Skip to content

نقد از دید متن شناسی: کتاب مقدس تغییر کده یا نه؟

  • by

” بچی باید کتاب مقدس ره بخانم؟ از ای گذشته، ای کتاب  مدت ها پیش نوشته شده است، ده بسیاری از زبان ها ترجمه شده است. من شنیده ام که محتوای اصلی آن در طول سال ها تغییر کرده است”.

 من این جملات را بارها در مورد کتب تشکیل دهنده ی کتاب مقدس یعنی تورات، مزمور ها و اناجیل  شنیده ام.

بسیاری از ما هم جملاتی نظیر این را درباره ی کتاب مقدس شنیده ایم. این کتاب حقیقآ پیش از دو هزار سال پیش نوشته شده است. آیا می توانیم بگوییم کتاب مقدسی که امروز در دست ماست حاوی نوشته های پیامبران است؟ آیا کتاب مقدس می تواند تغییر کرده باشد؟ آیا پاسخی غیر دینی یعنی پاسخی از دیدگاه علمی یا منطقی دیگری برای جواب این سؤال ها وجود دارد           

 شناسنامهاصول اساسی نقد از مت 

زیاد تر از از کسایی که ای سؤال را می ده ، متوجه نیستن که یک رشته علمی وجود داره ، معروف ده نقد متنی، که با کار گرفتو از او میتانیم ده این سؤالات جواب بدیم . مو قد کمک این علم ده این سؤالات جواب بدیم . ای علم از نسخه های خطی قدیمی کمک های می گیره . در این مقاله از دو اصل مهم استفاده شده است که در نقد متون کتاب مقدس مورد استفاده قرار می گیرداز ای خاطر نمودار بعدی را بررسی مونیم . در این قسمت مینگریم که در اینجه ده نسخه های خطی قدیمی اشاره داره که طی سالیان متمادی بلدی مو حفظ و نگه داری موشه .

 یک جدول زمانی که چگونه همه کتاب های باستانی امروز به ما مراجعه می شود

این نمودار نشان دهنده ی نسخه های خطی 500 سال پیش از میلاد مسیح است. نسخه ی اصلی کتاب چون زیاد کهنه است، پیش از فرسودگی کامل، نسخه ای از او تهیه موشه .(نسخه ی اول)

نسخه های خطی توسط استادهای حرفه ای منتقل و کپی شده . قد گذشت سالها، نسخه های دیگری هم تهیه شده .(نسخه های دوم و سوم)

ده بعضی جای ، یک نسخه قد گونه ای حفظ شده است که تا ده امروز وجود دارد.(نسخه ی سوم) در نمودار نمونه ما نسخه ی کپی موجود در 500 سال پیش از میلاد جور شده است. موجودیت کتاب ده او تاریخ (500 سال قبل میلاد) اولین چیزی است که میتانیم دباره کتاب بوفامیم از ای خاطر ، مو نمی تانیم  نسخه هایی که بین 500 سال قبل از میلاد و 500 سال بعد میلاد مسیح هسته را تایید و بررسی کنیم.

به عنوان مثال، اگر در مرحله های نسخه برداری (نسخه اول به نسخه ی دوم) اشتباهی رخ داده باشه مو نمیتانیم از او خبر بشیم؛ چون نسخه ی قدیمی (نسخه ی اول) بلدی مقایسه و بررسی وجود نداره کپی ها و نسخه هایی که در بازه ی وختی 500 سال قبل و بعد میلاد مسیح وجود داره نامعلوم و نامشخص ااسته و امکان داره در روند نسخه برداری آنها اشتباهی رخ داده یاشه .

از ای خاطر ، اولین اصل نقد از دید متن شناسی ای استه : هر چه فاصله ی زمانی این دوره که با “ایکس” نشان داده موشه ، کمتر باشه ، میتانیم از درستی نسخه ها باوری پیدا کنیم. البته امروز نسخه هایی که در دست داریم ده یک عدد اکتفا نموکنه . تصور کنین که مو دو نسخه داریم و در فصل مشترک هر دو نسخه مو ده این عبارات روده رو موشیم :

با تعداد کمی نسخه خطی (MSS) ، پایه متن کمی است

در کدام از نسخه ها خطا و اشتباه وجود داره؟

در اینجه مو فرق را مینگریم (در یکی” یوونا” و در دیگری “یوحنا”) وختی نسخه ها کم باشه، مثلا دو عدد باشه، مشخص خطا دشوار موشه .

در نسخه ی اصلی کسایی که نوشته موشه یا “یوونا” نوشته شده و یا “یوحنا”. در یکی از این دو نسخه باید اشتباهی رخ داده  باشه. سوال ای است: خطا در کدام از ای وجود داره ؟ تصمیم گیری بر اساس دو نسخه ای که در اختیار داریم زیاد سخت است.

حال تصور کنین که دو نسخه دیگر هم از ای کتاب پیدا شده است.ده عکس دگه مینگریم :

اکنون چهار نسخه خطی داریم و به راحتی می توان فهمید که کدامیک از آنها خطا داشته است

اکنون پیدا کردن خطا آسانتر است. به احتمال زیاد اشتباه فقط یکبار رخ داده است. بنابراین، خطایی که هنگام انتقال و کپی نسخه های خطی رخ داده است، در دست نوشته ی دوم است. نویسنده ی دست نوشته های خطی در مورد “یوویا” چیزی ننوشته است؛ بلکه او از “یوحنا” یاد کرده است.

ای مثال ساده، دوم اصل تحلیل و آنالیز کدن متن را نشان می ده ده ای ترتیب مو نتیجه می گیریم که هرچه امروز تعداد نسخه های خطی در دست مو  زیاد باشه ، تشخیص و صحیح خطاها و هم تعیین او چیزی که نویسنده ده متن اصلی گفته است، ساده است.

کتاب های تاریخی و نقد و بررسی متن ها     

از ای خاطر ، مو بلدی تأیید صحت متخ ها قدیمی و باستانی، نیاز ده دو اصل نقد داریم:

1  .  تعیین کدن مدت زمان مینی نوشته های اصلی و نسخه های قدیمی

2   .   عدد نسخه هایی که امروز ده دست مو رسیده ره حساب و تعیین کدن.    

از آنجو که این اصول ده باری کلیه نسخه های خطی قدیمی و باستانی اعمال موشه ، میتان آنا را در کتاب مقدس و سایر کتابهای باستانی نیز استفاده کد. ( منبع: مک داول.جاش، شواهد مسیحیت و رأی دادگاه   1979. ص  42-48 )

به جدول بعدی نگاه کنید.   

شماره   مدت و زمان نسخه های اولیهزمان و تاریخ نوشته شدن نسخه هانویسنده
10950 900 سال بعد از میلاد مسیح50 سال قبل از میلاد مسیحقیصر
71250900 سال بعد از میلاد مسیح350 سال قبل از میلادافلاطون
514001100 سال بعد از میلاد مسیح300 سال قبل از میلاد مسیحارسطو*
81300900 سال بعد از میلاد مسیح400 سال پیش از میلاد مسیحتوسیدید
81300900 سال بعد از میلاد مسیح400 سال پیش از میلاد مسیحهرودوت
10014001000 سال بعد از میلاد مسیح400 سال پیش از میلاد مسیحسوفوکل
 2010001100 سال بعد از میلاد مسیح100 سال پیش از میلاد مسیحتاسیتوس
7750850 سال بعد میلاد مسیح100 سال پیش از میلاد مسیحپلینیوس
         

*  همه ی آثار

ای نویسندگان از اصلی ترین و مهمترین نویسندگان کلاسیک در دوران باستان هستند و نوشته های آنان بر توسعه تمدن مدرن تأثیر گذاشته است. تعداد نسخه های خطی تقریباً بین 10 الی 100 است و این نسخه ها  1000 سال پس از نسخه های اصلی نوشته شده اند.

نقد متنی کتاب مقدس

جدول زیر بر اساس آیات انجیل درست شده است:

(برگرفته از کامفرت، پ.و. منشاء کتاب مقدس، 1992. ص. 193)

مدت و زمانتاریخ دست نوشته هازمان و تاریخ نوشته شدن نسخه هانسخه های خطی
40 سال130 سال بعد میلاد مسیح90 سال بعد از میلاد مسیحجان ریلند
110 سالبین سال های 200-150 بعد میلاد مسیح90سال بعد از میلاد مسیحپاپیروس بدمر
140 سال200 سال بعد میلاد مسیح60سال بعد از میلاد مسیحچِسْتِربیتی‌
265 سال325 سال بعد میلاد مسیحبین سال های 60-90 بعد از میلاد مسیحکدکس واتیکانوس
290 سال350 سال بعد میلاد مسیحبین سال های 60- 90 بعد از میلاد مسیحسینائیه

خلاصه ی نقد متنی و بررسی ها ده روی کتاب مقدس

تعداد  نسخه های عهد نو اوقدر زیاد استه که نمیتنی آنا را در یک جدول جای میگیره . یکی از محققایی که سالها در این زمینه کار و خانده بشه   است،

” امروزه زیاد تر از 24000 نسخه از بخش هایی از کتاب مقدس (انجیل) وجود داره . هیچ کتاب و یا اثر دیگری تا حالی این تعداد دست نوشته را نداشته است. اثر هومر، الیاد قد داشتن 643 نسخه در رده ی دوم است.

منبع: مک داول.جاش، شواهد مسیحیت و رأی دادگاه   1979. ص 40

یک محقق برجسته در موزه ی بریتانیا نیز با این نظر موافق است:

“محققان راضی هستند  که نویسندگان اصلی این متون  یونانی و رومی بوده اند. با این وجود هزاران نسخه ی دیگر وجود دارند” کنیون، ف.ج.

مدیر سابق موزه ی بریتانیا کتاب مقدس ما و نسخه های خطی باستان. 1941 23

 من خودم کتابی درباره اسناد اولیه و قدیمی کتاب مقدس (عهد جدید) دارم. که اینگونه شروع می شود:

” این کتاب از نسخه های خطی قدیمی  کتاب مقدس  فقط 69 تای آنها را به شما نشان می دهد. تاریخ ثبت و نوشتن این دست نوشته ها مربوط به 100-300 سال قبل از میلاد مسیح است. اینها 3/2 عهد جدید را تشکیل می دهند.”

(پ.کمفورت، <<  The Text of the Earliest NT Greek MSS>>. ص 17، 2001)

به عبارت دیگر، قدمت بیشتر این نسخه های خطی که امروزه ما در دست داریم بسیار قدیمی است و قدمت آنهابه 100 سال پس از نگارش عهد جدید می رسد. تاریخ این دست نوشته ها به قبل از زمان کنستانتین یا کلیسای روم برمی گردد. این نسخه های خطی در اطراف همه ی کشورهای کنار دریای مدیترانه  یافت شده اند. هنگامی که یک نسخه در یک منطقه یافت شود، اگر اشتباه و یا خطایی در متون رخ بدهد، می توان با مقایسه آن با دست نوشته هایی که در مکان های دیگر یافت شده است، آن را مقایسه و تصحیح کرد. اما همه نسخه های خطی مربوط به کتاب مقدس یکسان هستند.

پس چه می توان نتیجه گرفت؟ یقینا بر اساس تمامی این بررسی ها و تحقیقات می توان گفت که تعداد نسخه های خطی عهد جدید (انجیل)، بسیار بیشتر از هر آثار دیگری در بازه ی زمانی خود است. با این حساب می توان نتیجه گرفت که:

“اگر به درستی  عهد جدید شک کنیم، به تمامی آثار هم دوره ای آن نیز از جمله آثار کلاسیک شک کرده ایم. همچنین باید به یاد داشت که هیچ کدام از این آثار به اندازه ی عهد جدید درستی خود را اثبات نمی کند.”

منتگمری،  تاریخ و مسیحیت. 1971. ص.29)

می بینیم که او می گوید اگر به درستی  عهد جدید شک کنیم، به تمامی آثار هم دوره ای آن نیز از جمله آثار کلاسیک شک کرده ایم. هیچ تاریخدان و پژوهشگری این کار را نکرده است. چرا با وجود اینکه از آثار هرودوت  8 نسخه و دست نوشته به مدت 1300 سال باقی مانده است، به درستی  آثار او شک نمی کنند؟

در حالی که از کتاب مقدس 24000 دست نوشته و نسخه های خطی باقی مانده است. با این وجود هستند کسانی که دچار شک و تردید می شوند اما آیا این درست است؟ این معنایی ندارد.

 ما می دانیم که متون کتاب مقدس با تغییر اوضاع سیاسی، زبانها و امپراتوریها تغییری نکرده است، زیرا تاریخ اولین نسخه خطی به زمان قبل از این وقایع برمی گردد. به عنوان مثال، ما می دانیم که نه پاپ و نه امپراطور روم، کنستانتین کتاب مقدس را تغییر ندادند، زیرا نسخه های خطی که ما، قبل از زمان کنستانتین و پاپ نوشته شده اند و مطابق با متون و نسخه های بعد از خود هستند. تاریخچه ی نسخه های خطی که امروزه در ترجمه کتاب مقدس به کار می رود به زمان قبل پیامبر اسلام بر می گردد. پیامبر اسلام نیز خود کتاب مقدس دوران خود تأیید کرده بود.

این مهم است زیرا با مقایسه نسخه های خطی می فهمیم که متون کتاب مقدس از زمان وی تغییر نکرده اند.

این در نمودار بعدی نشان داده شده است. می بینیم که نسخه های خطی که در ترجمه کتاب مقدس مدرن به کار رفته است به دوران بسیار قدیم باز می گردد.

کتاب مقدس مدرن از اولین نسخه های خطی موجود ترجمه شده است ، بسیاری از 100-300 پس از میلاد. این نسخه های خطی منبع بسیار قبل از کنستانتین یا سایر قدرت های مذهبی – سیاسی و قبل از زمان حضرت محمد (ص) آمده است

نتیجه می گیریم که هیچ چیزی و هیچ کسی متون کتاب مقدس را تغییر نداده است. ما می توانیم از این موضوع اطمینان داشته باشیم که کتاب مقدسی که در حال حاضر در دست داریم، با ورژن اصلی اش هیچ فرقی ندارد. نسخه های خطی این اطمینان را به ما می دهند.

نقد متون در سخنرانی دانشگاه

من این افتخار را داشتم که خیلی وقت پیش در دانشگاه غربی انتاریو در کانادا سخنرانی عمومی داشته باشم. در زیر یک فیلم 17 دقیقه ای از بخشی از سخنرانی که این سؤال را پوشش می دهد آورده شده است.

تاکنون ما فقط به نقد متنی عهد جدید – انجیل – نگاه کرده ایم. اما در مورد تورات و زبور – کتابهایی که عهد عتیق را تشکیل می دهند چه می توان گفت؟ در ویدیوی 7 دقیقه ای در زیر، من به طور خلاصه اصول نقد متون عهد عتیق را توضیح داده ام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *