Skip to content

کتاب مقدس چه موگه؟

  • by

کتاب مقدس اولین کتاب در تاریخ است که در قالب کتاب در دست انسان ها قرار گرفته . کتاب مقدس، کتاب مشهوری است که  ده کوت  ی مردم ارتباط داره . این کتاب تقریبا ده  کُل  زبان ها ترجمه  شده . زیاد تر از ملت ها تات تاثیر این کتاب قرار گرفته . ای کتاب پرخواننده ترین کتاب روی کره زمین است. ضرورت ده یاد اوری داره  که ای کتاب ضخیم و مطلب های شی  کمی پیچیده استه. زیاد تر  موضوع و مطالبی که در این کتاب نشته شده است را نموفامیم یا . این مقاله جمله ای از کتاب مقدس را بررسی مونیم و با استفاده از او  کار و ماموریت عیسی مسیح را توضیح خاد دادیم .

کتاب مقدس بلدی حل مشکل های بزرگی که ده  پیش میایه ، بلدی  ما طراحی شده است. این مشکلات در سوره ی المجادلة شرح داده شده است. این سوره درباره ی روز قیامت نیز می نویسد:

روزی که بر می خي زاند اي شان را خدا همه يکجا پس خبر می دهد اي شان را به آنچه کردند.
ثبت کرد آن را خدا و فراموش کردند او را. و خدا است بر همه چ يز گواه. )6) آي ا ندي دی آنکه خدا می داند آنچه در آسمان ها است و آنچه در زمي ن است؛ نمی باشد از راز
گوئ ی سه )شخص( مگر او است چهارم اي شان و نه پنج مگر او است ششم اي شان و نه کمتر
از اي ن و نه زي اده مگر او است همراه اي شان هر جا که باشند؛ باز خبر می دهد اي شان را به
آنچه کردند روز قي امت. هرآئ ي نه خدا است به همه چ ي ز دانا. )7) 

سوره ی المجادله، آیه ی 6 تا 7

سوره ی المجادله ده مو موگه  هیچ رازی وجود ندارد که خداوند او  را نفامه ؛ خداوند از این توانایی  در روز قیامت استفاده خواهد کرد.

سوره ی القيامة آن روز را “روز قیامت و رستاخیز” می نامد و خبر می دهد که در آن روز مردم در قبال اعمال خود در دنیا پاسخگو خواهند بود.

می گوي د انسان آن روز: کجا است گر ي زگاه؟ )10 ) نه، هرگز ن ي ست پناه. ) 1 به سو ی پروردگار تو است آن روز آرامگاه. ) 12 )  خبر داده م ی شود انسان آن روز به آنچه پي ش فرستاد و پس گذاشت. ) 13 ) بلکه انسان بر نفس خود حجت ی است. ) 14 و اگر چه انداخت معذرت های خود را. ) 15 ) 

سوره ی القیامه، آیه ی 10 تا 15

ازی خاطر ، اگر در زنده گی مو کار های  شرم آوری داریم، چه باید کنیم ؟ کتاب مقدس مطلب های  بلدی کسایی   که تشویش  ای  موضوع را داره ، .

کتاب مقدس و مطالبی که برای انسان های نگران آماده کرده است

 مو  آخرین هفته از زندگی عیسی مسیح را قد کول گپ های شی یاد گرفتیم و  مورد مطالعه خو ایشتیم  کتاب انجیل موگه  که او در روز ششم، که جمعه ی خوب نام دارد، ده  صلیب کشیده و در روز یکشنبه زنده شد. در ای  باره پیشگویی های زیادی را در کتاب تورات، کتاب مزامیر و نوشته های پیامبران با هم خواندیم. بچی  ای اتفاقات، رخ داد؟ رخ دادن این اتفاق چه فایده ای در زندگی مه و شمو داره ؟ بیین قد یکی دگه خو بینگریم  که عیسی مسیح ده مو چی  پیشنهادی داره و مو چی رقم  میتانیم  رحمت و بخشش را دریافت کنیم. با فامیدون این موضوع، مانای  قربانی ابراهیم در سوره ی الصافات و دعای “مو  را ده  راه راست هدایت کنه ”  را در سوره ی الحمد خواهیم فهمید. در ادامه هم رقم ده بررسی کلمه ی “مسلمان” و مانای شی “تسلیم شدن” خواهیم پرداخت. بچی   با اینکه وضو، زکات و حلال خوری کار های خوبی هستنه ، ولی برای روز قیامت ناکافی استه ؟

خبر بد- پیامبران در باره  رابطه ی مینی  از مو  و خدا چه چیز هایی را نوشته

کده 

تورات در مورد آفرینش انسان این چنین می نویسد:

 ۲۷اُو امُو کس اَسته که بعد از مه مییه و ما حتیٰ لیاقت ازی ره نَدَرُم که بندِ چپلی شی ره واز کنُم.“

پیدایش 1:27

هدف  از “شبیه خود آفرید”، از نظر ظاهری و فیزیکی نیه، بلکه از نظر عاطفی، روحی، فکری و مانوی است که خداوند این شباهت ها را در وخت  خلقت انسان درون او قرار داد. مو پیدا شدیم  تا با خدا در ارتباط باشیم. شکل دگه  این جملات را  خیلی خوب  توضیح خاد داد. در شکل مینگریم  که خداوند، خالق قادر متعال، در بالا قرار داره  و زن و مرد در زیر قرار گرفته است ، از خاطر که  که مو انسان ها موجودات فانی و از بین رفتنی هستیم هستیم. رابطه ی انسان با خدا توسط فلش ​​نشان داده شده است.

در چهره او آفریده شده است ، مردم جور  شده است  تا با خدای خو  رابطه داشته باشند

همه چیز خدا، از جمله شخصیت شی کامل و بی نقص است. او مقدس است. مزامیر موگه :

۴چُون تُو خُدای نِیَستی که از شرارَت خوش تُو بییه،

و نَه ام بَدی دَ حُضُور تُو جای دَره.

۵آدمای مغرُور دَ پیشِ نظر تُو ایسته شُده نَمِیتَنه؛

تُو از پگِ آدمای شرِیر-و-بَدکار بَد مُوبری.

مزامیر، 5-4: 5

آدم فقط یکبار نافرمانی کد و خداوند بخاطرپاکی و کامل بودن خو او را مجازات کرد. قرآن و تورات می نویسند که خداوند به دلیل نافرمانی آدم، او را فانی ساخت و از پیش خود راندنتیجه ی گناه آدم ده مو  هم مربوط موشه. وقتی مو گناه مونیم ده  خداوند بی احترامی مونیم. بله این بی احترامی محسوب موشه، از خاطر  که مو  بلدی  گناه کردن و نا اطاعتی آفریده نشدیم. ازی خاطر، روابط از مو قد  خدا خراب موشه ومینی از مو و شمو ، دیواری غیر قابل نفوذ ده وجود می آیه.

گناهان ما سدی محکم بین ما و خدای مقدس ایجاد می کند

آیا دین ده مو کمک مونه  تا این دیوار غیر قابل نفوذ را خراب کنیم

زیاد تر  از مو کوشش  مونیم از طریق دین این دیوار را از بین ببریم. با انجام کار های خوب و نیک، در تلاش  تخریب این دیوار هستیم. دعا مونیم  روزه می گیریم، حج را ذه  جای می یاریم ،ده  مسجد موریم  زکات و صدقه می دیم  – همه ی این کارها را مونیم  تا این دیوار نابود شوه. شکل بعدی خیلی خوب این موضوع را توضیح می ده. موفکر مونیم  که این کار ها میتانه  بعضی  از گناهای مو ره   محو کنند. اگر کارهای خوب مو  خیلی زیاد باشند، می توانیم از گناه  رهایی پیدا کنیم و رحمت و بخشش خدا را دریافت کنیم.

ما سعی می کنیم این مانع را با انجام کارهای خوب برای کسب لیاقت در برابر خداوند سوراخ کنیم

چند کار خوب باید انجام بدیم  تا از گناه خلاص شویم؟ چی رقم  مفامیم و مطمئن هستیم که کارهای نیک مو بلدی  از بین بردن گناه های مو  و از بین بردن دیوار مینی از مو و خدا و  کافی خاد بود؟ آیا نیت و تلاش مو بلدی انجام عمل صالح، برای این کافی است؟ مو  جواب مطمئنی بلدی  این سوال نداریم، از ای خاطر  تا آنجا که ممکن است کوشش مونیم   و امیدواریم که تا روز قیامت و داوری کارهای خوب مو به اندازه و کافی باشه.

ما علاوه بر تلاش برای انجام کارهای نیک و شایسته، با حسن نیت تلاش می کنیم تمیز و پاک بمانیم. ما قبل از نماز وضو می گیریم. ما سعی می کنیم تا از انسان ها، اشیاء ها و مواد غذایی که می توانند ما را آلوده و نجس کنند، دوری کنیم، اما اشعیای نبی گفت:

“ما همه گناهکاریم و حتّی بهترین کارهای ما سرتاسر ناپاک است. به‌خاطر گناهانمان، ما مانند برگهای پژمرده‌ای هستیم که باد آنها را پراکنده می‌کند.”

اشعیای نبی، 64:6

منظور این پیامبر این است که هر کاری هم بکنیم، باز هم گناهکاریم و نمی توانیم با اعمال صالحمان آنها را از بین ببریم. این خبر خیلی بدی است. اما فقط این نیست. وضعیت از آنچه که ما می دانیم بدتر است.

خبر بدتر: قدرت گناه و مرگ

موسی نبی، آنچه را که قوانین شریعت از مردم می خواست به صراحت بیان کرد: قانون اطاعت کامل را طلب می کردقانون هیچ وقت از ما اطاعت نصفه کاره نخواست. در اصل، بار ها در قانون ذکر شده است که پاداش گناه مرگ استدر دوران زندگی نوح و زن لوط نیز می بینیم که به خاطر انجام گناه به مرگ محکوم شدند.

انجیل چنین می گوید

“پاداش گناه مرگ است…”

رومیان 6:23)

کلمه ی “مرگ” به معنای “جدایی” است. وقتی جان از بدن جدا می شود، بدن از نظر فیزیکی میمیرد. ما نیز از نظر روحانی و معنوی، از خداوند جداییم. به دلیل این هم او ما را مرده و ناپاک می داند.

این اشکال امید بستن به رهایی از گناهانمان با انجام کارهای صالح را به ما نشان می دهد. مسئله این است که تلاشمان برای انجام عمل صالح و کار های نیک خیلی خوب است ولی کافی نیست؛ زیرا که پاداش گناه مرگ است. یعنی اعمال ما در مقابل گناه قدرتی ندارد و فقط مرگ می تواند با مرگ مبارزه کند و این دیوار و جدایی را به پایان برساند. اگر این اتفاق بیفتد عدالت خدا هم برقرار می شود. تلاش های ما شبیه مبارزه با سرطان به واسطه ی تغذیه ی سالم است، که مسلما نتیجه ی آن مرگ خواهد بود؛ تغذیه ی سالم بد نیست ولی برای مبارزه با سرطان کافی نیست و نمی تواند سرطان را درمان کند. برای درمان سرطان به چیزی کاملاً متفاوت نیاز دارید – درمانی که سلولهای سرطانی را از بین ببرد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت، علیرغم تمام تلاش ها و نیتهای نیک ما برای صالح بشمار آمدن، از نظر خدا ما مثل مرده و ناپاک هستیم.

گناه ما منجر به مرگ می شود – ما در برابر خداوند مانند اجساد مرده نجس هستیم

ابراهیم نبی راه درست را نشان می دهد

داستان زندگی ابراهیم فرق داشت. ابراهیم به خدا ایمان آورد و به خاطر این ایمانش، صالح شمرده شد. همانطور که می بینید او به خاطر اعمالش صالح شمرده نشد. او به جای انجام کار های نیک، به خدایی اعتبار کرد که توانایی از بین بردن تمامی کاستی های او را داشت. ما جزئیات این مسئله را در مقاله ای که راجع به قربانی شدن پسر ابراهیم و قوچی که در دقیقه ی آخر از جانب خدا رسید، خواندیم.

به ابراهیم مسیر مستقیم نشان داده شد – او به سادگی به وعده خدا اعتماد کرد و خدا هزینه مرگ گناه را تأمین کرد

سوره ی الصافات در این باره اینطور می نویسد:

“و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم و در [ميان] آيندگان براى او [آوازه ی نيك] به جاى گذاشتيم. درود بر ابراهيم!”سوره ی الصافات،

آیه ی 107 تا 109

خداوند “فدیه داد” و ابراهیم از او دعای خیر، رحمت و بخشش دریافت کرد. معنی همه ی این ها در کلمه ی “سلام” جمع بندی می شود.

خبر خوش: فداکاری هایی که عیسی مسیح به خاطر ما انجام داد

زندگی ابراهیم، برای ما یک نمونه ای است که راه درست را به ما نشان می دهد. سوره ی الحمد می نویسد:

“[و] خداوند روز جزاست. [بار الها] تنها تو را مى ‏پرستيم و تنها از تو يارى مى‏ جوييم. ما را به راه راست هدايت فرما. راه آنان كه گرامى‏ شان داشته اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان.”

سوره ی الحمد، آیه ی 4 تا 7

کتاب مقدس توضیح می دهد که نمونه ی ابراهیم آماده کردن حیوان قربانی را توسط خداوند نشان می دهد؛ بدین ترتیب، خداوند یک راه حل ساده اما فوق العاده برای حل مشکلی مثل مرگ را فراهم می کند.

“زیرا مزدی كه گناه می‌دهد مرگ است، امّا خدا به کسانیکه با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد.”

رومیان 6:23

تا اینجا ما فقط در مورد “خبرهای بد” صحبت کردیم. اما معنای کلمه ی “انجیل” “خبر خوب و خوش” است. مطلب اصلی کتاب انجیل این است: مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای شکستن دیوار بین ما و خدا کافی است. به همین دلیل نیز کتاب انجیل خبر خوب و خوشی است برای ما.

فداکاری عیسی المسیح – بره خدا – پرداخت گناه را از جانب ما با مرگ انجام می دهد ، درست مثل آنچه که بره ابراهیم انجام داده بود.

عیسی مسیح قربانی شد و سپس مثل نوبر از مرگ برخاست و زنده شد. الآن او ب ما زندگی تازه و نو را پیشنهاد می کند. ما دیگر نباید زندانی گناه باشیم

رسز عیسی مسیح “اولین میوه ها” بود. ما می توانیم از مرگ رهایی یابیم و همان زندگی رستاخیز را دریافت کنیم.

میوه ها” بود. ما می توانیم از مرگ رهایی یابیم و همان زندگی رستاخیز را دریافت کنیم.

عیسی مسیح با قربانی شدن و رستاخیزش، دیوار بین ما و خدا را تبدیل به در کرد. او راجع به خودش چنین گفته بود:

“من در هستم، هرکه به وسیلهٔ من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بكشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور كامل داشته باشند.”

انجیل یوحنا 10-9: 10

بنابراین عیسی المسیح دروازه ای است که سد گناه و مرگ را می شکند

از طریق این در، ما می توانیم رابطه ی قبلی که با خداوند داشتیم را، دوباره با او برقرار کنیم. و می توانیم مطمئن باشیم که گناهان ما به خاطر رحمت او بخشیده می شوند.

اکنون با یک دروازه باز در ارتباط با خالق خود بازیابی می شویم

انجیل می گوید:

” زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح كه جان خود را به عنوان كفّاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید.”

اول تیموتاوس 6-5: 2

هدیه ی خدا به تو

عیسی مسیح “جان خود را به عنوان کفاره” “در راه همه” داد. ما نیز شامل “همه” می شویم. او با مرگ و رستاخیزش، کفاره ی گناهان ما شد، تا بتواند واسطه ای میان ما و خداوند باشد. او زندگی نو را به ما پیشنهاد می دهد. این زندگی نو چگونه به ما داده خواهد شد؟

“زیرا مزدی كه گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانیکه با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد.

رومیان 6:23

این زندگی نو یک “هدیه” است. به یک هدیه فکر کنید. هدیه بزرگ و کوچک ندارد. هدیه چیزی است که شما برای به دست آوردن آن کار نمی کنید و بعضی اوقات چیزی بیشتر از لیاقت شماست. اگر آن را با تلاش و کوشش به دست آورده اید، این دیگر یک هدیه نخواهد بود – این یک دستمزد است! شما نمی توانید کاری که عیسی بر روی صلیب کرد را با تلاش و کوشش خود به دست بیاورید. عیسی آن را به شما هدیه داده است. خیلی ساده!

این هدیه شامل چه چیزی است؟ زندگی ابدی. یعنی کفاره ی گناهان من و شما پرداخت شده است. خداوند ما را خیلی دوست دارد. چقدر باشکوه!

من و شما این زندگی نو را چگونه بدست می آوریم؟ دوباره در مورد هدایا فکر کنید. اگر کسی بخواهد هدیه ای به شما بدهد، باید آن را بپذیرید. وقتی هدیه ای به شما می دهند، دو گزینه دارید؛ یا هدیه را قبول نمی کنید (نه متشکرم) و یا آن را می پذیرید (بسیار ممنون، هدیه را قبول می کنم). این هدیه (زندگی نو) را نیز باید بپذیریم. نمی توان فقط از نظر ذهنی به آن این موهبت الهی را درک و باور و حتی مطالعه کرد. باید آن را یک راست قبول کرد.

“امّا به همهٔ کسانی‌که او را قبول كردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند كه نه مانند تولّدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلكه از خدا تولّد یافتند.”

انجیل یوحنا  13-12: 1

انجیل درباره ی خداوند چنین می گوید:

” زیرا، انجام این كار در حضور خدا، نجات‌دهندهٔ ما، نیكو و پسندیده است. او مایل است همهٔ آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند.”

اول تیموتاوس  4-3: 2

او ناجی است. او می خواهد همه ی مردم هدیه او را بپذیرند و از گناه و مرگ نجات پیدا کنند. خواست خدا این است که ما این موهبت را بپذیریم. تسلیم خواست خدا شدن معنای واقعی کلمه ی “مسلمان” است. مسلمان کسی است که تسلیم می شود.

بدین ترتیب ما چگونه این هدیه را دریافت می کنیم؟ کتاب انجیل می گوید:

“پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد، خداوند همه است و نسبت به همهٔ کسانی که به او روی می‌آورند، بی‌اندازه بخشنده است.”

رومیان 10:12

به خاطر داشته باشید که این هدیه و این وعده برای “همه” است. عیسی مسیح مرده بود و سپس دیدیم که از مرگ برخاست؛ او اکنون زنده است.بنابراین اگر او را بنام صدا بزنید، او شما را خواهد شنید و هدیه را به شما خواهد داد. شما احتمالاً قبلاً هرگز چنین کاری نکرده اید. دعای زیر می تواند به شما کمک کند. اینها کلمات جادویی نیستند و همچنین این کلمات نیستند که قدرت خدا را وارد زندگی شما می کنند. شما می بایست مانند ابراهیم به وعده ی خدا ایمان بیاورید. شما باید به عیسی مسیح، اهدا کننده ی این هدیه اعتماد کنید. وقتی که به او اعتماد کنیم، او ما را خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. کتاب انجیل قدرتمند و در عین حال بسیار ساده است. می توانید دعای زیر را تکرار کنید.

پیامبر عزیز و عیسی مسیح نجات دهنده. گناهان من، مرا از خالقم جدا کرده است. هر کاری هم  بکنم، نمی توانم این دیوار را از بین ببرم. می دانم که مرگ تو کفاره ای برای تمامی گناهان من است. می دانم که پس از مرگ، زنده شدی. ایمان دارم که مرگ تو روی صلیب، برای از بین بردن این دیوار کافی است. من تسلیم تو می شوم. خواهش می کنم مرا از گناهانم پاک کن و واسطه ای شو بین من و خداوند، تا من زندگی جاوید داشته باشم. عیسی مسیح، از تو ممنونم که همه ی این کارها را در حق من کردی. لطفا راهنمای زندگی من باش. پروردگار و رهبر من باش. در نام خداوند متعال و مهربان دعا می کنم. آمین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *