Skip to content

ببط کننده اعمال کتاب زندگی روز قضاوت سوره 50 سوره قاف فسیر قافرچسب ها فرشته در سمت چپ شما فرشته در سمت راست ما فرشته در سمت راست فرشتگان

آیا فرشته های که در طرف چپ و راست مو قرار داره ، در قیامت ده مو کمک خاد کد ؟

  • by

  سوره ی الحاقة ده باری  صوری گپ  می زنه که ده روز قیامت به صدا درخواهد آمد: هرآئ ي نه آنانکه گفتند: پروردگار ما… Read More »آیا فرشته های که در طرف چپ و راست مو قرار داره ، در قیامت ده مو کمک خاد کد ؟