Skip to content

اعمال 2 پنطیکاست یکشنبه پنطیکاست آمدن روح القدس جشن هفته ها روح القدس

عید پنجاهه یا پنطیکاست- میانجی که بلدی دادون قدرت و نشان دادون راه درست اماد

  • by

سوره ی البلد و النصر، در مورد شار  و جمعیتی گپ  می زنه که برای پرستش خدای حقیقی اماده بودند: نه، قسم م ی خورم… Read More »عید پنجاهه یا پنطیکاست- میانجی که بلدی دادون قدرت و نشان دادون راه درست اماد