Skip to content

یحیی نبی عذاب می کشه و آزار مینگره و شهید موشه

  • by

سوره ی المنافقون در مورد اشخاصی که به حضرت محمد دروغ گفته اند، نوشته موشه :

گرفتند سوگند های اي شان را ِسپری پس باز داشتند از راه خدا. هرآئي نه اي شان بد بود آنچه
بودند م ی کنند. )2

سوره ی الزمر، درباره ی شهادت می نویسد:

وقت يکه آمدند پي ش تو منافق ها گفتند: گواهی می دهي م ما که هرآئ ينه تو البته پي غمبر خدا
هست ی و خدا م ی داند که هرآئ ي نه تو البته پ يغمبر او هست ی و خدا گواهی می دهد که هرآئ ينه
منافق ها البته دروغ گويانند. )1

        

سوره ی المنافقون،   آیه ی 1 تا 2

و روشن شد زمي ن با نور پروردگار خود و گذاشته شد کتاب و آورده شد پ ي غمبران را و
گواهان و داوری کرده شد مي ان اي شان به حق و اي شان نمی شوند ستم. )69)

و روشن شد زمي ن با نور پروردگار خود و گذاشته شد کتاب و آورده شد پ ي غمبران را و
گواهان و داوری کرده شد مي ان اي شان به حق و اي شان نمی شوند ستم. )69)

     

سوره ی الزمر، آیه ی 69

در دورانی که عیسی مسیح زندگی موکد ، ده کسایی که شاهد واقعی بودن ، عنوان “شهید” می دادن. شهید شخصی است که شاهد حقیقت است. عیسی مسیح شاگردای خود را “شاهد ” می خانه :

۸مگم وختِیکه روح اُلقُدس دَ بَلِه شُمو قرار مِیگِیره، شُمو قُدرت پَیدا مُونِید و دَ اورُشَلیم، دَ تمامِ منطقِه یهُودیه و سامِره و حتیٰ دَ دُورتَرِین جای های دُنیا دَ بارِه ازمه شاهِدی مِیدِید.

اعمال رسولان، 1:8

کلمه ی “شهید” مربوط ده کسایی بود که شهادت درست موفامه و حقیقت را موگفت .

امروزه از کلمه ی “شهید” زیاد کار میگیره . شخصی را که ده جنگ کشته موشه نیز، “شهید” نام موکنه . کسایی که در یک اختلاف مذهبی مومره هم “شهید” نام موکنه و ای “شهیدان” را طرف مقابل، یعنی دشمن، “کافر” نام کدن .

آیا ای درست استه ؟  کتاب انجیل در باره کشته شدن یحیی تعمید دهنده نیشته موکنه . در او وخت که یحیی نبی ده قتل میرسه ، عیسی مسیح در حال خدمت ده انسان ها بود. عیسی مسیح این حادثه را ای رقم شرح میده :

۱دَ امزُو زمان هیرودیس حُکمران خبر ها ره دَ بارِه عیسیٰ شِنید ۲و دَ خِدمتگارای خُو گُفت: ”اِی یَحیای تعمِید دِهِنده اَسته؛ اِی از مُرده ها دُوباره زِنده شُده و امزی خاطر اِی مُعجزه ها دَ وسِیلِه ازُو ظاهِر مُوشه.“
۳چُون هیرودیس بخاطرِ هیرودیا خاتُونِ بِرار خُو فِیلِیپُس، یحییٰ ره گِرِفتار کده بسته کدُد و دَ بَندی‌خانه اَندختُد، ۴چراکه یحییٰ دَزُو مُوگُفت: ”بَلدِه تُو رَوا نِییه که امی خاتُو ره بِگِیری.“ ۵اگرچِه اُو میخاست که یحییٰ ره بُکُشه، مگم از جمعیَتِ مردُم ترس خورد، چراکه اُونا اُو ره بحَیثِ یگ پَیغمبر مِینَخشِید.
۶لیکِن وختِیکه جشنِ سالگِیرِه هیرودیس رسِید، دُخترِ هیرودیا دَ مَنِه مجلِس رَقص کد و هیرودیس ره خوشحال کد، ۷دَ اندازِه که اُو قَسم خورده وعده کد هر چِیزی که اُو طلب کُنه بَلدِه ازُو مِیدیه. ۸و اُو دَ پَندِ آبِه خُو گُفت: ”سرِ یَحیای تعمِید دِهِنده ره دَ امِینجی دَ یگ پطنُوس دَز مه بِدی.“ ۹اوخته پادشاه غَمگی شُد، ولے ازی که قَسم خورده بُود و ام بخاطرِ مِهمونای خُو اَمر کد که سرِ یحییٰ ره دَزُو بِدیه. ۱۰پس اُو نفر رَیی کد و سرِ یحییٰ ره دَ بَندی‌خانه از تَن شی جدا کد؛ ۱۱اوخته سرِ ازُو دَ یگ پطنُوس اَوُرده شُده دَ دُختر دَده شُد و دُختر اُو ره دَ پیشِ آبِه خُو بُرد. ۱۲بعد ازُو پَیرَوای یحییٰ اَمَد و جَسَدِ ازُو ره بُرده دَ خاک دَفن کد و رفته دَ عیسیٰ خبر دَد.

انجیل متی، 12-1: 14

اول مینگریم که یحیی نبی دستگیر شد. پادشاه (هیرودیس) قد زن برا ازدواج کرده بود. این رفتار هیرودیس، برخلاف احکام شریعت موسی بود. یحیی نبی به همه گفته بود که این کار او، گناه و خطای بزرگی است. پادشاه به جای اطاعت از یحیی نبی، او را به زندان انداخت. همسر پادشاه از موقعیتی که داشت و از وضیعتی که پیش آمده بود، استفاده کرد و خواستار مرگ یحیی نبی شد. در یک ضیافت، دختر ارشد او، در مقابل پادشاهان و اشراف رقصید. پادشاه رقص دخترش را پسندید و قسم خورد، آنچه را که دخترش بخواهد، به او بدهد. همسر پادشاه به  دخترش گفت که سر یحیی نبی را از پدرش بخواهد. بدین ترتیب، یحیی نبی یا همان یحیی تعمید دهنده، که به دلیل گفتن حقیقت در زندان به سر می برد، اعدام شد؛ زیرا پادشاه مجذوب رقص شهوانی دخترش شده بود.

ما هم مینگریم که یحیی نبی قد کسی دشمنی نداشت و با کسی جنگ نکد ؛ او هیچ کوشش نکد که پادشاه را بکشه. او فقط حقیقت را گفت. اگرچه قدرت دفاع از خود را نداشت، اما ازاخطار دادو ده پادشاه گناهكار نترسید. او حقیقت را موگفت از خاطر او عاشق قانون شریعت موسی بود. ای بلدی مو ، مثال خوبی است که نشان می ده چی رقم باید جنگ کنیم (با گفتن حقیقت) و بلدی چه باید مبارزه کنیم (حقیقت انبیا). یحیی نبی کوشش نکد تا پادشاه را بکشه او انقلاب نکد و یا باعث ده وجود امادن جنگی نشد. او فقط، خیلی ساده، حقیقت را بیان موکد .

نتیجه ی شهید و کشته شدن یحیی نبی

رفتار او بسیار تاثیرگذار بود. هیرودیس پادشاه، دچار عذاب وجدان شد. هنگامی که تعالیم عیسی مسیح به گوشش رسید، فکر کرد که یحیی نبی زنده شده است.

درمورد کشته شدن وحشتناک یحیی نبی توسط هیرودیس پادشاه، سوره ی فیل اینگونه می نویسد:

“مگر نديدى پروردگارت با فيلداران چه كرد؟ آيا نيرنگشان را بر باد نداد؟ و بر سر آنها دسته دسته پرندگانى ا بابيل فرستاد، [كه] بر آنان سنگهايى از گل [سخت] مى‏ افكندند.”   

سوره ی الفیل، آیه ی 1 تا 4

عیسی مسیح درباره ی یحیی چنین می فرماید:

” درحالی‌که شاگردان یحیی از آنجا می‌رفتند، عیسی دربارهٔ یحیی شروع به صحبت كرد و به مردمی كه در اطراف او ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی‌ای كه از باد می‌لرزد؟ پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی كه لباسهای ابریشمی و گرانبها پوشیده بود؟ مسلّماً جای چنین افرادی در کاخهای سلطنتی است. پس شما برای دیدن چه چیزی از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ آری، به شما می‌گویم كه او از یک نبی هم بالاتر است. او کسی است كه کتاب‌مقدّس دربارهٔ وی می‌فرماید: “این است قاصد من كه او را پیش روی تو می‌فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.” بدانید كه كسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این كوچكترین شخص در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است. از زمان یحیی تعمید‌دهنده تا به امروز پادشاهی آسمان مورد حملات سخت قرار گرفته و زورمندان برای دست یافتن به آن كوشش می‌نمایند. همهٔ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارهٔ پادشاهی خدا پیشگویی کرده‌اند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید كه یحیی همان الیاس موعود است. اگر گوش شنوا دارید بشنوید.”               

انجیل متی    15-7: 11

مسیح تأیید می کند که یحیی نبی پیامبر بزرگی بوده است. او همچنین اذعان می کند که یحیی نبی، “همان کسی است که طبق پیشگویی ها و نبوت ها، می بایست راه را آماده کند“. یحیی نبی، در ملکوت خداوند است. اما هیرودیس پادشاه، بخاطر نافرمانی از احکام و دستورات خداوند و پیامبر او، وارد این ملکوت نشد.

در زمان زندگی یحیی نبی، جانیانی زندگی می کردند که مرتکب هرگونه جرمی می شدند. امروزه هم شاهد وجود چنین انسان هایی هستیم. این افراد حتی در مقابل احکام و ملکوت خداوند مقاومت و مبارزه می کنند. با این وجود آنها شکست می خورند و حتی اجازه ی ورود به ملکوت خدا را دریافت نمی کنند. برای راه یافتن به پادشاهی خداوند، می بایست قدم در راه یحیی نبی گذاشت. یحیی تعمید دهنده و یا همان یحیی نبی، شاهد واقعی بود. ما باید او را به عنوان الگوی خود انتخاب کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *