Skip to content

عیسی مسیح خائن را نجات می ده

  • by

سوره ی الشوری ای رقم نیشته مونه :

اي ن است آنکه مژده می دهد خدا بنده گان خود را آنانکه اي مان آوردند و کردند کار های
شائسته. بگو: نمی پرسم شما را بر آن مزدی مگر دوست ی در مي ان خو يشاوندان. و کسی که
به دست می آورد نيکی ب ي فزائي م برای او در آن ن يکی. هرآئ ينه خدا است آمرزگار، قدر
شناس. )23)

سوره ی القصص هم ای رقم نوشته موشه :

گفت يکی از آن دو: ای پدر به خدمت گير او را؛ هرآئ ينه بهتري ن کسي که به خدمت گي ری
ن ي رومند، قابل اعتماد است. )26)

سوره ای الشوریه 26

       

پس اما آنکه توبه کرد و اي مان آورد و کرد کار شاي سته پس شاي د آنکه باشد از رسته گاران.

سوره ی القصص، آیه ی 67

اما اگر ما انسان های صالح وپرهیزگار بشیم که نیستیم، اگر کارهای صالح و نیک انجام ندهیم، اگر خدا راهمو رقم که لایق است، خدمت شی ره نکنیم، او وخت چه اتفاقی خاد پیش اماد ؟  قانون و شریعت موسی لازم اطاعتپ وره است وده کسانی که نافرمانی مونه مجازات خطرناک می ده. سوره های الشوری و القصص این موضوع را تأیید مونه .عیسی مسیح پیشنهادی را ده کسایی که اعمال صالح و نیک که در ای آیات ده او اشاره شده است را نداره، ارائه موشه . آیا شمو کسی هستین که زندگی پر خطایی داشتین؟ اگر جواب شمومثبت است، ملاقات و گفت و گوی عیسی مسیح قد کسی که در مینی مردم ده عنوان خائن شناخته موشه ، را در زیر بخوانین .

زکی قد کوتاهی داشت واز همی خاطر نمی توانست عیسی مسیح را در مینی او جمیعت بینگره . هیچ کسی هم نمی خواست ده او کمک کنه. انجیل در باره ملاقات او قد عیسی چنین موگه :

۱عیسیٰ دَ اَریحا داخِل شُد تا از مَنِه شار تیر شُنه. ۲دَ اُونجی یگ آدم دَ نامِ زَکّا بُود که اُو رئِیسِ مالیه‌گِیرا و آدمِ دَولتمَند بُود. ۳اُو میخاست بِنگره که عیسیٰ کِی اَسته، مگم بخاطرِ بِیر-و-بارِ مردُم نَتنِست که بِنگره، چُون قد شی کوتاه بُود. ۴اوخته اُو پیش دَوِیده دَ یگ دِرختِ انجِیر باله شُد که عیسیٰ ره بِنگره، چراکه اُو امزُو راه تیر مُوشُد.

۵وختِیکه عیسیٰ دَ امزُو جای رسِید، اُو باله توخ کد و دَز شی گُفت: ”زَکّا، زُود از دِرخت تاه شُو، چُون اِمروز باید دَ خانِه تُو بِشِینُم.“ ۶پس اُو دِستی تاه اَمَده قد خوشی عیسیٰ ره دَ خانِه خُو بُرد. ۷اوخته پگِ کسای که اِی واقِعه ره دِید، نِق نِق کده گُفت: ”اُو دَ خانِه یگ آدمِ گُناهکار رفته مِهمو شُد.“

۸مگم زَکّا ایسته شُده دَ مَولا عیسیٰ گُفت: ”یا مَولا، اینه، ما نِیمِ دارایی خُو ره دَ غرِیبا مُوبخشُم و اگه از یَگو کس کُدَم چِیز ره بازی دَده گِرِفته بَشُم، چار چند شی ره پس مِیدُم.“

۹عیسیٰ دَزُو گُفت: ”اِمروز نِجات دَ اِی خانه اَمَد، چراکه اِی نفر ام اَولادِه اِبراهِیم اَسته. ۱۰چُون «باچِه اِنسان» اَمَده تا گُم​شُده ها ره بُپاله و نِجات بِدیه.“

   

انجیل لوقا، 10-1: 19

مردم از طریق رفتار عیسی مسیح قد زکی، راضی نبودند؛ او چی رقم می تانست قد یک خائن ای رقم خوب و صمیمی رفتارکنه . زکی انسان خوبی نبود و ای را همه موفامه . ده این حال زکی موفامه که انسان خطا کار و گناه کاری است. زیاد تر از مو گناهای خود راتاشه مونیم ، آنها را موپوشانیم ؛ مثل از ای که هیچوقت کار غلط نکدیم و از مو سر نزده است. اما زکی ای رقم نبود . او موفامید که اشتباهات زیادی انجام داده است. او اولین قدم را بلدی دیدن عیسی مسیح برداشت و عیسی چنان قد او خوب رفتار کرد که کوله گی حیران شدند.

عیسی مسیح از زکی می خواست که توبه کنه او می خواست زکی روش زندگی شی ره تغییر ده و عیسی را ده عنوان “مسیح” بپذیرد. وقتی که زکی گپ عیسی راقبول کد و آنها را انجام داد، دید عیسی مسیح اورا بخشیده و همو رقم که عیسی گفته او که گم شده بود، حالا پیدا شده و “نجات” یافته است.

در مورد من و شما چطور؟ ممکن است ما به اندازه ی زکی کار های بدی انجام نداده ایم. اما حتی اگر ما به اندازه ی او بد نباشیم، بهر حال گناه و خطا کرده ایم و مانند آدم درصدد پنهان کردن آنها بوده ایم. ما نباید گناهان و اشتباهات ریزه مو ره را نادیده بگیریم. مو زیاد تر وقت ها درپشت تاشه کردن کار های بد مو با انجام اعمال خوبمان هستیم. تقریبا همه ی انسان ها ای رقم فکر و عمل مونه. در او وخت نیز، انسان ها فکر موکدن که عیسی مسیح هم قد آنا هم فکر است؛ از خاطر ای طرز فکرشان، عیسی مسیح ده خانه ی هیچکدام شی آنها نرفت و در مورد نجات آنهاگپی ده زبان نیاره .خوب استه گناهای خود را در مقابل خداوند اعتراف كنیم و آنا را تاشه نكنیم. اگر به دنبال رحمت عیسی مسیح باشیم، خاد فهمیدم که ده مو “بخششی” داده شده است که فراتر از درک ما است.

یک سوال: اعمال بد زکی، چی رقم باید از بین مو رفت ؟ پیش از فرارسیدن روز داوری، او چی رقم باید از بخشیده شدن خود، مطمئن موشه ؟ بیایید ده خواندن ادامه دهیم. عیسی مسیح  بلدی انجام مأموریت شی ، د راه خود ده مقصد اورشلیم ادامه می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *