Skip to content

علامت های زودیاک دوپیکر

  • by

جمینی (دو پیکر) ده لاتین ده مانای ی دو گانه گی استه. اگه بین ۱ جوزا و ۳۱ جوزا پیدا شدین، علامت تولد شمو دوپیکر

 نشانه ی دوپیکر عکس دو نفر است، زیاد تر وقت (اما نه همیشه) مردهایی که دگانه گی هستند. ای نشانه ده شمو برای عشق، پیروزی، سلامتی و کسب دباره ی شخصیت شمو کمک موشه .  

روی فلکی دوپیکر

اما هدف از ای نشانه از اول چیز دیگری بوده است. ای نشانه برای قدیمی ها چه مایی داشته است؟

خبر بشین که جواب ده این سوال ها میتنه شمو را ده راه نو بُبره، ده حالی که تنا ده تعقیب بررسی نشانه ی تولدشمو بودید

ده اینجه عکس از ستارگان  روی فلکی دوپیکر ره مینگرین. آیا میتانید عکس دو مرد را تشخیص بدید.

تصویر صورت فلکی دو پیکر.

اگه ستاره ها ی این روی فلکی ره قد خط های دگه وصل کنیم ، عکس دو نفرمالوم موشه . اما ای عکس ها که این دو نفر دو گانه گی هستند از کجا اماده است؟

ستاره ها ی صورت فلکی دوپیکر که با خطوط به هم متصل شده اند.

تصویری از پوستر جغرافیایی نشانه های زودیاک را میبینید، تصویر صورت فلکی دوپیکر در نیمکره ی شمالی مشخص شده است.

                                                                             پوستر جغرافیایی زودیاک ها

عینه اگر ستاره های ای صورت فلکی را قد خط ها ده یکی دگه شی وصل کنیم باز هم مالوم موشه دو مرد دوگانه است. اما این صورت فلکی  از قدیم نشان میداد این دو نفر بوده است. 

کاستور و پولوکس

ده انجیل به دوپیکر وختی اشاره کد که دباره ی  سفر پولس وکسای که قد شی بود گپ زده شد..

۱۱بعد از سِه ماه مو دَ یگ کِشتی که از سِکندَریه بُود و زِمِستو ره دَ جزِیرِه مالت تیر کدُد، سوار شُدی. دَ بَلِه امزُو کِشتی علامَتِ «جَوزا» نَصب شُده بُود

کار ها ی رسولان  ۲۸:۱۱

کاستور و پولوکس نام های دو مرد دو گانه در عکس نشانه ی دوپیکر هستند که در ۲۰۰۰ سال پیش ده اونا داده شد .

در فصل ها ی قبلی به این اشاره کردیم که تصویر نشانه ها از خود این صورت فلکی ها مشخص نیست و این تصویر ها به این صورت فلکی ها نسبت داده شده است. اما تصویر دوقلو ها به چه معناست؟

نشانه ی دوپیکر

ده اینجه عکس از نشانه ها ی زودیاک ده معبد دندرا مصر با زیاد تر از ۲۰۰۰ سال تاریخچه رمینگریم

نشانه ی زودیاک دوپیکر در معبد دندرا ی مصر

همو رقم که مینگریم ، ده ای عکس یکی از دو نفر زن است وعکس نشانه ی دوپیکر به جای دو برار، یک زن و شوی (مرد و زن) نشان داده شده .

در اینجه چند عکس مینگریم

تصاویری از نشانه ی دوپیکر- این نشانه همیشه دو نفر را نشان میدهد (یگو وقت دو مرد یگو وقت یک زن و یک مرد)

قصه قدیمی دوپیکر

موده قصه نشانه ی دختر دیدیم که قرآن و کتاب مقدس اعلام کدن که خداوند صورت فلکی ها راجور کده او انا را به عنوان نشانه هایی برای هدایت انسان پیش از آخرت قرار داده است. حضرت آدم واولادهای شی آنا را ده اولاد های خو یاد داد تا برنامه خدا را به آنها یاد بده . نشانه ی تولد پیامبر عیسی مسیح (ع) را پیشگویی کرد.

پوپیکر این داستان را ادامه میدهد. عینه اگر نشانه ی تولد شمو دوپیکر نیه، باز هم ای قصه ارزش فامیدو را داره .

ریشه ی اصلی دوپیکر

مو می تانیم مانا و ریشه ی اصلی ای نشانه را در نام ستاره های این صورت فلک بررسی کنیم..

منجمان عربی قرون وسطی نام های ای ستاره های صورت فلکی را از دوران قدیم انتخاب کدن. ستاره ی کاستور در عربی رأس التوأم المقدم نام داره که به مانا ی رئیس پیشگام دو گا نه گی است.  ستاره ی مهم دیگری به نام  پس پای (مو دوپیکر) در این صورت فلکی است که پا ی پشت سر کاستور است. ستاره ی مهم دیگر، مبسوطه (اپسیلون دوپیکر) هست که به معنا ی پنجه ی دراز شده است. مبسوطه در فرهنگ عربی نشان پنجه ی شیر است.

پولکس که به عنوان برار دوم شناخته موشوه، در عربی رأس التوأم المؤخر نام داره. توجه داشته باشین که این دو گانه گی بودن بر این تاکید نداره که این دو در یک روز و وقت ده دنیا آماده، به این ماناست که آن ها ده یکدیگر وابسته هستند. کتاب تورات به کشتی میثاق اشاره کرده است   

۲۴امی دُو چیوِ چارتراشِ کُنج باید از زیر تا باله دَ یگدِیگِه خُو چسپِیده بَشه و دَ مَنِه یگ حلقه سخت شُنه. دُو چیوِ کُنجِ دِیگه ام دَ امزی رقم جور شُنه. 

خروج ۲۶:۲۴

همو رقم در کشتی دو تخته به هم وصل موشه، از ای خاطر دو برار در نشانه ی دوپیکر نه با وخت تولد بلکه با چیز دیگری به هم ارتباط میگره. از آنجا که کاستور با ‘پاشنه’ (عقرب) و ‘پنجه شیر’ (لئو) شناخته مو شوه که پیشگویی هایی هستند که مربوط به عیسی مسیح (ع) است، پس کاستور عکس نجومی عیسی مسیح در زمان بازگشت شی است.

اما شخص دیگر کیست؟

به یاد دشته باشین که عکس نشانه ی دوپیکر  به دو رقم وجود داره ۱) عکس دو برار ۲) عکس یک مرد و یک زن

دوپیکر- اولاد اول و برار ها یی که به فرزندی قبول شدن

انجیل درباره ی عیسی مسیح (ع) مو گوه:

۵ مسیح چِهرِه خُدای نادِیده یَه، اوّلباری و بُزُرگتَر از تمامِ مخلُوقات، 

کولسیان ۱:۱۵

“اول زاده” به مانا ی ای است که اولاد های دیگری هم میه که ای موضوع تایید شده است.

۲۹چُون کسای ره که خُدا گاه اِنتِخاب کد، امچُنان اُونا ره گاه تعیِین کد تا رقمِ باچِه شی جور شُنه و باچِه شی دَ مینکلِ بِرارونِ کَلو اوّلباری بَشه. 

رومیان ۸:۲۹

 تصویر دوپیکر به اوایل خلقت ارتباط میگره ، وختی که خداوند آدم و حوا را پیدا کد.

 ۲۷پس خُدا اِنسان ره مِثلِ خود خُو خَلق کد؛ اُو ره مِثلِ خُدا خَلق کد؛ اُونا ره مَرد و زَن خَلق کد.

پیدایش ۱:۲۷

خداوند از روح خود خو در آدم و حوا دمید. بدین ترتیب آدم این گونه خوانده میشود:

۳۸باچِه اِنوش باچِه شِیث، باچِه آدم؛ و آدم از خُدا بُود.

لوقا ۳:۳۸

وختی که آدم و حوا از خداوند سرپیچی کدن، شباهت آن ها به خدا از بین رفت و ما انسان ها دیگر به عنوان اولاد های خدا پیدا نموشیم. اما وختی که عیسی مسیح، به عنوان اولاد اول، پیدا شد، خداوند دوباره مو ره به فرزندخواندگی قبول کد. (معنا ی پسر خدا در اینجا)

۱۲مگم تمامِ کسای که اُو ره قبُول کد، یعنی دَ نامِ ازُو ایمان اَوُرد، اُو دَزوا حقِ ازی ره دَد که بچکِیچای خُدا شُنه، ۱۳ بچکِیچای که نَه از خُون، نَه از خاهِشای نَفسِ اِنسان و نَه ام از خاهِشِ جِسمانی یگ مَرد دَ وجُود اَمَد، بَلکِه از اِرادِه خُدا.

یوحنا ۱: ۱۲-۱۳

این تحفه، اولاد خدا شدن، از طریق عیسی مسیج ده مو تعلق میگیرد.

۴لیکِن وختِیکه زمان پُوره شُد، خُدا باچِه خُو ره رَیی کد که اُو از یگ خاتُو دَ دُنیا اَمَد و زیرِ بندِ شریعت تَوَلُد شُد،

غلاطیان ۴:۴

به این موضوع در نشانه برج میزان اشاره شده است. ما از طریق عیسی مسیح به فرزند خواندگی خدا در آمده ایم و این هدیه ی عیسی مسیح (ع) به ماست.

زمانی میرسد که او به عنوان پادشاه جهانیان باز میگردد.

۵دَ اُونجی دِیگه شاو نَمُوشه و اُونا دَ روشنَیی چِراغ و روشنَیی آفتَو ضرُورَت نَمِیدَشته بَشه، چُون خُداوند-خُدا بَلدِه ازوا روشنَیی مِیدیه و اُونا تا اَبَداُلاباد حُکمرانی مُونه.

مکاشفه ۲۲:۵

این تقریبا آخرین گپی کتاب مقدس است که آنچه در آخر پیش موفته را، که سال ها پیش از طریق نشانه ی دوپیکر پیش بینی شده بود، گفته شد.

دوپیکر-مرد و زن 

پیامبران از طوی، که برای پیوند زن و مرد هست، برای رابطه ی مسیح و یارای شی استفاده کد جزئیات پیدایش حوا و طوی شی قد با آدم ده روز جمعه ی هفته ی پیدایش  برای نشان دادن این واقعه جور شده است.  به این موضوع در داستان عشق روث و بواز هم اشاره کدیم. انجیل درباره ی بره (آریس) و بیری او نیز گپ زد.

۷بیِید که شادی و خوشحالی کنی

و اُو ره بُزُرگی-و-جلال بِدی!

چُون زمانِ توی باره رسِیده

و بیری شی خود ره آماده کده؛

این دعوت در فصل پایانی آورده شده است:

۱۷روح و بیری مُوگیه: ”بیه.“

و هر کسی که مِیشنَوه، بُگیه: ”بیه.“

و هر کسی که تُشنه یَه، بییه

و هر کسی که دِل شی اَسته، از آبِ حَیات مُفت-و-رایگان بِگِیره.

آبریز ان کس است که ما را به توشیدن آب حیات دعوت میکند

طالع نشانه ی دوپیکر شمو

دره طالع ده انگلیسی وقت و زمان مشخص موکنه(horoscope) مانا موشه که ریشه ده کلمه یونانی (horo)نوشته ها و گپ های پیامبرا نیز وقت یا زمان

۱دَ اُو زمان پادشاهی آسمو رقمِ دَه دُخترِ خانه مُوبَشه که چِراغای خُو ره گِرِفته دَ دَمِ راهِ داماد رفت. ۲پَنجِ ازوا نادان بُود و پَنج شی دانا. ۳دُخترونِ نادان چِراغای خُو ره گِرِفت، ولے هیچ روغو قد خُو نَبُرد. ۴مگم دُخترونِ دانا ظرفای پُر از روغو ام قد چِراغای خُو بُرد. ۵وختِیکه اَمَدونِ داماد طال خورد، تمامِ ازوا ره خاو گِرِفت و اُونا خاو رفت. ۶دَ نِیمِ شاو یگ آواز بِلند شُد که مُوگُفت: ’اینه داماد! دَ دَمِ راهِ شی بیِید.‘ ۷اوخته تمامِ امزُو دُخترونِ خانه باله شُده چِراغای خُو ره آماده کد. ۸و دُخترونِ نادان دَ دُخترونِ دانا گُفت: ’کم وَری امزُو روغون خُو دَز مو ام بِدِید، چراکه چِراغای مو دَ حالِ گُل شُدو یَه.‘ ۹مگم دُخترونِ دانا دَ جواب ازوا گُفت: ’نَمُوشه، چُون اُوقَس نِییه که ام مو ره بس کُنه و ام شُمو ره؛ بِهتر اَسته که شُمو دَ پیشِ سَوداگرا بورِید و بَلدِه خُو بِخرِید.‘ ۱۰مگم وختِیکه اُونا روغو خرِیدو رفتُد، داماد رسِید و کسای که تَیار بُود قد ازُو قتی دَ توی رفت و درگه بسته شُد. ۱۱بعد ازُو امُو دُخترونِ دِیگه ام اَمَد و گُفت: ’صاحِب، صاحِب، درگه ره بَلدِه مو واز کُو.‘ ۱۲مگم اُو دَ جوابِ ازوا گُفت: ’ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم، ما شُمو ره نَمِینَخشُم.‘ ۱۳پس بیدار بَشِید، چراکه شُمو ازُو روز و ساعت خبر نَدرِید.

۱۷دَ وختِ نانِ شام اُو غُلام خُو ره رَیی کد تا دَ کسای که دعوَت شُدُد بُگیه، ’بیِید که تمامِ چِیزا تَیار اَسته.

لوقا ۱۴:۱۷

عیسی مسیح ده مو یاد داد که یک ساعت مالوم اما ناشناخته وجود داره و وقتی کهاو طوی برگزار موشه بسیاری او را از دست میده. منظور همان ادانایان است که طوی تیار نبودند و ده نتیجه او را از دست دادند.

اما هنوز وقت  هست و این دعوت نامه ده کوله گی ریی موشه، زمانی که این دعو نامه ها در او ارسال میشود دراصل زمان حال است که در او زندگی موکنیم و باید برای آن حاضر شویم. .

این نشانه اعلام می کند که راه شمو برای داخل شدو ده مهمترین رابط ها هنوز باز است. شما نیز به این عروسی آسمانی و پیوند با مسیح دعوت شده اید. پیوند با کسی که هرگز از بین نمیرود و شکست نمیخورد، هشیار باشید و امید خود را از دست ندهید.

آمدن او به عنوان فرزند مطیع پدر آسمانی خود ، مطابق خواسته های شیطانی نیستید.

بی طرفانه و با احترام رفتار کنید. خود را از شر خاسته ها ی دنیوی خلاص کنید و هر رقم صفت ها مثل خباثت و هرگونه فریب ، ریا ، حسد و تهمت را از خود دور کنید و از آدم هایی با این صفات دوری کنید.

زیبایی تو نباید تنا ظاهری بشد، مثل مدل موی مجلل و طلا ها ی گران قیمت یا جواهرات یا لباس ها ی خوب، بلکه باید از درون شمو ریشه بگیرد: یک روح لطیف که داماد (عیسی مسیح) او راتاریف کنه . نسبت ده اطرافیان خو دلسوز و فروتن باش و برای رستگاری تلاش کن و به دیگرا کمک کو، زیرا که آن ها نیز به ای طوی دعوت شده اند.

در ادامه ی داستان زودیاک ها

نشانه ی دو پیکر در اصل برای هدایت موبه سمت سلامتی، عشق و رفاه نبوده است، بلکه از سالها ی دور برای نشان دادن دعوت مسیح از انسان ها به سوی او و رستگاری بوده است و این که مو را از گناهانمان نجات بده .   

قصه زودیاک با نشانه ی خرچنگ دگه هم پیش موره، برای فامیدون درباره ی شروع قصه زودیاک ها به نشانه ی دوشیزه مراجعه کنید.

برای فامیدون زیاد تر:

طوی آدم و حوا

باچی خدا یعنی چه؟

ضیافت بزرگ عروسی -بسیاری دعوت شده اند اما

روت و بواز-عروسی پیش رو

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *