Skip to content

شب قدر، روز پر شکوه و کلام انبیاء

کتاب قرآن در سوره ی قدر، “شب قدر” را اینگونه توصیف کرده است:

هرآئ ي نه ما فرو فرستادي م آن )قرآن( را در شب القدر. )1 ) و چه دانست ی تو چي ست شب القدر؟ )2  شب القدر بهتر است از هزار ماه. )3 )  فرود می آي د فرشته گان و جبرئ يل در آن )شب( به اجازۀ پروردگار اي شان برای هر کاری.
)4( سالمت ی است در آن )شب( تا دم ي دن سحر. )5 )

سوره ی القدر، آیه ی 1 تا 5

سوره ی قدر”شب قدر” را  قد عبارت “بهتر از هزار ماه” تاریف موکد . ای آیه پرسان مونه که شب قدر چی استه ؟ روح در”شب قدر” چه کاری انجام داده  که ای شب بهتر از هزاران ماه موشه ؟

سوره اللیل او  شو را ده  روشی مشابه تاریف مونه  و از نوری که باد  ازاو  شو  خاد اماد ، گپ میزنه . روز با طلوع افتو  می رسد و خداوند انسان را هدایت مونه ، زیرا اوکُل  چیز را از اول  تا اخر  موفامه ؛ از امی خاطر  همی دلیل است که خداوند ذه مو  هشدار می ده.

آنکه م ی سوزد در آتش بزرگ. )12 ) و هرآئي نه برای ما است البته آخرت و اي ن جهان. )13  پس ب ي م دادم شما را: آتش ی که شعله می زند. )14

14سوره ی اللیل، آیات 12 تا

سوره ی قدر و اللیل را با آیات زیر برابر کنید :

۱۹پس، مو کلامِ اَنبیا ره دَری که کَلوتَر مَورِدِ تایِید اَسته و شُمو کارِ خُوب مُونِید اگه دَزوا تَوَجُه کُنِید؛ کلامِ ازوا مِثلِ چِراغ دَ جای ترِیکی روشنَیی مِیدیه تا روز واز شُنه و سِتاره صُبح دَ دِلهای شُمو بُر شُنه.

دوم پطرس 1:19

همانندی  را مینگرین ؟ این آیه وخت خواندن سوره های قدر و سوره ی اللیل ده  ذهن خطور کد. این آیه هم در باری  صبح باد  از شو نوشته مونه . انبیای الهی وحی ها را شو وخت از طرف  خدا دریافت مونه در ای آیه به ما هشدار داده موشه  که گپ  انبیاء را نادیده نگیریم؛ در غیر این رقم ، قد عواقب ناسزا  روبرو موشیم .

ای آیات توسط پطرس، که یکی از شاگردای عیسی مسیح بود، نوشته شده است. او رهبر شاگردا و همراه و یار عیسی مسیح بود. حال ده  قرآن موریم . سوره ی الصف در باری  شاگردای عیسی مسیح ای رقم نوشته کده :

ای آنان که اي مان آورده اي د باشي د ي اری دهنده گان خدا مانند آنچه گفت عي سی پسر مر ي م برای
ي اران خاص خود: کي ست ي اری دهنده گان مرا به سو ی خدا؟؛ گفتند ي اران خاص: مائي م ي اری
دهنده گان خدا؛ پس ايمان آوردند گروه ی از بنی اسرائ ي ل و نامعتقد شدند گروهی ؛ پس مدد
کردي م ما آنان را که ايمان آوردند بر دشمنان اي شان پس شدند غالبان. )14

سوره ی الصف، آیه ی 14

سوره ی الصف می گوید که شاگردان عیسی مسیح “یاران خدا” بودند. کسانی که به سخنان این شاگردان ایمان بیاورند، قدرتی که آنها دارا هستند را نیز به دست خواهند آورد. پطرس با رهبری کردن بر شاگردان عیسی مسیح، به خداوند کمک می کرد. پطرس خود نیز شاگرد عیسی مسیح بود و شاهد بسیاری از معجزات او بود، تعالیم او را با گوش خود شنیده و اقتدار او را با چشم خود دیده بود، اما  با این حال او نیز در آیات می گوید که سخنان انبیاء “معتبر تر” است. به نظر شما چرا پطرس چنین گفته است؟ بیایید به ادامه ی آیه توجه کنیم:

“امّا بیش از همه‌چیز، این را به‌ یاد داشته باشید كه هیچ‌ کس نمی‌تواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب‌ مقدّس را تفسیر كند؛ زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستهٔ انسان به وجود نیامده است؛ بلكه مردم تحت تأثیر روح‌القدس، كلام خدا را بیان نمودند.

دوم پطرس، 21-20: 1

این آیه به ما می گوید که روح مقدس خدا، پیامبران را “هدایت می کرد”؛ بنابراین آنها سخنان خدا را ده مردم مو گفت  و باد از او  را نوشته موکد . او چیزی که  وا نوشته موکد  “از طرف خدا” بوده است.ده  از همی خاطر  هم شب قدر “بهتر از هزار ماه” است. ریشه ی وجود شب قدر در “اراده ی انسان” نیه ، بلکه در روح القدس است. سوره ی الصف ده موموگه   که هر کسی که ده  گپ های پطرس فکر خوده نگره  وده شی  ایمان بیاره ، قدرتی که در شب قدر اعطا موشه  را دریافت خاد کد و پیروز خاد شد.

پطرس که در وخت  عیسی مسیح زنده گی موکد  و همورقم  که گفتیم یکی از شاگردای  شی  بود، درباره ی “پیامبران” عهد عتیق نیشته کده بود . ای کتاب ها پیش  از نیشته  شدن انجیل، نیشته شده؛ مثلا در کتاب تورات موسی، درباره ی آدم، هابیل و قابیل، نوح، لوط و ابراهیم نوشت. او هم مطالبی در مورد فرعون و موسی، قانون شریعت و قربانی های برادر موسی، هارون، که هم نام با سوره ی بقره بودند، نوشت.

بعد از کتاب تورات، نوبت ده  کتاب مزامیر می رسه؛ در کتاب مزامیر، داوود با وحی گرفتو از خداوند، در باری  مسیحی که قرار است در آینده بیاید، می نویسد. پیامبران بعد از او در مورد “به دنیا آمدن مسیح توسط یک باکره“، “باز بودن ملکوت خدا برای همه ی انسانها” و “عذاب کشیدن مسیح” نیشته . نبوت های بعدی در مورد “نام مسیح”، “زمان دقیق آمدن مسیح” و “در مورد واسطه گر و شفیع او” می باشند.

زیاد تر  مو  فرصت مطالعه ی ای کتابهای مقدس را ندشتیم . در اینجه ای فرصت را ده  هر رقم وسیله  ده شمو تیار مونیم . سوره ی اللیل دباری  “آتش” و سوره ی القدر دباری  روح القدس نیشته مونه . هم سوره ی الصف درباره ی قدرتی که با ایمان آوردو ده  گپ های  شاگردا ده  دست بیاریم ، ده مو وعده می ده. باد از او پطرس، مو توصیه کدیم  که به وحی ها و نبوت های  پیامبر کتاب عهد عتیق فکر کنیم؛ آنا ای پیشگویی و نبوت ها را شو  وخت  دریافت مونه   و ده  کمک آنا  میتنه  آینده ی روشو  را بینگره . آیا خوب نیه که بیتنیم  گپ های از وا ره  بخانیم . و درک کنیم؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *