Skip to content

پایان جهان بازگشت عیسی المسیح بازگشت عیسی المسیح سوره77 ، سوره 81 سوره 82 سوره انفیتار سوره المرسلات سوره توکویر سوره تن

در روز های سوم و چهارم، عیسی مسیح درباره ی آینده و بازگشت دوباره اش حرف می زند

  • by

درخت انجیر قد ستاره ها چه نقاطه های یک رقمی داره ؟ هر دوی اینها نشانه هایی از حادثه های بزرگ هستند و اخطاری برای… Read More »در روز های سوم و چهارم، عیسی مسیح درباره ی آینده و بازگشت دوباره اش حرف می زند