Skip to content

عید پاک او زنده شده است ایسا مسیح از قیام مرده عیسی مسیح زنده شد