Skip to content

علامت زودیاک گاو

  • by

ای روی فلکی عکس از یک گاو نر سرسخت و قوی قد شاخ های قدرتمند خو ده مو نشان میده. اگر کسی بین ۱ ثور و ۳۱ ثورتولد شده بشه، نشانه ی زودیاک شمو گاو (برج ثور) است. ای طالع بینی ده شمو برای یافتن عشق ، خوش شانسی ، ثروت ، سلامتی و یافتن بینش در مورد شخصیت شمو کمک موشه.

اما عکس گاو از کجا اماده و چی رقم استه چه مانا میده ؟خبر بشین که جواب ده ای سوال ها میتنه شمو ره ده راه نو بُبره ، ده حالی که تنا به دنبال بررسی نشانه ی تولد خو بودین .

گاو نهمین  نشانه از دوازده نشانه ی زودیاک است که قد یک دگه خو یک قصه ره جور موکنه نشانه ی دوشیزه تا نشانه ی کماندار بخش اول ای قصه ره جور موکنه و درباره رستگاری کته و درگیری قد مرگ مسیح با دشمن ها ی شی توضیح میده. نشانه ی بز کوهی تا نشانه ی قوچ بخش دوم ای قصه استه که بر تبرعه کننده ی موفکر موکنه . نشانه ی گاو سومین و آخرین بخش قصه را با توجه به بازگشت ای نجات دهنده و پیروزی کامل شی شروع موکنه . این هبخش با نشانه ی گاو نر شروع موشه و با نشانه ی شیر (لئو) پایان میافه و مربوط به قدرت او است.

در قدیم ای نشانه ارتباط به همه ی مردم بوده است، از خاطر که درباره ی حادثه پیش بینی موکنه که بر زندگی کولگی تاثیر دره . پس حتی اگر نشانه ی تولد شمو گاو نیه ، باز هم این قصه ارزش فامیدو ره دره .

روی فلکی گاو ده ستاره شناسی

برج ثور صورت فلکی ستارگان است که عکس یک گاو نر را با شاخ های برجسته شی نشان میده . در اینجا ستاره های برج ثور وجود دارد. آیا میتنین چیزی شبیه گاو نر با شاخ ده ای عکس بنگرین ؟ 

ستاره های صور فلکی گاو (برج ثور)

این پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک، نشانه ی زودیاک گاو را همراه با بقیه ی نشانه ها ی زودیاک نشان می دهد.  ایا عکس گاو مالوم موشه ؟

نشانه ی زودیاک گاو در نقشه ی جغرافیایی زودیاک ها
صورت فلکی گاو با ستاره هایش که توسط خطوط به هم متصل شده بودند

ستاره های این روی فلکی را ،که با خط ها ده یکی دگه شی وصل شده مینگرین. آیا میتنید گاو نر را با شاخ پیدا کنید؟ این عکس زیاد تر شبیه حرف در الفبا ی انگلیسی است.

صورت فلکی گاو با ستاره هایش که توسط خطوط به هم متصل شدند.

اما این نشانه به سال ها ی دور در تاریخ برمیگردد.  در اینجا تصویری از نشانه ها ی زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت را میبینیم، تصویر صورت فلکی گاو با دایره ی قرمز مشخص شده است.

نشانه ی زودیاک گاو در معبد دندرا ی مصر

همو رقم که دباره ای نشانه های زودیاک قبلی خواندیم، عکس گاو نر از خود صورت فلکی مشخص نیه،  بلکه ایده گاو در اول مطرح شده و اولین ستاره شناسان این نظر را روی ستاره ها قرار دادند. اما بچی ؟ از نظر قدیمی ها این نشانه چه مانایی دره؟

گاو نر قدرتمند

عکس که در ستاره شناسی برای این صورت فلکی استفاده موشه در زیر اماده. این عکس گاو نری را نشان میدهد که دارای شاخ های برجسته و سر به زیر است. گاو نر با قار زیاد ره نشان میده و تیاری گرفته تا هرکس که سر راه شی میه از بین ببره .

تصویر صورت فلکی گاو که در ستاره شناسی استفاده میشود- خوشه ی پروین با دایره ی قرمز مشخص شده است.

 گروه ستاره هایی که با دایره ی سرخ مشخص شده ، ده وسط گردن گاو، خوشه ی پروین یا ثریا (یا هفت خوار)  نام داره. اولین اشاره مستقیم ده خوشه ی پروین در کتاب مقدس از کتاب ایوب است. حضرت ایوب در حدود زمان ابراهیم یعنی حدود 4000 سال پیش زندگی موکد. دراونجه می خانیم:

۹دُب اکبر، جبار، ثریا و ستارگان جنوب را آفرید.

-ایوب ۹:۹

ستارگان و صورت فلکی ها، از جمله خوشه ی پروین (ثریا) و برج ثور (گاو)، توسط خود خدا جور شده . در اصل او قبل از نوشتن مکاشفه (فصل آخر کتاب مقدس) این نشانه ها را به قدیمی ها ارائه داده بود. نکته اصلی در ای قصه آمادن (دوشیزه) عیسی مسیح (ع)  بود. برج ثور ای قصه را ادامه میده. شاخ های گاو برج ثور و پیش بینی های زبور کلیدهایی هسته که برای درک ای قصه بررسی موکنیم. مسیح باید از خون حضرت داوود باشد (مسیح= منتخب)

شاخ گاو

۱۷دَ اُونجی بَلدِه داوُود یگ شاخ سَوزدلجی مُونُم؛

بَلدِه مَسَح شُدِه خُو یگ چِراغ آماده کدیم.

مزامیر۱۳۲:۱۷

۰تُو شاخ مَره رقمِ شاخِ گاوِ وَحشی بِلند کدی

و روغونِ تازه دَ بَلِه مه شیو شُد.

مزامیر۹۲:۱۰

“شاخ” نماد قدرت و اقتدار است. مسیح شده (مسیح) شاخ داوود بوده است. او نو که امی اماد قدرت را به طور کامل نگرفت از خاطر رقم یک خادم اماده بود و برای خدمت ده مردم اماده بود. اما در نظر بگیرین که امادن دوم شی چی رقم خاد بود

۱ای اقوام جهان، نزدیک بیائید و بشنوید! ای مردم دنیا گوش بدهید! ۲زیرا خداوند بر همه اقوام خشمگین است و لشکرهای آن ها مورد غضب او واقع شده اند. او آن ها را به مرگ محکوم کرده و همه را هلاک می سازد. ۳اجساد آن ها دفن نمی شوند و بوی بد آن ها همه جا را فراگرفته و خون شان از کوهها جاری می گردد. ۴همه اجسام سماوی پاشان می شوند و آسمان مانند طوماری بهم می پیچد. ستارگان همچون برگهای خشک تاک و دانه های پختۀ انجیر فرو می ریزند.

۵خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده کده است تا بر مردم ادوم که مورد خشم و باز خواست او واقع شده اند، فرود آورد. ۶شمشیر خداوند با خون رنگین و با چربی پوشیده مو شه، یعنی با خون بره و بزغاله و با چربی گردۀ قوچ. زیرا خداوند کشتار عظیمی در شهر بُزره و در سرزمین ادوم به راه می اندازد. ۷مردم را مانند گاوهای وحشی و گوساله ها سر می بُرَد و سرزمین شان از خون سیراب و از چربی حاصلخیز موشه .

۸خداوند روزی را برای انتقام دشمنان و سالی را برای نجات و رهائی سهیون تعیین کرده است.

اشعیا ۳۴: ۱-۸

انحلال ستارگان دقیقاً همان چیزی است که عیسی مسیح به عنوان نشانه بازگشت خود اعلام کرده ابود. در اینجا اشعیای پیامبر (۷۰۰ سال پیش از میلاد) این حادثه را پیش بینی کده بود.از ای خاطر وخت امادون مسیح برای قضاوت درباره جهان را به درستی توصیف مو کنه – روز رستاخیز. این موضوع در آسمانها  با برج ثور نشان داده شده است و در کتاب ها نوشته شده است. او به عنوان قاضی میه .

نشانه ی گاو در نوشته ها

نوشته ها ی پیامبران درمورد برج ثور میگویند:

۶اوخته یگ ملایکِه دِیگه ره دِیدُم که دَ مینکلِ آسمو پَرواز مُوکد و خوشخبری اَبَدی ره قد خُو دَشت تا اُو ره بَلدِه کسای اِعلان کُنه که دَ رُوی زمی زِندگی مُونه، یعنی بَلدِه هر مِلَّت و طایفه و زِبو و قَوم. ۷اُو دَ آوازِ بِلند گُفت: ”از خُدا بِتَرسِید و اُو ره سِتایش کُنِید، چُون ساعت شی رسِیده که اُو قضاوَت کُنه. امُو که آسمو و زمی و دریا و چِشمه های آو ره پَیدا کده، اُو ره پرَستِش کُنِید!“

مکاشفه ۱۴: ۶-۷

کلمه یونانی  horo به معنای ساعت یا زمان است ، که ریشه در کلمه ی horoscope   نوشته های پیامبران موگه که زمانی میرسه که ثور آن را پیش بینی

طالع نشانه ی گاو

مو میتوانیم این طالع بینی را در زندگی خوعملی کنیم.

در پایان (آخر زمان) انفجار کته خواهد آماد وکُل چراغ های آسماو گُل موشه.از ای خاطر مهم و بهتر است تا وختی که چراغ ها روشن هستند و زندگی در جریان است از وقت خو به خوبی استفاده کنید. برای شروع کار بر روی فروتنی خود کار کنید زیرا خداوند با غرور مخالفت موکنه اما کسایی که صبر مو کنه. به عبارت دیگر ، هیچ سازگاری بین ازو و غرور شمو وجود ندره. او ای خاصیت را در شموامتیان موکنه و این که آیا شما او را دوست دارید یا نه. از کجا می دانید که او را دوست دارید؟ به گفته وی ، اگر از دستورات او پیروی می کنید ، پس او را دوست دارید..

دوست داشتن یکدیگر دیگری است که وی بسیار آن را ارزشمند میداند. البته تصور او درباره اینکه عشق چی استه ممکن است متفاوت از عکس شمو بشد. از نظر او عشق واقعی چیست؟ تصور او از عشق از  عشق در هر رابطه ای ، چه در جای کار ، در خانه و یا در روابط عاشقانه فرق داشته بشه است. او کمتر در مورد این که عشق به شما چه احساسی میدهد گپ میزنه، و زیاد تر در باره ای او چیزی که عشق باعث مو شه انجام بدین و انجام ندین گپ زده . وی گفت: عشق صبور و مهربان است و حسادت نموکنه ، دشمنی نموکنه و مغرور نیه . تمرین کدو برای صفات ده زندگی شمو٫ شمو را برای ساعت ثور یا هموآخرت تیار موکنه.

در ادامه ی داستان زودیاک ها

در ادامه نشانه ی دوپیکر درباره ی سرنوشت کسانی که در روز قیامت سربلند بیرون امادن گپ زدن. برای اطلاعات بیشتر درباره ی ابتدا ی این داستان به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *