Skip to content

کماندار

  • by

کماندار چهارمین صورت فلکی زودیاک است و نشانه یک کماندار سوار بر اسب است.. در فال امروز اگر بین ۲ قوس تا ۳۰ قوس  ده دنیا آمادین ، یک کماندارهستید. از ای خاطر در ای   طالع بینی نو از زودیاک ، شمو برای یافتن عشق ، موفقیت ، سلامتی و کسب بینش در مورد شخصیت خود ، از توصیه های این مطلب پیروی کنید.

آیا طالع بینی از اول امی رقمی بود به این صورت بود؟

اساس صورت فلکی کماندار

کماندار صورت فلکی ای است که تصویر یک کماندار سوار بر اسب  را تشکیل می دهد که زیاد تر وقت رقم یک قنطورس (موجودی که بالا تنه ی انسان و پایین تنه ی اسب) استه نشان میده . در اینجا ستارگانی که کماندار را تشکیل می دهند مینگرین . آیا میتنین چیزی شبیه به قنطورس ، اسب یا کماندار در این عکس از ستاره هابنگرین ؟

تصویر صورت فلکی کماندار

حتی اگر ستاره های این صورت فلکی  را قد خط ها ده یکی دگه شی وصل کنیم ، باز هم نمیتانیم کماندار سوار بر اسب  را بنگریم . اما ای نشانه ده تاریخ بشر کماندار معرفی شده است.

ستاره های صورت فلکی کماندار که به هم متصل شده اند

در اینجا نشانه های زودیاک در معبد دندرا مصر با بیش از 2000 سال قدمت وجود دارد که تصویر کماندار در این تصویر با دایره ای به رنگ قرمز مشخص شده است.

کماندار در زودیاک دندرا ی مصر باستان

ای پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک  کماندار را همو رقم که در نیمگردی جنوبی دیده موشه نشان میده . حتی اگر ستاره های تشکیل دهنده کماندار را با خط های وصل موکنه ، هنوز هم نمیتنیم کماندار را در این صورت فلکی بنگریم .

                                             کماندار در پوستر جغرافیایی از علامت های زودیاک

همو رقم که در مورد صورت  فلکی های قبلی دیدین ، عکس کماندار در درون صورت فلکی ستاره ها مالوم نیه بلکه نظریه کماندار سواره ابتدا از چیزی غیر از ستاره ها بود. ستاره شناسای که از اول بود ای نظر خودو ره را روی ستاره ها  قرار دادند تا علامت تکراری بشه . در زیر یک عکس عادی از کماندار دیده موشه . وقتی میتنیم مانای کماندار را درک کنیم که او را به شکل صورت فلکی های اطراف شی بررسی کنیم.

تصویر صورت فلکی کماندار

قصه اصلی زودیاک ها

زودیاک  ها دراصل برای رانمایی شمو برای تصمیمات روزانه ، سلامتی ، عشق و ثروت نبوده اند. دراصل طرحی از طرف خداوند بوده اند تا مورا در راه مستقیم راهنمایی کنه . طالع بینی در اصل مطالعه و دانش این داستان در ستاره ها بوده است.

ای قصه قد خوشه ی دوشیزه آغاز شد. با برج میزان ادامه یافت وده مو یادآوری کد که وزن اعمال مو بسیار سبک است. عقرب مبارزه فوق العاده ای را بین اولاد دختر (مسیح)  و عقرب (شیطان)  نشان داد. جنگ برای حق حاکمیت هستند.

قصه نشانه ی کماندار

کماندار پیش بینی موکنه چی رقم این مبارزه خلاص شوه . ما زمانی این موضوع را درک موکنیم که کماندار را با روی فلکی های دیگری که او را احاطه کدن بررسی موکنیم .

صورت فلکی کماندار که عقرب را شکست میدهد

نیزه کماندار مستقیم عقرب ره نشانه گرفته است. ای ده مو نشان میده که کماندار دشمن خوده تا دم مرگ شی ایله نمیده و ده همیشه او ره از بین موبره خود را از بین میبرد. این مفهوم کماندار در زودیاک قدیم

بوده است. تمامی صورت فلکی  های زودیاک با یکدیگر، همچنین پیروزی کماندار را بر عقرب نشان میده .

عکس دیگری از کماندار که نیزه اش مستقیم عقرب را نشانه گرفته است

قصه نوشته شده ی کماندار

کتاب مقدس و صورت فلکی کماندار پیروزی عیسی مسیح (ع)  را بر دشمن شی پیش بینی کدن .

۱اوخته دِیدُم که آسمو واز شُد و دَ اُونجی یگ اَسپِ سفید بُود که نامِ سوار شی «اَمِین» و «حق» بُود؛ اُو قد عدالت قضاوَت مُونه و جنگ مُوکُنه. ۱۲چِیمای شی رقمِ اَلَنگِه آتِش بُود و دَ بَلِه سر شی تاج های کَلو؛ یگ نام دَزُو نوِشته بُود که هیچ کس نَمُوفامه بغَیر از خود شی. ۱۳اُو یگ چَپَن دَ جان خُو دَشت که دَ خُون غوٹه شُدُد و نامِ ازُو «کلامِ خُدا» گُفته مُوشُد. ۱۴لشکر های آسمانی که دَ بَلِه اَسپ های سفید سوار بُود و کالاهای کتانِ سفید و پاک دَ جان خُو دَشت، از پُشتِ ازُو مورفت. ۱۵از دانِ ازُو شمشیرِ تیز بُر مُوشه تا قد ازُو مِلَّت ها ره بِزَنه. اُو قد سوٹِه آینی دَ بَلِه ازوا حُکمرانی مُونه و چرخُشتِ شرابِ غَضَبِ خُدای قادِرِ مُطلَق ره قد پای خُو لَغه مُونه. ۱۶دَ چَپَن و ران شی اینی نام نوِشته یَه: «شاهِ شاهان و رَب-اُلارباب.»

۱۷اوخته دِیدُم که یگ ملایکه دَ آفتَو ایسته بُود و دَ تمامِ مُرغَکوی که دَ مینکلِ آسمو پَر مِیزَنه، دَ آوازِ بِلند چِیغ زَده گُفت: ”بیِید، بَلدِه مِهمانی کٹِه خُدا جَم شُنِید ۱۸تا گوشتِ پادشایو، گوشتِ قومَندانا، گوشتِ قُدرتمَندا، گوشتِ اَسپ ها و سَوارای ازوا و گوشتِ پگِ مردُما ره بُخورِید، از آزاد و غُلام و کٹه و ریزه ره.“

۱۹بعد ازُو دِیدُم که جانوَرِ وَحشی و پادشایونِ زمی قد لشکر های خُو جَم شُد تا قد امزُو اَسپ-سَوار و لشکر شی جنگ کنه. ۲۰و جانوَرِ وَحشی گِرِفتار شُد و قد ازُو قَتی پَیغمبرِ دروغی که دَ حُضُورِ ازُو مُعجزه ها نِشو مِیدَد، ام گِرِفتار شُد. پَیغمبرِ دروغی دَ وسِیلِه امزُو مُعجزه ها کسای ره گُمراه کدُد که نشانِ جانوَرِ وَحشی ره دَ جِسم خُو قبُول کدُد و مُجَسمِه ازُو ره پرَستِش مُوکد. اُونا هر دُوی شی زِنده دَ دریاچِه آتِش که قد گوگِرد سوخته رَیی بُود، اَندخته شُد. ۲۱باقی‌مَندِه ازوا قد شمشیری که از دانِ اَسپ-سوار بُر مُوشُد، کُشته شُد و تمامِ مُرغَکو خود ره از گوشتِ ازوا سیر کد.

مکاشفه ۱۹ :۱۱-۲۱

 سرنوشت شیطان

۱بعد ازُو یگ ملایکه ره دِیدُم که از آسمو تاه مییه و کِلی چاهِ بےآخِر دَ پیش شی اَسته و یگ زنجِیرِ کٹه دَ دِست خُو دَره. ۲اُو امُو اَژدار یعنی امُو مارِ قدِیمی ره که اِبلِیس یا شَیطو اَسته، دِستگِیر کد و اُو ره بَلدِه یگ هزار سال بَندی کد. ۳اُو ره دَ چاهِ بےآخِر پورته کد و درگه ره دَ رُوی شی بسته کده مُهر-و-لاک کد تا اُو دِیگه نَتَنه مِلَّت ها ره گُمراه کُنه تا امُو یگ هزار سال دَ آخرِ بِرَسه. بعد ازُو بَلدِه یگ وختِ کم اُو باید ایله شُنه.

مکاشفه ۲۰: ۱-۳

۷وختِیکه امُو هزار سال تکمِیل شُد، شَیطو از بَندی‌گری خُو آزاد مُوشه ۸و بُرو مییه که مِلَّت ها ره دَ چار گوشِه زمی، یعنی جُوج و ماجُوج ره گُمراه کُنه تا اُونا ره بَلدِه جنگ کدو جَم کُنه که تِعدادِ ازوا رقمِ ریگِ دریا اَلّی کَلو اَسته. ۹اُونا دَ پِراخی زمی دَ حَرکت شُد و اُردُو‌گاهِ مُقَدَّسِین و شارِ دوست-دَشتَنی ره محاصِره کد، لیکِن از آسمو آتِش بارِید و اُونا ره قُورت کد. ۱۰و اِبلِیس که اُونا ره گُمراه کدُد، دَ دریاچِه آتِش و گوگِرد اَندخته شُد، دَ جایی که جانوَرِ وَحشی و پَیغمبرِ دروغی اَندخته شُدُد. اُونا شاو و روز تا اَبَد عذاب مُوشه.

مکاشفه ۲۰: ۷-۱۰

اولین دسته ی نشانه ها ی زودیاک

دختر، برج میزان، عقرب و کماندار دسته ی اول ای نشانه های آسمانی را جور مونه که تمرکزشی ده روی توضیح درباره ی ظهور حاکم بر حق و اصلی و مخالفان اوست. دوشیزه تولد او را از زنی باکره پیش بینی کده بود. برج میزان این موضوع را که باید بهایی برای اعمال موپرداخته شود ره پیش بینی مونه . عقرب پیش بینی کرد که این بها مرگ است.  کماندار پیروزی  این حاکم را پیش بینی مونه.

این نشانه ای برای تمام  انسان هاست. نشانه ی کماندار تنها برای کسای نیه که بین ۲ جدی و ۳۰ جدی به دنیا آمادن. این نشانه برای این داده شده که مو بوفامیم

که در دشمن شکست میخورد. عیسی مسیح (ع) با تولد ثابت کرد که پیش بینی  دوشیزه، ترازو و عقرب را برآورده کرد. تحقق کماندار در انتظار ظهور آمدن او است. اما از آنجا که سه علامت اول این واحد برآورده شده است ، این نشان دهنده ی این است که پیش بینی صورت فلکی کماندار نیز درست خواهد بود.

طالع نشانه ی کماندار شما

طالع بینی در انگلیسی Horoscope ترجمه موشه و ریشه در کلمه ی یونانی Horo به معنای ساعت و زمان دارد، همچنین نوشته های پیامبران برای نشان کردن زمان های به خصوص بوده اند.

۳۶دَ بارِه امزُو روز و ساعت هیچ کس نَمِیدَنه، نَه ملایکه های آسمو و نَه ام باچه، بَلکِه فقط آتِه آسمانی مِیدَنه و بس. 

۴۴امزی خاطر شُمو ام آماده بَشِید، چُون «باچِه اِنسان» دَ ساعتی مییه که شُمو اِنتِظار شی ره نَدرِید.

متی ۲۴: ۳۶و۴۴

پیامبردز مو موگه که هیچکس از وخت ظهور مسیح جز خدا خبر ندشت ، اما نشانه هایی هستند که موگه وخت ظهور نزدیک است.

کماندار ده مو موگه پیش از ساعت بازگشت مسیح و شکست پوره شیطو با حواس پرتی های زیادی روبرو خاد شدین ده حقیقت ، اگر هر روز با تجدید ذهن خود تغییر شکل ندهید ، با معیارهای این جهان مطابقت خواهید داشت – و او ساعت به طور غیر منتظره ای ده شموضربه می زنه و وخت آشکار شدن قد ازو جور امد نخاد دشت . اگر نمی خاین همه عواقب واحشتناک از دست دادن او ساعت ده شمو پیش بفته

، باید تصمیم هوشیارانه بگیرین تا آماده شوین. تصمیم بگیرین که  آیا میخاین پُشت شایعات و دسیسه های افراد مشهور و سریال های تلویزیونی باشین؟  اگر ای رقم است ، به احتمال زیاد ویژگی هایی مثل بردگی ذهن شمو، و از بین رفتن روابط نزدیک  اتفاق موفته و مطمئناً ساعت بازگشت او را به همراه بیشتر افراد از دست می دین .

شخصیت شمو دارای نقاط قوت و ضعف استه ، اما دشمنی که میخایه فکر شموره خراب کنه یا حواس شمو را پرت کنه ، به دلیل ویژگی های ضعیف شموده شمو حمله موکنه و از وا استفاده موکنه. شایعات ،بیکاری ، پورنوگرافی ، حرص و آز و یا صرفاً هدر دادن وقت خود در شبکه های اجتماعی ، از این وسوسه هایی هستند که شمو در او قرارمیگرین . ازی خاطر برای کمک و رانمایی دعا کنید تا بتنین مسیر مستقیم و باریک را طی کنید و برای آن ساعت آماده شوین . به دنبال چند نفر دیگری بگردید که آنها نیز نمی خواهند آن ساعت را از دست بدهند و با هم می توانید روزانه ده یکی دگه خو کمک کنید تا به طور غیرمنتظره به شما نرسد.

ادامه ی داستان نشانه ها ی زودیاک

در ادامه به بررسی قوچ موریم ، (یا از ابتدا با دوشیزه توضیح داده شده است).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *