Skip to content

عیسی مسیح و “حج” گزاردن

  • by

سوره ی الحج، از دین های متفاوت در دوران های مختلف خبر می ده .سوره ی الحج دباره دین هایی که در وخت های مختلف انجام مو شد، نیشته موکد . اما مسئله ی اصلی گوشت قربانی نیه؛ مسئله ی اصلی ای استه که چه چیزی در درون مو سته .

“و براى هر امتى مناسكى قرار داديم تا نام خدا را بر دامهاى زبان‏ بسته‏ اى كه روزى آنها گردانيده ياد كنند. پس [بدانيد كه] خداى شما خدايى يگانه است. پس به [فرمان] او گردن نهيد و فروتنان را بشارت ده. همانان كه چون [نام] خدا ياد شود دلهايشان خشيت‏ يابد و [آنان كه] بر هر چه برسرشان آيد صبر پيشه‏ گانند و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزيشان داده‏ ايم انفاق مى كنند و شتران فربه را براى شما از [جمله] شعاير خدا قرار داديم در آنها براى شما خير است. پس نام خدا را بر آنها در حالى كه برپاى ايستاده‏ اند ببريد و چون به پهلو درغلتيدند از آنها بخوريد و به تنگدست [سائل] و به بينوا[ى غير سائل] بخورانيد اين گونه آنها را براى شما رام كرديم اميد كه شكرگزار باشيد. هرگز [نه] گوشتهاى آنها و نه خونهايشان به خدا نخواهد رسيد ولى [اين] تقواى شماست كه به او مى ‏رسد اين گونه [خداوند] آنها را براى شما رام كرد تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگى ياد كنيد و نيكوكاران را مژده ده.”     

وره ی الحج، آیه ی 34 تا 37

آب نقش مهمی در مناسک حج داره. زائران کوشش مونه در نوشیدن آب از چاه زم زم دارند. با این حال ، سوره ی الملک یک سؤال مهم از ما می پرسد:

بگو: آيا ديديد اگر شود آب شما فرو رفته پس ِکه بي اورد به شما آب روان را؟ )30 ) 

سوره ی الملک، آیه ی 30

عیسی مسیح این سؤال را از زائران یهودی پرسیان کد . یهودیان طبق قانون و شریعت موسی، زیارت و مناسک حج خود را انجام می دادن . بیایید کمی ده موضوع زیارت و حج بوریم .

مناسک حج در مینی مردم زیاد معروف است. مردم اطلاعات کم درباره ی شریعت و احکام موسی که 3500 سال پیش وحی شده بود، دارند. ای احکام ده دینداران یهودی امر می ده تا هر سال ده زیارت اورشلیم  یا همو بیت المقدس بوره. یکی از ای زیارت ها، جشن سایه بان ها یا همو سوکُّوت نام داره. ای زیارت بسیار شبیه ده زیارت حجی است که امروزه نیز انجام می گیره. ده عنوان مثال، هر دوی ای زیارت ها در روزهای خاصی از سال انجام موشد؛ در هر دو حیوانات باید قربانی می شدند؛ در هر دو زیارت، آب مخصوصی وجود داشت که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، مثل آب زمزم.در هر دوی ای مراسم زائران باید در خارج از خانه خواب و در هر دو مورد باید هفت بار دور جایگاه مقدس طواف کنه . جشن سایه بان ها که توسط یهودیان صورت می گیره، مثل مراسم حج می باشد. امروزه، به خاطر اینکه معبد اورشلیم در سال 70 قبل از میلاد توسط رومیان تخریب شد، یهودیان این عید را کمی متفاوت تر جشن می گیره.

کتاب انجیل، در مورد “زیارت” و “حج گزاردن” عیسی مسیح می نویسد.

عیسی مسیح ده جشن سایه بان ها مو ره یوحنا 7

۱بعد ازی چِیزا عیسیٰ دَ جلِیلیه گشت-و-گُذار مُوکد و نَمیخاست که دَ مُلکِ یهُودیه سَفر کُنه، چراکه یهُودیا دَ قَصدِ کُشتون شی بُود.

۲امی که عِیدِ یهُودیا، یعنی عِیدِ چَپری ها نزدِیک شُد، ۳بِرارای عیسیٰ دَزشی گُفت: ”اِینجی ره ایله کُو و دَ یهُودیه بورُو تا پَیرَوای تُو کارای ره که تُو مُونی بِنگره، ۴چُون هرکسی که بِخایه معلُوم شُنه، اُو تاشَکی کار نَمُونه. اگه امی کارا ره مُونی، خود ره دَ دُنیا معلُوم کُو.“ ۵حتیٰ بِرارای شی ام دَزشی ایمان نَوُردُد.

    

انجیل یوحنا 5-1: 7

برار های عیسی مسیح نسبت ده او شک داشتند زیرا ده او ایمان نورده بود. اما زیاد زود اتفاقی افتاد و دو برار عیسی یانی یعقوب  و یهودا، دید خود را نسبت ده او تغییر میده . آنها باد ازو خط هایی نوشتند ( این نامه ها به نام های یعقوب و یهودا خوانده موشه ) و این خط ها در عهد جدید (انجیل) جای گرفتن . چه چیزی باعث تغییر نگرش آنها شد؟ رستاخیز عیسی مسیح.

۶پس عیسیٰ دَزوا گُفت: ”وختِ ازمه تا آلی ره نَمَده؛ مگم بَلدِه شُمو هر وخت مُناسِب اَسته. ۷دُنیا از شُمو نفرَت نَمُونه، مگم از مه نفرَت مُونه، چراکه ما دَ بارِه ازُو شاهِدی مِیدُم که کارای شی بَد اَسته. ۸شُمو دَمزی عِید بورِید؛ ما آلی نَمورُم، چراکه وختِ ازمه تا آلی ره پُوره نَشُده.“ ۹امی چِیزا ره دَزوا گُفته دَ جلِیلیه مَند.

عیسیٰ دَ اورُشَلیم

۱۰لیکِن بعد ازی که بِرارون شی بَلدِه عِید دَ اورُشَلیم رفت، اُو ام رفت، مگم نَه بَرمَلا، بَلکِه تاشَکی. ۱۱یهُودیا دَ روزای عِید اُو ره مُوپالِید و مُوگُفت: ”اُو دَ کُجا بَشه؟“ ۱۲دَ مینکلِ مردُم دَ بارِه ازُو کَلو شُک شُکَک بُود؛ بعضی ها مُوگُفت: ”اُو یگ آدمِ خُوب اَسته.“ مگم دِیگرون شی مُوگُفت: ”نَه، اُو مردُم ره گُمراه مُونه.“ ۱۳مگم از ترسِ یهُودیا هیچ کس دَ بارِه ازُو بَرمَلا توره نَمُوگُفت.

۱۴نِیمِ عِید تیر شُدُد که عیسیٰ دَ خانِه خُدا رفته تعلِیم خُو ره شُروع کد. ۱۵اوخته یهُودیا حَیرو مَنده گُفت: ”اِی آدم چِطور نوِشته های مُقَدَّس ره مُوفامه، دَ حالِیکه هرگِز تعلِیم نَیافته؟“ ۱۶عیسیٰ دَ جوابِ ازوا گُفت: ”تعلِیمی که ما مِیدیُم ازمه نِییه، بَلکِه امزُو اَسته که مَره رَیی کده. ۱۷اگه کسی بِخایه خاست-و-اِرادِه ازُو ره دَ جای بیره، اوخته اُو دَ بارِه تعلِیمِ ازمه مُوفامه که از طرفِ خُدا اَسته یا ما از پیشِ خود خُو نَقل مُونُم. ۱۸کسی که از خود خُو نَقل مُونه، اُو بُزُرگی خود خُو ره میخایه، مگم کسی که بُزُرگی رَیی کُنِندِه خُو ره طلب مُونه، اُو آدم راست اَسته و دَزُو ناراستی-و-بَدی وجُود نَدره.

۱۹آیا مُوسیٰ شریعت ره دَز شُمو نَدَده؟ مگم هیچ کُدَم شُمو شریعت ره دَ جای نَمیرِید. پس چرا دَ پُشتِ یگ فرصت مِیگردِید تا مَره بُکُشِید؟“ ۲۰مردُم دَ جواب شی گُفت: ”تُو جِندی شُدے؛ کِی میخایه تُو ره بُکُشه؟“ ۲۱عیسیٰ دَ جوابِ ازوا گُفت: ”ما یگ مُعجزه کدُم و پگ شُمو حَیرو مَندِید. ۲۲دَ حالِیکه مُوسیٰ حُکمِ خَتنه ره دَز شُمو دَد — اَلبَته اُو نَه از مُوسیٰ، بَلکِه از بابه‌کَلونا مَنده — و شُمو یگ آدم ره دَ روز آرام خَتنه مُونِید، ۲۳پس اگه یگ آدم دَ روزِ آرام خَتنه مُوشه تاکه شریعت مَیده نَشُنه، چرا شُمو بخاطری که ما تمامِ جِسمِ یگ آدم ره دَ روزِ آرام شفا دَدیم دَ بَلِه مه قار اَستِید؟ ۲۴قضاوَتِ ظاهِری نَکنِید، بَلکِه صادِقانه قضاوَت کنِید!“

۲۵بعضی مردُمِ اورُشَلیم گُفت: ”آیا اِی امُو آدم نِییه که اُونا میخایه اُو ره بُکُشه؟ ۲۶اینه، اِی خُو بَرمَلا توره مُوگیه و اُونا اُو ره هیچ چِیز نَمُوگه. نَه که کٹه‌کَلونا واقعاً مِیدَنه که اِی امُو مسیح اَسته، یا نَمِیدَنه؟ ۲۷ولے مو مِیدَنی که اُو از کُجا یَه. دَ عَینِ حال وختِیکه مسیح ظهُور مُونه هیچ کس پَی نَموفته که اُو از کُجا اَمَده.

در آن زمان، میان مردم در مورد اینكه آیا عیسی همان مسیح است یا نه، مشاجره و بحث هایی صورت می گرفت. بعضی از یهودیان تصور می کردند که مسیح از مکانی ناشناخته به دنیا می آید. اما از آنجا که آنها می دانستند، عیسی اهل  کجاست، نمی توانستند او را به عنوان مسیح قبول کنند. پس آنها بر چه مبنایی گفتند كه مسیح از جایی ناشناخته خواهد آمد؟ بر اساس نوشته های تورات؟ یا نوشته های پیامبران؟ اصلا! پیامبران به وضوح نام مکانی را که در آن مسیح خواهد آمد نشان داده بودند. میكاه نبی در سال 700 قبل از میلاد اینگونه نوشته است:

“ای بیت‌لحم افراته، اگر چی تو از ریزه ترین شارهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور مونه که نسل او از قدیم وجود داشته است. او ده قوم اسرائیل حکم فرمایی خاد کد.”                

میکاه 5:2

پیشگویی های پیامبران نشان میده (اگر می خاین جزئیات بیشتر در این باره بوفامید ، اینجا را کلیک کنید) که حاکم (= مسیح) از بیت لحم خاد اماد. همانطور که در مقاله ی تولد مسیح دیدیم، او واقعاً در بیت لحم ده دنیا اماد  700 سال پیش از میلاد مسیح در باره ای موضوع نبوت ها شده بود.

ایکه مسیح از جای نامعلوم خاد اماد، توسط  دینداران یهودی مینی مردم پخش شده بود. آنااده نوشته و نبوت های پیامبران تکیه و باور نکرد. ما باید اشتباه آنها را تکرار نکنیم.

متن ادامه دارد…

۲۷ولے مو مِیدَنی که اُو از کُجا یَه. دَ عَینِ حال وختِیکه مسیح ظهُور مُونه هیچ کس پَی نَموفته که اُو از کُجا اَمَده.“ ۲۸اوخته عیسیٰ که دَ خانِه خُدا دَرَو تعلِیم مِیدَد دَ آوازِ بِلند اِعلان کده گُفت: ”شُمو مَره مِینَخشِید و ام خبر دَرید که از کُجا اَستُم. ما از پیشِ خود خُو نَمَدیم، لیکِن امُو که مَره رَیی کده حق اَسته و شُمو اُو ره نَمِینَخشِید. ۲۹ما اُو ره مینَخشُم، چراکه ما از طرفِ ازُو اَمدیم و اُو مَره رَیی کده.“ ۳۰بخاطرِ امزی توره ها اُونا میخاست اُو ره دِستگِیر کُنه، مگم هیچ کس دَ بَلِه ازُو دِست نَندَخت، چراکه هنوز وخت شی نَرسِیدُد. ۳۱دَ عَینِ حال از مینکلِ مردُم غَدر کسا دَزُو ایمان اَوُرد و گُفت: ”وختِیکه مسیح ظهُور مُونه، آیا اُو ازی آدم کده کَلوتَر مُعجزه مُونه؟“ ۳۲فرِیسیا امُو چِیزای ره که مردُم دَ بارِه عیسیٰ شُک شُکَک کده مُوگُفت شِنِید و پیشوایونِ عالی مقام و فرِیسیا چند پَیره‌دار ره رَیی کد تاکه اُو ره دِستگِیر کُنه. ۳۳اوخته عیسیٰ گُفت: ”بَلدِه یگ مُدَتِ دِیگه قد شُمو اَستُم و بعد ازُو دَ دِیرِ امزُو مورُم که مَره رَیی کده. ۳۴ دَ اُو غَیت شُمو مَره مُوپالِید، مگم پَیدا نَمِیتَنِید و دَ جایی که ما اَستُم، شُمو اَمَده نَمِیتنِید.“ ۳۵پس یهُودیا قد یگدِیگِه خُو گُفت: ”اِی آدم دَ کُجا رَیی یَه که مو اُو ره پَیدا نَمِیتَنی؟ نَه که میخایه دَ پیشِ یهُودیای بوره که دَ مینکلِ یونانیا تِیت پَرَک اَسته تا دَ یونانیا تعلِیم بِدیه، یا نَموره؟ ۳۶ خَی اُو چی مقصد دَره که مُوگیه: ’شُمو مَره مُوپالِید، ولے پَیدا نَمِیتنِید‘ و ام مُوگیه، ’دَ جایی که ما اَستُم شُمو اَمَده نَمِیتنِید؟‘“ ۳۷دَ روز آخِرِ عِید، یعنی دَ روزِ بُزُرگ، عیسیٰ ایسته شُد و اِعلان کده گُفت: ”کسی که تُشنه یَه، بیل که دَ دِیرِ ازمه بییه و وُچی کُنه. ۳۸کسی که دَز مه ایمان بیره، امُو رقم که نوِشته های مُقَدَّس مُوگیه، از درُونِ ازُو جوی های آبِ حَیات جاری مُوشه.“ ۳۹اِی ره دَ بارِه روح اُلقُدس گُفت که هر کسی که دَزُو ایمان بیره روح اُلقُدس دَز شی دَده مُوشه. ولے روح اُلقُدس تا هنوز عطا نَشُدُد، چراکه عیسیٰ تا اُو غَیت دَ بُزُرگی-و-جلال خُو نَرسِیدُد.

انجیل یوحنا 39-27: 7

ده روز عید، یهودیا از چشمه ی مخصوصی در جنوب اورشلیم آب مونوشید و از طریق ورودی ده نام “دروازه ی آب” وارد شار مو شدن و بلدی محراب معبد از او چشمه آب می آورد.عیسی مسیح خطاب ده یهودیایی که این آیین مقدس را انجام میدادن گپ خود را دوباره تکرار کد. او گفت که منبع آو زنده گی است. او قد گفتن ای گپ ، عطشی را که در قلب انسان ها باعث گناه می شد، ده آنها یادآوری کد. پیامبران دباره این قبلاً هم نوشته بود.

۰بعضی کسا از مینکلِ مردُم وختِیکه امی تورا ره شِنِید، گُفت: ”دَ راستی، اِی آدم امُو پَیغمبر اَسته.“ ۴۱بعضی مردُمِ دِیگه گُفت: ”اِی آدم امُو مسیح اَسته.“ و یگ تِعدادِ دِیگه گُفت: ”مسیح خُو از جلِیلیه نَمییه، یا مییه؟ ۴۲آیا نوِشته های مُقَدَّس نَگُفته که مسیح از نسلِ داوُود و از بَیت-لَحَم مییه، از آغِیلی که داوُود دَ اُونجی زِندگی مُوکد؟“ ۴۳پس از خاطرِ عیسیٰ دَ بَینِ مردُم تفرِقه اُفتَد. ۴۴بعضی ازوا میخاست که اُو ره دِستگِیر کنه، مگم هیچ کس دَ بَلِه ازُو دِست نَندَخت.     

انجیل یوحنا 44-40: 7

دراو وخت نیز، مثل امروز، مردم درباره ی عیسی مسیح نظرهای مختلفی داشتند. همو رقم که قبلاً نیز خواندیم، پیامبران پیشگویی کدند که مسیح در بیت لحم متولد خواهد شد(عیسی نیز در آن شهر به دنیا آمد). اما “آیا مسیح از جلیل اماده است؟” این جمله را چی رقم مو شه نطر اندازی کد؟ اشعیای نبی 700 سال پیش از میلاد مسیح در ای باره ای رقم

نوشته بود:

“بلدی آنهای که در غم و جگرخونی بود تریکی نخاد بود. طایفه‌های زبولون و نفتالی که روزگاری خوار و بد دشتن، در آینده سبب افتخار مردم کرانه‌های شرقی مدیترانه تا نواحی شی ده او سوی رود اردن تا ایالت جلیل -‌جایی که بیگانه ها زندگی موکد- خاد بود. قومی که در تریکی سالک بودند،نور کته دیدند، ده آنها که در سایهٔ موت زندگی موکد نوریروشن تابید.”  

اشعیای نبی 2-1: 9

پیامبرا هم دباره تعلیم دادن مسیح نبوت کدن: نوشتند که مسیح درس می ده : در جلیل، عیسی – (“نور بزرگ”)   تعلیمات خود را از اونجا شروع کرد و زیاد تر معجزات خود را در آنجا انجام داد. مردم هنوز اشتباه موکد زیرا آنا نوشته ها و نبوت های پیامبران را قد دقت نمیخاند و بررسی نموکد . آناا بدون تحقیق و مطالعه گپ اطرافیان خو را قبول موکد .

۴۵وختِیکه پَیره‌دارا دَ دِیرِ پیشوایونِ عالی مقام و فرِیسیا پس اَمَد، اُونا از پَیره‌دارا پُرسان کده گُفت: ”چرا اُو ره نَوُردِید؟“ ۴۶پَیره‌دارا دَ جوابِ ازوا گُفت: ”تا آلی ره هیچ کس رقمِ امزی آدم وَری توره نَگُفته.“ ۴۷اوخته فرِیسیا دَزوا گُفت: ”نَه که شُمو ام گُمراه شُدِید، یا نَشُدِید؟ ۴۸آیا یکی از کٹه‌کَلونا یا فرِیسیا دَزُو ایمان اَوُرده؟ نَه! ۴۹لیکِن امی مردُمِ که شریعت ره نَمُوفامه لعنَتی اَسته.“ ۵۰نِیقودیموس، امُو آدمِ که شاو پیشِ عیسیٰ اَمدُد و یکی ازوا بُود گُفت: ۵۱”آیا شریعتِ ازمو دَ بَلِه یَگو کس فِتوا مِیدیه، بِدُونِ ازی که تورِه شی ره بِشنَوه و بِدَنه که چِیز کار کده؟“ ۵۲اُونا دَ جوابِ ازُو گُفت: ”نَه که تُو ام از جلِیلیه اَستی، یا نِیَستی؟ خُوب تحقِیق کُو و توخ کُو که هیچ پَیغمبر از جلِیلیه ظهُور نَکده.      

انجیل یوحنا 52-45: 7

روحانیون دینی اشتباه موکد ، ازخاطر اشعیای نبی در باره نور بزرگ و باشکوهی نوشته موکد ، که قرار بود از جلیل بیاید.

۲چُون ما مِیتنُم شاهِدی بِدیُم که اُونا بَلدِه خُدا غَیرَت دَره، لیکِن نَه از رُوی دانایی.    

رومیان 10:2

بلدی ده دست اوردون خبر های درست و صحیح، باید نوشته های پیامبرا ره بخانیم .

دومین مسئله: عیسی مسیح به آنان یک تکلیف داد. او در وخت عید، که وخت زیارت آنان بود، گفت:

“در آخرین روز كه مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: «اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنانکه كلام خدا می‌فرماید: «نهرهای آب زنده از درون آن کسی‌ که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.»”  

انجیل یوحنا  38-37: 7

این تکلیف فقط ده یهودیان و مسیحیان نیه؛ این تکلیف برای هر کسی است که این عطش و تشنگی را در خود حس می کند. آیا شما این تشنگی را در خود حس م.کنید؟ (اینجا کلیک کنید) نوشیدن آو زمزم خیلی خوب و دلچسب است. پس بلدی رفع تشنه گی درونی خو  بچی مسیح را ننوشیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *