Skip to content

یوسف کی بود و چه درسی میتنیم از قصه زندگی از او گرفت؟

  • by

سوره ی یوسف، قصه ای زندگی حضرت یوسف ده مو تشریح مونه . یوسف باچی یعقوب نبی بود؛ حضرت یعقوب  هم باچی اسحاق و اسحاق نیز باچی ابراهیم نبی. یعقوب دوازده باچه داشت که یوسف یکی از آنها بود. یازده برادر یوسف علیه از او توطئه کردند. این قصه برای اولین دفعه در کتاب تورات موسی در حدود 3500 سال پیش اماده بود کُل قصه . را در اینجا می توانید مطالعه کنید. قصه دیگری از زندگی حضرت یوسف ره میتنیم در سوره ی یوسف بخوانید. سوره ی یوسف ده مو موگه که ای حادثه ها فقط یک قصه نیه :

به راستى در [سرگذشت] يوسف و برار های شی براى پرسندگان یک درس عبرت است.

سوره ی یوسف، آیه ی7

سر گزشت یوسف و برار های شی چه سر مشق میتنه ده مو بده ؟ جواب از ای سوال را با مطالعه ی ای در کتاب تورات خواندن سوره ی یوسف خواهیم یافت.

در مقابلش سجده کردن…؟

یکی ازعلامه های ، رویایی است که یوسف ده پدر خو تعریف کده بود:

“[ياد كن] زمانى را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براى من سجده مى كنند.

سوره ی یوسف، آیه ی 4

در پایان داستان می خوانیم که:

“و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اى پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [كنعان به مصر] باز آورد پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بى گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زيرا كه او داناى حكيم است.

سوره ی یوسف، آیه ی 100

کلمه ی “سجده” در کل قرآن چند دفعه تکرار شده ؛ اما کُل ای سجده کردن ها متعلق ده نماز، در کعبه و یا سجده بر خدای متعال یا معجزه های شی استه .(مثلاً در قصه جادوگرهای مصر و حضرت موسی) ده اینجه مو ده باری “سجده” در برابر انسان (یوسف) گپ میزنیم . می دانیم که ده فرشتگو فقط یک دفعه ده برابر حضرت آدم سجده کنه . (سوره ی طه آیه ی 116 و سوره ی الاعراف آیه ی 11 را بخوانید ). باید توجه دشته باشیم که فرشتگو انسان نیه و انسان ها فقد باید در مقابل خداوند سجده کنه.

“اى كسایی كه ايمان آورده‏ ايد ركوع و سجود كنيد و خدای خوده پرستش کنین و كار خوب انجام بدین كه رستگار شوي.”

سوره ی الحج، آیه ی 77

چرا حضرت یوسف استثناء بود؟ چرا پدرش، یعقوب و برادرانش او را سجده کردند؟

باچی انسان

کتاب مقدس هم ده مو موگه یانی امر کده که فقط خدا را پرستش کنیم و فقط در مقابل از او سجده کنیم؛ اما در اینجه هم گپ های استه که دانیال نبی آینده ره پیشبینی مونه ؛ او درباره ی آمدن ملکوت خداوند و “پسر انسان”  نبوت هایی کرده بود .

در خاو خو یک موجودی ره دیدم که مثل انسان بود. اوده ابرهای آسمو آماد وده حضور موجود ازلی و ابدی را فت. ده زو اختیار و جلال و قدرتِ سلطنت داد تا کُل قوم ها از هر زبان و نژاد او ره خدمت کنه . قدرت او ابدی و سلطنت شی دانیال 1413بی‌ خلاص شودو استه

7.

همورقم که خانواده ی یوسف ده برابر از او سر خوده خم کد، مردم جهان هم در برابر “باچی انسان” سجده خاد کد.

عیسی مسیح زیاد تر وخت ها از خود ده عنوان “باچی انسان” یادکد . او قدرت و خِبرَگی زیادی در تعلیم دادن، شفا دادن و کنترل کردن طبیعت دشت. قد ای حال، او” ده روی ابر های آسمو” ده ای دنیا نماده بود (طبق خَو های دانیال نبی)؛ علت شی ای استه که او رویای وابسته ده آینده استه، یانی درست وختی که عیسی مسیح بلدی دفعه دوم از خاطر نابودی دجال (همانطور که به آدم و حوا گفته شد) و ده وجود آوردن آسمو و پادشاهی خداوند، دوباره به این دنیا خواهد آمد.

وختی که عیسی مسیح ده دفعه اول ده دنیا آماد، از یک باکره متولد و برای ملکوت خداوند، کفاره ی گناه مو بسیاری از مردم شد. بعد ها  او درتالیم ها یکه میداد به امادون دوباره ی خو اشاره کرد؛ او درباره ی اینکه چگونه “باچی انسان” روی ابرها بلدی دفعه دوم ده ای دنیا خواهد اماد و مردمی که ده زو ایمان دشت را از دیگا جدا خاد کد، گپ میزنه .  همو رقم که برار های یوسف ده برابرشیسر خوده خم کد ، عیسی مسیح آینده را می دید که کُل ملت ها در برابر شی سجده مونه و ای رقم تالیم می داد:

۳۱وختی «باچِه اِنسان» دَ بُزُرگی-و-جلال خُو قد تمامِ ملایکه های خُو مییه، اوخته اُو دَ تَختِ پُر جلال خُو مِیشِینه. ۳۲تمامِ مِلَّت ها دَ حُضُورِ ازُو جم مُوشه و اُو اُونا ره از یگدِیگِه شی جدا مُونه امُو رقم که یگ چوپو گوسپندو ره از قدِ بُزا جدا مُونه. ۳۳اُو گوسپندو ره دَ دِستِ راست و بُزا ره دَ دِستِ چَپ خُو ایستَلجی مُونه. ۳۴اوخته پادشاه دَ کسای که دَ دِستِ راست شی اَسته مُوگیه: ’اَی کسای که از طرفِ آتِه مه بَرکت یافتِید، بیِید و وارِثِ امزُو پادشاهی شُنِید که از شُروعِ دُنیا بَلدِه شُمو آماده شُده. ۳۵چُون گُشنه بُودُم شُمو مَره نان دَدِید، تُشنه بُودُم شُمو مَره آو دَدِید، مُسافِر بُودُم شُمو مَره جای دَدِید، ۳۶لُچ بُودُم شُمو دَز مه کالا دَدِید، ناجور بُودُم شُمو خبرگِیر مه اَمدِید، بَندی بُودُم شُمو دَ دِیدون مه اَمدِید.‘ ۳۷اوخته مردُمای عادِل دَ جواب شی مُوگیه: ’یا مَولا، مو چی وخت تُو ره گُشنه دِیدی و بَلدِه تُو نان دَدی، یا تُشنه دِیدی و دَز تُو آو دَدی؟ ۳۸مو چی وخت تُو ره مُسافِر دِیدی و تُو ره جای دَدی یا لُچ دِیدی و تُو ره کالا دَدی؟ ۳۹چی غَیت تُو ره ناجور یا دَ بَندی‌خانه دِیدی و دَ پیش تُو اَمَدی؟‘ ۴۰ اوخته پادشاه دَ جوابِ ازوا مُوگیه: ’ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم، هر چِیزی که بَلدِه یکی از ریزه‌تَرِینِ امزی بِرارون مه کدِید، دَ حقِیقت دَز مه کدِید.‘ ۴۱بعد ازُو دَ کسای که دَ دِستِ چَپ شی اَسته مُوگیه: ’اَی لعنَتی ها! از مه دُور شُنِید و دَ آتِشِ اَبَدی که بَلدِه اِبلِیس و ملایکه های شی آماده شُده بُفتِید؛ ۴۲چُون ما گُشنه بُودُم دَز مه نان نَدَدِید، تُشنه بُودُم دَز مه آو نَدَدِید، ۴۳مُسافِر بُودُم دَز مه جای نَدَدِید، لُچ بُودُم دَز مه کالا نَدَدِید، ناجور و دَ بَندی‌خانه بُودُم خبرگِیر مه نَمَدِید.‘ ۴۴اوخته اُونا ام دَ جواب شی مُوگه: ’یا مَولا، مو چی وخت تُو ره گُشنه یا تُشنه یا مُسافِر یا لُچ یا ناجور و یا دَ بَندی‌خانه دِیدی و دَز تُو خِدمت نَکدی؟‘ ۴۵اوخته اُو دَ جوابِ ازوا مُوگیه: ’ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم، هر چِیزی که بَلدِه یکی از ریزه‌تَرِین امزیا نَکدِید، دَ حقِیقت دَز مه نَکدِید.‘ ۴۶و اُونا دَ عذاب-و-جَزای اَبَدی موره، مگم مردُمای عادِل دَ زِندگی اَبَدی.“

انجیل متی، 46-31: 25

حضرت یوسف و عیسی مسیح

حضرت یوسف و عیسی مسیح، به غیر از مطلب “سجده” حادثه مشابه دیگری ره تجربه کدن. ده زی پیش آمد ها توجه کنید:

پیش امد های زندگی حضرت یوسفپیش امد های زندگی عیسی مسیح
برار های یوسف، که رابر های آینده ی دوازده قبیله ی اسرائیل بودند، از یوسف بدش شی میماد و او را رد کد کردند.کُل قوم یهود از عیسی مسیح نفرت دشت و او ره ده عنوان مسیح قبول نداشتند.
یوسف ده برارهای خوگفت که در آینده آنها او را پرستش خاد کد.عیسی مسیح موگه که برار های شی (ده اینجه ده مانای یهودیان) او را پرستش خواهند کرد.(نگاه کنید به انجیل مرقس 14:62)    
پدرشی یعقوب، او را پیش خو طلب کد برار های شی ، اما برار های او را قبول نکد ودل کُله گی شی بود او را بکشه.پدرشی عیسی مسیح را پیش برار های یهودی خو فرستاد، “اما انا را قبول نکد ” ( بنگرین ده انجیل یوحنا 1:11). “آنا تصمیم گرفتن که عیسی را بکشه” (انجیل یوحنا 11:53).
آنا یوسف را ده چاه انداختند.عیسی مسیح پیش از پیش ده روی زمین اماده بود.
یوسف را ده بیگانه گو سودا کد تا ده اونجه کشته شوه.عیسی مسیح را سودا کد و او را به دست بیگانه گو داد تا ده آونجه کشته شوه.
او را ده جای پَک دور دوری بردند و پدر و برار های شی فکر کدن که او مرده است.قوم یهود تا ده امروز فکر موکدن که عیسی مسیح مرده است.
یوسف را ده عنوان برده خوار حساب کدن.عیسی مسیح خود ره از کُل فایده ها ماروم کد، رقم یک یک غلام شد و مثل انسان شد. (نگاه کنید به کتاب فیلیپیان 2:7)
یوسف را متهم ده انجام گناه کد.  سران كاهنان، پَک تهمت زد ده شی . (مرقس 15:3)
یوسف به عنوان برده روانه ی زندان شد و در زندان آزادی برخی از زندانیان را  پیش بینی کرد.خدای قادر متعال عیسی مسیح را از روح پُرکد . خدا او را رَیی کد تا ده مسکینان خبر بده وکسایی که دل شی میده شده را شفا بده و رهایی اسیران و آزادی زندانیان را اعلام کند.  (نگاه کنید به کتاب اشعیاء 61:1)
یوسف ده تخت پادشاهی مصر شیشت و جای گای بیلند تر از دریافت و فقط از فرعون اطاعت کد. مردم در برابر شی سجده کد .“از امی خاطر خدا او را بسیار سرفراز کد و نامی را كه بیلند تر از کُل نام ها استه ده او عطا کد تا ای که کُل موجودات در آسمو و و روی زمین و زیر زمین، قد شنیدن نام عیسی به زانو در آیند وکُله گی برای جلال خدای پدر، قد زبون خو اعتراف كدن كه عیسی مسیح، خداوند است.”  (فیلیپیان 11-9: 2)    
اگرچه برار های یوسف او را رد کده، سودا کد ، ده ای حال مردم از کُل دنیا پیش یوسف می امادن و او آنا راقد نان تیار می کد.اگرچه برار های یهودی او را رد کد و او را مرده حساب کد ، اما ملت های دیگر پیش عیسی مسیح امادن و نان زندگی را از او پیدا کدن چون که فقط او میتنست   زندگی اصلی و ابدی را تیار کنه.
“یوسف ای رقم موگه : شمو بلدی
من‌ نقشهٔ بد كشیدید ولی خدا، او را ‌خیّریت‌ کد تا ده امو رقم که امروز مینگرین ، جان ‌بسیاری را حفظ ‌مونه.”      (پیدایش 50:20)
“یقین کنید ، که هرکس گپ های مرا بشنوه و ده فرستندهٔ از مه ایمان بیاره ، زنده گی همیشه گی و دایمی استه و هیچ وقت ماکوم نخواهد شد، بلكه از مرگ گذشته و ده زنده گی میرسه .”    (یوحنا 5:24)  عیسی از خیانت یکی از شاگردای خو گپ میزنه .
برار های شی به همراه ملل مختلف پیش او اماد ،  در برابر شی ده خاک افتادد .دانیال  نبی ده باری “باچی انسان” ای رقم پیشگویی موکد : “ده زو قدرت ، جلال و پادشاهی داده شد، تا از کُل ملتها، قد زبو های مختلف ده زو خدمت موکدن .”

علائم و نشانه های متفاوت

میتنیم بگوییم که زندگی زیاد تر از کُل   پیامبران کتاب عهد عتیق بازتابی از زندگی عیسی مسیح است. ای پیامبران صدها سال پیش از امادون مسیح زندگی موکد . ای ده مو نشان می ده که امادون مسیح در اصل بخش از نقشه ی خدا بوده است و ده دست انسان نبود ؛ از خاطر که انسان ها قدرت دیدن آینده را نداره

پیشگویی ها راجع به مسیح از زمان حضرت آدم شروع شده است. کتاب مقدس موگه که حضرت آدم:

“…. پژواک تصویر انسانی بود که قرار بود در آینده بیه (آن انسان عیسی مسیح بود)

۱۴ولے مَرگ از زمانِ آدم تا زمانِ مُوسیٰ حُکمرانی کد، حتیٰ دَ بَلِه کسای که گُناه های ازوا رقمِ خطای آدم نَبُود؛ آدم نَمُونِه کسی بُود که دَ آینده میمَد.

رومیان 5:14

در آخر ، گرچه برار های یوسف ره پرستش موکد ، اما بایدای ره هم ده یاد دشته بشی و توجه کنیم که چشم پوشی و رد کدن برار های ، تواضع یوسف و جدایی از وا او را ده ای جای رسانید . قربانی شدن مسیح، در داستان قربانی ابراهیم برای خدا انعکاس داده موشه . باد از مرگ یوسف، از دوازده باچی یعقوب، دوازده قبیله ی اسرائیل ده وجود اماده ؛ حضرت موسی آنها را از گرفته گی و بردگی نجات داد و بنی اسرائیل را از مصر برون کَشید

. خروج از مصر نیز یکی از نشانه های قربانی شدن مسیح یود. در اصل، وقتی ده کتاب تورات سَیِل مونیم ، میینگریم که هزاران سال قبل از آمدن مسیح نشانه های بسیاری وجود دارند که آمدن او را پیشگویی می کنند. کتاب مزامیر و کتب انبیای دیگر صد ها سال قبل به تمامی جزئیات  آمدن مسیح و نبوت های مربوط به این رویداد پرداخته اند. رد شودون عیسی مسیح توسط مردم، پیشگویی شده بود؛ این نبوت به صورت “برده ای که عذاب کشید” ده کُله گی معلوم شد . هیچ کس نموگه ده آینده بنگره و از حوادثی که قرار است صدها سال باد رخ بده گپ بزنه . اگر این پیامبران از خدا الهام و وحی نگرفته بود، چی رقم ای همه پیشگویی را ریزه ریزه بیتنه نبوت کنه ؟ اگر همه گپ های ای پیامبران از طرف خدا بشه ، رد شدن عیسی مسیح توسط یهودیان و قربانی و زنده شدن شی، همگی جزئی از نقشه ی خداوند بوده است.

زیاد تر از ای نوشته ها و پیشگویی ها دلیل قربانی و کفاره شدن عیسی مسیح را ده مو تاریف مونه: مسیح خود را فدا کد تا انسان ها بی گناه شمرده شوند و بتوانند وارد ملکوت خداوند شوند.

از طرفی دیگر مثال زندگی حضرت یوسف ده آینده ی دور اشاره داره؛ وختی که پادشاهی خدا شروع شد، عیسی مسیح دوباره ده دنیا باز میه و در این وخت همه ی ملت ها، قد هر رنگ و زبون که استه او را پرستش مونه ، و در مقابل شی ده خاک موفته . امروزه، کول مردمده ای دنیا پادشاهی شکوهمند دعوت می شوند. بیایید مانند آن شخص احمقی نباشیم که سوره ی المعارج او را توصیف کرده است. او برای یافتن منجی تا روز قیامت صبر کرد و زمانی فرا رسید که کار از کار گذشته و خیلی دیر شده بود. در اینجا در مورد زندگی جدیدی که عیسی مسیح به ما تکلیف می کند، اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.

مسیح درباره آمادن خود ای رقم تالیم داد:

۱دَ اُو زمان پادشاهی آسمو رقمِ دَه دُخترِ خانه مُوبَشه که چِراغای خُو ره گِرِفته دَ دَمِ راهِ داماد رفت. ۲پَنجِ ازوا نادان بُود و پَنج شی دانا. ۳دُخترونِ نادان چِراغای خُو ره گِرِفت، ولے هیچ روغو قد خُو نَبُرد. ۴مگم دُخترونِ دانا ظرفای پُر از روغو ام قد چِراغای خُو بُرد. ۵وختِیکه اَمَدونِ داماد طال خورد، تمامِ ازوا ره خاو گِرِفت و اُونا خاو رفت. ۶دَ نِیمِ شاو یگ آواز بِلند شُد که مُوگُفت: ’اینه داماد! دَ دَمِ راهِ شی بیِید.‘ ۷اوخته تمامِ امزُو دُخترونِ خانه باله شُده چِراغای خُو ره آماده کد. ۸و دُخترونِ نادان دَ دُخترونِ دانا گُفت: ’کم وَری امزُو روغون خُو دَز مو ام بِدِید، چراکه چِراغای مو دَ حالِ گُل شُدو یَه.‘ ۹مگم دُخترونِ دانا دَ جواب ازوا گُفت: ’نَمُوشه، چُون اُوقَس نِییه که ام مو ره بس کُنه و ام شُمو ره؛ بِهتر اَسته که شُمو دَ پیشِ سَوداگرا بورِید و بَلدِه خُو بِخرِید.‘ ۱۰مگم وختِیکه اُونا روغو خرِیدو رفتُد، داماد رسِید و کسای که تَیار بُود قد ازُو قتی دَ توی رفت و درگه بسته شُد. ۱۱بعد ازُو امُو دُخترونِ دِیگه ام اَمَد و گُفت: ’صاحِب، صاحِب، درگه ره بَلدِه مو واز کُو.‘ ۱۲مگم اُو دَ جوابِ ازوا گُفت: ’ما حقِیقت ره دَز شُمو مُوگُم، ما شُمو ره نَمِینَخشُم.‘ ۱۳پس بیدار بَشِید، چراکه شُمو ازُو روز و ساعت خبر نَدرِید.

مَثَلِ سِه غُلام

۱۴ اَمَدونِ امزُو روز رقمِ یگ آدم اَسته که قَصد دَشت سَفر کُنه. اُو غُلامای خُو ره کُوی کد و دارایی خُو ره دَ پیشِ ازوا ایشت: ۱۵دَ یگ شی پَنج قَنطار دَد، دَ دِیگِه شی دُو قَنطار و دَ سِوّمنِه شی یگ قَنطار، یعنی دَ هر کُدَمِ ازوا برابرِ تَوانایی شی دَد. اوخته سُون سَفر خُو رفت. ۱۶آدمی که پَنج قَنطار ره گِرِفته بُود، رفته قد ازوا تُجارت کد و پَنج قَنطارِ دِیگه فایده کد. ۱۷دَ امزی رقم آدمی که دُو قَنطار ره گِرِفته بُود، ام دُو قَنطارِ دِیگه فایده کد. ۱۸مگم آدمی که یگ قَنطار ره گِرِفته بُود، رفته زمی ره کَند و پَیسِه بادار خُو ره دَ اُونجی تاشه کد.

۱۹بعد از یگ مُدَتِ کَلو بادارِ امزُو غُلاما پس اَمَد و قد ازوا حِساب-و-کِتاب کد. ۲۰اوخته آدمی که پَنج قَنطار ره گِرِفته بُود پیش اَمَد و پَنج قَنطارِ دِیگه ره ام گِرِفته اَوُرد و گُفت: ’صاحِب، تُو بَلدِه مه پَنج قَنطار دَدی، اینه، پَنج قَنطارِ دِیگه ام فایده کدُم.‘ ۲۱بادار شی دَزُو گُفت: ’آفرِین، اَی غُلامِ خُوب و صادِق! تُو دَ امزی چِیزای کم صداقت خُو ره معلُوم کدی؛ آلی تُو ره مسئُولِ چِیزای کَلو جور مُونُم. بیه و دَ خوشی بادار خُو شرِیک شُو!‘ ۲۲امُو کسی که دُو قَنطار گِرِفته بُود، ام پیش اَمَد و گُفت: ’صاحِب، تُو بَلدِه مه دُو قَنطار دَدی؛ اینه، دُو قَنطارِ دِیگه ام فایده کدُم.‘ ۲۳بادار شی دَزُو گُفت: ’آفرِین اَی غُلامِ خُوب و صادِق! تُو دَ امزی چِیزای کم صداقت خُو ره معلُوم کدی؛ آلی تُو ره مسئُولِ چِیزای کَلو جور مُونُم. بیه و دَ خوشی بادار خُو شرِیک شُو!‘ ۲۴اوخته آدمی که یگ قَنطار گِرِفته بُود، ام پیش اَمَد و گُفت: ’صاحِب، ازی که ما تُو ره مِیشنَختُم که تُو یگ آدمِ سختگِیر اَستی، از جای که هیچ کِشت نَکدی دِرَو مُونی و از جای که هیچ تُخم پاش نَدَدی حاصِل جم مُونی. ۲۵امزی خاطر ما ترس خوردُم و رفته امُو یگ قَنطار تُو ره دَ زیرِ زمی تاشه کدُم. اینه، پَیسِه تُو.‘ ۲۶لیکِن بادار شی دَ جوابِ ازُو گُفت: ’اَی غُلامِ شرِیر و بیکاره! تُو مُوفامِیدی از جای که ما کِشت نَکدیم دِرَو مُونُم و از جای که تُخم پاش نَدَدیم حاصِل جم مُونُم. ۲۷امزی خاطر تُو باید پَیسِه مَره دَ صرافا مِیدَدی تا وختِیکه پس اَمَده بُودُم، پَیسِه خُو ره قد فایدِه شی قَتی پس مِیگِرِفتُم. ۲۸آلی امُو یگ قَنطار ره ازُو بِگِیرِید و دَ کسی بِدِید که دَه قَنطار دَره، ۲۹چُون هر کسی که دَره دَزُو دِیگه ام دَده مُوشه تا پِرَیمو دَشته بَشه، مگم هر کسی که نَدره حتیٰ چِیزی ره که دَره ام از شی گِرِفته مُوشه. ۳۰

انجیل متی 30-1: 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *