Skip to content

علامت زودیاک قوچ

  • by

قوچ هشتمین علامت زودیاک است و پیروزی عیسی مسیح ره ده مو نشان می ده. این نشانه عکس یک قوچ ره ده مو نشان میده

که سرخوده را بلند گرفته است و خوش استه. اگر بین ۱فروردین و ۳۱ فروردین تولد شدین، نشانه ی زودیاک شمو قوچ است. این طالع بینی، شمو رانمایی موکنه تا عشق ، خوش شانسی ، ثروت و سلامتی ده دست شمو بیه و خودو بهتر بشناسی

این نشانه در دوران باستان چه مافوم داشته است؟

خبر بشین که جواب ده این سوال ها میتواند شما را ده راه نو ببره ، در حالی که تنها به دنبال نشانه ی تولدخو بودین .

در فصل دوشیزه دیدیم که در قرآن و کتاب مقدس اماده که خداوند صورت های فلکی زودیاک را ازشروع تاریخ ده عنوان نشانه هایی برای بشر جور کده نشانه ها برای همه مردم ساخته شده اند. از ای خاطر حتی اگر نشانه ی ماه تولد شمو قوچ نباشد، این قصه ارزش فامیدو ره دره .

صورت فلکی قوچ

در اینجا تصویری از ستاره ها ی صور فلکی  قوچ ره مینگریم . آیا میتانین چیزی مثل قوچ را بنگرین که سرخوده باله گرفته ؟

ستارگان صورت فلکی قوچ

حتی اگر ستاره ها ی این صورت فلکی ره قد یکی دگه شی وصل کنیم باز هم عکس قوچ مشخص نموشه.

ستاره ها ی صورت فلکی قوچ که با خطوط به هم وصل شده مشخص شده اند.

اما ای نشانه به سال ها ی دور در تاریخ موره.  در اینجه عکس از نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را مینگریم ، عکس نشانه ی زودیاک قوچ با دایره ی سرخ مالوم شده است.

تصویر نشانه ی زودیاک قوچ که با دایره ی قرمز مشخص شده است.

در زیرعکس از نشانه ی قوچ را مینگریم که در ستاره شناسی از شی استفاده موشه..

عکس ای قوچ چه مافوم دره ؟

بچی این نشانه ده مو اهمیت دره ؟

تصویر صورت فلکی قوچ
                                                                    تصویر صورت فلکی قوچ

در فصل بزکوهی دیدیم که بز زندگی خوده فدا کد تا ماهی زنده بمونه. اما با اینکه ماهی زنده است اما در بند و اسیر است، اسیر فساد جسمی و مرگ. ما زندگی با بسیاری از مشکلات روبه را موشیم، پیر مو شیم و مو مریم! اما امید زیادی به معاد جسمی داریم. پای جلویی قوچ به که به طرف طنابی که ماهی ها را اسیر خو کده است، دراز است و آن ها را آزاد موکنه. یک اتفاق شگفت انگیز برای آن بز که مرد افتاد (در صورت فلکی بز کوهی) که مرد.  انجیل این موضوع را ای رقم توصیف موکنه :

۶بعد ازُو دِیدُم که دَ بَینِ تَخت و چار مَوجُودِ زِنده و دَ مینکلِ بُزُرگا یگ باره ایسته بُود که رقمِ بارِه حلال شُده بُود. اُو هفت شاخ و هفت چِیم دَشت که هفت روحِ خُدا اَسته و دَ تمامِ زمی رَیی شُده. ۷اُو اَمَد و طومار ره از دِستِ راستِ امزُو که دَ بَلِه تَخت شِشتُد، گِرِفت. ۸وختِیکه طومار ره گِرِفت، امُو چار مَوجُودِ زِنده و امُو بِیست و چار بُزُرگ، دَ پیشِ باره رُوی دَ خاک اُفتَد. هر کُدَمِ ازوا یگ بَربط دَشت و جامَک های طِلّایی پُر از بُخورِ خوشبُوی که دُعا های مُقَدَّسِین اَسته. ۹اُونا یگ سرُودِ نَو میخاند:

”تُو لایق شی ره دَری که طومار ره بِگِیری

و مُهرای شی ره واز کنی،

چراکه تُو حلال شُدی

و قد خُون خُو مردُم ره از هر طایفه و زِبو و قَوم و مِلَّت بَلدِه خُدا خرِیدی

۱۰و ازوا بَلدِه خُدای مو پادشایو و پیشوایو جور کدی

و اُونا دَ بَلِه زمی پادشاهی مُونه.“

۱۱بعد ازُو ما توخ کدُم و آوازِ ملایکه های کَلو ره شِنِیدُم که گِرداگِردِ تَخت و مَوجُوداتِ زِنده و بُزُرگا ره گِرِفتُد و تعدادِ ازوا لَک ها و هزاران هزار بُود. ۱۲اُونا قد آوازِ بِلند مُوگُفت:

”بارِه که حلال شُد لایق شی ره دَره

که قُدرت و دَولت، حِکمت و قوَّت،

حُرمَت و جلال دَشته بَشه و سِتایش شُنه.“

۱۳اوخته شِنِیدُم که تمامِ مخلُوقاتی که دَ آسمو، دَ رُوی زمی، دَ زیرِ زمی و دَ دریا اَسته و چِیزای که دَ مَنِه ازوا وجُود دَره، مُوگُفت:

”سِتایش و حُرمَت، جلال و قُدرت

امزُو بَشه که دَ بَلِه تَخت شِشته و از باره تا اَبَداُلاباد!“

۱۴و امُو چار مَوجُودِ زِنده گُفت: ”آمین!“ و امُو بُزُرگا رُوی دَ خاک اُفتَده اُو ره سَجده کد.

قوچ-بره زنده است!

خبرکه شمو ره حیران موکنه که از اول تاریخ بشر برنامه ریزی شده بود، این است که بره ، اگرچه کشته شده  بود اما دوباره زنده شده است. بره کشته شده  نماد چه کسی بود؟ پیامبر یحیی! به داستان حضرت ابراهیم فکر کنید که در مورد عیسی مسیح گفت:

۲۹روزِ دِیگِه شی یحییٰ دِید که عیسیٰ طرفِ ازُو مییه. اوخته یحییٰ گُفت: ”اونه، بارِه خُدا که گُناهِ دُنیا ره باله مُونه. 

یوحنا 1:29

عیسی مسیح (ع) سه روز باد از به صلیب کشیده شدن به زندگی برگشت. انجیل موگه که او چهل روز باد، پس از حضور ده پالوی شاگردای خو، به بهشت رفت.ار ای خاطر بره زنده و در بهشت است – همو رقم که صورت فلکی قوچ نشان میده.

یوحنا ادامه میدهد:

۹بعد ازی دِیدُم که اونه، یگ گروهِ کٹه که هیچ کس اُونا ره حِساب کده نَمِیتنِست، از هر مِلَّت و طایفه و قَوم و زِبو دَ پیشِ رُوی تَخت و دَ حُضُورِ باره ایسته شُدُد؛ دَ جانِ ازوا کالای سفید و دَ دِستای ازوا شاخچه های دِرختِ خُرما بُود ۱۰و اُونا دَ آواز بِلند چِیغ زَده مُوگُفت:

”نِجات دَ خُدای مو تعلُق دَره

که دَ بَلِه تَخت مِیشِینه و دَ بارِه.“

مکاشفه7 : 9-10

درواقع صورت فلکی ماهی نماد همین جمعیت است اما اکنون گروههای زوال و مرگ از بین رفته قوچ بندهایی را که ماهی ها را اسیر کرده بود را را شکسته است و به آنها رستگاری و زندگی ابدی را داده است.

نشانه ی زودیاک قوچ در نوشته های قدیمی

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه میشود و ریشه در کلمه ی یونانی Horo به معنای ساعت و زمان دارد، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کردن زمان های به خصوص بوده اند. ما در باره ی “زمان ”  هایی که صورت فلکی دوشیزه و ماهی پیش بینی کرده بودند خواندیم.  کلمه  ی یونانی دیگر در Horoscope است – skopus (σκοπός) – که به معنی نگاه کردن، فکر کردن یا در نظر گرفتن است. صورت فلکی قوچ،  بره جاویدان خدا را به تصویر می کشد و هیچ دوره زمانی مشخصی برای بازگشت او پیش بینی نکرده است.

 

 ۳هیچ کار ره از رُوی همچِشمی یا خودسِتایی انجام نَدِید، بَلکِه قد شِکسته-نَفسی دِیگرو ره از خود کده باله‌تَر بِدَنِید. 

۴هیچ کُدَم شُمو تنها دَ فِکرِ فایدِه خود خُو نَبَشِید، بَلکِه دَ فِکرِ دِیگرو ام بَشِید. ۵امُو طرزِ فِکر دَز شُمو بَشه که دَ مسیح عیسیٰ بُود:

۶ اُو که دَ شکلِ خُدا وجُود دَشت،

دَ فِکرِ ازی نَشُد که برابری قد خُدا ره محکم بِگِیره،

۷بَلکِه خود ره ازی فِکر خالی کد

و شکلِ یگ غُلام ره گِرِفته هَمرَنگِ اِنسان جور شُد؛

و اُو دَ شکلِ اِنسان پَیدا شُده

۸خود ره فروتن کد

و تا حدِ مَرگ فرمانبردار شُد، حتیٰ مَرگ دَ رُوی صلِیب.

۹امزی خاطر خُدا اُو ره بےاندازه سربِلند کد

و نامی ره دَزُو بخشِید که باله‌تَر از تمامِ نام ها اَسته،

۱۰تا دَ نامِ عیسیٰ هر زانُو

ٰ

فیلپیان ۲: ۳-۱۱

دَ آسمو، دَ زمی و دَ زیرِ زمی خَم شُنه

۱۱و هر زِبو اِقرار کُنه

که عیسیٰ مسیح مَولا اَسته

بَلدِه بُزُرگی-و-جلالِ آتِه مو خُدا.

فیلیپیان 2 : 3-11

قوچ هیچ وخت ده یک چیز خلاصی نداره وهر رقم جلال و شکوه را پشت سر کده. خدا از اول برنامه ریزی کرد که مسیح با انسان شدن خادم شود و بموره . نشانه ی دوشیزه درباره ی او توضیح داد و نشانه ی بز کوهی تسلیم او در برابر مرگ برای نجات مو را تاریف کد. اما مرگ پایان قصه نبود – مرگ نتانست او را شکست بده و حالی در بهشت ، زنده است. او آماده می شود تا در آخرت حاضر شود تا دشمن خود را از بین ببره ، همانطور که کماندار پیش بینی کرده است.

طالع نشانه ی زودیاک شما

روشنگی صبح باد از شو تاریک می رسه. در زندگی وختای خاد اماد  که امکان داره وسوسه شوین که تسلیم شوین و یا به چیزی کمتر از آنچه برای آن ساخته شده اید و لیاقتش را دارید اکتفا کنید. برای یافتن ادامه کار باید از شرایط و وضعیت خود تیر شوید.شمو خودون شمو سرنوشت اخری خود ره نوشته موکنین قوچ (مسیح)، در بالاترین جای است و شمو را قد خود ده اونجه موبره. حتی اگر دشمن خدا بودین ، از طریق فداکاری مسیح رابطه شمو قد خدا میتنه دوباره خوب شوه. برای رستگاری باید راه شی ره را دنبال کنید، و اوویش از ای که ده پیروزی اخری برسه شکست مخوره- از ای خاطر شمو هم ای راه ره مورید .

چی رقم میتانین این راه را ادامه بدین و تسلیم نشوین؟ همیشه کوشش کنید از زندگی  لذت ببرین. باز هم موگویم: شادی کنین! اجازه بدین لطافت شمودر تمام روابط شمو مشهود باشد. ظهور شی نزدیک است. مضطرب هیچ چیز نباشید ، اما در هر شرایطی ، با دعا و درخواست ، با شکرگزاری ، درخواست های خود را از خداوند بخواهید.  و صلح خدا ، که فراتر از درک شما است ، قلب و ذهن شما را محافظت می کند. مثبت باشید و به هر آنچه درست است، نجیب وهرچه خالص و دوست داشتنی است، هرچه قابل تحسین است – اگر چیزی عالی یا ستودنی است – فکر کنید.

بازگشت بره

دومین بخش از قصه زودیاک ها خلاص شد ، که درباره ی فایده های پیروزی مسیح (ع) ده مو تاریف شد . پس بچی تحفه زنده گی شی ره نگریم را دریافت نکنیم؟

بخش آخر ای قصه (فصل ۹-۱۲) درباره ی بازگشت او و فوایدش (همانطور که خود شی قول داده بود) گپ میزنه .

همانطور که یوحنا گفت:

۱۶دَ کوه ها و قاده ها گُفت: ”دَ بَلِه مو بُفتِید و مو ره از چِهرِه امزُو که دَ بَلِه تَخت شِشته و از غَضَبِ باره تاشه کُنِید، 

مکاشفه ۶: ۱۶

ای موضوع را در نشانه ی زودیاک گاو سیل موکنیم . برای  بررسی ابتدا ی داستان نشانه های زودیاک به نشانه ی زودیاک دوشیزه موریم.

برای فامیدون زیاد تر درباره ی نشانه ی قوچ به لینک های زیر مراجعه موکنیم :

نشانه ی سوم ابراهیم-قربانی کردن

عیسی مسیح اعلام جهاد میکند

اولین ثمره ی بازگشت از مرگ

درک هدی ی زندگی و به دست آوردن آن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *