Skip to content

علامت زودیاک بزکوهی

  • by

اگر در تاریخ ۱ جدی تا ۱ دلو ده دنیا امادین ، نشانه ی زودیاک شمو بز کوهی است. .  فال امروز شمو را طرف ثروت و برکت ،که تاریخ تولد شمو ده رابطه با دوازده علامت زودیاک تعیین شده است ، هدایت موکنه وده شموخبرمیرسانه در مورد صفت که درین .  ستاره شناسی نو با استفاده از طالع بینی مو ره به سوی عشق واقعی (فال عشق) یا تصمیم گیری دباری موفقیت و موفقیت ده رابطه، سلامتی وپیسه رانمایی موکنه .

این صورت فلکی عکس یک بز کوهی راقد پایین تنه ی ماهی نشان میده. اما این بز-ماهی از کجا اماده ؟

بز کوهی پنجمین نشانه ی زودیاک از دوازده تا ی شی استه . مو در چهار فصل اول دباره ی کسی که باعث بخشش گناهای مو موشه و کشمکشهای شی قد دشمن شی گپ زدیم.

جرو بحث بعدی قد بز کوهی شروع موشه که دباره ی بشریت گپ میزنیم . در این بخش موبه سرانجامی که در انتظارمو است و نعمت هایی که خدا دز مو داده است را بررسی موکنیم.

این بخش با بز کوهی شروع موشه و با قوچ پایان پیدا موکنه. دو نشانه ی میانی آبریز و ماهی هستند.  

این نشانه ی زودیاک برای رانمایی همه است، از ای خاطرحتی اگر در تاریخ جدی تا ۱ دلو ده دنیا نمادین باز هم این داستان ارزش فامیدو و یادگیری داره.

صورت فلکی بز کوهی در ستاره شناسی

بز کوهی یک صورت فلکی است که عکس یک بز را با دم ماهی نشان میده . در اینجه ستاره های تشکیل دهنده ی این صورت فلکی به وسیله خط ها وصل شده اند. آیا می توانید چیزی شبیه ماهی یا بز در ای عکس بنگرین ؟ مه نمیتوانم. چی رقم کسی حتی میتنه یک  بز-ماهی  را از این ستاره ها خیالی فکر کنه

؟

صورت فلکی بز کوهی

بزو ماهی از نظر ماهیت با هم هیچ ارتباطی ندارند. اما این نشانه تا آنجا که در تاریخ بشر می دانیم برمی گردد. در اینجا تصویری از زودیاک  ها رادر معبد دندرا مصر میبینیم که بیش از 2000 سال قدمت دارد وعکس آن از بز-ماهی با دایره ی قرمز مشخص شده است.

همانند صورت های فلکی ها ی قبلی ، تصویر بز-ماهی از خود این صورت فلکی مشخص نیست، بلکه ایده یک ماهی بز ابتدا از چیزی غیر از ستاره ها بوجود آمد.  اما چرا؟ از نظر قدیمی ها چه معنایی داشت؟

بز-ماهی

عکس ای صورت فلکی یک بز را نشان می ده  که سر خود ره خم کرده است ، در حالی که پای راست شی در زیر جان شی جمع شده است وایتو مالوم موشه که او نمیتنه از دست چپ خود کار بگره به نظر می رسد بز در حال مرگ است. اما دم ماهی نرم ، خمیده و پر از حیات است.

بز در حال مرگ است اما دم ماهی تازه و زنده است

از شروع تاریخ بشریت ، بز (و گوسفند) موجوداتی بودن که  برای خدا قربانی موکدن. تورات ده مو موگه که حضرت هابیل ، پسر آدم و حوا ، از گله  خود گوسفند قربانی موکد. خدا قربانی ها ی شی ره قبول کد اما قربانی ها ی قابیل را قبول نکد. حضرت ابراهیم (ع) یک قوچ (بز یا گوسفند نر) را ده جای باچی ایشت و خداوند امو ره قبول کد. خداوند به حضرت هارون ، برادر موسی پیامبر (ص) امر کد که هر ساله دو بز قربانی کند. یکی قربانی موشه و دیگی شی آزادموشه

. اینها همه نشانه هایی بود تا ده مو یاد بده که برای نجات مو از سبک بودن کار های خوب مو در قف ی ترازو ی الهی، به یک قربانی برای زندگی نیاز استه. پیامبر عیسی مسیح (ع) ، فدا کاری کد و رقم یک داوطلب بر روی صلیب قربانی شد و ای کار را بلدی از مو کد .

زانو زدن بز کوهی و تسلیم شدن شی بلدی مو اشکار مونه که او برا ی مرگ ای گپ موضوع را پیش بینی کده بود و عیسی مسیح (ع) تحقق این پیش بینی است.

دم ماهی


اما مفهوم دم ماهی در این نشانه چی استه ؟  برای این گپ به بررسی کوتاهی از یک رسم دیگه موریم. جشن سال نو چینی در جدی / دلو برگزار موشه و سنتی است که به هزاران سال قبل برمی گردد. این جشنواره با تزییناتی که چینی ها ده ازو آویزان موکنه جشن گرفته موشه در اینجه چند عکس از این نمونه شیره میتنیم بنگریم .

کارت سال نو ی چینی
تزیینات سال نو ی چینی
                                                                                     تصویر ماهی ها- روی تزیینات سال نو ی چینی

همو رقم که دیدیم   روی تمام این عکس ها ماهی نشان داده شده از خاطر که از وختای بسیار قدیم ، ماهی ها نمادهای زندگی و زیادی بود .

به همین رقم ، در وخت باستان ، ماهی نشان انسانهای زنده  بود که ده زندگی هر یک از وا قربانی ای تقدیم شده بود.

عیسی مسیح (ع) برای امو اکسای که قربانی موشد از ماهی استفاده کد.

۴۷امچُنان پادشاهی آسمو رقمِ یگ جالِ ماهی‌گِیری اَسته که دَ دریا اَندخته شُد و ماهیای رقم رقم دَ مَنِه شی جم شُد. ۴۸وختِیکه جال پُر شُد، اُونا اُو ره دَ لبِ-دریا کشِید و بعد ازُو شِشته ماهیای خُوب ره دَ سَبَدها جم کد، ولے ماهیای بَد ره دُور پورته کد. 

متی ۱۳: ۴۷-۴۸

وقتی حضرت عیسی مسیح (ع)  تکلیف های که کشید  و کار شاگردای خوده تشریع کد گفت ، :

۱۸وختی عیسیٰ دَ لبِ دریای جلِیلیه قَدم مِیزَد، دُو بِرار یعنی شِمعونِ مشهُور دَ پِترُس و بِرار شی اَندریاس ره دِید که تورِ ماهی‌گِیری ره دَ دریا مِیندَزه، چُون اُونا ماهی‌گِیر بُود. ۱۹اُو دَزوا گُفت: ”از پُشتِ ازمه بیِید تا شُمو ره شِکارچی مردُم جور کنُم.“

متی ۴: ۱۸-۱۹

در هر دو ورس هدف از ماهی گروهی از مردم هست که برکت و خوشی رفتن به بهشت را به دست میاورند.

طالع صورت فلکی بز کوهی

واژه ی طالع در انگلیسی Horoscope   مانا موشه

که ریشه در کلمه ی یونانی ‘horo’ ، که مانای وخت مشخص است. نوشته ها و سخنان پیامبران نیز زمان های مهم را برای ما مشخص کرده اند.

۱۴وختِیکه ساعتِ نان خوردو رسِید عیسیٰ قد دوازده رسُول خُو دَ سرِ دِسترخو شِشت. ۱۵اوخته اُو دَزوا گُفت: ”ما کَلو شَوق دَشتُم که امی نانِ پِصَح ره پیش از رَنج-و-عذاب خُو قد شُمو بُخورُم. ۱۶چُون ما دَز شُمو مُوگُم که دِیگه نانِ پِصَح ره نَمُوخورُم تا غَیتِیکه اِی قُربانی دَ پادشاهی خُدا پُوره شُنه.“. ۲۰دَ عَینِ رقم، بعد از نان خوردو جام ره گِرِفت و گُفت: ”اِی جام عهدِ نَو اَسته که قد خُون مه بسته مُوشه؛ خُون مه بَلدِه بخشِشِ گُناهای شُمو ریختَنده مُوشه..

لوقا ۲۲: ۱۴-۱۶و۲۰

ای “ساعت” امو وقتی است که  بز در این صورت فلکی مشخص شده . این زمان زیاد تر از 1500 سال قبل ، با عید فصح مالوم شده بود. عیسی مسیح (ع) برای که خون خوده ده مو و دز وا ریختاند ، معنای کامل عید فصح را آشکارموکنه . اومومره تا مو زنده شویم .

۱۴دَ امزُو غَیت دِیدُم که اونه، یگ آوُرِ سفید پَیدا شُد و دَ بَلِه ازُو یگ کس رقمِ «باچِه اِنسان» شِشتُد که یگ تاجِ طِلّایی دَ سر خُو و یگ داسِ تیز دَ دِست خُو دَشت. ۱۵اوخته یگ ملایکِه دِیگه از خانِه خُدا بُرو اَمَده دَ آوازِ بِلند دَ امزُو کسی که دَ بَلِه آوُر شِشتُد، گُفت: ”داس خُو ره بُدَوَن و دِرَو کُو، چُون فصلِ دِرَو رسِیده و حاصِلِ زمی پُخته شُده.“ ۱۶پس امُو کسی که دَ بَلِه آوُر شِشتُد، داس خُو ره دَ بَلِه زمی دَوَند و حاصِلِ زمی دِرَو شُد.

مکاشفه ۱۴: ۱۴-۱۶

در نوشته های پیامبران آمده است که روزی خواهد رسید که کسانی که قد مسیح پیوست شده اند ، در پایان در برداشت بهشت شرکت موکنه . این همو ساعتی است که شاگردای عیسی مسیح (ع) ماهی را در تور آورند.

فال نشانه ی بز کوهی شمو

فال امروز شما به شرح زیر است.

این نشانه موگه که زندگی چیزیزیاد تر نسبت ده نظر مو آید است. شمو باید ای واقعیت ره قبول کنین که شمو مسئول اداره ی کائنات نیستین . همورقم که قوانین فیزیکی حاکم بر حرکت سیارات وجود داره ،قانون های مانوی هم ده شمو حاکم است. بهتر است ای واقعیت راقبول کنین تا اینکه به مبارزه ادامه بدین یاکوشش کنین او را دور کنین. در غیر این صورت متوجه موشین که مخالفت قد ای قوانین ده فایده شمو نیه.

.وخت خوب امو استه که برای یک جای رفتن قد امی قانون های مانوی . به جای تلاش برای درک کُل چیز ، تشکری کنیم. کسی وجود داره شمو بلدی شی مهم هستین، رقم که حتی زندگی خوده ده شمو میده و خود ره قربانی موکنه ، کوشش کنید “تشکر” کنید. شکرگزار بشید که میتنه بسیاری از مشکلات شمو را حل کنه هر رابطه که دارین. و تشکری میتنه از قلب شمو بشه ، در هر زمان و هر روز انجام شود. زندگی شمو مانا دار موشه . با جرعت باشین ، راه نو را انتخاب کنین و شکرگزار باشین.

در ادامه ی قصه نشانه ها ی آسمانی و نشانه ی بز کوهی

این صورت فلکی قربانی شدن مسیح (ع) و کسای را که ای قربانی شُدو ده شی انجام شده ره روی پرده میاره . در فصل بعد به بررسی نشانه ی آبریز می پردازیم. برای بررسی داستان نشانه ها ی زودیاک از به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *