Skip to content

علامت زودیاک آبریز

  • by

آبریز ششمین صورت فلکی زودیاک است، این صورت فلکی عکس از مردی را نشات می ده که از یک کوزه آسمانی  آو می ریزه و رودخانه ای ره جور میده. آبریز در لاتین Aquaris  موکنه که ده مانا ی “ حامل آو “  است. اگر بین ۲ بهمن و۱ اسفند پیدا شدین ، نشانه ی زودیاک شما آبریز است. این  طالع طالع بینی ده شمو کمک موشه نشانه ی زودیاک شمو ده شمو کمک موشه تا عشق ، موفقیت وسلامتی پیدا کنین و از شخصیت خود بینش کسب کنید.

نشانه ی آبریز نشان می ده که خوشبختی در ثروت ، شانس و عشق بس نموکنه اما فقط مردی که در این صورت فلکی نشان داده موشه که میتنه آو را تیار کنه که تُشنه گی مو بیشنه . در زودیاک باستان آبریز آو خوده ده کُلهگی میداد . حتی اگر نشانه ی ماه تولد شمو آبریزنیه باز هم این داستان طالع بینی باستانی ارزش فامیدو را داره. شمو میتانین انتخاب کنین که آیا از آو بنوشید یا خیر.

صورت فلکی آبریز

ده اینجه ستاره هایی را که آبریز را تشکیل می ده آورده شده . آیا میتنین چیزی مثل مردی را بینگرین که از کوزه ای آومیریزه

تصویر صورت فلکی آبریز

حتی اگر ستاره های موجود در آبریز را با خطوط وصل کنیم ، بازهم دیدن چنین تصویری دشوار است. پس چطور ممکن است کسی حتی فکر کند که  این ستاره ها تصویر یک مرد را که از کوزه اش آب  میریزد را تشکیل میدهند؟

                                      ستاره ها ی صورت فلکی آبریز که با خطوط به هم وصل شده مشخص شده اند

اما این نشانه به اوایل تاریخ بشرارتباط میگره . در اینجا نشانه ها ی زودیاک  را در معبد دندرا مصر با بیش از 2000 سال قدمت مینگریم .عکس آبریز با دایره ای به رنگ سرخ مشخص شده است. همچنین میتنین در این طرح مشاهده کنید که آو به روی یک ماهی می ریزد.

     علامت های زودیاک در دندرا در مصر، تصویر آبریز با دایره ی قرمز مشخص شده است

این پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک  آبریز را در نیمگردی جنوبی نشان می ده.

                                         پوستر جغرافیایی علامت های زودیاک

حتی ستاره های تشکیل دهنده آبریز را با خط  قد یکی دگه شی وصل کنیم، اما هنوز هم نمی توان آبریز را در این صورت فلکی دید.

آبریز و رودخانه ی آو

تصویری قدیمی از مرد آبریز در حال ریختن آب برای ماهی

                                             مرد آبریز در حال ریختن آو برای ماهی

مانند سایر صورت فلکی ها ی زودیاک ، عکس آبریز از خود این صورت فلکی مشخص نیه.. بلکه ایده ی حامل آول از چیزی غیر از ستارگان آماده است. اولین ستاره شناسان ای نظر را روی ستاره ها قرار دادند تا دیگا از او یاد بگیرند.

اما بچی؟

این علامت برا ی پیشینیان چه مانایی داشت؟ بچی آبریز از زمان های بسیار قدیم با صورت فلکی ماهی جنوبی قد یکی دگه خو رقم که آو جاری از کوزه ی او به سمت ماهی موره؟

قصه قدیمی زودیاک ها

ما در فصل اول (دوشیزه) دیدیم که در قرآن و کتاب مقدس / کتاب آمده است که خداوند صورت فلکی  ستارگان را جور کده . او آنا را به عنوان نشانه هایی برا ی هدایت بشر. حضرت آدم واولاد های شی آنا را ده اولاد های خود یاد دادن. صورت فلکی دوشیزه ظهور عیسی مسیح (ع) را پیشگویی کرد. ما درباره ی جنگ اوقد شیطان توضیح دادیم و حالی در این بخش فایده های پیروزی شی ره بررسی موکنیم.

معنا ی اصلی آبریز

آبریز دو حقیقت بزرگ را به قدیمی ها گفته است که امروزه دز مو هم صدق موکنه.

۱ . مومردم تشنه ای هستیم (صورت فلکی ماهی جنوبی نمود ای مردم است)

۲ . تنا مایعی که تشنگی مو را برطرف موکنه آو استه که از که از کوزه ی مرد آبریز جاری است.

مو تشنه هستیم

پیامبران منظور از ای تشنگی را به روش ها ی مختلف توضیح دادند. حضرت داوود در زبور این تشنگی را ای رقم گفت:

۱امُو رقم که آھُو دَ جوی های آو شَوقِ کَلو دَره،

امُو رقم، اَی خُدا، جان مه دَ شِدَّت دَ شَوقِ ازتُو یَه.

۲جان مه تُشنِه خُدا اَسته، تُشنِه خُدای زِنده؛

چی وخت مِیتنُم بییُم و دَ حُضُورِ خُدا حاضِر شُنُم؟

مزامیر ۴۲: ۱-۲ (زبور)

۱اَی خُدا، تُو خُدای مه اَستی،

قد تمامِ وجُود خُو، تُو ره طلب مُونُم؛

جان مه تُشنِه ازتُو یَه

و جِسم مه دَ شَوقِ حُضُور تُو،

دَ یگ زمِینِ خُشک و بوره و بےآو.

مزامیر ۱:۶۳

ما مشکلات وقتی بوجود می آیند که ما می خواهیم این تُشنه گی را قد ‘آو‘دیگری برطرف کنیم. ارمیای پیامبر گفه است که این ریشه در گناهای مو استه.

قوم من دو خطا کده ، اول اینکه، مرا که چشمه ی آو حیات هستم ایله کده و دوم اینکه رفته اند و بلدی خو حوض هایی شکسته جور کده که نمیتنه آو را در خود نگه کنه.

ارمیا ۲: ۱۳

چیز های دنیوی که مو پُشت شی میگردیم زیاد است: پول ، رابطه جنسی ، لذت ، کار ، خانواده ، طوی، وضعیت اجماعی. اما اینها نمی توانند به تنایی مو را راضی کنند و ما در نهایت “تشنه” ی زیاد هستیم. این همان چیزی است که سلیمان ، پادشاه بزرگی که به حکمت و دانشش مشهور است ، آن را تجربه کرده و درباره آن نوشت. اما برای رفع تشنگی چه کاری میتوانیم انجام بدهیم؟

۷آو از دوله های اِسرائیل مِیریزه

و کِشتِ ازُو آوِ پِرَیمو مِیدَشته بَشه.

پادشاهِ ازُو از اَجاج پادشاه بُزُرگتَر مُوشه

و پادشاهی ازُو بِلند مَرتبه مُوشه.

عداد ۲۴:۷

حضرت عیسی (ع) همچنین داده است:

زمانی خواهد رسید که پادشاهی عادل بر تخت سلطنت خواهد نشست و رهبرانی با انصاف مملکت را اداره خواهند کرد. ۲ هر یک از آنان پناهگاهی در برابر باد و طوفان خواهد بود. آنان مانند جوی آب در بیابان خشک، و مثل سایه ی خنک یک صخره ی بزرگ در زمین بی آب و علف خواهند بود.

اشعیا ۳۲: ۱-۲

۱۷ وقتی فقرا و نیازمندان دنبال آب بگردند و پیدا نکنند و زبانشان از تشنگی خشک شود، من به دعا ی ایشان جواب خواهم داد. من که خداوند، خدا ی اسرائيل هستم و هرگز آنان را ترک نمیکنم.

اشعیا ۴۱: ۱۷

رفع تشنگی

اما چگونه این تشنگی رفع میشود؟ پیامبر در اینباره ادامه میدهد:

بر زمین تشنه ات آب خواهم ریخت و مزرعه ها ی خشک تو را سیراب خواهم کرد. روح خود را بر فرزندانت خواهم ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت.

اشعیا ۴۴: ۳

در انجیل، پیامبر عیسی مسیح (ع) اعلام کرده است که خود او منشاء این آب است (درواقع به زندگی ما معنا میبخشد.)

۳۷دَ روز آخِرِ عِید، یعنی دَ روزِ بُزُرگ، عیسیٰ ایسته شُد و اِعلان کده گُفت: ”کسی که تُشنه یَه، بیل که دَ دِیرِ ازمه بییه و وُچی کُنه. ۳۸کسی که دَز مه ایمان بیره، امُو رقم که نوِشته های مُقَدَّس مُوگیه، از درُونِ ازُو جوی های آبِ حَیات جاری مُوشه.“ ۳۹اِی ره دَ بارِه روح اُلقُدس گُفت که هر کسی که دَزُو ایمان بیره روح اُلقُدس دَز شی دَده مُوشه. ولے روح اُلقُدس تا هنوز عطا نَشُدُد، چراکه عیسیٰ تا اُو غَیت دَ بُزُرگی-و-جلال خُو نَرسِیدُد.

یوحنا ۷: ۳۷-۳۹

انجیل توضیح میدهد که “آب” نمادی از روح است که برای زندگی در مردم پنطیکاست آمده است.

۱اوخته امُو ملایکه دریای آبِ حَیات ره دَز مه نِشو دَد که رقمِ بِلَور اَلّی شَفاف بُود و از تَختِ خُدا و باره جاری مُوشُد

مکاشفه ۲۲: ۱

در حال نوشیدن

چه کسی بیش از همه به آب نیاز دارد؟ جواب ماهی است (بنابراین آبریز آب خود را به ماهی میدهد). این پیروزی و برکاتی که انسان (که از نسل دوشیزه است) بدست آورده است را نشان می دهد ، این برکات مطمئناً توسط کسانی دریافت خواهد شد که برای آنها تلاش کنند. برای دریافت این برکات ما باید:

خداوند می فرماید: ای همه ی تشنگان، نزد آبها بیایید، ای همه ی شما که پول ندارید، بیایید نان بخرید و بخورید. بیایید شیر و شراب را بدون پول بخرید و بنوشید. ۲ چرا پول خود را خرج چیزی میکنید که خوردنی نیست؟ چرا دسترنج خود را صرف چیزی میکنید که سیرتان نمی کند؟ به من گوش کنید و از من اطاعت کنید تا بهترین خوراک را بخورید و از آن لذت ببرید. ۳ ای قوم من، با گوشها ی باز و شنوا نزد من بیایید تا زنده بمانید. من با شما عهدی جاودانی میبندم و برکاتی را که به داوود پادشاه وعده داده ام به شما میدهم.

اشعیا ۵۵: ۱-۳

فصل بعدی، ماهی،  به بررسی این موضوع میپردازد. این آب مقدس در دسترس همه ی ما هست.

طالع نشانه ی آبریز در دست خط قدیمی

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه موشه و ریشه در کلمه ی یونانی Horo ده مانای ساعت و زمان استه، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کده زمان های به خصوص بوده اند. عیسی مسیح (ع) درباره ی آبریز ای رقم توضیح میده:

۱۳عیسیٰ دَزُو گُفت: ”هرکسی که ازی چاه آو وُچی کنه، بسم تُشنه مُوشه، ۱۴مگم هرکسی که امزُو آوِ که ما دَز شی مِیدُم وُچی کنه، اُو دِیگه هرگِز تُشنه نَمُوشه. چُون امُو آو ره که ما دَزُو مِیدُم دَ وجُود شی یگ چشمِه آبِ حَیات جور مُوشه که تا زِندگی اَبَدی بُلبُلاغ مُونه.“

۲۱عیسیٰ دَزُو گُفت: ”اَی خاتُو، دَز مه باوَر کُو، زمانی مییه که مردُم آتِه آسمانی ره نَه دَ اِی کوه عِبادت مُونه و نَه ام دَ اورُشَلیم. ۲۲شُمو سامِری ها چِیزی ره عِبادت مُونِید که نَمِینَخشِید؛ مگم مو امُو ره عِبادت مُونی که مینَخشی، چراکه نِجاتِ بَشر دَ وسِیلِه قَومِ یهُود مییه. ۲۳یگ زمان مییه، بَلکِه اُو زمان اَمِیالی اَمَده که عِبادت کُنِنده های حقِیقی آتِه آسمانی ره دَ روح و راستی عِبادت مُونه، چراکه آتِه آسمانی امُو رقم عِبادت کُنِنده ها ره میخایه. ۲۴خُدا روح اَسته و کسای که اُو ره عِبادت مُونه باید دَ روح و راستی عِبادت کُنه.“ 

یوحنا ۴: ۱۳-۱۴، ۲۱-۲۴

حالی مو ده باره ی وختای ای که صورت فلکی آبریز پیش بینی کده بود. ای دوران از دورانی که صورت فلکی بزکوهی پیش بینی کدده بود دِراز تر است. در وخت حال عیسی مسیح (ع) همان آبریز است که دز مو زندگی ابدی را پیشنهاد مونه.

در این ورس عیسی مسیح (ع) کلمه ی ‘ زمان’ را دو بار کار گرفته. زمان یا ساعت در یونانی Horo مانا موشه که ریشه در کلمه ی horoscope  دارد که ده مانا ی فال یا طالع اس.

طالع نشانه ی زودیاک آبریز

طالع علامت زودیاک شمو ای رقم گفته شده .

خود خوده بشناس و دوست داشته باش، ده ای سوال جواب بده که در وجود خو پُشت چی میگردی و تشنه ی چه چیزی هستید؟ از نظرکسای کککه ده چهار طرف تو استه این تشنگی در کدام یک از صفات شمو پیدا موشه این چیزی که ده پُشت شی میگردین امکان دره پول، زندگی طولانی تر، رابطه ی جنسی، ازدواج یا روابط عاشقانه باشد. مراقب باشید چرا که در تلاش برا ی رسیدن به آن ها موشه که در رابطه خودون شمو قد فامیل ، همکاران و شریک زندگی دچار مشکل شوید. مراقب باشین که در راه رسیدن به آنچه پُشت شی میگردی ، چیزی که دری او ره از دست ندی .

احالی وخت خوب استه است که از خودو پرسان کنین هدف از “آو زنده” چی استه. چه خاصیت های دره ؟ کلماتی مانند “زندگی ابدی” ، “بهار” ، “روح” و “حقیقت” برای تاریف پیشنهاد آبریز (مسیح) استفاده شده بود . آنها ویژگی هایی مانند “فراوانی” ، “رضایت” ، “طراوت” را ده ذهن خودره. ای می تواند رابطه شمو را خوب کنه، رقم که شمو یک “بخشنده” بشین نه فقط یک “گیرنده”.

اما همه چیز قد فامیدون هدف شمو  و صادق بودن دباری  او چیزی که  شمو را تحریک موکنه  شروع موشه . وقتی قلب خود را ماینه موکنین   ، زندگی ارزشمندی موشه 

ادامه ی داستان آبریز و نشانه ها ی زودیاک دیگر

نشانه آبریز در اصل به معنای هدایت برای سلامتی ، عشق و رفاه فقط برای کسانی که بین ۲ بهمن و ۱ اسفند متولد شده اند نبوده است. در اصل این در ستاره ها قرار داده شد تا همه به یاد بیاورند که ما در این زندگی عطش چیز دیگری را داریم. این نشانه مدتها پیش در ستارگان قرار داده شده بود که پسردوشیزه خواهد آمد که ما را برطرف کند و ما را به خوشبختی واقعی برساند. برای اطلاعات درباره ی ابتدا ی داستان زودیاک ها ، به دوشیزه مراجعه کنید. در ادامه ی داستان نشانه ها ی زودیاک ماهی را بررسی میکنیم. برای درک بهتر آبریز میتوانید به لینک ها ی زیر مراجعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *