Skip to content

عیسی مسیح ده باری بهشت تالیم می ده

  • by

سوره ی الکهف در مورد کسانی می نویسد که ده واسطه ی اعمال خیرشی ده بهشت خاد رفت:

هرآئ ي نه آنانکه اي مان آوردند و کردند کار های شائسته است برای اي شان بوستان های فردوس
جای فرود آمدن. )107)

در سوره ی الجاثية نیز همین سخن تکرار می شود:

“و اما كسایی كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كده‏ اند پس پروردگارشی آنا را در جوار رحمت‏ خويش داخل مىگردانه اين همو كاميابى آشكار است .”    

سوره ی الجاثیه، آیه ی 30

آیا امیدی دارین که روزی ده بهشت خواهید رفت؟ بلدی رفتن ده بهشت از مه و شمو چه چیزی طلب خاد کد؟​ یکبار، یک روحانی یهودی در مورد قانون و احکام شریعت موسی، از عیسی مسیح سوال کد. جواب عیسی مسیح غیر منتظره بود. برای فامیدون این مثال عیسی، ای را باید بوفامیم که ده او دوران یهودیان و سامریان با هم دشمو بودند و از یک دیگو خو نفرت داشتن . این رابطه مثل رابطه ی مینی اسرائیل و فلسطینیان یا سنی ها و شیعیان بود.

مثال هایی درباره ی زندگی همیشه گی و همسایه ی خوب

انجیل لوقا، 37-25: 10

۲۵دَ امزُو غَیت یگ عالِمِ شریعت باله شُده بَلدِه آزمایش از عیسیٰ سوال کد: ”اُستاد، ما چی کار کنُم تا صاحِبِ زِندگی اَبَدی شُنُم؟“ ۲۶اُو دَز شی گُفت: ”دَ تَورات چی نوِشته یَه؟ و تُو اُو ره چی رقم میخانی؟“ ۲۷اُو دَ جوابِ عیسیٰ گُفت: ”خُداوند، خُدای خُو ره قد تمامِ دِل و تمامِ جان و تمامِ قُوَت و تمامِ عقل خُو مُحَبَت کُو و همسایِه خُو ره رقمِ خود خُو اَلّی دوست دَشته بَش.“ ۲۸عیسیٰ دَزُو گُفت: ”تُو جوابِ دُرُست دَدی. امی ره انجام بِدی و تُو زِنده مُومنی.“ ۲۹و لیکِن اُو که می​خاست خود ره حق ثابِت کُنه از عیسیٰ پُرسان کد: ”همسایِه مه کِی اَسته؟“

قِصِّه عیسیٰ دَ بارِه یگ سامِری نیکوکار

۳۰عیسیٰ دَ جواب شی گُفت: ”یگ آدم از اورُشَلیم طرفِ شارِ اَریحا مورفت که دَ دِستِ دُزا اُفتَد. اوخته اُونا اُو ره لُچ کده لٹ-و-کوب کد و نِیم جان ایله کده رفت. ۳۱تصادُفی، یگ پیشوا امزُو راه تیر مُوشُد. وختِیکه امُو نفر ره دِید، از دِیگه بغلِ راه تیر شُد. ۳۲امی رقم یگ لاوی ام وختِیکه دَ اُونجی اَمَد و اُو ره دِید، از دِیگه بغلِ راه تیر شُد. ۳۳لیکِن یگ مُسافِر وختِیکه دَ نزدِیکِ ازُو اَمَد و اُو ره دِید، دِل شی دَ حالِ ازُو سوخت. ۳۴اوخته دَ پیش شی اَمَده زَخمای ازُو ره قد شراب شُشت و روغو چرب کده بسته کد. بعد ازُو اُو ره دَ بَلِه اُلاغ خُو سوار کده دَ مُسافِرخانه اَوُرد و از شی نِگاه​داری کد. ۳۵روزِ دِیگِه شی نفرِ سامِری دُو دِینار ره بُر کده دَ صاحِبِ مُسافِرخانه دَد و دَزُو گُفت: ’اِی آدم ره خُوب نِگاه کُو و هر قدر که کَلوتَر ازی خَرچ کُنی، وختِیکه پس اَمدُم دَز تُو مِیدُم.‘

۳۶آلی دَ نظر تُو کُدَمِ امزی سِه نفر همسایِه امزُو آدم بُود که دَ دِستِ دُزا اُفتَدُد؟“ ۳۷ عالِمِ شریعت گُفت: ”امُو کسی که دَزُو دِلسوزی کد.“ اوخته عیسیٰ دَزُو گُفت: ”بورُو، تُو ام امُو رقم کُو.“

    

انجیل لوقا، 37-25: 10

جواب های ای معلم و روحانی برگرفته از احکام شریعت موسی بود. عیسی از او ده دلیل جواب صحیح ستایش کد. او مرد سؤال بعدی را از عیسی مسیح پرسید: “همسایه ی مه کیه ؟” از ای خاطر ترتیب باد از او عیسی ای مثل را بلدی او تعریف کد.

در این مثل، مؤمنان و دیندارای (کاهنان و لاویان) باید ده مرد لت خورده، کمک موکد ، اما آنا او را نادیده گرفتن و از پالوی شی رد شد. دین آنا را به همسایگان خوب تبدیل نکرد. کسی که دشمن قلمداد می شد، به مرد کتک خورده کمک کرد.

عیسی مسیح فرمان داد:”برو و مثل او رفتار کن”.  شمو را نموفامم ، اما وقتی ای مثل ره بلدی بار اول خاندم ، او را درک نکدم و نمیخاستم او را بوفامم.

 ده جنگ ها، قتل ها، غم ها و مصیبت هایی که مو را احاطه کده و ده اطراف مو و در دنیای مو در حال اتفاقند، فکر کنید. این اتفاق ها موفته از خاطر که زیاد تر مردم نمیخایه ده این گفته ی عیسی توجه کنه. اگر مو مثل ای مرد سامری بودیم، او وخت شهرها و کشورها ی مو در صلح ده سر موبره . باد ازو میتانستیم باور داشته باشیم که ده بهشت ​​خاد رفت. در حقیقت، نفر های زیاد کمی باور دشت که ده بهشت ​​خاد رفت؛ حتی روحانی دینی که قد عیسی مسیح صحبت موکد.

آیا باور دارین که ده بهشت ​​خواهید رفت؟

آیا امکان داره که مثل او همسایه رفتار کرد؟ این کار را چی رقم موشه ؟ اگر بخواهیم روراست باشیم، بودن مثل همسایه ای که عیسی مسیح آن را تعلیم داد، خیلی سخت است.

اکنون این امید وجود دارد، زیرا وقتی می بینیم که قدرتی را نداریم، از نظر “معنوی فقیر” می شویم. عیسی مسیح آموخته بود  كه برای ورود به “ملكوت خداوند” باید از نظر معنوی فقیر باشیم.

به جای نادیده گرفتن این مثل، بهتر است خودو ره را بررسی کنیم و با صداقت بوگیم : ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم، اینکار خیلی دشوار است. ما می توانیم از خداوند کمک بخواهیم زیرا ضعیف هستیم. عیسی مسیح در موعظه اش در کوه گفته بود که:

۷طلب کُنِید و دَز شُمو دَده مُوشه؛ بُپالِید و شُمو پَیدا مُونِید؛ ٹَخ ٹَخ کُنِید و درگه بَلدِه شُمو واز مُوشه؛ ۸چُون هر کسی که طلب کُنه، دَ دِست میره و هر کسی که بُپاله، پَیدا مُونه و هر کسی که ٹَخ ٹَخ کُنه، درگه بَلدِه شی واز مُوشه. ۹آیا دَ مینکل شُمو اُوطور کسی اَسته که اگه باچِه شی ازُو نان طلب کُنه، اُو دَزشی سنگ بِدیه؟ ۱۰و یا اگه ماهی طلب کُنه، دَزُو مار بِدیه؟ ۱۱پس اگه شُمو که آدمای شرِیر اَستِید، مُوفامِید که چی رقم تُحفه های خُوب دَ بچکِیچای خُو بِدِید، چِیقَس کَلوتَر آتِه شُمو که دَ آسمو اَسته، چِیزای خُوب ره بَلدِه کسای مِیدیه که از شی طلب مُونه.   

انجیل متی، 11-7: 7

بنابراین مسیح ده مو توصیه مونه که دعا کنیم و از او اینرا بخاییم او موگه ده هر کسی که بخواهد، داده موشه . ده عنوان مثال، میتانیم ای رقم دعا کنیم:

“ای پدر آسمانی! تو بلدی ایکه مو راه درست را پیدا کنیم، بلدی مو پیامبرای و رسولای زیادی فرستادی. عیسی مسیح ده مه یاد داد که باید دشمنای را دوست داشته باشم و ده آنها کمک کنم. اگر ای رقم نکنم، نمی توانم به بهشت ​​بروم. اما برای من این غیرممکن است. لطفاً به من کمک کن. مرا عوض کن تا بتوانم با پیروی از احکام تو به بهشت بروم. به من گناهکار رحم کن. ای خداوند، من با شجاعت و اذن مسیح دعا می کنم.”

(مهم نیست که عین این جملات را بگوییم. نکته ی اصلی این است که نیاز خود را به خدا بگوییم و از او رحمت بخواهیم).کتاب انجیل در مورد ملاقات عیسی مسیح  با یک سامری می نویسد. عیسی مسیح، چگونه با دشمن یهودیان می بایست برخورد می کرد؟ چه اتفاقی برای آن سامری افتاد؟ اینجا را کلیک کنید تا یاد بگیرید، که چگونه می توانید یک همسایه خوب باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *