلی را که نگه کدم بازگردان .مه همچنین تو را به نوری برای غیر یهودیان تبدیل خواهم کرد  تا نجات من تا انتهای زمین برسد.

اشعیا ۴۹:۷

در اینجا پیامبر درباره ‘قبایل یعقوب’ و همچنین ‘غیر یهودیان’ صحبت کرد. این دو گروه درواقع دو ماهی ای هستند که در صورت فلکی ماهی میبینید. هنگامی که عیسی مسیح (ع)  شاگردان خود را صدا کرد ، به آنها گفت:

۱۹اُو دَزوا گُفت: ”از پُشتِ ازمه بیِید تا شُمو ره شِکارچی مردُم جور کنُم.

متی ۴:۱۹

اولین پیروان عیسی مسیح (ع) از نمود ماهی استفاده کردند تا نشان دهند که ده او ارتباط دره

نماد ماهی با کلمات یونانی
نماد ماهی در مقبره ها ی قدیمی رم
دو ماهی که در سنگ حک شده اند

دو ماهی در نشانه ی ماهی نشا قبیله یاقوب و اقوام دیگه هسته که پیرو عیسی مسیح (ع) هستند. طناو نیز او نا ره را در ارتباط نگاه موکدن و او نا را به هم وصل موکدن.

طناو- اسارت گذرا

دو ماهی در این صورت فلکی نماد دو گروه از مردم هستند که زندگی جداگانه ای دارند و توسط طناو اسیر هستنه و به هم وصل هستند. در فصل دگه مینگریم که ماهی ها چی رقم توسط قوچ آزاد موشه.

قوچ میاید تا این طناب را پار ه کند

این تجربه امروز پیروان عیسی مسیح است. انجیل اسارت کنونی مو در رنج ، زوال و مرگ را نشان میده – اما امید دریم که یک روز از دست ای اسارت خلاص شویم .

اسارت و عذاب

۱۸ما فِکر مُونُم که رَنج های زمانِ حاضِر دَ برابرِ بُزُرگی-و-جلالی که بَلدِه ازمو ظاهِر مُوشه، هیچ اَسته. ۱۹دَ حقِیقت تمامِ خِلقَت قد شَوقِ کَلو دَ اِنتِظارِ ظهُورِ بچکِیچای خُدا اَسته؛ ۲۰چراکه خِلقَت تابِع بےهُودَگی شُد، نَه دَ خاست-و-اِرادِه خود خُو، بَلکِه دَ خاست-و-اِرادِه امزُو که اُو ره تابِع کد، اگرچِه خِلقَت دَ اُمِیدِ ازی بُود که ۲۱خود شی از بَندِ فِساد آزاد شُنه و دَ آزادی پُرجلالِ بچکِیچای خُدا شرِیک شُنه. ۲۲چُون مو مِیدَنی که تمامِ خِلقَت تا آلی ره آه-و-ناله کده موره، مِثلِ که دَ دَردِ زَیدو گِرِفتار بَشه. ۲۳نَه تنها خِلقَت، بَلکِه مو ام که روح اُلقُدس ره بحَیثِ حاصِلِ نَو دَری، دَ وجُود خُو آه-و-ناله مُونی دَ حالِیکه دَ اِنتِظارِ فرزَندی شُدو اَستی، یعنی دَ اِنتِظارِ آزادی جِسم های خُو. ۲۴چُون مو دَ امزی اُمِید نِجات پَیدا کدی؛ لیکِن اُمِیدی که دِیده شُده، اُو دِیگه اُمِید نِیَسته. چُون کِی دَ اُمِیدِ کُدَم چِیز اَسته که اُو ره دِیده؟ ۲۵لیکِن اگه مو دَ اُمِیدِ چِیزی اَستی که اُو ره نَدِیدے، مو قد صبر-و-حَوصِله بَلدِه ازُو اِنتِظار مِیکشی.

رومیان ۸: ۱۸-۲۵

رستگاری در راه است…

ما انتظار داریم که جسممان پس از مرگ به رستگاری برسد.

نِییه. ۵۱اینه، ما بَلدِه شُمو یگ راز ره مُوگیُم: پگ مو نَمُومُری، بَلکِه پگ مو تبدِیل مُوشی، ۵۲دَ یگ لحظه، دَ یگ کِرپَک زَدو، دَ غَیتِیکه شیپُورِ آخِر زَده مُوشه. چُون آوازِ شیپُور بُر مُوشه و مُرده ها دُوباره زِنده مُوشه زِندِه از بَین نَرفتَنی؛ و مو تبدِیل مُوشی. ۵۳چُون اِی جِسمِ از بَین رفتَنی باید یگ جِسمِ از بَین نَرفتَنی بُپوشه و اِی جِسمِ مُردَنی باید یگ جِسمِ اَبَدی بُپوشه. ۵۴پس وختِیکه اِی جِسمِ از بَین رفتَنی امُو جِسمِ از بَین نَرفتَنی ره پوشِید و جِسمِ مُردَنی جِسمِ اَبَدی ره پوشِید، اوخته امی تورِه که نوِشته شُده پُوره مُوشه:
”مَرگ دَ وسِیلِه پیروزی قُورت شُد.“
۵۵”اَی مَرگ، پیروزی تُو کُجا اَسته؟
اَی مَرگ، نیش تُو کُجا یَه؟“
۵۶نیشِ مَرگ گُناه اَسته و قُدرتِ گُناه، شریعت. ۵۷مگم خُدا ره شُکر که اُو دَ وسِیلِه مَولای مو عیسیٰ مسیح بَلدِه ازمو پیروزی مِیدیه.

اول قرنطیان ۵۰:۱۵ -۵۷

طناو که ماهی ها را در ای نشانه اسیر خو کده ،حال امروز مو ره نشان میده. اما مومنتظر امادون آبریز هستیم تا مو ره آزاد کنه. ای آزادی ازبند اسارت ده مرگ بلدی موپیشنهاد موشه. در اصل نشانه ی تولد شمو بلدی رانمایی شمو ده تصمیمات روزانه برا ی رسیدن به خوش شانسی ، عشق و سلامتی نیه، بلکه این نشانه اعلام میکند كه نه تنا پيروزي عيسي مسیح (ع) موره از آب حیات (زندگی ابدی در ملکوت که امی حالی مو ره اسير کده، آزاد کنه (از بین نموریم )

نشانه ی ماهی در نوشته ها ی قدیمی

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه موشه و ریشه در کلمه ی یونانی Horo ده مانای سات و زمان استه ، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کده زمان های خاص خوده دشتوده .

۲اُونا شُمو ره از عِبادت خانه بُر مُونه، بَلکِه زمانی مییه که هر کسی که شُمو ره بُکُشه، گُمان مُونه که خُدا ره خِدمت مُوکُنه. ۳و اُونا امی چِیزا ره از خاطری مُونه که نَه آتِه آسمانی ره مِینَخشه و نَه مَره. ۴پس امی چِیزا ره دَز شُمو گُفتُم تا زمانِیکه وخت شی مِیرَسه شُمو دَ یاد خُو بیرِید که ما شُمو ره دَزی باره باخبر کده بُودُم. ما اِی چِیزا ره دَ اوّل قد شُمو نَگُفتُم، چراکه ما قد شُمو بُودُم.

یوحنا ۱۶: ۲-۴

۱۱وختِیکه شُمو ره دَ عِبادت خانه ها و دَ پیشِ حُکمرانا و آدمای قُدرتمَند مُوبره، غُصّه نَکُنِید که چی رقم از خود دِفاع کُنِید و چی بُگِید. ۱۲چُون دَ امزُو غَیت روح اُلقُدس دَز شُمو یاد مِیدیه که شُمو باید چی بُگِید.“

لوقا ۱۲: ۱۱-۱۲

مو حالی ده زمانی زندگی موکنیم که آبریز و ماهی پیش بینی کدن. آبریز اَو (روح خدا) را آورد تا ماهی ها را زنده کنه اما ما فقط در میانه داستان زودیاک هستیم و پیروزی نهایی را صورت فلکی کماندار پیش بینی کرده است. همو رقم که عیسی مسیح (ع) ده موهشدار داد، حالی و در این زمان با دردسر ، سختی ، آزار و اذیت و مرگ جسمی دچارهستیم. طناوهایی که ماهی ها را اسیر کرده اند اصلی هستند. با وجود این سختی ها و مشکلات، موتا حلی حق زندگی داریم. روح القدس – حتی در برابر مرگ – مو را یاد می ده و راهنمایی موکنه.

طالع نشانه ی زودیاک شمو

شما برای ورود به درگاه خداوند باید سختی های زیادی را تحمل کنید. در حقیقت برخی از صفات رایج سفر شما مشکلات ، سختی ها ، پریشانی ها و حتی مرگ است. اجازه ندهین شمو ره جگرخون کنه. ای در اصل ده فایده شمو استه میتنه سه رقم کار کنه ده شمو : ایمان ، امید و عشق. اگر امید خود ره از دست ندهین، این سختی ها شمو ره کته موکنه . گرچه در ظاهر هدر رفته مالوم موشه ، اما در باطن روز به روز نو موشه . ای ده ای دلیل است که شمو میوه های اول روح ره خودودرین. از ای خاطر شمو در حالی که با بسیار شوق در انتظار رستگاری بدن خود هستین اما در درون خود با این گپ جور امد نکدین ، بوفامید که این مشکلات بلدی شمومفید هسته و در آخر سبب رشد شمو موشه.

قد خود با این حقیقت یاد بدین: خداوند از طریق زنده شدن عیسی مسیح از مرگ ، ده شمو امید تازه میده و شمو زندگی ای ره ده ارث موبرین که نابود شدنی نیه. این میراث برای شما در بهشت ​​نگهاداری موشه ، که با ایمان توسط قدرت خدا حافظت موشه و این رستگاری آماده است که در آخر زمان آشکار شوه. شمو به شادی دست خواهید یافت، اگرچه اکنون برای مدتی ممکن است مجبور شوید در انواع آزمایشات غمگین شوین. این سختی ها و مشکلات برای اثبات و صالت ایمان شمو هستنه که در آخر سبب ستایش ، شکوه و افتخاربلدی شمو موشه.

در ادامه ی داستان نشانه ها ی زودیاک

داستان نشانه ها ی زودیاک با نشانه ی دوشیزه آغاز شد. در ادامه به بررسی نشانه ی قوچ میپردازیم.

برای اطلاعات بیشتر، مرتبط با نشانه ی ماهی، به لینک ها ی زیر مراجعه کنید:

رستاخیز: میوه ی زندگی جدید

عیسی مسیح اعلام جهاد میکند: دشمنی متفاوت

عیسی مسیح لازاروس را زنده میکند

درک و دریافت هدیه ی زندگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *