Skip to content

روز قیامت: سوره ی الهمزة و عیسی مسیح

  • by

 سوره ی الهمزة در مورد روز قیامت چنین می نویسد:

وای برای هر ع ي ب کننده و بد گوئ ی کننده، غيبت کننده. )1 ) آنکه جمع کرد دارائ ی و ثروت را و شمار کرد بار ها آن را. )2 ) گمان م ی کند آنکه دارائی و ثروت او جاو ي دان ساخت او را. )3 ) نه، هرگز؛ البته انداخته می شود در الحطمة )درهم شکننده و خورد کننده(. )4 و چه دانست ی تو که چ ي ست الحطمة؟ )5  آتش خدا افروخته شده. )6

6سوره ی الهمزة  آیه ی 1 تا

مینگریم که سوره ی الهمزة از آتشی گپ میزنه که گریبانگیر بدکارا، خسیسان، حریصا و کسایی که عیب جویی مونه استه  خاهد شد؛ ولی کسایی که بخشنده ، فروتن،  و نیکوکار هستند از ای آتش و قار خدا در او روز در امان خاد  ماند.

خی  درباری مشکل چیست؟

عیسی مسیح برای نجات کسانی آمد که از خشم خدا می ترسیدند. او در کتاب انجیل چنین می گوید:

۱۳هیچ کس دَ عالمِ باله نَرفته بَغَیر از کسی که از عالمِ باله تاه اَمَده، یعنی «باچِه اِنسان» [که جای شی دَ عالمِ باله یَه.] ۱۴امُو رقمِیکه مُوسیٰ مارِ برونزیره دَ بیابو دَ شَخِ چیو باله کد، امُو رقم «باچِه اِنسان» ام باید باله شُنه، ۱۵تا هر کسی که دَزُو ایمان بیره صاحِبِ زِندگی اَبَدی شُنه. ۱۶چُون خُدا دُنیا ره اِیقَس دوست دَشت که باچِه یگانِه خُو ره دَد تا هر کسی که دَزُو ایمان بیره نابُود نَشُنه، بَلکِه صاحِبِ زِندگی اَبَدی شُنه. ۱۷خُدا باچِه خُو ره دَ دُنیا رَیی نَکد تا از مردُمِ دُنیا بازخاست کُنه، بَلکِه تا دُنیا دَ وسِیلِه ازُو نِجات پَیدا کُنه. ۱۸کسی که دَزُو ایمان بیره، محکُوم نَمُوشه؛ لیکِن کسی که دَزُو ایمان نَیره، اُو امی آلی محکُوم شُده، چراکه دَ نامِ باچِه یگانِه خُدا ایمان نَوُرده. ۱۹محکُومیَت ازی خاطر اَسته که نُور دَ اِی دُنیا اَمَد، مگم مردُمِ دُنیا ترِیکی ره از نُور کده کَلو خوش کد، چُون کارای ازوا بَد بُود. ۲۰هرکسی که کارای شَیطانی مُونه، اُو از نُور بَد شی مییه و نزدِیکِ نُور هیچ نَمییه، تاکه اعمال و کِردارِ بَد شی بَرمَلا نَشُنه. ۲۱مگم آدمی که دَ راستی و نیکی عمل مُونه، اُو سُونِ نُور مییه تا ظاهِر شُنه که اعمالِ ازُو دَ مُطابِقِ خاستِ خُدا یَه.“

انجیل یوحنا 21-13: 3

عیسی مسیح در باره ی اقتدار و قدرت زیاد خود ‘گپ میزد ؛ او حتی اعلام کد که از بهشت ​​پایین اماده . در گفتگوی  ی دیگی با یک زن سامری، او خود را “آب زنده” معرفی موکد .(در اینجا می توانید این حادثه را مطالعه کنید)

۱۰عیسیٰ دَ جوابِ ازُو گُفت: ”اگه تُو بخشِشِ خُدا ره مِیدَنِستی و مُوفامِیدی که کِی اَسته که از تُو آو طلب مُونه، تُو ازُو طلب مُوکدی و اُو دَز تُو آبِ حَیات مُوبخشِید.“ ۱۱خاتُو دَزُو گُفت: ”صاحِب، تُو دوله نَدَری و چاه ام چُقُور اَسته. پس امُو آبِ حَیات ره از کُجا مُونی؟ ۱۲آیا از بابه‌کَلون مو یعقُوب که امی چاه ره دَز مو دَد و از آوِ امزی چاه خود شی و باچه های شی، گلّه و رَمِه شی خورد، تُو بُزُرگتَر اَستی؟“ ۱۳عیسیٰ دَزُو گُفت: ”هرکسی که ازی چاه آو وُچی کنه، بسم تُشنه مُوشه، ۱۴مگم هرکسی که امزُو آوِ که ما دَز شی مِیدُم وُچی کنه، اُو دِیگه هرگِز تُشنه نَمُوشه. چُون امُو آو ره که ما دَزُو مِیدُم دَ وجُود شی یگ چشمِه آبِ حَیات جور مُوشه که تا زِندگی اَبَدی بُلبُلاغ مُونه.“

انجیل یوحنا، 14-10: 4

پیشگویی های کتاب تورات موسی تورات ده مو موگه  که جهان هستی در شش روز پیدا شده . گپ های  عیسی مسیح را که دریاره ی قدرت و توانایی  بود، تأیید موکد . کتاب تاب مزامیر و کتب انبیای دیگر پیشگویی های بیشتری در مورد آمدن عیسی مسیح کرده اند. همچنین این کتاب ها به ما نشان می دهند که آمدن او به این دنیا از قبل برنامه ریزی شده بود. “یقین کنید ، هرکس که گپ مره گوش کنه  وده فرستندهٔ از مه  ایمان بیاره ، زنده گی همیشه گی داره و هیچ وخت  ماکوم نخاهد شد، بلكه از مرگ تیر شده وده  زنده گی  میرسه .” برای توضیح بیشتر این آیه، قسمت را کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *