Skip to content

الیاس نبی کی بود و ده زندگی امروزی چی رقم میتانه مو ره هدایت کنه؟

  • by

نام الیاس نبی در دو سوره ی الصافات و الانعام استفاده شده بود :

“و زكريا و يحيى و عيسى و الياس ره كه ازبهترین ها  بودن.”

سوره ی الانعام، آیه ی 85

“و از  راستى الياس از فرستادگان [مو  بود، از خاطر که ده  قوم خو گفت آيا پروا ندره که   بعل را عبادت موکد  و بهترين آفرينندگان را  میله . [يعنى] خدا را كه پروردگار شمو و پروردگار پدرهای پيشين شمو استه ، پس او را دروغگوی حساب نکنید  و قطعا آنا [در آتش] انداخته موشن  ، مگر بندگان پاك دين خدا و براى او در [ميان] آيندگان [آوازه نيك] میلیم  درود ده  پيروان الياس. مو  نيكوكاران را اي رقم پاداش میده ، زيرا او از بندگان با ايمان مو بود.

سوره ی الصافات، آیه ی 123 تا 132)

به عنوان یکی از پیامبران کتاب مقدس، از الیاس نیز قد یحیی و عیسی مسیح نام برده شده است. همو رقم  که اشاره کدیم،  الیاس نبی قد پیامبران  بت بعل دشمن بود و با آنا مخالفت میکد. این واقعه در کتاب مقدس در اینجا به صورت کامل  شرح داده شده است. حالی  مو ده  برکت و دعای خیر الیاس نظری میندازیم  . (همانطور که در سوره ی الصافات، در مورد “آیندگان” به آن اشاره شده است)

الیاس و پیامبران بت بعل

الیاس نبی مردی سرسخت بود که قد  450 پیامبر بت بعل مخالفت کرد. او چی رقم تنست ده برابر ایقه انسان ها ایستاده گی کنه ؟ بر اساس نوشته ی کتاب مقدس، او خود شی یک امتیان تیار کد . شرط ای امتیان ای  بود که هم الیاس نبی و هم کُل او  پیامبران حیوانی را قربانی موکد  اما هیزمی بلدی آتش شی  قد خو نه ورده بود . برای آتش قربانی، هرکس باید  ده درگاه خدای خود دعا کنه . خدایی که آتش قربانی را از آسمو فرستد، خدای حقیقی ده  حساب میاره   از ای خاطر  450 پیامبر کُل  روز راده  دعا بت بعل تیر کدن  اما این همه عذر و زاری  و خواهش ده هیج جای نرسید. سپس الیاس نبی ده تنیی پیش  خدای  دعا کرد و چند دقیقه باد  آتشی از آسمو پاین شد  و حیوان قربانی را سوختاند  کسایی  که شاهد این واقعه بودند متوجه ی خدای راستی و بت دروغین شدند.

مو شاهد این آزمایش نبوده ایم، اما مثل  الیاس می توانیم پیامبر را امتیان  کنیم تا بینگریم  که آیا او از طرف خدا آمده است یا نه ؛ این آزمون باید به گونه ای باشد که فقط خدا و پیامبرش بتوانند پیروز میدان شوند.

آزمون الیاس در زندگی امروزی

چگونه می توانیم از آزمون الیاس نبی الگو بگیریم؟

سوره ی النجم چنین می گوید:

“آن سرا و اين سرا از آن خداست.

سوره ی النجم، آیه 25

فقط خدا از روز قیامت خبر دارد. مردم نموفامن که در آینده چی گپ موشه آنها فقط وختی که رویداد ها رخ می ده با خبر موشه.از ای خاطر ، امتیان  پیش بینی آینده ده فایده مو است. هیچ انسان یا بتی نمی تانه  ای رقم کار کنه . آینده را فقط خدا موفامه .

زیاد تر  از مردم شک دشت   که آیا گپ های  حضرت عیسی مسیح در کتاب مقدس از طرف  خداست یا خیر. انا فکر موکدن که این نوشته ها توسط ادم های  باهوش وهوشیار  نوشته شده اند. میتنیم  از امتحان الیاس نبی بلدی جواب ده ای  سوال استفاده کنیم. کتاب تورات، مزامیر و کتاب های انبیاء دیگر صدها سال، حتی هزاران سال پیش ازبه دنیا  امادون  عیسی مسیح نوشته شده است . اینها کتابهایی هسته  که توسط انبیای یهودی نوشته شده است  آیا این دست نوشته های قدیمی پیشگویی های راستی  دباره ی زندگی عیسی مسیح ده موداده شده ؟ در اینجا می توانید پیشگویی های تورات را در اینباره بخوانید و در اینجا نیز می توانید پیشگویی های موجود در کتاب های مزامیر و پیامبران دیگر را مطالعه کنید. مانند الیاس نبی، خود را امتیان  کنید: آیا کتاب انجیل از جانب خدا نوشته شده و یا ای که توسط انسان ها ساخته  شده بود؟

دیدیم که سوره ی الانعام اسم الیاس نبی ره قد  یحیی و عیسی مسیح نام برده است. عجیب  اینجه استه  که ده  آخرین کتاب عهد عتیق  مو میخانیم که الیاس نبی ده زمین مییه  و مردم را برای آمدن مسیح آماده می کند. در اخر شی  میخانیم  که کتاب مقدس از یحیی تعمید دهنده سخن می گوید که مانند الیاس مردم را برای آمدن مسیح آماده می کرد. یحیی تعمید دهنده قد راه نو  غلط زندگی مردم مخالفت موکد  و مردم را ده  زندگی جدید دعوت کد ، قبل از آمدن عیسی مسیح آنها را تعمید می داد تا آماده و حاضر باشند. همانطور که در مورد یحیی و عیسی پیشگویی هایی موجود است، ده باری  الیاس نیز نبوت شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *