Skip to content

عید پنجاهه یا پنطیکاست- میانجی که بلدی دادون قدرت و نشان دادون راه درست اماد

  • by

سوره ی البلد و النصر، در مورد شار  و جمعیتی گپ  می زنه که برای پرستش خدای حقیقی اماده بودند:

نه، قسم م ی خورم به اين شهر. )1 و تو آزادی در اي ن شهر. )2 )

سوره ی البلد، آیه ی 1-2

وقت يکه آمد ي اری خدا و في روزی. )1 و دي دی مردم را م ی در آي ند در دين خدا گروه، گرو ه. ) 2  پس به پاک ی ي اد کن با ستائش و سپاس گذاری پروردگار خود را و آمرزش طلب کن از او.
هرآئ ي نه او است توبه پذير. )3 

سوره ی النصر، آیه ی 1 تا 3

 پنجاه روزباد ازخیستون  مسیح از مرگ،او چیزی که در سوره های البلد و النصر شرح داده شده است، اتفاق موفته . در شهر اورشلیم، شاگردای عیسی مسیح، درباره ی آنچه در زندگی شان رخ داده بود قد  مردم گپ  میزنه . آنا ده واسطه قدرت و راهنمایی های روح القدس این کارها را انجام می ده ؛ نتیجه ی کُل چیز ها  این ها جشن، عید، شکرگزاری ها و بخشش ها شد. مو هم میتنیم  مثل آنا این نعمت ها را تجربه و زندگی کنیم. بیین  تاریخ این روز خاص را یاد بگیریم.

عیسی مسیح در روز عید پاک مصلوب شد، اما در روز یکشنبه زنده شد و از مرگ برخاست. او با غلبه بر مرگ، هدیه ی زندگی جاوید را به هرکسی که آن را از او طلب کند، می ده. عیسی پس از زنده شدن، ده  مدت 40 روز قد شاگردای خود وقت ایشت ، تا آنا در مورد زنده شدن او ده  یقین و اطمینان برسه. سپس ده  آسمو  بالا  کد. اما پیش  از رفتون  دستورات زیر را به شاگردای  داد:

 ۱۹پس بورِید و تمامِ مِلَّت ها ره پَیرَو جور کده اُونا ره دَ نامِ آته و باچه و روح اُلقُدس غُسلِ تعمِید بِدِید ۲۰و دَزوا تعلِیم بِدِید تا از تمامِ چِیزای که دَز شُمو اَمر کدُم اِطاعَت کُنه. و بِدَنِید که ما همیشه قد شُمو اَستُم، تا آخِر زمان.“  انجیل متی، 20-19: 28

او ده شاگردای  خود قول داد که تا همیشه قد آنها خواهد بود، ولی با این حال ده  آسمو بالا  کد. در این رقم او چگونه میتنه  همراه شاگردای و حتی مه و شمو باشد؟

جواب ده ای سوال را اتفاق بعدی خاد داد . در وخت  شام آخر، پیش  از دستگیری، عیسی مسیح با شاگردان خود درباره ی آمدن میانجی صحبت کرد. این میانجی، 50 روز باد  از رستاخیز مسیح آمد. او  روز پنطیکاست نامیده موشه . این روز ده  عنوان عید پنجاهه جشن گرفته موشه . باید دقت کنیم که دلیل اصلی امادن  میانجی در ای  روز چه بوده است. این نشانه ای از طرف خداوند و تحفه استه بلدی از مو .

چه اتفاقی در روز پنطیکاست رخ داده است

کُل  ای وقایع ده  رقم  مفصل در کتاب اعمال رسولان فصل 2 شرح داده شده است. دراو  روز، روح القدس از طرف  خدا ده  شاگردای  عیسی مسیح نازل شد و آنا  شروع ده  گپ زدن ده  زبانهای مختلف که تا او وخت  نموفامه ، . این حادثه چنان هیجانی ده  پا کرد که هزاران نفر بلدی  تماشای آنچه اتفاق افتاده بود ده اورشلیم رفتن . در مقابل جمعیت زیادی که ده  اونجه  جمع شده بودن، پطرس اولین دفعه را کرد. در او  روز حدود 3000 نفر ده  عیسی مسیح ایمان آوردند (نگاه کنید به اعمال رسولان، 2:41). از روز پنطیکاست تاده امروز، تعداد کسایی  که ده  عیسی مسیح ایمان آورده اند روز ده  روز افزایش موفته . روز پنطیکاست مصادف با برگزاری عید دیگری شد؛ درست مثل مصادف شدن روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح با روز عید پاک. ای عید از وخت موسی، در مینی یهودیان برگزار موشه .

پنطیکاست و رابطه شی قد با تورات: کتاب تورات این روز را چگونه به تصویر کشیده است

موسی (1500 قبل از میلاد) دستور برگزاری چند عید را به یهودیان داده بود. عید پاک، اولین عید یهودیان است. همانطور که خواندیم، عیسی در این روز به صلیب کشیده شد. کشته شدن او در این روز و مصادف بودن آن با مراسم قربانی کردن حیوانات تعیین شده، برای ما علامتی از جانب خداوند است.

عید دوم نوبرانه نام دارد که عیسی مسیح در آن روز زنده شد. از اونجه  که او در روز عید نوبرانه زنده شد، ده  کسایی که ده او ایمان بیاره  وعده ی زندگی همیشه  داده شد.

درست 50 روز باد  از عید نوبرانه، تورات ده  یهودیان دستور برگزاری جشن پنطیکاست را می داد(کلمه ی پنطیکاست‘Pentecost’ از زبان یونانی آمده و ده مانی  پنجاهمین است). کلمه ی پنطیکاست در اول  ده  عید یهودیان نسبت داده شده است. این عید پنجاه روز بعد از عید فصح یانیوختیکه  اولین محصول گندم درو موشه  ، برگزار شده و باد  ازاو محصول ده  خداوند تقدیم موشه . این عید، ده عید هفته ها نیز مشهور است. یهودیا از وخت  موسی تا وخت  عیسی این عید را هر سال برگزار مونه .وختی  که پطرس موعظه موکد ، یهودیا زیادی از سراسر دنیا بلدی  جشن گرفتنو  این عید ده شار  اورشلیم اماده  بودن. در همو  روز، روح القدس ده  شاگردای  عیسی مسیح نازل شد. امروزه نیز یهودیا این عید هفته ها را جشن میگیره  واو را شاووعوت نام میله . بسیاری از یهودیان این عید را ده عنوان پنطیکاست (πεντηκοστή، روز پنجاهم) مینخشه .

تورات دراینباره اینطور نوشته است:

“از هر خانواده دو قرص نان را به عنوان هدیهٔ مخصوص به حضور من بیاورید. هر قرص آن باید از دو کیلو آرد با خمیرمایه، پخته شده باشد و به عنوان نوبر محصول خود به حضور من تقدیم شود. همراه این نانها، هفت برّهٔ یک سالهٔ سالم و بی‌عیب، یک گوساله و دو قوچ را به عنوان قربانی سوختنی با هدایای آردی و نوشیدنی به حضور خداوند تقدیم کنید. بوی این قربانی‌ها که بر آتش تقدیم می‌شوند، برای خداوند خوشایند است.”

لاویان 17-16: 23

پنطیکاست: علامتی از طرف خداوند

همو رقم  که گفتیم، روح القدس در روز پنطیکاست ده  شاگردای نازل شد. عیسی مسیح در روز عید پاک مصلوب و در روز عید نوبرانه از مرگ خیست  و زنده شد. همه ی این اتفاق ها، نشانه هایی هسته که از طرف  خداوند  فرستاده شده اند. موفامیم که یک سال برابر است با 365 روز؛ با ای حال هم ، بچی مینی   ای همه روز، مصلوب شدن عیسی، رستاخیزشی و نازل شدن روح القدس باید  با اعیاد مهم یهودیان مصادف شوند؟ آیا ای نشانه ای از طرف خداوند نیه؟

وقایع کتاب مقدس دقیقاً در سه جشنواره بهاری تورات اتفاق افتاد

پنطیکاست: میانجی قدرت تازه ای خاد داد

پطرس وقتی دباری  روح القدس توضیح می داد، ده  گپ  یوئیل نبی استناد کرد. یوئیل نبی سال ها پیش از تولد مسیح، پیشگویی کده بود که روزی خاد  رسید که در او  روز روح خدا ده  تمامی انسان ها نازل خواهد شد. این پیشگویی در روز پنطیکاست پیش مییه .

همورقم  که دیدیم، پیامبران ماهیت تشنگی معنوی را که باعث گناه کردن انسان ها می شود، به ما نشان داده اند. آنا  ده باری  عهد و وعده ی جدید نیز نبوت کده بودن ؛ وقتی که آن روز فرا رسد، قوانین الهی بر روی قلب هایمان حک خواهد شد نه ده روی سنگ و یا کاغذی. فقط وختی  که این قوانین ده  قلب های مو  حک شون ، قدرت و توانایی حفظ و انجام کامل آنها را خواهیم داشت. در روز پنطیکاست، این پیشگویی با نازل شدن روح القدس پیش.

دلیل دیگر اینکه کتاب انجیل “خبر خوش” نامیده می شود این است که انجیل به ما قدرت می دهد تا بهتر زندگی کنیم؛ یعنی زندگی که در آن خدا و انسان باهم متحد هستند. این وحدت نتیجه ی بودن  روح خدا در درون انسان است. همو رقم  که در کتاب اعمال رسولان فصل دوم، نوشته شده است، این از روز پنطیکاست شروع شد. حالی  میتانیم  زندگی را از  خدا از طریق روح القدس در سطح دیگری زندگی کرد. خبر خوش نیز این است. خداوند به واسطه ی روح القدس، مو  را از داخل راهنمایی مونه . کتاب مقدس این مسئله را این رقم  توضیح می ده:

۱۳شُمو ام دَ مسیح، وختِیکه کلامِ حقِیقت یعنی خوشخبری نِجات خُو ره شِنِیدِید و دَزُو ایمان اَوُردِید، قد روح اُلقُدسِ وعده شُده مُهر شُدِید ۱۴که اِی بَیعانِه میراث مو اَسته تا وختِ بازخرِیدِ کسای که مالِ خُدا یَه بَلدِه سِتایشِ بُزُرگی-و-جلالِ ازُو.

افسسیان 14-13: 1

رومیان  ۱۱اگه روحِ امزُو که عیسیٰ ره از مُرده‌ها دُوباره زِنده کد دَز شُمو جای گِرِفته، امُو که مسیح ره از مُرده‌ها دُوباره زِنده کد دَ جِسم های فانی ازشُمو ام زِندگی مِیدیه. اُو اِی کار ره دَ وسِیلِه روحِ خُو که دَز شُمو جای گِرِفته انجام مِیدیه8:11

۲۳نَه تنها خِلقَت، بَلکِه مو ام که روح اُلقُدس ره بحَیثِ حاصِلِ نَو دَری، دَ وجُود خُو آه-و-ناله مُونی دَ حالِیکه دَ اِنتِظارِ فرزَندی شُدو اَستی، یعنی دَ اِنتِظارِ آزادی جِسم های خُو.

رومیان8:23

روح القدسی که در درون انسان زندگی مونه ، دومین نوبر است؛ زیرا ای  روح مثل  مهری است که تضمین زندگی خوب و فرزند خداوند شدن مو را می ده این روح زندگی معنوی مو را نیز تغییر می دهد.

انجیل زندگی نو را ده مو ، که همیشه در صدد رعایت قوانین الهی بودیم ولی بیشتر اوقات شکست خوردیم، ارائه مونه . این زندگی نو، یک زندگی پیسه داری  و یا شامل ثروت، موقعیت اجتماعی خوب تر ، دارایی و دگه  لذت های دنیوی نیه؛ سلیمان نبی این نوع زندگی و لذت هایش را پوچ می داند. کتاب انجیل دلیل ده وجود امادون ای زندگی نو  را، زندگی کردن روح القدس در قلب های مو موفامه . خبر خوش ای است که خداوند میخایه  در قلب مو ارامش پیدا شوه و ده  مو قدرت بده. او میخایه مو راذه  راه راست راهنمایی کنه. نان بدون خمیر مایه که به مناسبت عید پنطیکاست در تورات پخته موشه، رمز زندگی پر برکتی است که در آینده منتظر مو استه  به این نتیجه میرسیم که مصادف شدن دو عید پنطیکاست، علامتی واضح و روشن از طرف  خداوند بلدی مو.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *