Skip to content

عیسی مسیح و نشانه ی یونس نبی

  • by

قُرَیش نام قبیله ایی بود که در پیش از اسلام بر بخشی از حجاز فرمان میداد و از توانمندان عرب بودند. محمد پیامبر اسلام از ای طایفه بود. سوره ی قریش درباره ی وحدت و میثاق نیشته مونه :

  برای موافقه نامۀ قريش. )1 ) موافقه نامۀ اي شان در سفر های زمستان و تابستان. )2 )

سوره ی قریش، آیه ی 1 تا 2

سوره ی یونس هم از وختی گپ میزنه که محمد پیامبر اسلام، پیام الهی را بلدی این قبیله آورده بود:

   

آي ا برای مردم عجيب است اینکه وحی فرستادي م ما به سو ی مردی از ايشان اينکه بي
مردم را مژده ده آنان را که اي مان آوردند اينکه است برای اي شان مقام عالی نزد پروردگار
اي شان. گفتند نامعتقدان: هرآئ ي نه اي ن البته جادوگری آشکاری است. )2)
سوره ی یونس، آیه ی 2

وقتی که بعضی از افراد ای قبیله، ‘گپ های پیامبر را قبول نمونه ، سوره ی القمر ده آنا ای رقم اخطار میده:

  

آي ا نامعتقدان شما )قريش( بهتر اند از آنهای اي شان )قو م های نوح، لوط، ثمود، عاد و
فرعون( ي ا برای شما است خالصی )از عذاب( در کتاب ها؟ )43) ي ا می گوي ند ما جمعي ت شکست ناپذيري م )ي اری داده شده گان ي م(. )44) شکست خواهد خورد اين جمعيت و بر می گردانند پشت ها را. )45) بلکه قي امت وعده گاه ايشان است و قي امت است سخت تر و تلخ تر. )46)
سوره ی القمر، آیه ی 43 تا 46

سوره ی یونس هم توضیح می ده که اگرچه زیاد تر پیامبران توسط مردم خو نادیده گرفته موشه (مثل قبیله ی قریش)، یک استثنا وجود داره – یونس نبی.

 یونس نبی برای قومی بیگانه فرستاده شده بود. با این حال آن قوم او را پذیرفتند و پیام او را قبول کردند. اما او نمی خواست مسئولیتی که بر دوش داشت را بپذیرد. او تلاش می کرد که از زیر بار این وظیفه شانه خالی کند. ولی ماهی بزرگی او را بلعید. در سوره ی القلم می بینیم که وقتی او در شکم ماهی بود چگونه توبه کرد و مسئولیت رسالت خود را پذیرفت.

 

سوره ی یونس، آیه ی 98

پس چرا نبود شهری که ایمان آورد پس فائده داد آن را اي مان آن مگر قوم يونس چون اي مان
آوردند برداشت ي م ما از اي شان عذاب رسوائ ی در زنده گان ی دن ي ا و بهرۀ اندک دادي م اي شان را تا
مدت ی. )98)

پس شکيبائ ی کن برای حکم پروردگار خود و نباش مانند صاحب ماهی )يونس ع( چون ندا

سوره ی القلم، آیه ی 48 تا 50

اگر نه آنکه در ي افت او را نعمت ی از جانب پروردگارش البته انداخته م ی شد به کنار ساحل و
او بود مالمت شده. )49 پس برگزي د او را پروردگار او پس ساخت او را از ن ي کو کاران. )50 )

   

سوره ی القلم، آیه ی 48 تا 50

عیسی مسیح نیز مانند محمد پیامبر، نزد قوم خود (یعنی یهودیان) فرستاده شده بود. یهودیان او را به جادوگری متهم و از پذیرش او خودداری کردند. بدین ترتیب، عیسی مسیح نیز از نشانه و علامت یونس نبی سخن گفت. این نشانه و علامت چیست؟

مردم ده صلاحیت عیسی مسیح شک داشتن

عیسی مسیحیان ، “آبهای زنده” را به رحمت گناهکاران ، با یافتن گمشده ها ، رحمت می کند و کول کسایی را که می خوا وارد پادشاهی خدا شوند ، دعوت موکنه

مودیدیم که چی رقم کتاب انجیل تعالیم، قدرت شفابخشی و معجزات عیسی مسیح را توصیف می کند. عیسی از کسایی که پیام او را دریافت کده ( از جمله خود ما)، میخواهد که او را قبول “آب حیات”، “رحمت برای گناهکارا” و “پیدا کردن کسایی که گم شده است” از وعده های اوست. او از تمامی کسانی که می خواهند وارد ملکوت خداوند شوه، دعوت مونه .

رهبران و روحانیون دینی که دروخت عیسی زندگی موکد، به خاطر ای تعالیم خیلی سردرگم شده بودند. ای رهبران دینی شبیه امامان و روحانیون امروزی بودند. آنها ده صلاحیت عیسی مسیح شک کدن. برای مثال، آیا او واقعا اختیار ای را داشت که ده افراد خطاکار و گناهکار رحم کنه و آنها را ببخشد؟ آیا او اختیار این را داشت تا فدیه ی تمام کسایی که وارد ملکوت خداوند خواهند شد را پرداخت کنه ؟ ازی خاطر، ای رهبرا دینی برای تایید صلاحیت عیسی مسیح، از او نشانه و علامتی خواستند. کتاب انجیل مکالمه ی بین آنها را ای رقم بیان مونه :

عیسی مسیح از نشانه و علامت یونس نبی گپ موگه ”    

۳۸اوخته یگ تعداد از عالِمای دِین و فرِیسیا دَزُو گُفت: ”اَی اُستاد، مو میخاهی که از تُو یگ مُعجزه بِنگری.“ ۳۹اُو دَ جوابِ ازوا گُفت: ”نسلِ شرِیر و زِناکار مُعجزه طلب مُونه! مگم هیچ مُعجزه دَزوا نِشو دَده نَمُوشه بغَیر از مُعجزِه یونُس پَیغمبر. ۴۰چُون امُو رقم که یونُس سِه شاو و سِه روز دَ کَورِه ماهی مَند، «باچِه اِنسان» ام سِه شاو و سِه روز دَ کَورِه زمی مُومَنه. ۴۱دَ روزِ قضاوَت مردُمِ نینوا قد امزی نسل ایسته مُوشه و اِی نسل ره محکُوم مُونه، چراکه مردُمِ اُو زمان بخاطرِ موعِظِه یونُس توبه کد. و آلی یَگو کس بُزُرگتَر از یونُس دَ اِینجی اَسته.

انجیل متی 41-38: 12

یونس نبی از دید تاریخ

عیسی مسیح قد اشاره ده یونس نبی جواب آنا را داد. در نمودار زیر، خاد دید که  یونس نبی حدود 800 سال پیش از عیسی مسیح زندگی کرده است.

حضرت یونس (یونس یا یونس) در جدول زمانی تاریخی

یونس نبی در قرآن

یونس نبی کتابی نشته کد همی کتاب جزئی از کتاب های عهد عتیق است. قرآن درباره ی او ای رقم موگه :

   و هرآئي نه ي ونس البته از پ يغمبران بود. )139) چون گري خت به سو ی کشت ی پر کرده شده. )140) پس قرعه انداخت پس بود از مغلوبان. )141) پس بلعي د او را ماهی و او بود مالمت. )142) پس اگر نبود آنکه او بود از تسب ي ح کننده گان؟ )143) البته باقی می ماند در شکم او تا روزی که برانگيخته می شوند. )144)        

سوره ی الصافات، آیه ی 139 تا 144

یونس نبی را یک ماهی بزرگی قورت کد از خاطر که او می خواست از امر خدا فرار کنه . خدا ده یونس نبی گفته بود که مردم نینوا را ده توبه امر مونه شهر نینوا در نزدیکی شهر موصل در عراق واقع شده است.  محقق و یکی از مترجمان مشهور قرآن ده زبان انگلیسی، عبدالله یوسف‌ علی، درباره ی این آیه ای رقم موگه :

” این فقط  یک اصطلاح است. این موضوع ، مسئله ی مرگ و زندگی یونس نبی بود. اگه او ده شکم ماهی توبه نموکد ، نمی توانست تا روز رستاخیز که همه ی مردگان در او روز زنده موشد، از اونجه بیرون بییه .”

ادداشت 4125 عبدالله یوسف علی، مترجم قرآن

از ای خاطر ، مینگریم که طبق گفته های یوسف علی، ترجمان برجسته ی قرآن، اگر او توبه نموکد ، در شکم ماهی مومرد و فقط در روز رستاخیز زنده مو شد.

کتاب یونس نبی

کتاب یونس نبی حاوی جزئیات زیاد درباره ی وخت های است که او در داخل شکم ماهی بود. او همو حادثه را ای رقم تاریف مونه :

” ده امر خداوند، یک ماهی بزرگ یونس را قورت کد و یونس مدّت سه شو و روز در شکم ماهی بود. یونس در شکم ماهی پیش خداوند، خدای خود دعا کرد و گفت: «در وخت تنگی تو را خواندمو تو مرا استجاب کدی .از اعماق دنیای مردگان،بلدی کمک زاری کردم و تو مرا شنیدی. تو ای خداوند، مره ده عمق دریاتا بردی و آو ها مره پوشاندو کول موج های پر قدرت تو از سر مه تیر شد . خیال کردم که از پیشگاه تو رانده شده‌امو دیگر عبادتگاه مقدّس تو را نخاد دید. آبها روی مرا پوشاندند، گودی ها دور مره گرفته و علفهای دریا دور سرمه پیچیدند. ده اعماق کوهها فرو رفتم، دده سرزمینی که دروازه‌های شی تا ده ‌‌ابد بسته‌ استه .امّا تو ای خداوند، خدای مه،مرا از اعماق زنده بیرون آوردی. وقتی در حال مرگ بودم،به نزد تو، ای خداوند دعا کردمو دعای من به پیشگاه مقدّس تو رسید. کسانی‌که بُتهای باطل را پرستش می‌کنند،وفاداری خود را به تو فراموش کرده‌اند. امّا من تو را سپاس خواهم گفت.برای تو قربانی خواهم کرد و نذرهای خود را بجا خواهم آورد.نجات در دست خداوند است.» سپس خداوند به ماهی دستور داد که یونس را به خشکی بیاندازد و ماهی، یونس را در خشکی قی کرد.”   

یونس، 10-1: 2 و   1:17

“نشانه ی یونس” چیست؟

همانطور که می دانیم، اگر در مورد صلاحیت داشتن شخصی (به عنوان مثال، عیسی مسیح) شک و تردیدی وجود دارد، آن شخص باید با نشان دادن قدرت، پیروزی و موفقیتش، صلاحیت خود را اثبات کند. عیسی مسیح در دفاع از صلاحیت خود، به زندگی یونس نبی اشاره کرد، که چگونه به مدت سه روز در “دیار مردگان” بود. در طی این سه روز، یونس از فرمان خدا سرپیچی کرد و به همین دلیل “او از جانب خدا طرد شد”. یونس سه روز در اعماق تاریکی بود و دور از دید خدا. این علامتی برای ما نیست. چرا عیسی برای اثبات صلاحیت و اقتدار خود زندگی یونس را انتخاب کرد؟

این نخستین بار نیست که ضعف و مرگ به عنوان علامت نشان داده می شوند. اشعیای نبی در مورد خادمی که در آینده قرار است بیاید، نبوت کرده بود.

اشعیا گفته بود که این خادم توسط مردم  مورد تحقیر و نفرت قرار خواهد گرفت و همه فکر می کنند که او توسط خدا مجازات شده است. او از میان زندگان جدا و در کنار شریران دفن خواهد شد.

  این خواست خدا خواهد بود که آن برده را خرد و تحقیر شود. این خواست خدا نیز عجیب است. این شبیه به وضعیتی است که یونس نبی در آن قرار داشت و به خاطر این عیسی مسیح به آن اشاره کرد.

برای درک بیشتر این موضوع، آخرین سخنان یونس را که در شکم ماهی دعا می کرد، در نظر بگیرید. او در پایان دعای خود چنین می گوید: “رستگاری در پروردگار است”. ما نبوت درباره “شاخه ی آینده” را خواندیم که نام آن “عیسی” خواهد بود. نام “عیسی” به چه معنی است؟ در زبان عبری، این اسم به معنی “خداوند نجات می دهد” است.  یونس نبی در دعای خود اذعان داشت که او (و ما) نیاز به نجات دارد و خود خداوند ناجی است. دعای او هر دو نیاز ما را منعکس می کند: نیاز ما به نجات و خداوندی  ناجی است. نام عیسی مسیح (به عبری یاهشوا) بیانگر همین حقیقت است. یونس نبی نیز در شکم ماهی این واقعیت را تصدیق و اعتراف می کند: “نجات در خداوند است”. این معنی اسم عیسی است.

عیسی مسیح مکالمه ی خود را با دینداران یهودی با یادآوری ساکنان شهر نینوا به پایان می رساند (یونس نبی برای موعظه به آن شهر فرستاده شده بود). در نتیجه، مردم شهر نینوا به سخنان یونس ایمان آورده و توبه کردند. اما دیندارانی که به عیسی مسیح گوش می دادند، نمی خواستند توبه کنند. آنها نمی خواستند نیاز خود به “نجات یافتن” را اعتراف کنند. ما باید به قلب خود توجه کنیم. ما شبیه کدام یک از آنها هستیم:  بیشتر شبیه ساکنان توبه کننده ی نینوا یا یهودیانی که نمی خواستند اعتراف کنند؟ خودتان را متعلق به کدام دسته حس می کنید؟

ما همچنان به مطالعه ی زندگی عیسی مسیح می پردازیم. چگونه نشانه ی یونس نبی در زندگی او به تحقق پیوست؟

چگونه خداوند پس از پایان خدمت عیسی مسیح انسان ها را نجات خواهد داد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *