Skip to content

روز محاکمه: سوره ی الطارق، سوره ی العادیات و مسیح

  • by

سوره ی الطارق ده باری  روز قیامت و محاکمه گپ میزنه :

هرآئ ي نه خدا است بر برگردان ي دن او البته توانا. )8 روزی که آزموده شود راز ها. )9  پس نباشد برای او از توانائ ی و نه ي اری دهنده ئی. )10 )

سوره ی الطارق، آیه ی 8 تا 10

سوره ی الطارق ده مو  موگه  که خداوند از همه چیز مو خبردار استه. در ادامه اشاره مونم  که در او  روز هیچ کمکی ده مو  نخاهد شد. در سوره ی العادیات همی رقم ده  روز محاکمه اشاره شده است:

هرآئ ي نه انسان برای پروردگار خود البته ناسپاس است. )6 )  و هرآئي نه او بر اين است البته گواه. )7 ) و هرآئي نه او است برای دوست ی دارائی و ثروت البته شدي د. )8 آي ا پس نمی داند وقتيکه برانگيخته شد )بي رون آورده شد و زنده شد( آنچه در قبر ها باشد؟
۹) و جمع کرده شد آنچه در سي نه ها است؟ )10 ) هرآئ ي نه پروردگار اي شان به )احوال( ا ي شان است آن روز البته نهايت آگاه. )11

سوره ی العادیات، آیه ی 6 تا 11

سوره ی العادیات به ما درباره ی آشکار شدن همه چیز در روز قیامت هشدار می دهد. همچنین از آگاه بودن خداوند می نویسد.

امکان دره  درباره ی روزدگه فکر نکنیم. مو  می توانیم امیدوار بشیم که همه چیز خوب خواهد شود، اما سوره ی الطارق و سوره ی العادیات هشدارهای بسیار جدی در مورد روز قیامت و محاکمه داده اند.

آیا تیار بودن  بهتر نیه؟ این کار چه رقم  امکان دره ؟

عیسی مسیح  برای کسایی  که از جمله مو  اماده است  می خاییم  برای  او روز تیار شویم و حاضر شویم  او در کتاب مقدس ای رقم گفته بود:

 ۲۱چُون امُو رقمِیکه آتِه آسمانی مُرده ها ره از قبر باله کده زِنده مُونه، باچِه شی ام امُو رقم دَ هر کسی که دِل شی شُنه، زِندگی مِیدیه. ۲۲امچُنان، آتِه آسمانی هیچ کس ره قضاوَت نَمُونه، بَلکِه اِختیارِ قضاوَت کدو ره دَ دِست باچِه خُو دَده، ۲۳تا پگِ مردُم باچه ره اِحتِرام کُنه، امُو رقم که اُونا دَ آتِه آسمانی اِحتِرام مُونه. کسی که دَ باچه بےاِحتِرامی کُنه، اُو دَ آتِه که اُو ره رَیی کده، ام بےاِحتِرامی مُونه.

۲۴ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم: کسی که دَ کلامِ ازمه گوش بِدیه و دَ امزُو که مَره رَیی کده ایمان بیره، زِندگی اَبَدی نصِیب شی مُوشه. اُو ملامَت-و-محکُوم نَمُوشه، بَلکِه از مَرگ نِجات پَیدا کده دَ زِندگی اَبَدی مِیرَسه. ۲۵ما دَز شُمو راست مُوگُم: یگ زمان مییه، بَلکِه اُو زمان امی آلی رسِیده که مُرده ها آوازِ باچِه خُدا ره مِیشنَوه و اُونای که قبُول کنه، زِنده مُوشه. ۲۶چُون امُو رقمِیکه آتِه آسمانی سرچشمِه زِندگی یَه، امُو رقم اُو دَ باچِه خُو ام قُدرت دَده تا سرچشمِه زِندگی بَشه ۲۷و دَزُو اِختیار دَده که قضاوَت کنه، چراکه اُو «باچِه اِنسان» اَسته.

انجیل یوحنا 27-21: 5

در این آیات مینگریم  که عیسی مسیح اعلام  مونه که صاحب قدرت  و توانایی  زیادی است؛ او حتی از  قدرت و صلاحیتی که در روز قیامت خاد  داشت، گپ میزنه . تمامی سخنانش را پیشگویی های موجود در کتاب تورات موسی تأیید می کنند. کتاب تورات درمورد آفرینش جهان هستی در شش روز می نویسد. کتاب مزامیر و کتب پیامبران دیگر، نبوت های زیادی راجع ده امادون شی کد .  “یقین کنید ، هرکه گپ  مرا گوش کنه  و ده  فرستندهٔ مه  ایمان بیاره ، زنده گی  همیشه گی خاد دشت و  داره  و هیچ وخت  محكوم نخاد  شد، بلكه از مرگ گذشته و ده  زنده گی  رسیده است.”  مانای ای  گپ  عیسی مسیح چی است؟ در اینجا می توانید جواب این سوال را پیدا کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *