Skip to content

در قرا ن الله در موردچه می گوید ، قرآن در مورد چه می گوید ، قرآن در مورد کتاب مقدس چه می گوید ، چه می کند؟ قرآن درباره می گویند

مقدمه: الگوی “انجیل” (انحیل) در قرآن به عنوان نشانه ای از جانب خداوند

    وقتی برای اولین بار کتاب مقدس را خواندم، خیلی تعجب کردم. من منابع مستقیم زیادی در رابطه با کتاب مقدس پیدا کردم. جایگاه ویژه… Read More »مقدمه: الگوی “انجیل” (انحیل) در قرآن به عنوان نشانه ای از جانب خداوند